Διαδικασία : 2016/0806(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0257/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0257/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2016 - 4.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0330

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 690kWORD 72k
8.9.2016
PE 583.924v02-00 A8-0257/2016

σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Leo Brincat ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

(C8-0185/2016 – 2016/0806(NLE))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Igor Šoltes

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ LEO BRINCAT
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ LEO BRINCAT ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Leo Brincat ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

(C8-0185/2016 – 2016/0806(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο ζήτησε από το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0185/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 121 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0257/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων του προτεινόμενου υποψηφίου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη σε ακρόαση του ορισθέντος από το Συμβούλιο υποψηφίου για το αξίωμα του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

1.  εκδίδει ευνοϊκή γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διορισθεί ο Leo Brincat μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα όργανα ελέγχου των κρατών μελών.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ LEO BRINCAT

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

•  Εκπαίδευση ως συνεργάτης του Chartered Institute of Bankers στο Λονδίνο. Εκλεγμένο μέλος του ίδιου ιδρύματος, το οποίο σήμερα ονομάζεται Institute of Financial Services. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλάμβανε τα εξής αντικείμενα, μεταξύ άλλων: Νομοθεσία σχετικά με τον τραπεζικό τομέα· Οικονομικά διεθνούς εμπορίου· Οικονομικά· Τραπεζική πρακτική

•  Η μητρική μου γλώσσα είναι η μαλτέζικη, διαθέτω άριστη γνώση της αγγλικής και της ιταλικής, και πολύ βασική γνώση της γαλλικής

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ:

•  Υπουργός Βιώσιμης Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Μάιος 2013 – Απρίλιος 2016

•  Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης: Βουλή των Αντιπροσώπων: Δεκέμβριος 2010 – Ιανουάριος 2013

•  Μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων: Βουλή των Αντιπροσώπων: Ιούνιος 2008 – Ιανουάριος 2013

•  Μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων: Βουλή των Αντιπροσώπων: Οκτώβριος 2003 – Φεβρουάριος 2008

•  Μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων: Βουλή των Αντιπροσώπων: Ιούνιος 2003 – Οκτώβριος 2003

•  Πρόεδρος της Επιτροπής Λογαριασμών της Εθνικής Υπηρεσίας Ελέγχων: Μάρτιος 1999 – Φεβρουάριος 2003

•  Πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιων Λογαριασμών: Βουλή των Αντιπροσώπων: Οκτώβριος 1998 – Φεβρουάριος 2003

•  Υπουργός Οικονομικών και Εμπορίου: Μάρτιος 1997 – Σεπτέμβριος 1998

•  Υπουργός Εμπορίου: Οκτώβριος 1996 – Μάρτιος 1997

•  Μέλος της Επιτροπής Δημόσιων Λογαριασμών: Βουλή των Αντιπροσώπων: Απρίλιος 1995 – Ιούλιος 1996

•  Ενεργό μέλος της προενταξιακής Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής (ΜΚΕ) ΕΕ-Μάλτας από τη σύστασή της τον Ιούλιο του 1992. Η επιτροπή σταμάτησε να λειτουργεί μετά την προσχώρηση της Μάλτας στην ΕΕ

•  Κοινοβουλευτικός Γραμματέας στο Γραφείο του Πρωθυπουργού: 1986 – 1987

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ:

•  Σύμβουλος διαχείρισης στον εταιρικό τομέα (ιδίως στους κλάδους των τουριστικών δραστηριοτήτων αναψυχής και φιλοξενίας) όσον αφορά ζητήματα εσωτερικών οικονομικών ελέγχων και συμμόρφωσης: Ιανουάριος 2007 – Μάρτιος 2013

•  Προϊστάμενος εταιρικής έρευνας, Τμήμα εταιρικής στρατηγικής, HSBC Bank Malta plc: Σεπτέμβριος 1998 – Δεκέμβριος 2006

•  Εντάχθηκα στην Barclays Bank DCO το 1966, η οποία στη συνέχεια έγινε Barclays Bank International, Mid-Med Bank Ltd και HSBC Bank Malta plc: κατά την περίοδο αυτή, εργάστηκα σε διάφορους τομείς τραπεζικών δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων η λιανική τραπεζική, το συνάλλαγμα, η δανειοδότηση και η εκτελεστική διαχείριση

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

•  Μέλος της πρώτης εθνικής διακομματικής επιτροπής, που συστάθηκε το 1995 με στόχο την εισαγωγή διαφάνειας και ρύθμισης όσον αφορά τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, γνωστή ως επιτροπή Galdes. Η επιτροπή περιλάμβανε διάφορους φορείς και άνοιξε τον δρόμο για τη μετέπειτα έγκριση της νομοθεσίας σχετικά με τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, 20 χρόνια αργότερα

