Betänkande - A8-0254/2016Betänkande
A8-0254/2016

BETÄNKANDE om tillämpningen av direktivet om posttjänster

3.8.2016 - (2016/2010(INI))

Utskottet för transport och turism
Föredragande: Markus Ferber


Förfarande : 2016/2010(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0254/2016
Ingivna texter :
A8-0254/2016
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om tillämpningen av direktivet om posttjänster

(2016/2010(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artiklarna 49 och 56 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) om etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster inom unionen,

–  med beaktande av artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget om konkurrensregler tillämpliga på företag,

–  med beaktande av artikel 14 i EUF-fördraget,

–  med beaktande av protokoll (nr 26) till EUF-fördraget om tjänster av allmänt intresse,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna,[1] ändrat genom direktiven 2002/39/EG och 2008/6/EG (nedan kallat direktivet om posttjänster),

–  med beaktande av kommissionens beslut av den 10 augusti 2010 om inrättandet av Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter för posttjänster[2],

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG[3],

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013 om tvistlösning online vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG[4],

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG[5],

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter[6],

–  med beaktande av kommissionens rapport av den 17 november 2015 om tillämpningen av postdirektivet (COM(2015)0568) och av det åtföljande arbetsdokumentet (SWD(2015)0207),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 6 maj 2015 En strategi för en inre digital marknad i Europa (COM(2015)0192),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 16 december 2013 En färdplan för fullbordandet av den inre marknaden för paketleveranser: Bygga upp förtroendet för leveranstjänster och uppmuntra nätförsäljning (COM(2013)0886),

–  med beaktande av kommissionens grönbok av den 29 november 2012 En integrerad marknad för leverans av paket i syfte att främja e-handeln inom EU (COM(2012)0698),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 januari 2012 Samstämmiga ramar för att öka tilltron till en inre e-marknad för e-handel och nättjänster (COM(2011)0942),

–  med beaktande av kommissionens vitbok av den 28 mars 2011 Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem (COM(2011)0144),

–  med beaktande av sin resolution av den 4 februari 2014 om en integrerad marknad för leverans av paket i syfte att främja e-handeln inom EU[7],

–  med beaktande av sin resolution av den 19 januari 2016 Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden[8],

–  med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A8-0254/2016).

A.  Marknaden för posttjänster är fortfarande ett område inom ekonomin med stora utsikter för tillväxt och ökande konkurrens, även om brevtjänsterna i EU minskade med i genomsnitt 4,85 procent mellan 2012 och 2013 enligt kommissionens statistiska databas över posttjänster, vilket är i linje med minskningen i brevförsändelser under de senaste tio åren, till stor del beroende på övergången till elektroniska ersättningstjänster.

B.  Genomförandet av direktivet om posttjänster bidrog till att öppna inhemska marknader för konkurrens på brevmarknaden, men utvecklingen har varit långsam och ledde inte till ett genomförande av en inre marknad för posttjänster, och i de flesta medlemsstater domineras sektorn fortfarande av leverantörer av samhällsomfattande tjänster.

C.  Användningen av IKT har kontinuerligt stimulerat sektorn för posttjänster genom möjligheter till innovation och tillväxt för marknaden.

D.  Nya konkurrenter har främst inriktat sig på stora affärskunder och tätbefolkade områden.

E.  Marknaden för paketleveranser är mycket konkurrenskraftig, innovativ och snabbväxande, och uppnådde en tillväxt på 33 procent mellan 2008 och 2011 vad gäller volym, och e-handeln är en drivande faktor för marknadstillväxten.

F.  Den utbredda användningen av fjärrstyrda luftfartygssystem (drönare) möjliggör nya, snabba, miljövänliga och effektiva paketleveranssätt, särskilt i glesbefolkade, isolerade och avlägsna områden.

G.  Konsumenter och småföretag rapporterar att problem med paketleveranser, särskilt höga priser, hindrar dem från att sälja mer till eller köpa mer från andra medlemsstater.

I.  Samhällsomfattande tjänster: förbättring av de nationella regleringsmyndigheternas oberoende

1.  Europaparlamentet noterar att minimistandarderna kopplade till skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster (postförsändelser på upp till 2 kilo, postpaket på upp till 10–20 kilo, registrerade och försäkrade försändelser och andra tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, såsom dagstidningar och tidskrifter), som i EU regleras framför allt genom garanterade väsentliga minimitjänster inom EU:s hela territorium, utan att medlemsstaterna förhindras att tillämpa högre standarder, generellt uppfyller konsumenternas krav, och vissa detaljerade krav vilka inte omfattas av reglering på EU-nivå fastställs korrekt av de nationella regleringsmyndigheter som anförtrotts denna uppgift.

2.  Europaparlamentet konstaterar att de nationella regleringsmyndigheternas främsta uppgift är att uppfylla det övergripande målet för direktivet om posttjänster, i syfte att säkerställa ett hållbart tillhandahållande av samhällsomfattande tjänster. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja de nationella regleringsmyndigheternas roll och oberoende genom höga yrkeskvalifikationskriterier för de anställda, med garanterad likvärdig och icke-diskriminerande tillgång till fortbildning, fastlagda mandattider och rättsligt skydd mot uppsägning utan saklig grund, och i fall av uppsägning, med en uttömmande förteckning över skäl som motiverar sådana uppsägningar (t.ex. allvarliga lagöverträdelser), så att de nationella regleringsmyndigheterna kan uppfylla sina skyldigheter enligt direktivet om posttjänster på ett neutralt och öppet sätt utan dröjsmål.

3.  Europaparlamentet anser att en eventuell utvidgning av de nationella regleringsmyndigheternas roll på marknaden för paketleveranser enligt den nya förordningen bör motverka att man plockar russinen ur kakan inom leveranssektorn och att minimistandarder bör fastställas för alla aktörer i syfte att säkerställa en rättvis och jämlik konkurrens.

4.  Europaparlamentet anser att kraven på oberoende endast kan uppfyllas om de nationella regleringsmyndigheternas regleringsfunktioner strukturellt och funktionellt separeras från verksamheter kopplade till ägande eller kontroll av någon postoperatör. För att undvika intressekonflikter bör högre tjänstemän vid nationella regleringsmyndigheter inte ha lov att arbeta för offentliga postoperatörer eller andra berörda parter minst sex månader efter att de har lämnat den nationella regleringsmyndigheten. I detta syfte bör medlemsstaterna införa lagbestämmelser som gör det möjligt att förelägga sanktioner för överträdelse av ovannämnda skyldighet.

5.  Europaparlamentet ber kommissionen att underlätta och förstärka samarbetet och samordningen mellan de nationella regleringsmyndigheterna i syfte att öka effektiviteten och driftskompatibiliteten för gränsöverskridande leveranser, och att övervaka de nationella regleringsmyndigheternas regleringsverksamhet, däribland tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster, för att säkerställa en enhetlig tillämpning av EU-lagstiftningen och harmonisering av marknaden för posttjänster inom EU.

