ДОКЛАД относно предложението за назначаване на Лео Бринкат за член на Сметната палата

  8.9.2016 - (C8-0185/2016 – 2016/0806(NLE))

  Комисия по бюджетен контрол
  Докладчик: Игор Шолтес

  Процедура : 2016/0806(NLE)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A8-0257/2016
  Внесени текстове :
  A8-0257/2016
  Разисквания :
  Приети текстове :

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за назначаване на Лео Бринкат за член на Сметната палата

  (C8-0185/2016 – 2016/0806(NLE))

  (Консултация)

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид член 286, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0185/2016),

  –  като взе предвид член 121 от своя правилник,

  –  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0257/2016),

  А.  като има предвид, че комисията по бюджетен контрол на Парламента направи оценка на квалификацията на предложения кандидат, по-специално по отношение на условията, посочени в член 286, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

  Б.  като има предвид, че на своето заседание от 5 септември 2016 г. комисията по бюджетен контрол изслуша предложения от Съвета кандидат за член на Сметната палата;

  1.  изказва положително становище относно предложението на Съвета за назначаване на Лео Бринкат за член на Сметната палата;

  2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и, за сведение, на Сметната палата, както и на другите институции на Европейския съюз и на институциите на държавите членки за одит.

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1: АВТОБИОГРАФИЯ НА Лео Бринкат

  ОБРАЗОВАНИЕ:

  •  Възпитаник на Института на банкерите в Лондон (асоцииран член). Избран за член на същия институт, който понастоящем се нарича Институт за финансови услуги. Курсът на обучение включва предмети, като: законодателство в областта на банковото дело; финансиране на външна търговия; икономика; практика в банковия сектор

  •  Майчиният ми език е малтийски. Владея отлично английски и италиански език и имам основни познания по френски език

  ПРОФЕСИОНАЛНА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ:

  •  Министър по въпросите на устойчивото развитие, околната среда и изменението на климата: март 2013 г. – април 2016 г.

  •  Член на Комисията по въпросите на развитието и околната среда: Камара на представителите: декември 2010 г. – януари 2013 г.:

  •  Член на Комисията по външни работи и европейски въпроси: Камара на представителите: юни 2008 г. – януари 2013 г.:

  •  Член на Комисията по външни работи и европейски въпроси: Камара на представителите: октомври 2003 г. – февруари 2008 г.

  •  Член на Комисията по външни работи: Камара на представителите: юни 2003 г. – октомври 2003 г.:

  •  Председател на Комисията по отчетите на Националната сметна палата: март 1999 г. – февруари 2003 г.

  •  Председател на Комисията по публични сметки: Камара на представителите: октомври 1998 г. – февруари 2003 г.

  •  Министър на финансите и търговията: март 1997 г. – септември 1998 г.

  •  Министър на търговията: октомври 1996 г. – март 1997 г.

  •  Член на Комисията по публични сметки: Камара на представителите: април 1995 г. – юли 1996 г.

  •  Активен член на предприсъединителния Съвместен парламентарен комитет Малта-ЕС от създаването му през юли 1992 г. Комитетът престана да функционира след присъединяването на Малта към ЕС

  •  Парламентарен секретар в кабинета на министър-председателя: 1986 – 1987 г.

  ПРОФЕСИОНАЛНА КОРПОРАТИВНА ДЕЙНОСТ:

  •  Консултант по управление в корпоративния сектор (главно в свързаните с туризма сфери на отдих и забавления) относно вътрешния финансов контрол и съответствието: януари 2007 г. – март 2013 г.

  •  Началник на корпоративна научна дейност, Отдел „Корпоративна стратегия“, HSBC Bank Malta plc: септември 1998 г. – декември 2006 г.

  •  Назначение в Barclays Bank DCO през 1966 г., която впоследствие стана Barclays Bank International, Mid-Med Bank Ltd и HSBC Bank Malta plc: през този период бях нает в различни сфери на банковата дейност, включващи банкиране на дребно, чуждестранна валута, отпускане на заеми и изпълнително управление

  СВЪРЗАН ОПИТ:

  •  Член на първата по рода си национална междупартийна комисия, известна като комисията GALDES, създадена през 1995 г. с цел въвеждане на прозрачност и регулиране на финансирането на политическите партии. В комисията участваха различни заинтересовани страни и тя проправи пътя за евентуално законодателство в областта на финансирането на политическите партии 20 години по-късно

  •  По време на моя мандат като министър на финансите и търговията Националната сметна палата получи пълна независимост, като стана част от службата на Парламента на Малта (функциите и правомощията на главния одитор и ролята на Националната сметна палата са определени в раздел 108 от Конституцията на Малта и Закона за главния одитор и Националната сметна палата от 1997 г.)

  •  Член-основател и председател на Комисията по публични сметки в Камарата на представителите, който представлява орган, укрепващ отношенията между Националната сметна палата и Парламента

  •  По време на периода на формиране на Комисията по публични сметки посетих и проведох срещи със служители на Националната сметна палата на Обединеното кралство и Комисията по публични сметки в парламента на Обединеното кралство

  •  Подготвих първата стратегия и план за действие на Малта за „зелен“ растеж – ЕКОЛОГИЗИРАНЕ НА НАШАТА ИКОНОМИКА: ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ – които понастоящем са обект на икономическа оценка след обширни консултации

  •  Въведох законодателство за действия в областта на климата в Малта, с което се предвижда създаването на първия по рода си Фонд за действия в областта на климата в Малта

  •  Бях пряко ангажиран в процеса на 21-вата конференция на ООН по изменението на климата (COP21) – от неофициалните срещи на министрите, предшестващи конференцията на страните, до подписването в Ню Йорк на споразумението от Париж с акцент върху финансирането на борбата с изменението на климата. Участвах също така в преговорите и консултациите с члена на Европейската комисия, отговарящ за действията в областта на климата, в COP21 в Париж относно загубите и щетите, свързани с последиците от изменението на климата