•  Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Υπουργού Οικονομικών και Εμπορίου, η Εθνική Υπηρεσία Ελέγχων απέκτησε πλήρη ανεξαρτησία, εντασσόμενη στο Γραφείο του Κοινοβουλίου της Μάλτας (τα καθήκοντα και οι εξουσίες του Γενικού Ελεγκτή και ο ρόλος της Εθνικής Υπηρεσίας Ελέγχων ορίζονται στο άρθρο 108 του Συντάγματος της Μάλτας και στον νόμο του 1997 σχετικά με τον Γενικό Ελεγκτή και την Εθνική Υπηρεσία Ελέγχων)

•  Ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιων Λογαριασμών της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία είναι ένα όργανο που ενισχύει τη σχέση μεταξύ του Εθνικής Υπηρεσίας Ελέγχων και του Κοινοβουλίου

•  Κατά την αρχική περίοδο λειτουργίας της Επιτροπής Δημόσιων Λογαριασμών, πραγματοποίησα επισκέψεις και συναντήσεις με στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Ελέγχων του Ηνωμένου Βασιλείου και της Επιτροπής Δημόσιων Λογαριασμών του Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου

•  Κατάρτισα την πρώτη στρατηγική και σχέδιο δράσης της Μάλτας για την πράσινη ανάπτυξη –GREENING OUR ECONOMY: ACHIEVING A SUSTAINABLE FUTURE– η οποία αποτελεί επί του παρόντος αντικείμενο οικονομικής αξιολόγησης έπειτα από εκτενείς διαβουλεύσεις

•  Θέσπισα νομοθεσία σχετικά με την κλιματική δράση στη Μάλτα, η οποία προβλέπει τη δημιουργία του πρώτου ταμείου κλιματικής δράσης της Μάλτας

•  Συμμετείχα άμεσα στη διαδικασία της COP21, από τις ανεπίσημες προπαρασκευαστικές υπουργικές συνόδους έως την υπογραφή της συμφωνίας του Παρισιού στη Νέα Υόρκη, με έμφαση στη χρηματοδότηση για το κλίμα. Συμμετείχα επίσης στις διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τη δράση για το κλίμα στην COP21 του Παρισιού, όσον αφορά τις απώλειες και τις ζημίες που συνδέονται με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

•  Συμμετείχα ενεργά στις προπαρασκευαστικές εργασίες για τη μαλτέζικη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη χρηστή διακυβέρνηση στον τομέα του περιβάλλοντος, ενώ επίσης συμμετείχα σε διάφορες τεχνικές συνεδριάσεις που συνδέονται με την τριμερή Προεδρία, μαζί με ομολόγους από τις Κάτω Χώρες και τη Σλοβακία

•  Διαδραμάτισα καθοριστικό ρόλο για τη σύσταση της νέας Αρχής Περιβάλλοντος και Πόρων στη Μάλτα, η οποία είναι αρχή ρυθμιστικής εποπτείας. Για πρώτη φορά, η νέα αυτή αρχή, η οποία στο παρελθόν ήταν απλώς μια Διεύθυνση για το Περιβάλλον, περιλαμβάνει εκπροσώπους από περιβαλλοντικές ΜΚΟ και το κόμμα της αντιπολίτευσης

•  Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, η Μάλτα βρέθηκε στην 9η θέση του δείκτη «GLOBAL METRICS FOR THE ENVIRONMENT – The Yale Centre for Environmental Law & Policy ENVIRONMENTAL PERFORMANCE INDEX», ο οποίος αφορά περιβαλλοντικά ζητήματα υψηλής προτεραιότητας


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ LEO BRINCAT ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Επαγγελματική πείρα

1.  Παρακαλείσθε να αναφέρετε ποια είναι η επαγγελματική σας πείρα στα δημόσια οικονομικά, ήτοι σε τομείς όπως ο δημοσιονομικός προγραμματισμός, η εκτέλεση ή η διαχείριση προϋπολογισμού, ο έλεγχος του προϋπολογισμού ή ο λογιστικός έλεγχος.

Ως υπουργός σε δύο διαφορετικές κυβερνήσεις, ασχολήθηκα με ζητήματα δημόσιων οικονομικών, τόσο κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Υπουργός Οικονομικών και Εμπορίου, και πιο πρόσφατα, ως Υπουργός Αειφόρου Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών, είχα την ευθύνη, μεταξύ άλλων, για την κινητοποίηση πόρων, την ιεράρχηση των προγραμμάτων και τη διαδικασία του προϋπολογισμού, δίνοντας πάντα ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική διαχείριση των πόρων και στους ελέγχους. Στο πλαίσιο αυτό είχαν καθοριστική σημασία ο δημοσιονομικός προγραμματισμός, η συμμόρφωση και ο έλεγχος.