6.  Europaparlamentet påminner om att direktivet om posttjänster ger medlemsstaterna nödvändig flexibilitet för att hantera lokala särdrag och säkerställa långsiktig hållbarhet i tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster, samtidigt som användarnas behov tillgodoses och man anpassar sig till förändringar i den tekniska, ekonomiska och sociala omgivningen.

7.  Europaparlamentet noterar kommissionens bekräftelse av att direktivet om posttjänster inte kräver någon särskild ägarskapsstruktur för leverantörer av samhällsomfattande tjänster. Parlamentet anser inte att dessa leverantörer bör förhindras att investera i och bedriva innovation för att kunna tillhandahålla effektiva och kvalitativa posttjänster.

II.  Upprätthållande av samhällsomfattande tjänster och möjliggörande av sund konkurrens: tillgång, servicenivå och användarbehov

8.  Europaparlamentet anser att tendensen går mot att minska omfattningen av skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. Parlamentet anser att konsumenternas valfrihet bör främjas när det gäller fastställandet av brevleveranser inom ramen för skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. Parlamentet betonar därför vikten av att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster av hög kvalitet till överkomliga villkor, bestående av åtminstone fem leveransdagar och fem insamlingsdagar per vecka för alla medborgare. Parlamentet noterar att vissa medlemsstater, för att säkerställa långsiktigt hållbara samhällsomfattande tjänster och med beaktande av sina nationella särdrag och sin specifika geografiska situation, medger en viss flexibilitet. Parlamentet påpekar att även om direktivet tillåter en viss flexibilitet ska de nationella bestämmelserna inte överskrida detta.

9.  Europaparlamentet påminner om att de samhällsomfattande tjänsterna måste utvecklas som svar på tekniska, ekonomiska och sociala förhållanden samt på användarnas behov, och att direktivet om posttjänster ger medlemsstaterna nödvändig flexibilitet för att hantera lokala särdrag och säkerställa långsiktig hållbarhet för samhällsomfattande tjänster.

10.  Europaparlamentet anser att den geografiska täckningen och tillgängligheten till samhällsomfattande tjänster för paketleveranser kan och måste förbättras, i synnerhet för personer med funktionsnedsättning, personer med nedsatt rörlighet och personer i avlägsna områden. Parlamentet betonar vikten av att säkerställa en obehindrad tillgång till posttjänster och av samstämmighet mellan direktivet om posttjänster och tillgänglighetslagen.

11.  Europaparlamentet noterar att minskningen av brevvolymerna gör det allt svårare att tillhandahålla samhällsomfattande posttjänster i många medlemsstater. Parlamentet erkänner att många utsedda leverantörer av samhällsomfattande tjänster använder inkomster från kommersiell verksamhet som inte omfattas av skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster, såsom finanstjänster eller paketleveranser, för att finansiera skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster.

12.  Europaparlamentet konstaterar att det finns ett antal fall av illojal konkurrens inom postsektorn och uppmanar den ansvariga myndigheten att ingripa mot felaktigt agerande.

13.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att övervaka bestämmelserna om posttjänster som allmännyttiga tjänster för att säkerställa att ersättningen för allmännyttiga tjänster genomförs på ett sätt som är proportionellt, öppet och rättvist.

14.  Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att priserna inom ramen för skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster måste vara överkomliga och att alla användare ges tillgång till de tjänster som tillhandahålls. Parlamentet påminner om att de nationella regleringsmyndigheterna tydligt måste definiera överkomligheten för brevförsändelser och att medlemsstaterna får behålla eller införa kostnadsfria posttjänster för blinda och synskadade personer.

15.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att upprätthålla den territoriella och sociala sammanhållningen samt därmed förbundna kvalitetskrav, och konstaterar att medlemsstaterna redan får införa vissa särskilda bestämmelser för att tillgodose lokal efterfrågan genom att utnyttja den flexibilitet som föreskrivs i direktiv 97/67/EG. Parlamentet bekräftar att postnätverk och posttjänster är av stort intresse för unionsmedborgarna. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att enligt EU:s konkurrenspolitik endast i undantagsfall, och på ett öppet, icke-diskriminerande och lämpligt sätt använda verktyg för statligt stöd, samt att se till att kunder även i fortsättningen har tillgång till posttjänster genom att man garanterar, vid behov, ett minimiutbud av tjänster på samma inlämningsställe. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att ersättningsfonderna är proportionella och att förfarandena för offentlig upphandling är öppna och rättvisa.

16.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genom en noggrann övervakning av marknadsutvecklingen säkerställa att öppnandet av marknaden fortsätter att gynna alla användare, särskilt konsumenter och små och medelstora företag. Parlamentet efterlyser ytterligare förbättringar när det gäller snabbhet, valfrihet och tillförlitlighet.

17.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra den nuvarande definitionen av samhällsomfattande tjänster för att fastställa en garanterad miniminivå på tjänster för konsumenterna, att anpassa skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster till marknadsutvecklingen, att beakta marknadsförändringar i olika medlemsstater, och att främja ekonomisk tillväxt och social sammanhållning. Parlamentet understryker emellertid att man, mot bakgrund av de specifika begränsningarna på varje marknad, bör ge operatörerna en viss flexibilitet när det gäller att organisera dessa samhällsomfattande tjänster. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra sina licensieringsförfaranden enligt det nuvarande direktivet och att ytterligare harmonisera sina licensierings- och/eller anmälningsförfaranden i syfte att minska omotiverade inträdeshinder inom den inre marknaden, utan att skapa onödiga administrativa bördor.

18.  Europaparlamentet betonar att införandet av lätt tillgängliga förlikningsförfaranden till överkomliga priser är en intressant potentiell möjlighet när det gäller att uppnå en enkel och kortsiktig lösning för både aktörerna och konsumenterna i händelse av tvist. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att införa lagstiftning om postkonsumenters rättigheter.

19.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att vid utarbetandet av lagstiftningsförslag beakta digitaliseringen och de möjligheter som denna medför, medlemsstaternas särdrag och de övergripande trenderna på post- och paketmarknaden.

20.  Europaparlamentet påminner om att undantaget från mervärdesskatt för posttjänster måste tillämpas på ett sätt som minimerar snedvridning av konkurrensen mellan före detta monopol och aktörer som är nya på marknaden, samtidigt som det garanterar långsiktig hållbarhet inom ramen för skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster, så att alla operatörer kan fortsätta att tillhandahålla posttjänster runt om i Europa. Parlamentet noterar att undantaget från mervärdesskatt för etablerade leverantörer för andra tjänster än samhällsomfattande tjänster, samtidigt som andra leverantörer omfattas av mervärdesskatt, avsevärt begränsar konkurrensutvecklingen på marknaden.