  •  Участвах активно в подготвителната работа за малтийското председателство на Съвета на ЕС, включително във връзка с доброто управление в областта на околната среда, като същевременно участвах в различни технически заседания, свързани с тройното председателство, заедно с партньорите от Нидерландия и Словакия

  •  Изиграх основна роля за създаването на новия орган за околната среда и ресурсите в Малта, който е регулаторен орган. За първи път този нов орган, който преди беше само дирекция „Околна среда“, включва представителство, избрано от НПО в областта на околната среда и от опозиционната партия

  •  По време на моя мандат Малта зае 9-то място по ГЛОБАЛНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА – ПОКАЗАТЕЛ ЗА ЕКОЛОГИЧНИТЕ РЕЗУЛТАТИ на Центъра на Йейл по законодателство и политика в областта на околната среда във връзка с въпроси от първостепенна важност, свързани с околната среда

  ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ОТГОВОРИ НА Лео Бринкат ПО ВЪПРОСНИКА

  Професионален опит

  1.  Моля, посочете Вашия професионален опит в областта на публичните финанси, независимо дали става въпрос за бюджетно планиране, изпълнение или управление на бюджета, или бюджетен контрол или одит.

  Като министър в две различни администрации съм разглеждал въпроси, свързани с публичните финанси, както по време на моя мандат като министър на финансите и търговията, така и в последно време като министър по въпросите на устойчивото развитие, околната среда и изменението на климата.

  През годините отговарях, наред с другото, за мобилизиране на ресурсите, за определяне на приоритетите на програмите и за бюджетния процес, като винаги съм настоявал за ефикасно управление на ресурсите и за извършване на контрол. Планирането, спазването, изпълнението и контролът на бюджета бяха от основно значение.

  Когато отговарях за финансите бях активно ангажиран в определянето на бюджетните цели съвместно с ключови служители на министерства, ръководех обсъждания, насочени към превръщането на целите в количествено измерими цели, наблюдавах последващите действия с цел да се гарантира спазването на бюджетните ограничения, предприех корективни действия за справяне с всяко превишение на разходите, като същевременно докладвах на Парламента относно постигането на определените бюджетни цели. Тези разностранни задачи за мен бяха отлична възможност за осъществяване на контрол върху процеса на управление на бюджета.

  През 1997 г. като министър на финансите изиграх решаваща роля за внасянето на закон в парламента, предоставящ автономност на Националната сметна палата (НСП). Конституцията и законът оправомощават главния одитор да извършва одит на отчетите на всички отдели и служби на правителството на Малта, както и на обществените органи или други органи, които управляват, държат или използват финансови средства, принадлежащи пряко или непряко на правителството на Малта.

  Оттогава насам НСП продължи да се развива и получи признанието на малтийския парламент. Като член на парламента в продължение на много години бях член и на Комисията по публични сметки, престижна комисия, на която също имах привилегията да бъде председател за период от четири години и половина по време на целия законодателен мандат.

  В съответствие с годишния доклад на НСП, Комисията разглежда икономическата изгодност – икономичност, ефикасност и ефективност – на публичните разходи и обикновено изисква от правителството и държавните служители да отговарят за предоставянето на обществени услуги. Тъй като моделите за предоставяне на обществени услуги се промениха в течение на годините, промени се и обхватът на действие на комисията, който се разпростря отвъд правителствените служби и включи също така осъществяването на контрол върху държавни субекти, предоставящи обществени услуги.

  По време на моя мандат неколкократно имах възможността да проведа задълбочени интервюта с различни министри, висши държавни служители в сферата на обществените услуги и служители от държавния сектор, както и със съветници и консултанти към ключови министерства, относно определянето на основни проблемни области.

  Като член-основател на Комисията по публични сметки в Камарата на представителите (органът, който укрепва отношенията между Националната сметна палата и парламента) по време на периода на формиране на комисията посетих и проведох срещи с длъжностни лица на Националната сметна палата на Обединеното кралство и на Комисията по публични разходи на Парламента на Обединеното кралство. Винаги съм възприемал и спазвал строго принципите на предпазливото управление на публичните финанси и контрола, както и доброто публично и корпоративно управление.

  Въпреки че структурите и процесите са важни за доброто корпоративно управление, надзорът на равнище министерства е от решаващо значение. Съгласно моя опит надзорът на равнище министерства може да се осъществява под различни форми: официален и неофициален; и стратегически. Надзорът следва да се осъществява върху изпълнението на законите, прилагането на бюджета, строгото придържане към законодателството и конституцията, както и управлението на публичните финанси, в стремежа към по-добро предоставяне на услуги за постигане на по-добро качество на живот за всички граждани. Макар че нарастващите стремежи на гражданите налагат несъмнено повече изисквания по отношение на финансовите ресурси, винаги съм твърдял, че от гледна точка на гражданите акцентът се поставя върху икономическата ефективност; затова контролът върху публичните финанси става все по-важен.

  Много от министерските ми функции надхвърлиха рамките на обикновения законодателен процес, тъй като те често включваха бюджетно планиране и вземане на решения относно широкомащабни проекти, финансирани със значителни публични средства и/или средства на ЕС, както и поддържане на контрол върху управлението както на проектите, така и на средствата. Моите министерски задължения, главно в областта на финансите, но и в сферата на околната среда и управлението на отпадъците, доведоха до постоянните ми и редовни контакти с най-висши служители на Министерство на финансите, както и в последния случай с Отдела за координация и планиране на приоритетите (ОКПП беше създаден през март 2001 г. като част от административната инфраструктура, необходима за управлението на предприсъединителните и следприсъединителните средства, предоставени от ЕС на Малта). ОКПП има за цел да осигури ефективното усвояване и управление на европейската помощ, по-специално по отношение на политиката на сближаване, чрез ефективна координация между държавните ведомства, органи, агенции и други заинтересовани страни.

