ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας, την τροποποίηση της οδηγίας 2009/100/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2006/87/ΕΚ

5.9.2016 - (07532/2/2016 – C8-0227/2016 – 2013/0302(COD)) - ***II

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγητής: Ivo Belet

Διαδικασία : 2013/0302(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0256/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0256/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας, την τροποποίηση της οδηγίας 2009/100/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2006/87/ΕΚ

(07532/2/2016 – C8-0227/2016 – 2013/0302(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (07532/2/2016 – C8-0227/2016),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 21ης Ιανουαρίου 2014[1],

–  έχοντας υπόψη την από 31ης Ιανουαρίου 2014 γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών[2],

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση[3] σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0622),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 76 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0256/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

  • [1]  ΕΕ C 177 της 11.6.2014, σ. 58.
  • [2]  ΕΕ C 126 της 26.4.2014, σ. 48.
  • [3]  Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 15.4.2014, P7_TA(2014)0343.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι προτεραιότητες του Κοινοβουλίου:

Κατά την πρώτη ανάγνωση, το Κοινοβούλιο υποστήριξε την ομοιόμορφη εφαρμογή των κοινών τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας και αποτελεσματικότητας στην εσωτερική ναυσιπλοΐα. Ήταν, επίσης, υπέρ της ταχείας προσαρμογής των προτύπων στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα που αναπτύχθηκαν από διεθνείς οργανισμούς, ιδίως από τη CESNI (Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκπόνηση προτύπων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα) που συνεστήθη υπό την αιγίδα της Κεντρικής Επιτροπής για τη ναυσιπλοΐα του Ρήνου. Το Κοινοβούλιο ζήτησε επίσης περιοδική τριετή επανεξέταση της εφαρμογής της οδηγίας για την αξιολόγηση των μηχανισμών συνεργασίας με τις ενδιαφερόμενες διεθνείς οργανώσεις.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή με άλλα νομοθετήματα της ΕΕ, ειδικότερα με την οδηγία 2014/94/ΕΕ σχετικά με την ανάπτυξη των εναλλακτικών καυσίμων, το Κοινοβούλιο ζήτησε την έγκριση των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων για την εισαγωγή τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία που κινούνται με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).

Σημαντικότερα επιτεύγματα:

Tο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν σχετικά με τον γενικό στόχο της οδηγίας, που είναι η παροχή εναρμονισμένου και συνεκτικού πλαισίου για να εξασφαλιστεί το ίδιο επίπεδο ασφαλείας για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Τα δύο θεσμικά όργανα υποστήριξαν τον εξορθολογισμό της χρήσης των πόρων για την ανάπτυξη τεχνικών προτύπων και την προσαρμογή τους στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, κάνοντας χρήση των προτύπων που έχουν αναπτυχθεί από διεθνείς οργανισμούς, ιδίως τη CESNI.

Tο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο είχαν, όμως, αποκλίνουσες απόψεις για τον τρόπο προσαρμογής των παραρτημάτων με τις τεχνικές προδιαγραφές. Το Κοινοβούλιο δεν μπορούσε να υποστηρίξει τη χρήση δυναμικής αναφοράς στην αυτόματη προσαρμογή του παραρτήματος της οδηγίας σε ένα ευρωπαϊκό πρότυπο που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της CESNI. Μια τέτοια δυναμική αναφορά θα είχε παραχωρήσει αποκλειστική αρμοδιότητα απόφασης στο Συμβούλιο, παρακάμπτοντας τα προνόμια του Κοινοβουλίου ως συν-νομοθέτη. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το διεθνές όργανο CESNI αποτελείται μόνο από τα κράτη μέλη της ΕΕ και της Ελβετίας. Επομένως, είναι σημαντικό να διατηρηθεί η προσαρμογή των τεχνικών προτύπων μέσω της έγκρισης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων. Θα πρέπει επίσης να υπογραμμιστεί ότι ο μηχανισμός συνεργασίας με τη CESNI θα πρέπει να αναθεωρηθεί εντός πέντε ετών.

Διαπραγματεύσεις:

Μετά την έγκριση της θέσης του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Απριλίου 2014 και την απόφαση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (TRAN) για την έναρξη διαπραγματεύσεων στις 26 Μαρτίου 2015, στο πλαίσιο της λουξεμβουργιανής και ολλανδικής προεδρίας του Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκαν άτυπες διαπραγματεύσεις με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας σε πρώιμη δεύτερη ανάγνωση. Οι διαπραγματευτικές ομάδες του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατέληξαν σε συμφωνία επί του φακέλου, στις 17 Μαρτίου 2016. Το κείμενο που προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις εγκρίθηκε από την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού στις 7 Απριλίου το 2016. Με βάση την έγκριση της επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, στην επιστολή που απηύθυνε στην Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων, ανέφερε ότι θα συστήσει στην Ολομέλεια να εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση χωρίς τροπολογίες. Μετά τον νομικό-γλωσσικό έλεγχο, το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση επιβεβαιώνοντας τη συμφωνία της 17ης Μαρτίου 2016.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Τεχνικές προδιαγραφές για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας (κατάργηση της οδηγίας 2006/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου)

Έγγραφα αναφοράς

07532/2/2016 – C8-0227/2016 – 2013/0302(COD)

Ημερομηνία πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ – Αριθ. P

15.4.2014                     T7-0343/2014

Πρόταση της Επιτροπής

COM(2013)0622 - C7-0266/2013

Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της παραλαβής της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση

22.6.2016

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού (TRAN)

22.6.2016

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Ivo Belet

22.10.2013

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

11.7.2016

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

1.9.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Μιλτιάδης Κύρκος, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ivo Belet, Michael Gahler, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Jozo Radoš, Henna Virkkunen

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Urszula Krupa

Ημερομηνία κατάθεσης

5.9.2016