21.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa gemensamma likvärdiga förutsättningar mellan leverantörer, både för traditionell post och för det snabbt ökande området för paketleveranser och mellan etablerade och nya aktörer. Parlamentet föreslår att kommissionen ska ha rätt att bedöma huruvida upphandlingsförfaranden utgör en orättvis börda.

22.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tänka på att tidigare etablerade aktörer varken ges fördelar i form av statligt stöd eller lider nackdelar till följd av deras skyldighet att tillhandahålla den samhällsomfattande tjänsten eller nedärvda kostnader gentemot nya marknadsaktörer.

23.  Europaparlamentet anser att konkurrensen och marknaden är drivkrafter för innovation och utveckling av mervärdestjänster, och ber kommissionen att, med beaktande av proportionalitetsprincipen och ekonomisk motivering, stödja innovation i sektorn för att främja mervärdestjänster såsom spårningsteknik, upphämtnings- och avlämningsställen, flexibel leveranstid och passande returalternativ samt tillgång till enkla förfaranden för rättslig prövning. Parlamentet erkänner det arbete och de investeringar som redan gjorts av postoperatörerna på detta område.

24.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att nära övervaka medlemsstaternas stöd för skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster och andra nedärvda kostnader för posttjänster enligt det huvudsakliga regelverket för kontroll av statligt stöd till tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (2012 års ram för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse).

25.  Europaparlamentet anser att kvaliteten på tjänsten bör bedömas utifrån de standarder som fastställs i direktivet och återspegla konsumenternas behov i syfte att förbättra driftskompatibiliteten och förbättra kvaliteten på tjänsten.

26.  Europaparlamentet noterar att de europeiska postoperatörerna har gjort investeringar för att uppgradera sammankopplingen av sina nät och infört nya och användarvänliga tjänster för konsumenterna och de små och medelstora företag som bedriver gränsöverskridande e-handel. Parlamentet anser att dessa investeringar bör skyddas genom villkor för rättvis tillgång.

27.  Europaparlamentet upprepar sitt stöd för Postal User Forum, som upprättades 2011 av kommissionen för att underlätta diskussionerna mellan användare, operatörer, fackföreningar och andra intressenter om frågor som slutkundernas tillfredsställelse, företagsanvändarnas behov och hur leveranserna vid e-handel kan förbättras. Detta forum är mycket användbart och bör sammanträda regelbundet för att identifiera möjliga lösningar för att förbättra post- och paketleveranstjänsterna.

III.  Den gränsöverskridande aspekten och e-handeln

28.  Europaparlamentet ber medlemsstaterna att säkerställa kompatibilitet mellan och uppgradering av postnätverk och, där det finns ett flertal leverantörer av samhällsomfattande tjänster, förebygga svårigheter vid transporten av postförsändelser och ge små och medelstora företag tillgång till ekonomiskt attraktiva tjänster för gränsöverskridande leveranser genom att öka insynen i de taxor som tillämpas av postoperatörerna.

29.  Europaparlamentet anser att paketleveranser är en mycket konkurrenskraftig, innovativ och snabbväxande sektor. Parlamentet konstaterar att betalbara och tillförlitliga paketleveranstjänster är viktiga för att förverkliga den digitala inre marknaden. Parlamentet påminner om att öppnandet av denna sektor för konkurrens har stimulerat till utveckling av mervärdestjänster såsom spårningsteknik, upphämtnings- och avlämningsställen, flexibel leveranstid och returalternativ. Parlamentet anser följaktligen att varje ny bestämmelse på denna marknad därför måste vara proportionell och stödjas av goda ekonomiska belägg.

30.  Europaparlamentet noterar i detta sammanhang att alla fördelar som ny teknik, däribland drönare, erbjuder bör tas i beaktande eftersom de kan underlätta leveranstjänster, särskilt i glesbefolkade, isolerade och avlägsna områden, samtidigt som säkerhets- och miljöaspekterna beaktas.

31.  Europaparlamentet anser att dynamiken hos den mycket konkurrenskraftiga, innovativa och snabbväxande marknaden för paketleveranser inte får hindras av omotiverad reglering och onödig byråkrati.

32.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att när så är nödvändigt utveckla marknadstillsynen av paketleveranser i en prestationsbaserad riktning, och att förbättra, utan att undergräva de nationella regleringsmyndigheternas kompetens, gränsöverskridande taxors överkomlighet och identifiera illojal konkurrens och monopolistiska metoder. Parlamentet efterlyser ökad insyn i taxor och tjänsters tillgänglighet, särskilt för slutkunder och små och medelstora företag.

33.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om öppet och icke-diskriminerande gränsöverskridande tillträde till alla nätelement och tillhörande faciliteter samt relevanta tjänster och informationssystem avseende postnätverk för tredje parter. Parlamentet anser att en effektiv användning av infrastrukturen kan ge ekonomiska vinster för leverantörer av samhällsomfattande tjänster och öka konkurrensen inom gränsöverskridande leveranser.

34.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att samla in mer uppgifter om marknaden för paketleveranser för att bättre bedöma utvecklingen i denna ekonomiska sektor samt dess strukturella utveckling.

35.  Europaparlamentet betonar vikten av att förbättra tjänsternas kvalitet och skyddet av konsumenternas rättigheter för att återupprätta en tillräcklig tillitsnivå hos konsumenterna. Parlamentet anser att bristen på tillit skulle kunna bemötas genom större insyn i priser, leveransalternativ, villkor och kvalitet/genomförande (hur snabbt ett paket levereras, inom vilket geografiskt område, förseningar och hantering av skadade eller förlorade varor) samt förtroendemärkningar.

36.  Europaparlamentet ber medlemsstaterna och kommissionen att förbättra öppenheten vad gäller offentlig prissättning och tjänstekvalitet (leveransalternativ, slutlig leverans, pålitlighet), i synnerhet när det gäller e-handeln. Parlamentet efterlyser insynskontroller när priserna inte kontrolleras av konkurrensen eller är orimligt höga. Parlamentet betonar vikten av att minska skillnaden mellan inhemska och gränsöverskridande priser och stöder åtgärder för att öka konsumenternas medvetenhet om och förmåga att jämföra inhemska och gränsöverskridande prisstrukturer. Parlamentet uppmanar de nationella regleringsmyndigheterna att utvärdera överkomligheten vad gäller priserna för vissa gränsöverskridande sträckor, och särskilt uppmärksamma överdrivna skillnader.

37.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja strategin för e-handel och gränsöverskridande paketleveranser. Parlamentet föreslår att driftskompatibiliteten längs leveranskedjan ska främjas och att man utvecklar offentligt tillgänglig bästa praxis för e-handlare.

