Procedūra : 2013/0302(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0256/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0256/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 14/09/2016 - 9.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0341

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM     ***II
PDF 656kWORD 53k
5.9.2016
PE 583.953v02-00 A8-0256/2016

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko nosaka tehniskās prasības attiecībā uz iekšzemes ūdensceļu kuģiem, groza Direktīvu 2009/100/EK un atceļ Direktīvu 2006/87/EK

(07532/2/2016 – C8-0227/2016 – 2013/0302(COD))

Transporta un tūrisma komiteja

Referents: Ivo Belet

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko nosaka tehniskās prasības attiecībā uz iekšzemes ūdensceļu kuģiem, groza Direktīvu 2009/100/EK un atceļ Direktīvu 2006/87/EK (07532/2/2016 – C8-0227/2016 – 2013/0302(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (07532/2/2016 – C8-0227/2016),

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2014. gada 21. janvāra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2014. gada 31. janvāra atzinumu(2),

–  ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā(3) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0622),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 76. pantu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A8-0256/2016),

1.  apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

3.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

4.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1)

OV C 177, 11.6.2014., 58. lpp.

(2)

OV C 126, 26.4.2014., 48. lpp.

(3)

2014. gada 15. aprīļa pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0343.


PASKAIDROJUMS

Parlamenta prioritātes

Pirmajā lasījumā Parlaments atbalstīja iekšzemes ūdensceļu kuģiem izvirzāmo kopējo tehnisko prasību vienotu piemērošanu ar mērķi panākt augstu drošības līmeni un efektivitāti iekšzemes kuģošanā. Parlaments arī atbalstīja standartu ātru pielāgošanu zinātnes un tehnikas attīstībai, ņemot vērā standartus, ko izstrādā starptautiskās organizācijas, jo īpaši CESNI (Iekšzemes kuģošanas standartu izstrādes Eiropas komiteja), un to noteikšana būs Reinas kuģniecības centrālās komisijas pārziņā. Parlaments arī pieprasīja veikt direktīvas periodisku pārskatīšanu ik pa trim gadiem, lai novērtētu sadarbības mehānismus ar attiecīgajām starptautiskajām organizācijām.

Lai nodrošinātu saskaņotību ar citiem ES tiesību aktiem, jo īpaši ar Direktīvu 2014/94/ES par alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu, Parlaments aicināja pieņemt deleģētos aktus tehnisko prasību noteikšanai tiem kuģiem, kas tiek darbināti ar sašķidrinātu dabasgāzi (LNG).

Galvenie sasniegumi

Parlaments un Padome vienojās par Direktīvas vispārējo mērķi, proti, izveidot vienotu un saskaņotu sistēmu, lai nodrošinātu līdzvērtīgu drošības līmeni iekšējo ūdensceļu kuģiem. Abas iestādes atbalstīja racionālāku resursu izmantošanu tehnisko standartu izstrādē un to pielāgošanā zinātnes un tehnikas attīstībai, proti, pārņemot starptautisko organizāciju, jo īpaši CESNI izstrādātos standartus.

Padomei un Parlamentam tomēr bija atšķirīgi viedokļi par to, kā saskaņot pielikumus ar tehniskajiem standartiem. Parlaments nevar atbalstīt dinamisko atsauču izmantošanu, lai automātiski pielāgotu direktīvas pielikumu CESNI izstrādātam Eiropas standartam. Šāda dinamiska atsauce dotu ekskluzīvas lēmumu pieņemšanas pilnvaras Padomei, apejot Parlamenta kā otra likumdevēja pilnvaras. Jāuzsver, ka CESNI ir starptautiska organizācija, kuru veido tikai ES dalībvalstis un Šveice. Tāpēc ir svarīgi paturēt spēkā kārtību, saskaņā ar kuru tehnisko standartu pielāgošana notiek ar deleģēto aktu pieņemšanu. Jāuzsver, ka sadarbības mehānisms ar CESNI būs jāpārskata piecu gadu laikā.

Sarunas

Pēc Parlamenta pirmā lasījuma nostājas pieņemšanas 2014. gada 15. aprīlī un Transporta un tūrisma komitejas (TRAN) lēmuma sākt sarunas 2015. gada 26. martā, Luksemburgas un Nīderlandes Padomes prezidentūras laikā notika neoficiālas sarunas ar mērķi panākt agrīna otrā lasījuma vienošanos. 2016. gada 17. martā Parlamenta un Padomes sarunu grupa panāca vienošanos par šo dokumentu. TRAN komiteja 2016. gada 7. aprīlī apstiprināja dokumentu ar tekstu, par kuru bija panākta vienošanās sarunās. Pamatojoties uz šo komitejas apstiprinājumu, TRAN komitejas priekšsēdētājs vēstulē Pastāvīgo pārstāvju komitejai norādīja, ka viņš ieteiks plenārsēdē Padomes nostāju pirmajā lasījumā apstiprināt bez grozījumiem. Pēc juridiskās un lingvistiskās pārbaudes Padome pieņēma pirmā lasījuma nostāju, apstiprinot 2016. gada 17. marta vienošanos.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Tehniskās prasības attiecībā uz iekšējo ūdensceļu kuģiem (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/87/EK atcelšana)

Atsauces

07532/2/2016 – C8-0227/2016 – 2013/0302(COD)

1. lasījuma datums EP – P numurs

15.4.2014                     T7-0343/2014

Komisijas priekšlikums

COM(2013)0622 - C7-0266/2013

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par Padomes nostājas saņemšanu pirmajā lasījumā

22.6.2016

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

22.6.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Ivo Belet

22.10.2013

 

 

 

Izskatīšana komitejā

11.7.2016

 

 

 

Pieņemšanas datums

1.9.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

41

1

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ivo Belet, Michael Gahler, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Jozo Radoš, Henna Virkkunen

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Urszula Krupa

Iesniegšanas datums

5.9.2016

Juridisks paziņojums - Privātuma politika