Betänkande - A8-0256/2016Betänkande
A8-0256/2016

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart, om ändring av direktiv 2009/100/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/87/EG

5.9.2016 - (07532/2/2016 – C8-0227/2016 – 2013/0302(COD)) - ***II

Utskottet för transport och turism
Föredragande: Ivo Belet

Förfarande : 2013/0302(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0256/2016
Ingivna texter :
A8-0256/2016
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart, om ändring av direktiv 2009/100/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/87/EG

(07532/2/2016 – C8-0227/2016 – 2013/0302(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (07532/2/2016 – C8-0227/2016),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 21 januari 2014[1],

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 31 januari 2014[2],

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet[3], en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0622),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för transport och turism (A8-0256/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

MOTIVERING

Parlamentets prioriteringar

Vid första behandlingen stödde parlamentet en enhetlig tillämpning av de gemensamma tekniska föreskrifterna för fartyg i inlandssjöfart i unionen i syfte att garantera en hög säkerhetsnivå och god effektivitet för inlandssjöfarten. Parlamentet ställde sig också positivt till en snabb anpassning av standarder till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, med hänsyn till standarder som har utvecklats av internationella organisationer, särskilt Cesni (europeiska kommittén för utarbetande av standarder för inlandssjöfarten) inom ramen för Centrala kommissionen för sjöfarten på Rhen. Parlamentet föreslog också en periodisk treårsöversyn av direktivet för att granska mekanismerna för samarbete med de internationella organisationer som berörs.

För att garantera samstämmigheten med annan EU-lagstiftning, särskilt med direktiv 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen, efterlyste parlamentet antagandet av delegerade akter för att införa tekniska föreskrifter för fartyg som drivs med flytande naturgas (LNG).

Huvudsakliga resultat:

Parlamentet och rådet var ense om det övergripande syftet med direktivet, som är att tillhandahålla en harmoniserad och sammanhängande ram för att säkerställa att säkerhetsnivån för fartyg i inlandssjöfart är enhetlig. Båda institutionerna stödde en rationell användning av resurser för utvecklandet av tekniska standarder och anpassning av dem till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen med hjälp av standarder som tagits fram av internationella organisationer, särskilt Cesni.

Rådet och parlamentet hade dock avvikande synpunkter på hur bilagorna med de tekniska standarderna skulle anpassas. Parlamentet kunde inte stöda utnyttjandet av en dynamisk referens när det gäller en automatisk anpassning av direktivets bilagor till den europeiska standard som har utvecklats i Cesni. En sådan dynamisk referens skulle ha gett rådet ensam beslutsbefogenhet genom att kringgå Europaparlamentets befogenheter i egenskap av medlagstiftare. Det bör understrykas att det internationella organet Cesni endast består av EU:s medlemsstater och Schweiz. Därför är det viktigt att anpassningen av tekniska standarder även i fortsättningen sker genom antagande av delegerade akter. Det bör också betonas att samarbetsmekanismen med Cesni kommer att behöva ses över inom fem år.

Förhandlingar:

Efter det att parlamentet hade antagit sin ståndpunkt vid första behandlingen den 15 april 2014 och efter beslutet från utskottet för transport och turism (TRAN) att inleda förhandlingar den 26 mars 2015, inleddes informella förhandlingar i syfte att nå en tidig överenskommelse vid andra behandlingen under de luxemburgska och nederländska rådsordförandeskapen. Parlamentets och rådets förhandlingsgrupper nådde en överenskommelse om ärendet den 17 mars 2016. Resultatet av förhandlingarna godkändes av TRAN-utskottet den 7 april 2016. På grundval av utskottets godkännande åtog sig TRAN-utskottets ordförande i sin skrivelse till Ständiga representanternas kommitté, att rekommendera plenarförsamlingen att godkänna rådets ståndpunkt vid första behandlingen utan ändringar. Efter en juridisk och språklig kontroll antog rådet sin ståndpunkt vid första behandlingen, och bekräftade därmed överenskommelsen, den 17 mars 2016.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart (upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/87/EG)

Referensnummer

07532/2/2016 – C8-0227/2016 – 2013/0302(COD)

Parlamentets första behandling – P-nummer

15.4.2014                     T7-0343/2014

Kommissionens förslag

COM(2013)0622 - C7-0266/2013

Mottagande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen: tillkännagivande i kammaren

22.6.2016

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

22.6.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Ivo Belet

22.10.2013

 

 

 

Behandling i utskott

11.7.2016

 

 

 

Antagande

1.9.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

41

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ivo Belet, Michael Gahler, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Jozo Radoš, Henna Virkkunen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Urszula Krupa

Ingivande

5.9.2016