  По време на моя мандат като министър вниманието ми винаги беше съсредоточено главно върху това да се гарантира, че предвидените бюджети се изразходват по законосъобразен и правилен начин съгласно доброто финансово управление.

  Като основен говорител на опозицията относно икономиката и финансите в периода септември 1998 г. – май 2004 г., аз продължих да бъда информиран на практика като упражнявах своите функции и поех отговорностите си, свързани с доброто финансово управление и надзора. В хода на предприсъединителния период участвах в различни семинари и конференции в Брюксел в качеството си на член на Камарата на представителите, включително конкретни срещи за ориентация и информиране относно Европейската служба за борба с измамите (OLAF), наред с други тематични области, за по-добро разбиране на начина, по който ЕС работи, както и за ясна картина относно реалността на място в рамките на основните структури и механизми на ЕС.

  Тези познания без съмнение ще се окажат много полезни, ако имам честта да бъда избран за член на Сметната палата. Подобни посещения за ориентация бяха организирани за мен и за ограничен брой членове на моята парламентарна група от страна на политическите фондации, като например германската фондация FES, които допълнително способстваха за повишаване на моя опит и превръщането му от широк теоретичен опит в един богат практически опит.

  По време на заеманата от мен длъжност в Mid Med Bank – една от водещите банки в Малта – прекарах дълго време в Централното управление по кредити, където отговорностите ми включваха: оценка на счетоводните отчети и прогнозите за клиенти на корпоративния сектор, включително проучванията за осъществимост и стопанските планове; както и подходящ контрол върху използването на техните банкови инструменти, като същевременно се гарантира тяхното стриктно прилагане преди етапа на одобрение.

  Чрез консултантските услуги по управление в корпоративния сектор, главно в свързаните с туризма сфери на отдих и забавления, които не представляваха конфликт на интереси с моите парламентарни задължения на непълен работен ден, аз също така гарантирах спазването на вътрешния финансов контрол и съответствието в дружествата, на които предоставях консултантски услуги на свободна практика.

  В продължение на десет години работих като началник на човешки ресурси и администрация във водещо дружество производител на острова, ориентирано към износа, с работна сила от около шестстотин служители. Опитът ми като висш банков служител беше полезен, като ми помогна да разбера предизвикателствата, пред които промишлените предприятия са изправени ежедневно, по-специално по време на трудните периоди на преструктуриране.

  2.  Какви са Вашите най-значими постижения в професионалната Ви кариера?

  Допринесох за и ръководих различни проекти във връзка с моята страна. Това, което на мен лично ми донесе най-голямо удовлетворение по време на моя мандат като министър на финансите беше несъмнено фактът, че направлявах, чрез необходимата подкрепа на Камарата на представителите, обособяването на НСП от управлението на министерско равнище. Чрез подходящото законодателство се предостави пълна независимост на НСП, като тя стана част от службата на Парламента на Малта и нейните функции и функциите на главния одитор бяха ясно определени в новия законодателен орган.

  Въпреки че в наши дни в повечето държави членки съществуват комисии по публични сметки, беше действително обогатяващо преживяване да бъда член-основател на Комисията по публични сметки на малтийския парламент, по-специално поради факта, че както ние (нейните членове-основатели), така и голям брой правителствени служители и органи, преминахме решаващата и основна „крива на научаване“, което помогна на комисията да разработи през годините своя собствена ниша и начин на действие в рамките на структурите на нашия парламент.

  Друго лично постижение е извършената работа по създаването на органа за околната среда и ресурсите, този път по време на моя мандат като министър по въпросите на устойчивото развитие, околната среда и изменението на климата. Като се има предвид, че Отделът за околна среда, който беше част от малтийския орган за околната среда и планирането, не разполагаше със собствени структури и финансов план, нито с цялостно разработени отделни и самостоятелни регулаторни правомощия, горд съм, че изиграх решаваща роля за създаването на първия по рода си орган за околната среда и ресурсите на Малта, който освен че е пълноправен регулаторен орган, управляван от квалифицирани и изключително почтени лица, включително представителство, назначено от НПО и опозиционната партия, понастоящем е насочен към изпълнение на многостранните и националните задължения на Малта към ЕС.

  Под моя министерски надзор Wasteserv Malta Ltd (дружество с 100% държавно участие, отговарящо за инфраструктурата за управление на отпадъците на малтийските острови) успя да изпълни известен брой финансирани от ЕС национални проекти за програмния период 2007 – 2013 г. Проектите, които трябваше да бъдат успешно завършени до края на 2015 г. включват Северната малтийска механична и биологична пречиствателна станция (Malta North Mechanical and Biological Treatment Plant), Станцията за прехвърляне на отпадъци в Гозо (Gozo Waste Transfer Station), както и изграждането на инсталация за автоклавиране, построена в допълнение към съществуващата инсталация за изгаряне, която се използва за кланица и за третиране на медицински отпадъци. Освен успешното изпълнение на тези проекти, дружеството въведе по-строги процедури на вътрешно управление и също претърпя значителна промяна на търговската марка, което послужи за преразглеждане на неговата основна философия и за преминаване към идеята за „създаване на ресурси от отпадъци“. Преходът беше от решаващо значение за дружеството за осъществяване на неговата ключова роля в обществото. Превръщането на WasteServ в надеждна организация, която да отговаря за обезвреждането и рециклирането на отпадъци, беше свързано с промени в управлението на дружеството и с определянето на конкретни стратегически цели за дружеството, за да се гарантира, че то изпълнява своята мисия.

