ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wymagania techniczne mające zastosowanie do statków żeglugi śródlądowej, zmieniającej dyrektywę 2009/100/WE i uchylającej dyrektywę 2006/87/WE

5.9.2016 - (07532/2/2016 – C8-0227/2016 – 2013/0302(COD)) - ***II

Komisja Transportu i Turystyki
Sprawozdawca: Ivo Belet

Procedura : 2013/0302(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0256/2016
Teksty złożone :
A8-0256/2016
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wymagania techniczne mające zastosowanie do statków żeglugi śródlądowej, zmieniającej dyrektywę 2009/100/WE i uchylającej dyrektywę 2006/87/WE

(07532/2/2016 – C8-0227/2016 – 2013/0302(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (07532/2/2016 – C8-0227/2016),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 21 stycznia 2014 r.[1],

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 31 stycznia 2014 r.[2],

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu[3] dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0622),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 76 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Transportu i Turystyki (A8-0256/2016),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

  • [1]  Dz.U. C 177 z 11.6.2014, s. 58.
  • [2]  Dz.U. C 126 z 26.4.2014, s. 48.
  • [3]  Teksty przyjęte w dniu 15.4.2014, P7_TA(2014)0343.

UZASADNIENIE

Priorytety Parlamentu

W pierwszym czytaniu Parlament poparł jednolite stosowanie wspólnych wymagań technicznych mających zastosowanie do statków żeglugi śródlądowej w Unii Europejskiej, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa i efektywności w żegludze śródlądowej. Opowiedział się on również za szybkim dostosowywaniem norm do postępu naukowo-technicznego przy uwzględnieniu norm opracowanych przez organizacje międzynarodowe, w szczególności CESNI (Europejski Komitet ds. Opracowywania Norm w Żegludze Śródlądowej) stworzony pod auspicjami Centralnej Komisji Żeglugi na Renie. Parlament zwrócił się również o to, aby co trzy lata dokonywać przeglądu dyrektywy, w którym oceniano by mechanizmy współpracy z zainteresowanymi organizacjami międzynarodowymi.

Aby zapewnić spójność z pozostałymi aktami prawnymi UE, w szczególności z dyrektywą 2014/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, Parlament wezwał do przyjęcia aktów delegowanych, aby wprowadzić wymagania techniczne dla statków napędzanych skroplonym gazem ziemnym (LNG).

Główne osiągnięcia

Parlament i Rada są zgodne co do głównego celu dyrektywy, jakim jest ustanowienie ujednoliconych i spójnych ram zapewniających taki sam poziom bezpieczeństwa dla statków żeglugi śródlądowej. Obie instytucje popierają zarówno racjonalizację wykorzystania zasobów, aby rozwijać normy techniczne i przystosowywać je do postępów naukowo-technicznych przy zastosowaniu norm określanych przez organizacje międzynarodowe, a w szczególności CESNI.

Rada i Parlament mają jednak rozbieżne poglądy co do sposobu, w jaki należy dostosowywać załączniki zawierające normy techniczne. Parlament nie poparł stosowania dynamicznych odniesień umożliwiających automatyczne dostosowanie załącznika do dyrektywy do europejskich standardów określanych przez CESNI. Takie dynamiczne odniesienie sprawiłoby, że wyłączne uprawnienia decyzyjne należałyby do Rady z pominięciem prerogatyw Parlamentu jako współustawodawcy. Należy podkreślić, że w skład międzynarodowego organu, jakim jest CESNI, wchodzą tylko państwa członkowskie UE i Szwajcaria. Dlatego też jest istotne, aby dostosowanie technicznych norm nadal odbywało się w drodze aktów delegowanych. Należy też podkreślić, że po upływie pięciu lat trzeba będzie poddać przeglądowi mechanizm współpracy z CESNI.

Negocjacje

Po przyjęciu w dniu 15 kwietnia 2014 r. stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu oraz w dniu 26 marca 2015 r. decyzji Komisji Transportu i Turystyki (TRAN) o wszczęciu negocjacji, w ramach luksemburskiej i holenderskiej prezydencji Rady odbyły się nieformalne negocjacje zmierzające do osiągnięcia wczesnego porozumienia w drugim czytaniu. Zespoły negocjacyjne Parlamentu i Rady osiągnęły porozumienie w tej sprawie w dniu 17 marca 2016 r. Tekst sporządzony w wyniku negocjacji został zatwierdzony przez komisję TRAN w dniu 7 kwietnia 2016 r. Po zatwierdzeniu tekstu przez komisję TRAN jej przewodniczący w piśmie skierowanym do przewodniczącego Komitetu Stałych Przedstawicieli poinformował, że zalecił zgromadzeniu plenarnemu, aby zatwierdziło stanowisko Rady w pierwszym czytaniu bez poprawek. Po weryfikacji prawno-językowej, w dniu 17 marca 2016 r. Rada przyjęła w pierwszym czytaniu swoje stanowisko potwierdzające porozumienie.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wymagania techniczne mające zastosowanie do statków żeglugi śródlądowej (uchylenie dyrektywy 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady)

Odsyłacze

07532/2/2016 – C8-0227/2016 – 2013/0302(COD)

Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim - Numer P

15.4.2014                     T7-0343/2014

Wniosek Komisji

COM(2013)0622 - C7-0266/2013

Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

22.6.2016

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

22.6.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Ivo Belet

22.10.2013

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

11.7.2016

 

 

 

Data przyjęcia

1.9.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

41

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Ivo Belet, Michael Gahler, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Jozo Radoš, Henna Virkkunen

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Urszula Krupa

Data złożenia

5.9.2016