Postup : 2013/0302(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0256/2016

Předložené texty :

A8-0256/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/09/2016 - 9.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0341

DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ     ***II
PDF 587kWORD 54k
5.9.2016
PE 583.953v02-00 A8-0256/2016

k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES

(07532/2/2016 – C8-0227/2016 – 2013/0302(COD))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodaj: Ivo Belet

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES

(07532/2/2016 – C8-0227/2016 – 2013/0302(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (07532/2/2016 – C8-0227/2016),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 21. ledna 2014(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 31. ledna 2014(2),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(3) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0622),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 76 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro dopravu a cestovní ruch (A8-0256/2016),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1)

Úř. věst. C 177, 11.6.2014, s. 58.

(2)

Úř. věst. C 126, 26.4.2014, s. 48.

(3)

Texty přijaté dne 15.4.2014, P7_TA(2014)0343.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Priority Parlamentu:

V prvním čtení Parlament podpořil jednotné uplatňování společných technických požadavků pro plavidla vnitrozemské plavby v Evropské unii s cílem zajistit vysokou úroveň bezpečnosti a efektivity v rámci vnitrozemské plavby. Rovněž se vyslovil pro to, aby byly normy rychle přizpůsobeny vědeckotechnickému pokroku, a to s přihlédnutím k normám vypracovaným mezinárodními organizacemi, zejména Evropským výborem pro vypracování norem pro vnitrozemskou plavbu (CESNI) zřízeným pod záštitou Ústřední komise pro plavbu na Rýně. Parlament kromě toho požadoval pravidelný přezkum směrnice po třech letech, aby byly posouzeny mechanismy spolupráce s dotčenými mezinárodními organizacemi.

S cílem zajistit soudržnost s dalšími právními předpisy EU, zejména se směrnicí 2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, Parlament vyzýval k přijetí aktů v přenesené pravomoci pro zavedení technických požadavků na plavidla na zkapalněný zemní plyn (LNG).

Hlavní úspěchy:

Parlament a Rada se shodly na obecném cíli směrnice, kterým je poskytnout harmonizovaný a soudržný rámec pro zajištění stejné úrovně bezpečnosti pro plavidla vnitrozemské plavby. Oba orgány podpořily racionalizaci využívání zdrojů na vypracování technických norem a jejich přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku s využitím norem vypracovaných mezinárodními organizacemi, zejména CESNI.

Rada a Parlament však měly rozdílné názory na to, jak přizpůsobit technickým normám přílohy. Parlament nemohl podpořit použití dynamického odkazu, který by přílohu směrnice automaticky přizpůsobil evropské normě vypracované v rámci CESNI. Uvedený dynamický odkaz by totiž dal Radě výlučnou rozhodovací pravomoc umožňující obcházet výsady Parlamentu jakožto spoluzákonodárce. Je třeba zdůraznit, že mezinárodní orgán CESNI tvoří pouze členské státy EU a Švýcarsko. Je proto důležité, aby přizpůsobování technických norem nadále probíhalo cestou přijímání aktů v přenesené pravomoci. Rovněž je třeba zdůraznit, že mechanismus spolupráce s CESNI bude muset být do pěti let přezkoumán.

Jednání:

V návaznosti na přijetí postoje Parlamentu v prvním čtení dne 15. dubna 2014 a na rozhodnutí Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) zahájit jednání dne 26. března 2015 proběhla za lucemburského a nizozemského předsednictví v Radě neformální jednání s cílem dosáhnout brzké dohody v rámci druhého čtení. Dne 17. března 2016 dospěly vyjednávací týmy Parlamentu a Rady v této věci k dohodě. Znění, které bylo výsledkem jednání, schválil výbor TRAN dne 7. dubna 2016. Na základě přijetí dohody ve výboru jeho předseda ve svém dopise Výboru stálých zástupců uvedl, že plénu doporučí přijmout postoj Rady v prvním čtení bez pozměňovacích návrhů. Po ověření textu ze strany právníků-lingvistů přijala Rada svůj postoj v prvním čtení a potvrdila tak dohodu ze dne 17. března 2016.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby (zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES)

Referenční údaje

07532/2/2016 – C8-0227/2016 – 2013/0302(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

15.4.2014                     T7-0343/2014

Návrh Komise

COM(2013)0622 - C7-0266/2013

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení postoje Rady v prvním čtení

22.6.2016

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

22.6.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Ivo Belet

22.10.2013

 

 

 

Projednání ve výboru

11.7.2016

 

 

 

Datum přijetí

1.9.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

41

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Ivo Belet, Michael Gahler, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Jozo Radoš, Henna Virkkunen

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Urszula Krupa

Datum předložení

5.9.2016

Právní upozornění - Ochrana soukromí