  По време на моя мандат като парламентарен секретар в кабинета на министър-председателя между 1986 и 1987 г. жилищното настаняване беше част от задълженията ми и бях натоварен със задачата да проведа съществени реформи по отношение на социалните жилища, чрез които се разшири групата на бенефициентите и за първи път тя включи самотните родители и групите с ниски доходи, за да се гарантира повече справедливост и равнопоставеност. Ръководих също така големи проекти, при които, сгради, използвани за жилищни цели от разположените в Малта британски военни сили, бяха преобразувани в социални жилища за семейства, нуждаещи се от подходящо, адекватно или алтернативно настаняване.

  3.  Какъв е Вашият професионален опит в международни мултикултурни и многоезикови организации или институции, базирани извън Вашата държава на произход?

  Професионалният ми опит обхваща почти три десетилетия, посветени на такива дейности, които развих в различни региони по света. Като бивш министър на устойчивото развитие, околната среда и изменението на климата, по време на неотдавнашния ми мандат като министър посещавах редовно и участвах активно както в официални, така и в неофициални заседания на Съвета по околна среда, проведени в държавите от действащото председателство, както и в Люксембург и Брюксел.

  По време на преговорите за присъединяване на Малта към ЕС чрез редовното ми участие и силния принос към работата на Съвместния парламентарен комитет Малта-ЕС заедно с други високопоставени членове на Камарата на представителите изиграхме изключително важна роля за установяване на първата официална връзка между парламента на Малта и Европейския парламент.

  През годините съм участвал в редица отвъдморски конференции, семинари и конгреси на министерско и правителствено равнище и дори на равнище мозъчни тръстове, както и в различни мисии за установяване на факти. Имам следните участия:

  -  присъствах и дори бях председател на срещи на Плана за действие за Средиземноморието (UNEP/MAP) в различни държави от Средиземноморието, на срещи на МВФ и на министрите на финансите от държавите на Британската общност (САЩ, Мавриций, Хонконг);

  -  представлявах моята страна на първата по рода си среща на министерско равнище на Световната търговска организация (СТО) в Сингапур (1996 г.), на срещата на високо равнище на СТО в Женева през 1998 г., на която присъстваха, наред с другите, президентът на САЩ; семинари относно „зеления“ растеж и зелената икономика в държавите от Персийския залив (Абу Даби, Дубай);

  -  участвах в конференции относно устойчивостта в Индия (2015 г.), на която присъстваха държавни ръководители, правителствени и изтъкнати специалисти в областта;

  -  присъствах на срещите на високо равнище на страните по изменение на климата в Полша и Франция, както и на различни срещи на министрите, предшестващи конференцията на страните;

  -  бях председател на месечната сесия на работната група за срещите на министрите, предшестващи конференцията на страните, както и поех частично председателството на Специалната изпълнителна сесия за действия в областта на климата на срещата на правителствените ръководители на Общността на нациите (CHOGM) през 2015 г.;

  -  финализирах преговорите във връзка с меморандуми за разбирателство с правителствата на Австрия и Израел в съответните приемащи държави (2015 г.);

  -  участвах в мисии за установяване на фактите в Близкия изток, където се срещнах с ключовите регионални участници в световен мащаб по време на посещението в Тел Авив, Аман и Газа; участвах като докладчик на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа в Бейрут за насърчаване на по-тесни връзки между CoEPA и ливанския парламент;

  -  присъствах на срещи на високо равнище на ООН по въпросите на климата, включително в неотдавнашната церемония по подписването на COP21 в Ню Йорк и на различни семинари „Уилтън парк“ в Обединеното кралство и Дания.

  Освен това през 1980 г. участвах в престижната американска международна програма за посещения като гост на правителството на САЩ и посетих Вашингтон, Ню Йорк, Портланд, Сан Франциско и Далас заедно с голям брой участници от всички краища на света, които след това си създадоха име в собствените им държави. Посетих различни американски институции и дискусии, където участниците и организаторите ми предоставиха информация и най-добри практики, които аз приложих в хода на професионалната си кариера, по специално по отношение на срещи, на които по-късно присъствах заедно с високопоставени правителствени служители на САЩ в Държавния департамент и в Министерството на финансите на САЩ по време на моя мандат като министър на финансите.

  Вследствие на покана от страна на британското правителство да посетя Обединеното кралство през 80-те години се свързах с ключови правителствени представители на сектора на външните работи, образованието, финансите и информационните технологии – стратегически области, много от които в крайна сметка влязоха в обхвата на моята парламентарна дейност на по-късен етап.

  Когато оглавявах делегации на министерско равнище или участвах в парламентарни делегации, имах повод да се срещна с основни представители на различни водещи правителствени образувания и ключови участници и заинтересовани страни от частния сектор, включително тези, свързани с насърчаване на финансирането и инвестициите в различни континенти чрез посещения в САЩ, Франция, Италия, Австрия, Израел, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, Кувейт, Китайската народна република и Руската федерация, както и в съседните държави от Северна Африка.

  4.  Били ли сте освобождаван от отговорност за предходно изпълняваните от Вас управленски функции, ако се прилага такава процедура?

  В моя случай такава процедура за освобождаване не е приложима.

  5.  Кои от предходно заеманите от Вас професионални длъжности са в резултат на политическо назначение?

  Както се посочва в пълната ми автобиография, бях министър по въпросите на устойчивото развитие, околната среда и изменението на климата; министър на финансите и търговията, както и парламентарен секретар в кабинета на министър-председателя, като основните ми отговорности бяха комуникационната стратегия и социалното жилищно настаняване.