38.  Europaparlamentet understryker betydelsen av att det finns en enkel, effektiv och gränsöverskridande mekanism för klagomålshantering och tvistlösning. Parlamentet understryker att direktivet om alternativ tvistlösning och den internetplattform som etableras av förordningen (EU) nr 524/2013 om tvistlösning online för konsumenttvister kan gynna konsumenter och företag vid gränsöverskridande transaktioner. Parlamentet är oroat över det faktum att trots att tidsfristen för införlivande gick ut i juli 2015 har hittills endast 24 medlemsstater införlivat direktivet om alternativ tvistlösning och miljontals europeiska medborgare saknar därför denna viktiga mekanism för rättslig prövning. Parlamentet anser att det europeiska småmålsförfarandet (ESCP) kunde vara en användbar resurs för konsumenter och företag vid gränsöverskridande transaktioner. Parlamentet vill se att man vid behov överväger ytterligare mekanismer för rättslig prövning för konsumenter inom postområdet.

39.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja kostnadsminskningar genom att göra paketutskicks- och paketavhämtningsprocesser mer kompatibla, och att utveckla europeiska standarder för integrerad spårningsteknik. Parlamentet uppskattar de framsteg som gjorts av branschen när det gäller gränsöverskridande service till konsumenter och små och medelstora företag genom förbättrad kompatibilitet och spårningsteknik. Parlamentet stöder att det införs öppna verktyg och indikatorer för kvaliteten på tjänster, så att konsumenterna enkelt kan jämföra erbjudanden från olika tjänsteleverantörer. Parlamentet välkomnar dessa framsteg som bekräftar den marknadsstrategi som parlamentet stöder och har efterfrågat. Parlamentet uppmuntrar skapandet av plattformar för samarbete och informationsutbyte mellan leverantörer för att skapa ett större urval av leveransalternativ och returlösningar för konsumenter.

40.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att undersöka hur gränsöverskridande paketleveranser fungerar enligt diverse regler som stammar från antingen internationella handelsavtal (t.ex. bestämmelser från Världspostföreningen och Internationella civila luftfartsorganisationen) eller EU-lagstiftning (som t.ex. unionens tullkodex), i synnerhet skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster, som kan missbrukas och skapa marknadssnedvridning. Parlamentet uppmanar EU att ansöka om medlemskap i Världspostföreningen, i syfte att uppnå en fullständigt integrerad europeisk postsektor.

41.  Europaparlamentet stöder principen om insamling av statistiska uppgifter från marknaden för paketleveranser i syfte att få en bättre kännedom om dess främsta aktörer, konkurrensstruktur och utveckling.

IV.  Den sociala dimensionen: förbättrad sysselsättning

42.   Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att garantera anständiga arbetsvillkor, inklusive erforderligt skydd avseende hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, för alla arbetstagare i postsektorn oavsett storleken på och typen av företag de är anställda av samt oberoende av arbetsplatsen och det underliggande avtalet. Parlamentet understryker betydelsen av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, i synnerhet med tanke på den demografiska förändringen och den stora rörligheten för arbetstagare inom postsektorn. Parlamentet välkomnar samarbetet mellan Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och sektorns arbetsmarknadsparter inom ramen för kampanjen ”Friska arbetsplatser förebygger stress”.

43.  Europaparlamentet konstaterar att de tekniska framstegen och digitaliseringen under senare år i stor utsträckning har förändrat postsektorn och att moderniseringen och diversifieringen av posttjänsterna i hög grad har påverkat arbetsvillkoren och sysselsättningen inom sektorn.

44.  Europaparlamentet konstaterar att liberaliseringen av postsektorn i vissa medlemsstater har lett till stora skillnader mellan arbetsvillkoren och lönerna för leverantörer av samhällsomfattande tjänster och konkurrerande företag som tillhandahåller posttjänster. Parlamentet anser att ökad konkurrens inte bör skapa olagliga sociala metoder eller leda till en försämring av arbetsförhållandena.

45.  Europaparlamentet konstaterar att om postföretagen skulle ha möjlighet att utveckla och utvidga sin produktion på ett innovativt sätt, särskilt inom randområdena, skulle det ha en främjande effekt även på sysselsättningen.

46.    Europaparlamentet konstaterar att antalet deltidsanställda, anställda från bemanningsföretag och egenföretagare i branschen har ökat och att utvecklingen går mot mer flexibla anställningsavtal, vilket i vissa fall kan leda till en osäker anställning utan fullgott skydd för de anställda. Parlamentet välkomnar att nya modeller för arbetstider utvecklas för de anställda, som genom detta till exempel kan kombinera familj och arbete på ett bättre sätt, slutföra en fortbildning eller ha möjlighet att arbeta deltid. Parlamentet påpekar att nya, flexibla anställningsavtal måste utesluta möjliga risker såsom överbelastning av de anställda eller löner som inte motsvarar prestationen. Parlamentet framhåller därför behovet av en flexibel arbetsmarknad å ena sidan, och av arbetstagarnas ekonomiska och sociala säkerhet å den andra. Parlamentet betonar att minskade arbetskostnader genom försämrade arbetsvillkor och anställningsstandarder inte ska anses vara flexibilitet. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att bedriva kontrollverksamhet för att komma åt problemet med falska egenföretagare i postsektorn. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att mer allmänt förhindra att flexibiliteten i anställningsavtal får negativa konsekvenser för arbetstagare.

47.    Europaparlamentet ser positivt på fackföreningarnas viktiga roll, eftersom dessa i många medlemsstater försöker att samarbeta med leverantörerna av samhällsomfattande tjänster för att hantera förändringarna i postsektorn på ett socialt ansvarsfullt sätt. Parlamentet understryker vikten av starka och oberoende arbetsmarknadsparter inom postsektorn, en institutionaliserad social dialog och de anställdas deltagande i företagsrelaterade frågor.

48.    Europaparlamentet understryker vikten av att kontrollera att obligatoriska kör- och viloperioder samt arbetstider efterlevs i postsektorn. Parlamentet anser att kontrollen bör ske med digitala kontrollinstrument installerade i fordonen. Parlamentet påminner om att förordning (EU) nr 165/2014 om färdskrivare vid vägtransporter inte gäller för fordon som väger mindre än 3,5 ton. Parlamentet uppmanar på grund av detta till ökade kontroller vad gäller arbetstider och viloperioder. Parlamentet erinrar om att alla uppgifter med anknytning till en anställds verksamhet ska anses vara arbetstid. Parlamentet betonar på samma sätt vikten av att kontrollera att europeisk och nationell lagstiftning efterlevs gällande arbetsmiljöskydd, inbegripet förhållandena inuti fordonen, för alla personer som deltar i postleveransen, oavsett om deras anställningsförhållande är som egenföretagare, underleverantör, tillfälligt anställd eller kontraktsanställd.

