RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară, de modificare a Directivei 2009/100/CE și de abrogare a Directivei 2006/87/CE

  5.9.2016 - (07532/2/2016 – C8-0227/2016 – 2013/0302(COD)) - ***II

  Comisia pentru transport și turism
  Raportor: Ivo Belet

  Procedură : 2013/0302(COD)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A8-0256/2016
  Texte depuse :
  A8-0256/2016
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară, de modificare a Directivei 2009/100/CE și de abrogare a Directivei 2006/87/CE

  (07532/2/2016 – C8-0227/2016 – 2013/0302(COD))

  (Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

  Parlamentul European,

  –  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (07532/2/2016 – C8-0227/2016),

  –  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 21 ianuarie 2014[1],

  –  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 31 ianuarie 2014[2],

  –  având în vedere poziția sa în primă lectură[3] referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0622),

  –  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  –  având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură,

  –  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru transport și turism (A8-0256/2016),

  1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

  2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

  3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

  4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

  5  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

  EXPUNERE DE MOTIVE

  Prioritățile Parlamentului:

  În prima lectură, Parlamentul a susținut aplicarea uniformă a cerințelor tehnice comune pentru navele de navigație interioară în Uniunea Europeană în vederea asigurării unui nivel ridicat de siguranță și eficiență în navigația interioară. De asemenea, acesta s-a exprimat în favoarea adaptării rapide a standardelor la progresele științifice și tehnice, ținând seama de standardele elaborate de organizațiile internaționale, în special de CESNI (Comitetul european pentru elaborarea de standarde privind navigația interioară) care urmează să fie înființat sub auspiciul Comisiei Centrale pentru Navigația pe Rin. De asemenea, Parlamentul a solicitat o revizuire periodică a directivei din trei în trei ani pentru a evalua mecanismele de cooperare cu organizațiile internaționale în cauză.

  Pentru a se asigura coerența cu alte acte legislative ale UE, în special cu Directiva 2014/94/UE privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, Parlamentul a solicitat adoptarea de acte delegate pentru a introduce cerințe tehnice pentru navele care funcționează cu gaz natural lichefiat (GNL).

  Principalele realizări:

  Parlamentul și Consiliul au fost de acord cu obiectivul general al directivei de a asigura un cadru armonizat și coerent, care să asigure același nivel de siguranță pentru navele de navigație interioară. Cele două instituții au sprijinit o raționalizare a utilizării resurselor pentru a elabora standarde tehnice și a le adapta la progresele științifice și tehnice prin utilizarea standardelor elaborate de organizațiile internaționale, în special de CESNI.

  Cu toate acestea, Consiliul și Parlamentul au avut opinii divergente cu privire la modalitatea de a adapta anexele la standardele tehnice. Parlamentul nu a putut să sprijine utilizarea unei trimiteri dinamice la un standard european elaborat în cadrul CESNI pentru adaptarea automată a anexei la directivă. Astfel de trimiteri dinamice ar fi conferit Consiliului o putere de decizie exclusivă, eludând prerogativele Parlamentului în calitate de colegiuitor. Ar trebui subliniat faptul că organismul internațional CESNI este format doar din statele membre ale UE și Elveția. Prin urmare, este important să fie menținută adaptarea standardelor tehnice prin adoptarea actelor delegate. De asemenea, trebuie subliniat faptul că mecanismul de cooperare cu CESNI va trebui revizuit în termen de cinci ani.

  Negocieri:

  În urma adoptării poziției în primă lectură a Parlamentului la 15 aprilie 2014 și a deciziei din 26 martie 2015 a Comisiei pentru transport și turism (TRAN) de deschidere a negocierilor, în timpul președințiilor neerlandeză și luxemburgheză ale Consiliului, au avut loc negocieri informale cu scopul de a ajunge la un acord timpuriu în a doua lectură. Echipele de negocieri ale Parlamentului și Consiliului au ajuns la un acord cu privire la acest dosar la 17 martie 2016. Textul rezultat în urma negocierilor a fost aprobat de Comisia TRAN la data de 7 aprilie 2016. Pe baza aprobării de către comisie, președintele Comisiei TRAN, în scrisoarea sa adresată Comitetului Reprezentanților Permanenți, a indicat că va recomanda plenului să aprobe poziția Consiliului în primă lectură fără amendamente. În urma unei verificări juridico-lingvistice, Consiliul și-a adoptat poziția în primă lectură, confirmând acordul din 17 martie 2016.

  PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

  Titlu

  Cerințe tehnice pentru navele de navigație interioară (abrogarea Directivei 2006/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului)

  Referințe

  07532/2/2016 – C8-0227/2016 – 2013/0302(COD)

  Data primei lecturi a PE

  15.4.2014 T7-0343/2014

  Propunerea Comisiei

  COM(2013)0622 - C7-0266/2013

  Data anunțului în plen al primirii poziției Consiliului în primă lectură

  22.6.2016

  Comisie competentă în fond

  Data anunțului în plen

  TRAN

  22.6.2016

   

   

   

  Raportori

  Data numirii

  Ivo Belet

  22.10.2013

   

   

   

  Examinare în comisie

  11.7.2016

   

   

   

  Data adoptării

  1.9.2016

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  41

  1

  1

  Membri titulari prezenți la votul final

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Ivo Belet, Michael Gahler, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Jozo Radoš, Henna Virkkunen

  Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

  Urszula Krupa

  Data depunerii

  5.9.2016