  Поради статута на малтийските членове на парламента на работещи на непълно работно време, при изпълнението на моите служебни задължения като председател на Комисията по отчетите на Националната сметна палата, председател на Комисията по публични сметки, както и член на Комисията по околна среда и развитие и Комисията по външни работи и европейски въпроси, все още имах правото да получавам основния си доход – както в случая с всички други членове на парламента – от моята заетост в банковия сектор, както и от предоставяните от мен впоследствие консултантски услуги в корпоративния сектор и от предишна заетост на пълно работно време в производствения сектор.

  6.  Кои са трите най-важни решения, във взимането на които сте взели участие в професионалната Ви кариера?

  По време на кариерата ми в политиката и в публичната администрация съм участвал във вземането на редица важни решения:

  ·като министър на финансите и търговията съм предприемал първоначалните стъпки за прилагане на решения, предлагани в доклади, които съм поръчвал и публикувал, в които доклади са посочвани финансови и организационни проблеми в няколко от най-големите предприятия на острова, като същевременно съм правил от реформата на такива предприятия основен елемент на средносрочната програма на правителството за фискални корекции, както е посочено по определени въпроси в доклада на службите на МВФ за Малта 99/72. В същия доклад се засвидетелства факта, че докато предишните безвъзмездни средства за тези образувания са възлизали на 6,4 % от общите държавни разходи до 1998 г. съм успял да помогна за намаляването им до 4,8 %.

  ·Историческо постижение беше присъединяването в рамките на СТО към повече от 120 министри на търговията, външните работи, финансите и селското стопанство и към тези, които са в процес на присъединяване към СТО, чрез участието в първата по рода си министерска конференция на СТО в Сингапур през декември 1996 г. — първата конференция, откакто СТО влезе в действие на 1 януари 1995 г. При всички срещи, които проведох в Сингапур, участвах активно в пленарните заседания, както и в различни многостранни и двустранни срещи, по време на които бяха разгледани въпроси, свързани с първите две години на дейността на СТО и изпълнението на споразуменията от Уругвайския кръг.

  ·Без съмнение, третото важно събитие беше прокарването от моя страна на редица финансови закони в Парламента на Малта, които наред с другото включваха създаването на независима НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОДИТ.

  В допълнение към тези три важни развития се гордея с приноса си, до отказването ми от министерския пост, за подготвителната работа за малтийското председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2017 г. в областите, за които отговарях – устойчиво развитие, околна среда и изменение на климата – като се има предвид сложността на тези области на политиката: трудна задача и голямо предизвикателство както за моята страна, така и лично за мен.

  Независимост

  7.  Договорът постановява, че членовете на Сметната палата трябва да са „напълно независими“ при изпълнението на своите функции. Как бихте прилагали това задължение при изпълнението на бъдещите Ви функции?

  Като член на Сметната палата аз ще изпълнявам задълженията си независимо, което означава, че нито ще търся, нито ще приемам инструкции от правителства или от друг орган, както и че ще се въздържам от всякакви действия, които не са съвместими с действията на Сметната палата.

  Освен факта, че тази независимост е недвусмислено предвидена в Договора, по силата на който членовете на ЕСП трябва да представят всички гаранции за независимост, тези ключови принципи са допълнително определени в етичните насоки на Сметната палата и Кодекса за поведение на членовете на Сметната палата, както и в Процедурния правилник и правилата за прилагане на Процедурния правилник. Също толкова важно е, че всички заключения в хода на работата ми ще се основават на задълбочени и основани на одита факти и данни. Необходимо е също така да се придържам стриктно към рамките на мандата ми на член на Сметната палата. Това се отнася и до контактите с други институционални структури, агенции или органи. Връзката трябва да бъде строго професионална и при необходимост ще се препоръчва присъствието на друго длъжностно лице от Сметната палата. Кодексът за поведение на членовете на Сметната палата трябва да се спазва, тъй като той включва много специфични разпоредби, свързани с независимостта. Той се основава на Международната организация на върховните одитни институции (INTOSAI).

  8.  Имате ли Вие или Ваши близки роднини (родители, братя и сестри, законен партньор и деца) стопанско или финансово участие или други ангажименти, които биха могли да се окажат в конфликт с бъдещите Ви функции?

  Не.

  9.  Готов(а) ли сте да разкриете всички Ваши финансови интереси и други ангажименти пред председателя на Сметната палата и да ги оповестите публично?

  Да — без колебание. През годините винаги съм спазвал точно изискванията на актуалната имуществена декларация и етичния кодекс на министрите и членовете на Парламента на Малта за публично оповестяване на подобни интереси, участия в дружества и ангажименти.

  10.  Страна ли сте по текущо съдебно производство? Ако отговорът е утвърдителен, моля, представете подробности.

  Не съм страна по съдебни производства, които биха могли по някакъв начин да влязат в противоречие със задълженията ми на член на Сметната палата.

  11.  Имате ли активна или изпълнителна роля в политиката? Ако отговорът е утвърдителен – на какво равнище? Заемали ли сте политическа длъжност през последните 18 месеца? Ако отговорът е утвърдителен, моля, представете подробности.

  Понастоящем не упражнявам никаква изпълнителна роля в политиката, но съм бил министър по въпросите на устойчивото развитие, околната среда и изменението на климата до миналия месец — длъжност, която заемах от април 2013 г., но която напуснах предвид кандидатурата ми за член на Сметната палата.

  Въпреки че все още съм член на Камарата на представителите още от номинацията ми за член на Европейската сметна палата взех свободно и едностранно решение да се въздържам от всякаква политическа дейност, изявления или коментари както в рамките на институцията, така и на други места в печатните и/или социалните медии, където преди редовно формирах общественото мнение.