49.    Europaparlamentet anser att det bör uppnås en balans mellan fri konkurrens, konsumentkrav, de samhällsomfattande tjänsternas hållbarhet och finansiering samt bevarandet av arbetstillfällen.

50.    Europaparlamentet uttrycker oro över försök att kringgå befintliga regler för minimilöner genom att öka arbetsbelastningen till en omfattning som inte kan hanteras under betald arbetstid.

51.    Europaparlamentet välkomnar den branschvisa dialogkommitténs arbete inom postsektorn och hänvisar till projektet Managing demographic challenges and finding sustainable Solutions by the social partners in the postal sector, som har lanserats av de europeiska arbetsmarknadsparterna i denna sektor.

52.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att samla in mer uppgifter om sysselsättningsgrad och anställningsvillkor inom postsektorn för att bättre kunna bedöma den faktiska situationen efter det att marknaderna öppnats helt och reagera effektivt på utvecklingen och bemöta eventuella problem. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att nära övervaka de nya automatiserade sätten att leverera post, hur dessa inverkar på arbetsvillkoren och sysselsättningen, och att bedöma behovet av att modernisera sociallagstiftningen och arbetslagstiftningen i tillämpliga fall, för att hålla jämna steg med förändringarna inom postsektorn. Parlamentet uppmanar arbetsmarknadens parter att där så är nödvändigt på samma sätt uppdatera kollektivavtal så att höga arbets- och anställningsstandarder kan garanteras.

53.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

  • [1]  EGT L 15, 21.1.1998, s. 14.
  • [2]  EUT C 217, 11.8.2010, s. 7.
  • [3]  EUT L 165, 18.6.2013, s. 63.
  • [4]  EUT L 165, 18.6.2013, s. 1.
  • [5]  EUT L 304, 22.11.2011, s. 64.
  • [6]  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.
  • [7]  Antagna texter, P7_TA(2014)0067.
  • [8]  Antagna texter, P8_TA(2016)0009.

MOTIVERING

Översynen av posttjänsterna 2008 uppnådde viktiga målsättningar vad gäller liberaliseringen av de europeiska posttjänsterna. Posttjänsterna har dock genomgått enorma förändringar sedan 2008 års fullständiga öppnande av marknaden för posttjänster. Å ena sidan har pappersbaserad kommunikation minskat i många medlemsstater. Antalet brev har minskat i hela EU och mellan 2012 och 2013 var den genomsnittliga minskningstakten i EU:s 28 medlemsländer 4,85 procent. Å andra sidan gör nya tekniker e-handeln mer behändig och därför ökar antalet kollin och paket som postoperatörerna transporterar. Som en konsekvens av detta står nu paket- och expressintäkterna för mer än hälften av postsektorns totala intäkter. De senaste fem åren har segmentet av kolli- och paketmarknaden mellan företag och konsument ökat snabbt tack vare ökningen i e-handel, medan konkurrensen på brevmarknaden har utvecklats långsamt, trots att marknaden har öppnats helt inom EU.

Bra posttjänster är en avgörande del av kommunikationen inom EU:s inre marknad. Leverantörer av posttjänster erbjuder ett brett utbud av tjänster till ett överkomligt pris: från insamling till transportering, från sortering till utdelning av brev och paket till privatpersoner och kontor. EU:s postsektor fortsätter att ge ett viktigt bidrag till den sociala, ekonomiska och territoriella samanhållningen, och till utvecklingen av den digitala inre marknaden. Överkomliga och pålitliga post- och paketleveranser är fortfarande av yttersta vikt för den inre marknaden. Posttjänster innefattar en rad tjänster, från brev till paket till mervärdestjänster. Andra sektorer såsom e-handel, utgivning, postorderhandel, samt försäkrings-, bank- och reklambranscherna är alla mycket beroende av postinfrastrukturen.

År 2009 stod de europeiska posttjänsterna för en årsomsättning på 72 miljarder euro inom EU, vilket representerade 0,62 procent av EU:s BNP. När det gäller samhällsomfattande tjänster expedierades 2013 över 85 miljarder postförsändelser i EU av leverantörer av samhällsomfattande tjänster, tillsammans med nästan två miljarder paket. År 2011 stod den europeiska postsektorn för en omsättning på 91 miljarder euro, vilket representerade 0,72 procent av EU:s BNP. Postoperatörer tillhandahåller ett brett tjänsteutbud och står för en viktig del av ekonomin. Huvudtrenden gäller dock paketleveranser tack vare e-handelns utveckling, medan efterfrågan på utdelningen av brev, tidningar, tidskrifter, reklam och andra dokument minskar på grund av uppkomsten av avancerad elektronisk kommunikation. Samtidigt är paketleveranser en konkurrenskraftig, innovativ och snabbväxande sektor. Inom EU-27 använder bara 9 procent av konsumenterna och 18 procent av e-handlarna gränsöverskridande e-handel. EU ska gå vidare med färdplanen för att fullborda den inre marknaden för paketleveranser.

Ungefär 1,2 miljoner människor är anställda av leverantörer av samhällsomfattande posttjänster, utöver de som arbetar för andra brev- och paketleverantörer. År 2010 beräknades den europeiska expressindustrin sysselsätta 272 000 personer och antalet förespås ha vuxit till 300 000 år 2020.

En av kommissionens kärnuppgifter är att främja och skydda verklig konkurrens inom sektorn för posttjänster. Det är också viktigt att främja mer konkurrens inom denna sektor för att kunna nå EU:s 2020-mål för hållbar utveckling i en resurseffektiv och mer konkurrenskraftig ekonomi.

YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (23.6.2016)

till utskottet för transport och turism

över rapporten om tillämpningen av direktivet om posttjänster
(2016/2010(INI))

Föredragande av yttrande: Georges Bach

FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet konstaterar att under senare år har de tekniska framstegen och digitaliseringen i stor utsträckning förändrat postsektorn och moderniseringen och diversifieringen av posttjänsterna har i hög grad påverkat arbetsförhållandena och sysselsättningen i branschen, i synnerhet i avlägsna områden och bergsområden. Sysselsättningen inom postbranschen har i genomsnitt minskat med 4,4 % mellan 2012 och 2013 i EU:s 28 medlemsländer.

2.  Europaparlamentet påpekar att brevvolymen i EU minskar på grund av att papperspost ersätts av digitala verktyg, medan expresspostbranschen utnyttjas allt mer. Parlamentet fastställer att leverantörerna av de samhällsomfattande tjänsterna sysselsätter allt färre på grund av minskade brevvolymer i kombination med modernisering och ökande automatisering. Parlamentet konstaterar att antalet postkontor, och följaktligen även antalet anställda inom sektorn, har minskat på grund av tekniska framsteg med hjälp av vilka medborgare får tillgång till tjänster och kommunikation hemifrån.

