ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на техническите изисквания за плавателните съдове по вътрешните водни пътища, за изменение на Директива 2009/100/EО и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО

5.9.2016 - (07532/2/2016 – C8-0227/2016 – 2013/0302(COD)) - ***II

Комисия по транспорт и туризъм
Докладчик: Иво Белет

Процедура : 2013/0302(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0256/2016
Внесени текстове :
A8-0256/2016
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на техническите изисквания за плавателните съдове по вътрешните водни пътища, за изменение на Директива 2009/100/EО и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО

(07532/2/2016 – C8-0227/2016 – 2013/0302(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (07532/2/2016 – C8-0227/2016),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 21 януари 2014 г.,[1]

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 31 януари 2014,[2]

–  като взе предвид позицията си на първо четене[3] относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2013)0622),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 76 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по транспорт и туризъм (A8-0256/2016),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

4.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

  • [1]  OВ C 177, 11.6.2014 г., стp. 58.
  • [2]  OВ C 126, 26.4.2014 г., стp. 48.
  • [3]  Приети текстове от 15.4.2014 г., P7_TA(2014)0343.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Приоритетите на Парламента:

На първо четене Парламентът подкрепи еднаквото прилагане на общи технически изисквания за плавателни съдове по вътрешните водни пътища в Европейския съюз с оглед на гарантиране на високо равнище на безопасност и ефикасност на корабоплаването по вътрешните водни пътища. Той се обяви също и за бързо адаптиране на стандартите към научния и техническия прогрес, като се вземат предвид стандартите, разработени от международни организации, по-специално от CESNI (Европейски комитет за изготвяне на стандарти за вътрешното корабоплаване), който следва да бъде създаден под егидата на Централната комисия за корабоплаване по Рейн. Парламентът също така изиска периодичен тригодишен преглед на Директивата за оценка на механизмите на сътрудничество със съответните международни организации.

С цел да се осигури съгласуваност с други законодателни актове на ЕС, по-специално с Директива 2014/94/ЕС за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива, Парламентът призова за приемане на делегирани актове за въвеждане на технически изисквания за плавателни съдове, задвижвани с втечнен природен газ (ВПГ).

Основни постижения:

Парламентът и Съветът постигнаха съгласие по основната цел на директивата, която е да се осигури хармонизирана и съгласувана рамка, за да се гарантира еднакво ниво на безопасност за плавателни съдове по вътрешните водни пътища. Двете институции подкрепиха рационализиране на използването на ресурсите за разработване на технически стандарти и ги адаптират към научния и техническия прогрес чрез използването на стандарти, разработени от международни организации, по-специално CESNI.

Съветът и Парламентът имат обаче различни виждания за това как да се адаптират приложенията към техническите стандарти. Парламентът не можеше да подкрепи използването на динамично позоваване за автоматично адаптиране на приложението към Директивата спрямо европейски стандарт, разработен в рамките на CESNI. Това динамично позоваване би дало изключителни правомощия за вземане на решение на Съвета, като се заобикалят прерогативите на Парламента като съзаконодател. Следва да се подчертае, че международният орган CESNI се състои само от държавите – членки на ЕС, и Швейцария. Поради това е важно адаптирането на техническите стандарти чрез приемането на делегирани актове да се запази. Следва също така да се подчертае, че механизмът за сътрудничество с CESNI ще трябва да бъде преразгледан в срок от пет години.

Преговори:

След приемането на позицията на Парламента на първо четене на 15 април 2014 г. и решението на комисията по транспорт и туризъм (TRAN) за започване на преговори на 26 март 2015 г. неформалните преговори с оглед постигане на ранно споразумение на второ четене се проведоха по време на люксембургското и нидерландското председателство на Съвета. Преговарящите екипи на Парламента и Съвета постигнаха споразумение по досието на 17 март 2016 г. Текстът, приет на тези преговори, беше одобрен от комисията по транспорт и туризъм на 7 април 2016 г. Въз основа на одобрението на комисията нейният председател посочи в писмото си до Комитета на постоянните представители, че ще препоръча на пленарното заседание да одобри позицията на Съвета на първо четене без изменения. След извършването на правна и езикова проверка Съветът прие своята позиция на първо четене, с която потвърди споразумението от 17 март 2016 г.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Установяване на технически изисквания за плавателни съдове по вътрешните водни пътища и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

Библиография

07532/2/2016 – C8-0227/2016 – 2013/0302(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

15.4.2014                     T7-0343/2014

Предложение на Комисията

COM(2013)0622 - C7-0266/2013

Дата на обявяване в заседание на получаването на позицията на Съвета на първо четене

22.6.2016

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

22.6.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Иво Белет

22.10.2013

 

 

 

Разглеждане в комисия

11.7.2016

 

 

 

Дата на приемане

1.9.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Ivo Belet, Michael Gahler, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Jozo Radoš, Henna Virkkunen

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Уршула Крупа

Дата на внасяне

5.9.2016