  12.  Ще се откажете ли от заемането на всякакви изборни длъжности или ще преустановите ли изпълнението на всякакви отговорни функции в политическа партия, ако бъдете назначен(а) за член на Сметната палата?

  Вече съм се оттеглил от министерския пост в кабинета. Поемам ангажимента незабавно да се оттегля от Камарата на представителите – Парламента на Малта, ако бъда назначен в Сметната палата. Нямам никаква роля или отговорности в рамките на структурите на управляваща партия в Малта.

  13.  Как бихте постъпили в случай на сериозна нередност или дори случай на измама и/или корупция, в които участват лица от Вашата държава членка на произход?

  Бих разглеждал всеки сериозен случай на нередност/измама/корупция по един и същ начин, независимо от това дали може да бъде свързан с моята страна или на всяка друга държава — членка на ЕС. Като се има предвид факта, че като член на Сметната палата моето задължение е преди всичко да работя за Сметната палата и за изпълнение на съответните ѝ функции, ще следя за това Палатата да провежда пълно разследване, за да се установи цялата свързана с въпроса информация относно размера на тази нередност или закононарушение, като същевременно се стремя да определя евентуално замесените действащи лица. След консултация с членовете на Сметната палата и след разглеждане на направените в резултат на консултацията заключения, случаят ще бъде своевременно предаден на OLAF. Ако е оправдано, бих обсъдил въпроса и с председателя на Сметната палата. Да изпълнявам функциите си с дължимата независимост, безпристрастност, почтеност, грижа и строг контрол, както и в случаи с участието на която и да е друга държава членка е задължително условие за всеки член на Европейската сметна палата. Противното не само би накърнило самата ЕСП, като същевременно излага на риск моята длъжност, но също така би улеснило неправилното разпределение на ресурсите и моралния риск, вместо да реши тези проблеми. Тъй като винаги съм вярвал в проактивния подход във всички области на дейност, в които съм бил ангажиран с течение на годините, считам, че това, което е още необходимо, е набор от добре обмислени общи системни превантивни действия за повишаване ефективността на Палатата, като същевременно се намалят и сведат до минимум възможностите за възникването на подобни сериозни нарушения.

  Изпълнение на функциите

  14.  Какви следва да бъдат според Вас главните характеристики на една култура на добро финансово управление във всяка публична служба? Как Сметната палата би могла да допринесе за нейното прилагане?

  Главните характеристики на една култура на добро финансово управление следва да се основават на три аспекта: ефективност, икономичност и ефикасност.

  Поради тази причина одитът на изпълнението следва да има за цел да анализира операциите на всяка агенция в съответствие с нормативната уредба, да установи резултатите, постигнати от дадена програма, както и да отправи препоръки за подобрения, особено когато е налице незадоволителен вътрешен контрол, или още когато се счита, че е нужно предприемане на действия в случай на измамни практики. Поради познанията и опитът, натрупан през годините, ЕСП се намира в уникалната позиция да извършва одити на изпълнението като описаните по-горе, като тези одити могат да помогнат за подобряване както на производителността, така и на ефективността на агенциите, отговарящи за изпълнението на програмите на ЕС. По същество одитите на изпълнението трябва да бъдат одити с добро съотношение цена/качество, както и оперативни одити, като същевременно предоставят на ръководителите информация относно подходящи и неподходящи мерки за управление чрез структуриран процес на докладване. Това само по себе си следва да предостави възможност за подобрения, когато е необходимо след определянето на последиците или въздействието на неправилните мерки за управление във връзка с предоставяните услуги. Одитът на изпълнението в публичния сектор, както и на институционално равнище, осигурява на органите възможност да покажат пред обществеността дали са изпълнили своите задължения по отношение на отчетността на ресурсите. За разлика от конвенционалния одит, одитът на изпълнението помага за намирането на алтернативни решения чрез препоръки за подобрения на политиките, процедурите и структурата, които могат да помогнат за намаляване на загубите и неефективността. Той също така помага за получаването на критичен поглед върху спазването на правните изисквания, цели, политики и процедури. Одитите на изпълнението също така може да послужат като основа за решения относно бъдещото финансиране и приоритетите. Ясните насоки относно одитите на изпълнението са от решаващо значение.

  Важна стъпка беше публикуването от страна на ЕСП на обзорните прегледи. Тези обзорни прегледи не само помагат да се оцени риска, а и предоставят цялостен преглед на агенциите чрез обвързване на спазването с резултатите от програмите. Вече имах възможност да изтъкна значението на силната връзка между управлението на ресурсите и предоставянето на качествени услуги на гражданите. Ефективността на тази връзка обаче може да бъде определена, само ако информацията, предоставена от агенциите, е пълна и релевантна. Нашата цел е да се подобрят обществените служби. Това постигаме като препоръчваме конкретни действия, които ще бъдат насочени към разрешаване на въпросите, които повдигаме, и чрез осигуряване на ценна информация на обществеността, ръководителите на програми и заемащите изборни длъжности длъжностни лица.

  Освен опита, натрупан през годините като министър и говорител на опозицията, съм запознат също така с документа, озаглавен „Добро управление в публичния сектор“, публикуван от Международната федерация на счетоводителите (IFAC) и Института по публични финанси и счетоводство (CIPFA). Ефикасност и ефективност следва да бъдат добре съобразени. Докато ефикасността трябва да гарантира разходна ефективност на текущите операции и управленските решения, ефективността трябва да направи оценка на степента на успех на цялата система за разходи и управление, особено в постигането на планираните резултати. Това няма да може да стане единствено чрез подходящи управленски структури, а трябва да бъде допълнено от изграждане на капацитет от най-високо качество, като също е резултат на ясно определени цели и задачи, произтичащи от подходящо и професионално стратегическо планиране. Без установяването на подходящ вътрешен контрол, професионални оценки на риска и ефективни системи за вътрешен одит можем да преследваме или постигнем само частичен успех.