3.  Europaparlamentet påminner om att tillhandahållande av posttjänster är av väsentlig vikt för regional utveckling, social inkludering samt ekonomisk och territoriell sammanhållning, och spelar en särskilt viktig roll på landsbygden och i avlägsna områden, såsom beskrivs i artikel 3.2 och skälen 19, 20 och 22 i posttjänstdirektivet. Parlamentet påpekar därför att det är nödvändigt att bevara posttjänster i avlägsna områden, landsbygdsområden och bergsområden för att underlätta kommunikation människor emellan samt tillhandahålla oumbärliga posttjänster, inklusive lokala kontor som ger tillgång till tjänsterna. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att göra en bedömning av konsekvenserna av posttjänstdirektivet (97/67/EG ändrat genom 2008/6/EG) för EU:s medborgare, i synnerhet de som bor på avlägsna platser, på landsbygden och i bergstrakter, för att säkerställa att samhällsomfattande tjänster garanteras minst fem dagar i veckan, i enlighet med direktiv 2008/6/EG. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att påskynda utbyggnaden av höghastighetsnät i landsbygdsområden så att dessa fullt ut ska kunna dra nytta av den digitala inre marknaden, framför allt i fråga om nya arbetstillfällen, konkurrenskraft, innovation och tillgång till nya online-tjänster, i synnerhet posttjänster online, samt säkerställa att nya tjänster skapas kontinuerligt i framtiden. Parlamentet påminner om att postsektorns förväntade fullständiga öppnande av marknaden inte bör leda till en koncentration av privata tjänster i lönsammare regioner såsom tätbefolkade områden. Parlamentet uppmanar därför de ansvariga myndigheterna att analysera och förebygga de negativa konsekvenser som följer av att man plockar russinen ur kakan. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att utbyta bästa praxis om leverantörer av samhällsomfattande tjänster.

4.  Europaparlamentet konstaterar att antalet deltidsanställda, anställda från bemanningsföretag och egenföretagare i branschen har ökat och att utvecklingen går mot mer flexibla anställningsavtal, vilket i vissa fall kan leda till en osäker anställning utan fullgott skydd för de anställda. Parlamentet välkomnar att nya modeller för arbetstider utvecklas för arbetstagare, som genom detta till exempel kan kombinera familj och arbete på ett bättre sätt, slutföra en fortbildning eller ha möjlighet att arbeta deltid. Parlamentet påpekar att nya, flexibla anställningsavtal måste utesluta möjliga risker såsom överbelastning av arbetstagarna eller löner som inte motsvarar prestationen. Parlamentet framhåller därför behovet av en flexibel arbetsmarknad å ena sidan, och av arbetstagarnas ekonomiska och sociala säkerhet å den andra. Parlamentet betonar att minskade arbetskostnader genom försämrade arbetsvillkor och anställningsnormer inte ska anses vara flexibilitet. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att bedriva kontrollverksamhet för att komma åt problemet med falska egenföretagare i postsektorn. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att mer allmänt förhindra att flexibiliteten i anställningsavtal får negativa konsekvenser för arbetstagare.

5.  Europaparlamentet konstaterar att i vissa medlemsstater har liberaliseringen av postsektorn lett till att det finns stora skillnader mellan arbetsvillkoren och lönerna för leverantörer av samhällsomfattande tjänster och konkurrerande företag som tillhandahåller posttjänster. Parlamentet understryker behovet av mer hållbar, kvalitativ sysselsättning inom branschen.

6.  Europaparlamentet ser positivt på fackföreningarnas viktiga roll, eftersom dessa i många medlemsstater försöker att samarbeta med leverantörerna av samhällsomfattande tjänster för att hantera förändringarna i postsektorn på ett socialt ansvarsfullt sätt. Parlamentet understryker vikten av starka och oberoende arbetsmarknadsparter inom postsektorn, en institutionaliserad social dialog och de anställdas deltagande i företagsrelaterade frågor.

7.  Europaparlamentet fäster uppmärksamheten vid ett antal fall av illojal konkurrens inom postsektorn. Parlamentet påminner om att illojal konkurrens[1] kan bidra till försämrade arbetsvillkor. De ansvariga myndigheterna uppmanas att vederbörligen beivra eventuella fel i detta hänseende.

8.  Europaparlamentet understryker vikten av att kontrollera att obligatoriska kör- och viloperioder samt arbetstider efterlevs i postsektorn. Parlamentet anser att kontrollen ska ske med digitala kontrollinstrument installerade i fordonen. Parlamentet påminner om att förordning (EU) nr 165/2014 om färdskrivare vid vägtransporter inte gäller för fordon som väger mindre än 3,5 ton. Parlamentet uppmanar på grund av detta till ökade kontroller vad gäller arbetstider och viloperioder. Parlamentet påminner om att alla uppgifter med anknytning till en anställds verksamhet ska anses vara arbetstid. Parlamentet betonar på samma sätt vikten av att kontrollera att europeisk och nationell lagstiftning efterlevs gällande arbetsmiljöskydd, inbegripet förhållandena inuti fordonen, för alla personer som deltar i postleveransen, oavsett om deras anställningsförhållande är som egenföretagare, underleverantör, tillfälligt anställd eller kontraktsanställd.

9.   Europaparlamentet anser att det bör uppnås en balans mellan fri konkurrens, konsumentkrav, den samhällsomfattande tjänstens hållbarhet och finansiering samt bevarandet av arbetstillfällen.

10. Europaparlamentet uttrycker oro över försök att kringgå befintliga regler för minimilöner genom att öka arbetsbelastningen till en omfattning som inte kan hanteras under betald arbetstid.

11.  Europaparlamentet påpekar att nya arbetstillfällen kan skapas genom omstruktureringar och ny verksamhet, till exempel logistik, finansiella tjänster eller telefoni, i postsektorn. Parlamentet framhäver vikten av utbildning, fortbildning och omskolning i syfte att förvärva 2000-talets yrkeskompetens, såsom digitala färdigheter, och understryker arbetsmarknadens parters viktiga roll i detta sammanhang. Parlamentet konstaterar att lyckade projekt för diversifiering av posttjänsterna i vissa medlemsstater, inbegripit en ökning av finansiella tjänster (t.ex. postsparbanker), tjänster hos lokala myndigheter, tillhandahållande av digital post och hybridpost samt paketleverans från företag till kund, har förhindrat massiva förluster av arbetstillfällen. Parlamentet anser det vara arbetsgivarens uppgift att bekanta de anställda ordentligt med ny teknik såsom IT och spårningsapplikationer. Parlamentet betonar att den förmedlande agenturen, när det gäller personaluthyrning, måste tillhandahålla motsvarande förberedelse och utbildning av de anställda.

12.  Europaparlamentet framhåller Erasmus+-programmet Leonardo da Vinci för yrkesutbildning som ett värdefullt stöd i samband med förändringen av posttjänsterna. Parlamentet påminner om att även äldre arbetstagare måste omskolas och fortbildas och att detta också kan medföra stress.

