SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi sisävesialusten teknisistä vaatimuksista, direktiivin 2009/100/EY muuttamisesta ja direktiivin 2006/87/EY kumoamisesta

  5.9.2016 - (07532/2/2016 – C8-0227/2016 – 2013/0302(COD)) - ***II

  Liikenne- ja matkailuvaliokunta
  Esittelijä: Ivo Belet

  Menettely : 2013/0302(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0256/2016
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A8-0256/2016
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi sisävesialusten teknisistä vaatimuksista, direktiivin 2009/100/EY muuttamisesta ja direktiivin 2006/87/EY kumoamisesta

  (07532/2/2016 – C8-0227/2016 – 2013/0302(COD))

  (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (07532/2/2016 – C8-0227/2016),

  –  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 21. tammikuuta 2014 antaman lausunnon[1],

  –  ottaa huomioon alueiden komitean 31. tammikuuta 2014 antaman lausunnon[2],

  –  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan[3] komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0622),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan,

  –  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A8‑0256/2016),

  1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

  2.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

  3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

  4.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

  5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  • [1]  EUVL C 177, 11.6.2014, s. 58.
  • [2]  EUVL C 126, 26.4.2014, s. 48.
  • [3]  Hyväksytyt tekstit 15.4.2014, P7_TA(2014)0343.

  PERUSTELUT

  Parlamentin ensisijaiset tavoitteet

  Ensimmäisessä käsittelyssä parlamentti kannatti sisävesialusten yhteisten teknisten vaatimusten yhdenmukaista soveltamista Euroopan unionissa sisävesiliikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden varmistamiseksi. Parlamentti kannatti myös normien pikaista mukauttamista tieteelliseen ja tekniseen edistykseen siten, että huomioon otetaan normit, joita on kehitetty kansainvälisissä järjestöissä, kuten CESNI:ssä (sisävesiliikenteen normien laadinnasta vastaava eurooppalainen komitea), joka perustetaan Reinin navigaation keskuskomission yhteyteen. Parlamentti pyysi myös kolmen vuoden välein säännöllisesti tapahtuvaa direktiivin uudelleentarkastelua arvioidakseen yhteistyömekanismeja kyseisten kansainvälisten järjestöjen kanssa.

  Parlamentti kehotti hyväksymään delegoituja säädöksiä nesteytetyllä maakaasulla (LNG) toimivia aluksia koskevien teknisten vaatimusten ottamiseksi käyttöön, jotta varmistetaan yhdenmukaisuus muiden unionin säädösten ja etenkin vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönotosta annetun direktiivin 2014/94/EU kanssa.

  Keskeiset saavutukset

  Parlamentti ja neuvosto sopivat direktiivin kokonaistavoitteesta, joka on tarjota yhdenmukaistettu ja johdonmukainen kehys sisävesialusten yhtäläisen turvallisuustason varmistamiseksi. Molemmat toimielimet tukivat resurssien käytön järkeistämistä normien kehittämiseksi ja mukauttamiseksi tieteelliseen ja tekniseen edistykseen käyttämällä kansainvälisten järjestöjen ja erityisesti CESNI:n kehittämiä normeja.

  Neuvosto ja parlamentti olivat kuitenkin eri mieltä siitä, miten liitteet mukautetaan teknisiin normeihin. Parlamentti ei voinut tukea dynaamisen viittauksen käyttöä direktiivin liitteen mukauttamisesta automaattisesti CESNI:n kehittämään eurooppalaiseen normiin. Tällainen dynaaminen viittaus olisi antanut neuvostolle yksinomaisen päätösvallan ja ohittanut parlamentin oikeudet yhdenvertaisena lainsäätäjänä. On painotettava, että kansainvälinen elin CESNI koostuu ainoastaan EU:n jäsenvaltioista ja Sveitsistä. Siksi on tärkeää, että teknisten normien mukauttaminen delegoiduilla säädöksillä säilytetään edelleen. On myös korostettava, että CESNI:n yhteistyömekanismia on tarkasteltava uudelleen viiden vuoden kuluessa.

  Neuvottelut

  Parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta hyväksyttiin 15. huhtikuuta 2014, ja liikenne- ja matkailuvaliokunta (TRAN) päätti käynnistää neuvottelut 26. maaliskuuta 2015. Sen jälkeen Luxemburgin ja Alankomaiden puheenjohtajakausien aikana käytiin epävirallisia neuvotteluja, joiden tavoitteena oli saada aikaan sopimus toisen käsittelyn varhaisessa vaiheessa. Parlamentin ja neuvoston neuvottelijat pääsivät asiasta sopimukseen 17. maaliskuuta 2016. Neuvottelujen lopputuloksena syntynyt teksti hyväksyttiin TRAN‑valiokunnassa 7. huhtikuuta 2016. Valiokunnan hyväksynnän perusteella TRAN‑valiokunnan puheenjohtaja lupasi kirjeessään Coreperin puheenjohtajalle suosittaa täysistunnolle neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan hyväksymistä ilman tarkistuksia. Lingvistijuristien viimeistelyn jälkeen neuvosto hyväksyi ensimmäisen käsittelyn kantansa, jossa vahvistettiin 17. maaliskuuta 2016 aikaansaatu sopimus.

  ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Sisävesialusten tekniset vaatimukset (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/87/EY kumoaminen)

  Viiteasiakirjat

  07532/2/2016 – C8-0227/2016 – 2013/0302(COD)

  EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

  15.4.2014                     T7-0343/2014

  Komission ehdotus

  COM(2013)0622 - C7-0266/2013

  Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

  22.6.2016

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  TRAN

  22.6.2016

   

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Ivo Belet

  22.10.2013

   

   

   

  Valiokuntakäsittely

  11.7.2016

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  1.9.2016

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  41

  1

  1

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Ivo Belet, Michael Gahler, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Jozo Radoš, Henna Virkkunen

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Urszula Krupa

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  5.9.2016