  Финансовата отчетност трябва не само да бъде точна, особено в днешните времена на финансова нестабилност и уязвимост, но също така и своевременна по такъв начин, че да достигне до външните заинтересовани страни без ненужно забавяне.

  Въпреки че засиленият акцент върху докладването относно доброто финансово управление чрез одити на изпълнението е положителен и окуражаващ, главно благодарение на силната подкрепа от самия Европейския парламент, както и на Сметната палата и дори Комисията, този процес трябва да се ускори и засили допълнително с цел да се премахнат всякакъв произвол в процеса на вземане на решения и потенциални конфликти на интереси, като същевременно се подобри прозрачността и се затегне контрола в още по-голяма степен.

  15.  Съгласно Договора от Сметната палата се изисква да подпомага Парламента при упражняването на правомощията му за контрол на изпълнението на бюджета. Как бихте подобрили допълнително сътрудничеството между Сметната палата и Европейския парламент (в частност неговата комисия по бюджетен контрол) с цел както засилване на публичния надзор над общите разходи, така и повишаване на икономическата им ефективност?

  Според мен не следва да има статичен, едностранен модел, а той следва да бъде част от един постоянно развиващ се процес, който взема предвид новите предизвикателства, рискове и възможности, които могат да възникнат. Вместо да се реагира на променящите се ситуации, в идеалния сценарий Сметната палата следва винаги да бъде с една стъпка напред, чрез използване на творчески и новаторски подходи за това как да се насърчи този процес, като същевременно се укрепва собствената динамика. Освен ако е налице постоянен и редовен диалог, винаги ще съществува риск от проникване на нарастващо самодоволство, което само по себе си ще отслаби така нужното детайлно и постоянно разбиране на непрекъснато променящите се потребности на Парламента. Вследствие на вътрешната реформа на ЕСП, чието прилагане започна от 1 януари 2016 г., и с която беше решено Палатата да се преобразува в организация, основана на задачите, тя следва да се ръководи от следните максими:

  a)  гъвкав отговор на бързо променящата се среда,

  б)  гъвкаво разпределение на ресурсите за приоритетните одитни задачи,

  в)  навременно предоставяне на продуктите и по-добра комуникация относно ролята и работата му.

  Като член на Сметната палата моето задължение ще бъде да се гарантира, че на Парламента се представят констатациите на Палатата в дух на открит диалог и сътрудничество. Чрез представяне на одитните методики, резултати, становища и оценки следва да се улесни процесът, при който Парламентът изпълнява функциите си във връзка с бюджета по един по-ефективен и своевременен начин, като непрекъснато се укрепва и усъвършенства собствената регулаторна рамка на ЕС. Нарастващото значение, отдавано от Парламента на заключенията на Палатата, може само да укрепи и затвърди бъдещата размяна на мнения и по-доброто взаимно разбиране на съответните функции на ключови институции в рамките на самия Съюз. Степента на успеваемост на тези усилия може да бъде установена само ако и когато законодателната работа на Парламента ще отразява ефективно основните заключения и препоръки на ЕСП, дори на равнището на специалните доклади на ЕСП, които могат да бъдат представени на комисиите по секторни политики на Европейския парламент. Макар че връзката между институциите следва да бъде равнопоставена, основната цел трябва да бъде оказване на по-добро подпомагане на самия Парламент. Тези усилия трябва не само да се усещат, но трябва също да се разглеждат по начин, който позволява справедлива преценка за тях дори от външни заинтересовани страни.

  16.  Според Вас каква е добавената стойност на одита на изпълнението и как заключенията от одита следва да бъдат включени в процедурите за управление?

  Одитът на изпълнението е считан за релевантен и валиден, ако е всеобхватен, обективен и независим. Както посочих, той трябва да оцени дали агенциите действат в съответствие с трите принципа, които посочих по-горе. Одитът на изпълнението ще трябва също да оцени резултатите и да посочи някои слабости и рискове, какъвто може да бъде случаят. Основният акцент ще бъде, разбира се, дали политиките и програмите се осъществяват по предназначение. Това следва да се има предвид по всяко време при всяка преценка, направена от член на ЕСП. По всяка вероятност всички случаи ще се различават и следователно преценката играе ключова роля в провеждането на релевантен и обективен одит на изпълнението.

  Точна преценка от страна на ЕСП следва също така да доведе до препоръки за преразглеждане на системите за управление и вътрешните процедури. Това е важен елемент от изпълнението и трябва да бъде следван от съответните агенции. Като член на Европейската сметна палата аз, разбира се, бих се позовал на наръчника на ЕСП за одит на изпълнението. Благодарение на опита, натрупан при работата в Комисията по публичните сметки, съм много добре запознат с начина, по който националният разпоредител с бюджетни кредити в Малта е провел няколко много ефективни одита на изпълнението. Запознат съм също така с насоките на ISSAI 3100, които определят принципите на одитите на изпълнението, както и произтичащите от това ползи от разчитането на тях.

  17.  Как би могло да се подобри сътрудничеството между Сметната палата, националните одитни институции и Европейския парламент (комисия по бюджетен контрол) относно одита на бюджета на ЕС?