13.  Europaparlamentet understryker de möjligheter som finns inom den växande paketmarknaden för såväl konsumenter och små och medelstora företag som för postsektorn själv, både inom medlemsstaterna och över deras gränser. Parlamentet betonar dock att för att nytta ska kunna dras av tillväxt på detta område, måste sådana tjänster som gränsöverskridande paketleverans vara överkomligt prissatta, åtkomliga och tillgängliga med pristransparens och fullgoda leveransfunktioner såsom en spårningsfunktion och interoperabilitet gällande leveranstjänsterna.

14.  Europaparlamentet välkomnar den branschvisa dialogkommitténs arbete inom postsektorn och hänvisar till projektet Managing demographic challenges and finding sustainable Solutions by the social partners in the postal sector som har lanserats av de europeiska arbetsmarknadsparterna i denna sektor.

15.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att samla in mer uppgifter om sysselsättningsgrad och anställningsvillkor inom postsektorn för att bättre kunna bedöma den faktiska situationen efter det att marknaderna öppnats helt och reagera effektivt på utvecklingen och bemöta eventuella problem. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att nära övervaka de nya automatiserade sätten att leverera post, hur dessa inverkar på arbetsvillkoren och sysselsättningen, och att bedöma behovet av att modernisera sociallagstiftningen och arbetslagstiftningen i tillämpliga fall, för att hålla jämna steg med förändringarna inom postsektorn. Parlamentet uppmanar arbetsmarknadens parter att där så är nödvändigt på samma sätt uppdatera kollektivavtal så att höga arbets- och anställningsnormer kan garanteras.

16.  Europaparlamentet välkomnar att enskilda medlemsstater tillämpar artikel 9.5, andra stycket, femte strecksatsen i direktiv 97/67/EG och uppmanar alla medlemsstater att beakta arbetsförhållanden som kriterium när licenser och tillstånd utfärdas.

17.  Europaparlamentet understryker fördelarna med kvalitativ och varaktig sysselsättning inom post- och leveranstjänster, inbegripet för att tillhandahålla goda och konsekventa servicenivåer för konsumenterna.

18.  Europaparlamentet välkomnar att leverantörer av samhällsomfattande tjänster i medlemsstaterna i regel omfattas av kollektivavtal och påminner om deras mycket viktiga roll. Parlamentet uppmuntrar arbetsmarknadens parter att förhandla fram kollektivavtal för alla posttjänster i enlighet med nationell lagstiftning och sedvänja, eftersom de är ett effektivt instrument för att förhindra en kapplöpning mot botten vad gäller social-, arbets- och anställningsnormer samt att säkerställa skälig ersättning för alla arbetstagare och rättvis konkurrens mellan leverantörer av posttjänster.

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vid utformningen av nya regler för postsektorn, särskilt när det gäller processen för att skapa en digital inre marknad, beakta den strategiska betydelsen av de offentliga postoperatörer som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster samt behovet av att säkerställa höga standarder för skydd av arbetstagarnas rättigheter inom postsektorn.

20.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att garantera anständiga arbetsvillkor, inklusive erforderligt skydd avseende hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, för alla arbetstagare i postsektorn oavsett storleken på och typen av företag de är anställda av samt oberoende av arbetsplatsen och det underliggande avtalet. Parlamentet understryker betydelsen av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, i synnerhet med tanke på den demografiska förändringen och den stora rörligheten för arbetstagare inom postsektorn. Parlamentet välkomnar samarbetet mellan Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och sektorns arbetsmarknadsparter inom ramen för kampanjen ”Friska arbetsplatser förebygger stress”.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

21.6.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

40

6

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Daniela Aiuto, Georges Bach, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato, Gabriele Zimmer

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Paul Tang

YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (24.5.2016)

till utskottet för transport och turism

över rapporten om tillämpningen av direktivet om posttjänster
(2016/2010(INI))

Föredragande av yttrande: Lucy Anderson

FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet noterar att genomförandet av direktivet om posttjänster inte ledde till ett fullständigt öppnade för konkurrens eller till en inre marknad för brev- och pakettjänster.

2.  Europaparlamentet påminner om den betydelsefulla roll som skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster spelar inom postsektorn när det gäller att utveckla en rättvis inre marknad för allmänhet, konsumenter och små och medelstora företag. Parlamentet noterar att skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster tillämpas på mycket olika sätt i medlemsstaterna, vilket återspeglar en viss grad av flexibilitet för medlemsstaterna att definiera samhällsomfattande tjänster efter sina inhemska förhållanden, även på lokal nivå.

3.  Europaparlamentet anser att omsättningen av direktivet är otillräcklig, vilket även gäller frågor som rör strukturell separation, åtkomst till nätverk och auktoriseringskrav. Parlamentet noterar att kommissionen har inlett överträdelseförfaranden mot två medlemsstater om innehållsfrågor. Kommissionen uppmanas att kontrollera om de lagstiftningsåtgärder som medlemsstaterna har antagit utgör ett fullständigt införlivande av direktivet och, om så inte är fallet, att vidta tydliga åtgärder för att uppnå detta. Parlamentet noterar domstolens dom i målet C-340/13 som fastställde att den princip om antidiskriminering som anges i artikel 12 i direktivet om posttjänster inte utgör ett hinder för att en leverantör av samhällsomfattande tjänster inför mängdrabatter för företagskunder för det legitima målet att stimulera efterfrågan. Parlamentet noterar också att i en tidigare dom fastställde domstolen i de gemensamma målen C-287/06 till C-292/06 att olaglig diskriminering kan föreligga när det gäller operativa rabatter.

4.  Europaparlamentet noterar kommissionens bekräftelse om att direktivet om posttjänster inte kräver någon särskild ägarskapsstruktur för leverantörer av samhällsomfattande tjänster. Parlamentet anser att dessa leverantörer och alternativa operatörer ska uppmuntras att investera i och bedriva innovation för att kunna tillhandahålla effektiva, tillgängliga och kvalitativa posttjänster som gynnar kunderna, snarare än att motarbetas i detta arbete. Parlamentet uppmanar myndigheter och medlemsstater att stödja moderniseringen och förnyelsen av branschen genom investeringar med hjälp av de finansieringsmekanismer som de anser är lämpligast i enlighet med EU:s konkurrenspolitik.

