PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o tehničnih predpisih za plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh, spremembi Direktive 2009/100/ES in razveljavitvi Direktive 2006/87/ES

  5.9.2016 - (07532/2/2016 – C8-0227/2016 – 2013/0302(COD)) - ***II

  Odbor za promet in turizem
  Poročevalec: Ivo Belet

  Postopek : 2013/0302(COD)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A8-0256/2016
  Predložena besedila :
  A8-0256/2016
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o tehničnih predpisih za plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh, spremembi Direktive 2009/100/ES in razveljavitvi Direktive 2006/87/ES

  (07532/2/2016 – C8-0227/2016 – 2013/0302(COD))

  (Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (07532/2/2016 – C8-0227/2016),

  –  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 21. januarja 2014[1],

  –  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 31. januarja 2014[2],

  –  ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi[3] o predlogu Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2013)0622),

  –  ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

  –  ob upoštevanju člena 76 Poslovnika,

  –  ob upoštevanju priporočila Odbora za promet in turizem za drugo obravnavo (A8-0256/2016),

  1.  odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

  2.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

  3.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

  4.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem, ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

  5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

  • [1]  UL C 177, 11.6.2014, str. 58.
  • [2]  UL C 126, 26.4.2014, str. 48.
  • [3]  Sprejeta besedila, 15.4.2014, P7_TA(2014)0343.

  OBRAZLOŽITEV

  Prednostni cilji Parlamenta:

  Parlament je v prvi obravnavi podprl enotno uporabo skupnih tehničnih predpisov za plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh v Evropski uniji, da bi zagotovili visoko raven varnosti in učinkovitosti plovbe po celinskih plovnih poteh. Prav tako je zagovarjal hitro prilagoditev standardov znanstvenemu in tehničnemu napredku ob upoštevanju standardov, ki so jih razvile mednarodne organizacije, zlasti Evropski odbor za pripravo standardov za plovbo po celinskih plovnih poteh (CESNI), ustanovljen pod okriljem Centralne komisije za plovbo po Renu. Parlament je zahteval tudi pregled direktive v rednih triletnih ciklih, da bi ocenili mehanizme sodelovanja z ustreznimi mednarodnimi organizacijami.

  Da bi zagotovili skladnost z drugimi zakonodajnimi akti EU, zlasti z Direktivo 2014/94/EU o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva, je Parlament pozval k sprejetju delegiranih aktov za uvedbo tehničnih zahtev za plovila, ki jih poganja utekočinjeni zemeljski plin.

  Glavni dosežki:

  Parlament in Svet sta se dogovorila o splošnem cilju direktive, tj. vzpostaviti usklajen in dosleden okvir za zagotovitev enake ravni varnosti za plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh. Obe instituciji sta podprli racionalizacijo porabe sredstev za razvoj tehničnih standardov in njihovo prilagoditev znanstvenemu in tehničnemu napredku z uporabo standardov, ki so jih razvile mednarodne organizacije, zlasti CESNI.

  Svet in Parlament pa sta imela različni mnenji o tem, kako bi lahko priloge prilagodili tehničnim standardom. Parlament ni mogel podpreti uporabe dinamičnega sklicevanja za samodejno prilagoditev priloge k direktivi evropskemu standardu, ki ga je razvil CESNI. Tako dinamično sklicevanje bi Svetu podelilo izključno pristojnost odločanja, s čimer bi prezrli pravice Parlamenta kot sozakonodajalca. Poudariti je treba, da je mednarodni organ CESNI sestavljen le iz predstavnikov držav članic EU in Švice. Zato je pomembno, da se ohrani prilagajanje tehničnih standardov s sprejemanjem delegiranih aktov. Prav tako je treba poudariti, da bo treba mehanizem sodelovanja s CESNI v petih letih pregledati in po potrebi spremeniti.

  Pogajanja:

  Po sprejetju stališča Parlamenta v prvi obravnavi 15. aprila 2014 in odločitvi Odbora za promet in turizem (TRAN) o začetku pogajanj 26. marca 2015 so se z luksemburškim in nizozemskim predsedstvom Sveta začela neformalna pogajanja, da bi dosegli hiter dogovor v drugi obravnavi. Pogajalski ekipi Parlamenta in Sveta sta 17. marca 2016 dosegli dogovor o dosjeju. Odbor TRAN je 7. aprila 2016 odobril besedilo, usklajeno v pogajanjih. Na podlagi odobritve odbora TRAN je njegov predsednik v pismu Odboru stalnih predstavnikov navedel, da bo na plenarnemu zasedanju predlagal, da se stališče Sveta odobri v prvi obravnavi brez predlogov sprememb. Po pravno-jezikovnem pregledu je Svet 17. marca 2016 sprejel svoje stališče v prvi obravnavi, s čimer je bil dogovor potrjen.

  POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

  Naslov

  Določitev tehničnih predpisov za plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh (razveljavitev Direktive 2006/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta)

  Referenčni dokumenti

  07532/2/2016 – C8-0227/2016 – 2013/0302(COD)

  Datum 1. obravnave EP – št. P

  15.4.2014                     T7-0343/2014

  Predlog Komisije

  COM(2013)0622 - C7-0266/2013

  Datum razglasitve prejetja stališča Sveta iz prve obravnave na zasedanju

  22.6.2016

  Pristojni odbor

         Datum razglasitve na zasedanju

  TRAN

  22.6.2016

   

   

   

  Poročevalec/-ka

         Datum imenovanja

  Ivo Belet

  22.10.2013

   

   

   

  Obravnava v odboru

  11.7.2016

   

   

   

  Datum sprejetja

  1.9.2016

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  41

  1

  1

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Ivo Belet, Michael Gahler, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Jozo Radoš, Henna Virkkunen

  Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Urszula Krupa

  Datum predložitve

  5.9.2016