  Постоянното и нарастващо взаимодействие е от съществено значение. Следва да се използват максимално възможностите за засилване на двустранното и многостранното сътрудничество, за да бъдат отразени действително духът и същността на това, което е записано в самия договор, а именно, че „одитът в държавите членки се извършва съвместно с националните одитни органи.“ Процесът не трябва да бъде еднопосочен процес, тъй като съм на мнение, че конструктивната обратна връзка от самия Парламент може да измери ефективността и ориентираността към резултати на такива засилени нива на сътрудничество. От друга страна, сътрудничеството между Сметната палата и националните одитни институции трябва да се засили до още по-високи равнища. Върховните одитни институции (ВОИ), като напълно независими субекти, следва да си сътрудничат с ЕСП, както и с Европейската комисия, в рамките обаче на приложното поле на член 287, параграф 3 от Договора, а именно, че следва да има сътрудничество в дух на доверие, като същевременно те запазват своята независимост. Това е важно, тъй като ВОИ (както в техните държави, така и с международните им партньори) трябва да бъдат, и да се види че са, напълно независими от други органи, за да покажат, че могат да извършват своите одитни задачи, без каквато и да е неправомерна намеса. Въпреки това, в същото време, сътрудничеството е много полезно и дава добавена стойност на засегнатите структури, тъй като засегнатите страни могат да се учат едни от други и да придобият представа за развитието на своите дейности.

  Като съзнавам, че Контактният комитет на ЕС, който представлява мрежа на ВОИ на държавите — членки на ЕС, е въвел форма на „система за ранно предупреждение“, с цел да се подпомогне ефективното и ефикасно функциониране на Контактния комитет в полза на ВОИ на всички членки чрез идентифициране на ранен етап и позволяване на навременно реагиране, съм на мнение, че това е добър и ефикасен начин за Европейската сметна палата и ВОИ на държавите – членки на ЕС, да наблюдават развитието на събитията и промените в рамките на финансовото управление на ЕС, които може да бъдат от интерес за тях, включително да наблюдават също така всички съответни решения, които може да бъдат взети от комисията по бюджетен контрол на ЕП.

  Вярвам, че по-нататъшното сътрудничество между Европейската сметна палата, ВОИ на държавите — членки на ЕС, и комисията по бюджетен контрол на ЕП може също така да бъде засилено допълнително чрез присъствието на представители на тези три страни, които да заседават периодично, да кажем два или три пъти годишно, за да се обсъдят евентуални промени от взаимен интерес с цел подпомагане на гарантирането, че одитът на бюджета на ЕС може да бъде подобряван постоянно. Присъщата гъвкавост на тази формула следва да улесни вземането предвид на нови актуални въпроси, особено заради това, че финансовата среда продължава да се развива както в рамките на ЕС, така и в световен мащаб в резултат на възникващите тенденции. Новата функция на член на Сметната палата, отговарящ за институционалните връзки, следва допълнително да засили и улесни такова сътрудничество, тъй като предлага вече съществуваща институционална структура.

  18.  Как бихте развили допълнително докладването на Сметната палата с цел на Европейския парламент да се предоставя цялата необходима информация относно точността на данните, предоставени от държавите членки на Европейската комисия?

  Смятам, че като член на Европейската сметна палата следва да подкрепям това, което според мен е основната цел на ЕСП: да се гарантира, че националните системи за докладване функционират както трябва, като се подчертават рисковете и неуспехите при откриването на пропуски в националните системи за докладване. Наложително е това да бъде съпътствано от постоянен поток от информация и препоръки до Европейския парламент за това как да се разглеждат и коригират такива ситуации. По-голяма честота на срещите между Сметната палата и комисията по бюджетен контрол на Парламента, според мен е друга важна предпоставка. Всичко това трябва да бъде отразено твърдо в годишния доклад на ЕСП, така че да се образува стабилна основа за разисквания в самия Парламент. Необходими са по-големи усилия, за да се гарантира, че точността на данните, предоставени от държавите членки, както и от проверките, извършвани от Комисията, е засилена чрез по-категорично отбелязване от самата ЕСП на такива слабости. Задължение на Комисията остава да се гарантира, че участието и тясното сътрудничество с държавите членки се укрепва допълнително, с цел да се гарантира, че последните ще могат да предоставят информация относно своите управление, вътрешен контрол, системи за вътрешен одит и финансово управление по цялостен и най-навременен начин.

  Само такова допълнително затягане на системата може да предложи по-голяма увереност, че Комисията ще бъде в състояние по-добре от всякога да оцени системите на държавите членки, за да се увери, че те са повече от подходящи, за да улеснят правилното изпълнение на бюджета на ЕС. Претрупването с данни може да не е достатъчно. Жизненоважно и от съществено значение е използването на тези данни, за да се извлекат максимални ползи от тях. Подобряването на вероятния процент грешки, докладвано от Палатата, не следва да оставя място за самодоволство. Напротив, допълнително годишно подобрение на първопричините за такива грешки трябва да се поддържа последователно и по надежден начин. Това не е въпрос, по който ЕСП може да отговори по самостоятелен начин, особено поради факта, че той в крайна сметка се отразява върху бъдещата роля, която Комисията и ЕСП трябва да играят при връзките с държавите членки и националните върховни одитни институции.

  Други въпроси

  19.  Ще оттеглите ли кандидатурата си, ако становището на Парламента е против назначаването Ви за член на Сметната палата?

  Бих преразгледал своята кандидатура, като изцяло взема предвид обсъжданията, които са се състояли, както и причините, изтъкнати от комисията във връзка с нейната препоръка.

  ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  Заглавие

  Частично обновяване на членовете на Сметната палата – малтийски кандидат

  Библиография

  08699/2016 – C8-0185/2016 – 2016/0806(NLE)

  Дата на консултацията / искането за одобрение

  17.5.2016

   

   

   

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  CONT

  25.5.2016

   

   

   

  Докладчици

         Дата на назначаване

  Игор Шолтес

  25.5.2016

   

   

   

  Дата на приемане

  5.9.2016

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  11

  9

  1

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

  Anne Sander, Alfred Sant

  Дата на внасяне

  8.9.2016