5.  Europaparlamentet noterar att minskningen av brevvolymerna gör det allt svårare att tillhandahålla samhällsomfattande posttjänster i många medlemsstater. Parlamentet erkänner att många utsedda leverantörer av samhällsomfattande tjänster använder inkomster från annan kommersiell verksamhet utanför dessa, såsom finanstjänster eller paketleveranser, för att finansiera de samhällsomfattande tjänsterna. Det finns en nära koppling mellan utvecklingen av å ena sidan post- och pakettjänsterna och å andra sidan e-handeln och övergången till e-tjänster. Kommissionen uppmanas att granska den framväxande nya post och paketsektorn samt medlemsstaternas utnyttjande av den flexibilitet som erbjuds för tillämpningen av direktivet om posttjänster, för att säkerställa att inte bara skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster, utan också kvaliteten på tjänsterna, upprätthålls. Parlamentet är medvetet om förändringarna i kundernas förväntningar och uppskattar fördelarna med kampanjen ”Keep Me Posted EU” som syftar till att främja konsumenternas valmöjligheter. Parlamentet anser att så snart användarna begär det ska möjligheten att gå över till e-tjänster erbjudas.

6.  Europaparlamentet upprepar sitt stöd för Postal User Forum, som upprättades 2011 av kommissionen för att underlätta diskussionerna mellan användare, operatörer, fackföreningar och andra intressenter om frågor som slutkundernas tillfredsställelse, företagsanvändarnas behov och hur leveranserna vid e-handel kan förbättras. Detta forum är mycket användbart och bör sammanträda regelbundet för att identifiera möjliga lösningar för att förbättra post- och paketleveranstjänsterna. Parlamentet uppmanar kommissionen att noggrant undersöka utvecklingen av posttjänster när det gäller nya framväxande digitala operatörer och bedöma de möjliga följderna och möjligheterna för befintliga posttjänster och deras anställda. Parlamentet välkomnar de nya sysselsättningsmöjligheterna inom paketleveranssektorn och uppmanar medlemsstaterna att utveckla strategier för att ytterligare förbättra kompetenserna och utbildningen hos arbetstagare inom denna sektor. Parlamentet konstaterar att antalet deltidsanställningar, tillfälliga anställningarna genom bemanningsföretag och egenföretagare ökar för paket- och postleveranser. Parlamentet konstaterar att högkvalitativa, hållbara arbetstillfällen spelar en betydande roll för att kunna hålla en hög och konsekvent servicestandard gentemot kunderna, och anser att medlemsstaterna bör ta de steg som krävs för att säkerställa rättvisa arbetsförhållanden inom branschen, oberoende av anställningsform.

7.  Europaparlamentet anser att situationen visserligen varierar från en medlemsstat till en annan, men att kvaliteten, tillgängligheten och tillförlitligheten för paketleveranser i EU kan och måste förbättras och konsumenternas förtroende stärkas, såväl på landsbygden och i avlägsna områden som i kommuner och städer. Parlamentet understryker att man måste säkerställa tillgängligheten till posttjänster för personer med funktionshinder och understryker betydelsen av rättsakten om tillgänglighet, i synnerhet när det gäller gränsöverskridande leveranser och e-handel.

8.  Europaparlamentet belyser att gränsöverskridande leveranser utgör en stadigt växande marknadsandel, vilket bör stödjas. Parlamentet tar del av resultaten från kommissionens offentliga samråd om gränsöverskridande paketleveranser och understryker att höga leveranskostnader, bristande insyn, otillfredsställande leveranstider, bristande information och bristande tydlighet i fråga om ansvaret för eventuell förlust eller skada utgör några av de största hindren för konsumenter och detaljhandlare i näthandeln inom Europeiska unionen. Parlamentet konstaterar att betalbara och tillförlitliga paketleveranstjänster är viktiga för att förverkliga den fulla potentialen hos den digitala inre marknaden. Parlamentet välkomnar därför att kommissionen planerar att vidta åtgärder under 2016 för att förbättra prisinformationen och stärka tillsynen av paketleveranser, samt uppmanar kommissionen att överväga att vidta åtgärder inom posttjänsterna för att tag i alla problem som konsumenter och företag möter på leveransmarknaden.

9.  Europaparlamentet anser att det europeiska småmålsförfarandet (ESCP) är en användbar resurs för konsumenter och företag vid gränsöverskridande transaktioner. Parlamentet understryker att direktivet om alternativ tvistlösning och den internetplattform som etableras av förordningen (EU) nr 524/2013 om tvistlösning online för konsumenttvister kan gynna konsumenter och företag vid gränsöverskridande transaktioner. Parlamentet är oroat över det faktum att trots att tidsfristen för genomförande gick ut 2015 så har hittills endast 24 medlemsstater införlivat direktivet och miljontals europeiska medborgare saknar därför denna viktiga mekanism för rättslig prövning. Parlamentet vill se att man vid behov överväger ytterligare mekanismer för rättslig prövning för konsumenter inom postområdet.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att säkerställa lika villkor för befintliga och alternativa operatörer och att underlätta de små och medelstora företagens tillträde till postsektorn. Parlamentet upprepar att öppenhet om alla särskilda priser, rabatter eller villkor för stora kunder är ett grundläggande i direktivet om posttjänster för att säkerställa en icke-diskriminerande behandling av alla postanvändare. Parlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder mot det icke‑transparenta systemet med terminalavgifter för att konsumenter och företag, i synnerhet små och medelstora företag, ska kunna dra nytta av en verklig inre marknad för posttjänster.

11.  Europaparlamentet är övertygat om att konsumenter bör kunna jämföra olika postoperatörers prestanda enkelt, inbegripet pris, täckning och leveranshastighet. Parlamentet konstaterar att utvecklingen av gränsöverskridande posttjänster inom Europeiska unionen skulle kunna gynnas av skapandet av plattformar för distributionstjänster, lansering av prisjämförelsewebbplatser och förbättring av spårningssystem samt andra liknande initiativ som främjar konsumenternas medvetenhet.

12.  Europaparlamentet understryker den möjliga roll som EU:s finansieringsmekanismer kan spela för att underlätta innovationen inom post- och leveranstjänster, inklusive e‑handelsalternativ som gynnar konsumenterna, miljön och små och medelstora företag samt lösningar med målsättningar i fråga om social integration och tillgänglighet. Parlamentet noterar att samarbetet mellan nationella tillsynsmyndigheter för postsektorn, kommissionen, konkurrensmyndigheter, konsumentskyddsorgan, e‑handlare och alla operatörer inom gränsöverskridande leveranser bör uppmuntras att förbättra postsektorns funktion. Parlamentet erinrar om att det uppmanade kommissionen att utforska möjligheterna att skapa förtroendemärkningar för e-handel och undersöka om sådana förtroendemärkningar även skulle kunna bidra till att säkerställa kvaliteten och tillförlitligheten för leveranstjänster.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

24.5.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

3

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Eva Paunova, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Edward Czesak, Morten Løkkegaard, Dariusz Rosati, Richard Sulík, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen, Theodoros Zagorakis

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Raymond Finch, Christofer Fjellner, Sven Giegold

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

12.7.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

43

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Markus Ferber, Maria Grapini, Timothy Kirkhope, Patricija Šulin