Όταν ήμουν αρμόδιος για τα οικονομικά, είχα ενεργή συμμετοχή στον καθορισμό των δημοσιονομικών στόχων μαζί με βασικά στελέχη του υπουργείου, πραγματοποιούσα συζητήσεις που αποσκοπούσαν στη μετατροπή των γενικότερων σκοπών σε ποσοτικοποιημένους στόχους, επέβλεπα τα μέτρα επακολούθησης προκειμένου να εξασφαλίζω την τήρηση των ορίων του προϋπολογισμού, λάμβανα διορθωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν υπερβάσεων δαπανών, και υπέβαλλα εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με την επίτευξη των καθορισμένων δημοσιονομικών στόχων. Τα εν λόγω πολυεπίπεδα καθήκοντα μου παρείχαν μια εξαίρετη ευκαιρία να αξιοποιήσω τη διαδικασία διαχείρισης του προϋπολογισμού.

Το 1997 διαδραμάτισα καθοριστικό ρόλο, ως Υπουργός Οικονομικών, στην υποβολή στο Κοινοβούλιο νομοσχεδίου που παραχωρεί αυτονομία στην Εθνική Υπηρεσία Ελέγχων (ΕΥΕ). Το Σύνταγμα και ο νόμος εξουσιοδοτούν τον Γενικό Ελεγκτή να ελέγχει τους λογαριασμούς όλων των υπουργείων και υπηρεσιών της κυβέρνησης της Μάλτας, καθώς και των δημόσιων αρχών ή άλλων φορέων που διαχειρίζονται, διατηρούν ή χρησιμοποιούν κεφάλαια που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στην κυβέρνηση της Μάλτας.

Η ΕΥΕ συνεχίζει να αναπτύσσεται από τότε και έχει κερδίσει τον σεβασμό του Κοινοβουλίου της Μάλτας. Ως βουλευτής επί σειρά ετών, έχω επίσης συμμετάσχει στην Επιτροπή Δημόσιων Λογαριασμών (ΕΔΛ), μια επιτροπή αναγνωρισμένου κύρους της οποίας είχα την τιμή να είμαι ο πρόεδρος για τεσσεράμισι έτη κατά τη διάρκεια μιας ολόκληρης νομοθετικής περιόδου.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ΕΥΕ, η εν λόγω επιτροπή εξετάζει τη σχέση κόστους-ωφέλειας των δημόσιων δαπανών –της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δημόσιων δαπανών, και γενικά διαθέτει στην κυβέρνηση και τους δημόσιους υπαλλήλους για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών. Καθώς τα μοντέλα παροχής δημόσιων υπηρεσιών έχουν αλλάξει με την πάροδο του χρόνου, αντίστοιχα έχουν μεταβληθεί και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής, οι οποίες δεν αφορούν πλέον μόνο τα υπουργεία της κυβέρνησης, αλλά περιλαμβάνουν και τον έλεγχο των κρατικών φορέων που παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες.

Κατά τη θητεία μου στην εν λόγω επιτροπή, είχα πολλές φορές την ευκαιρία να υποβάλω σε ενδελεχή εξέταση διάφορους υπουργούς, ανώτερους υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών και του δημόσιου τομέα, καθώς και συμβούλους σε βασικά υπουργεία, όσον αφορά συγκεκριμένους βασικούς τομείς ενδιαφέροντος.

Ως ιδρυτικό μέλος της ΕΔΛ στη Βουλή των Αντιπροσώπων (η οποία είναι ένα όργανο που ενισχύει τη σχέση μεταξύ της Εθνικής Υπηρεσίας Ελέγχων και του Κοινοβουλίου), κατά την αρχική περίοδο λειτουργίας της επιτροπής, πραγματοποίησα επισκέψεις και συναντήσεις με στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Ελέγχων του Ηνωμένου Βασιλείου και της Επιτροπής Δημόσιων Λογαριασμών του Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου. Πάντα συμμεριζόμουν και τηρούσα αυστηρά τις αρχές της χρηστής διαχείρισης και του ελέγχου των δημόσιων οικονομικών, καθώς και της χρηστής δημόσιας και εταιρικής διακυβέρνησης.

Πέρα από τη σημασία των δομών και των διαδικασιών για τη χρηστή εταιρική διακυβέρνηση, καθοριστικό ρόλο έχει η επίβλεψη του Υπουργού. Με βάση την πείρα μου, η επίβλεψη του Υπουργού μπορεί να λάβει διάφορες μορφές: επίσημη και ανεπίσημη· και στρατηγική. Θα πρέπει να επιβλέπει την εφαρμογή των νόμων, την υλοποίηση του προϋπολογισμού, την αυστηρή συμμόρφωση με τη νομοθεσία και το Σύνταγμα, και τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών στο πλαίσιο της βελτιωμένης παροχής υπηρεσιών για την επίτευξη μιας καλύτερης ποιότητας ζωής για όλους τους πολίτες. Παρότι ισχύει ότι οι αυξανόμενες προσδοκίες των πολιτών δημιουργούν μεγαλύτερη πίεση στους οικονομικούς πόρους, ανέκαθεν υποστήριζα ότι οι πολίτες δίνουν κυρίως έμφαση στη σχέση κόστους-ωφέλειας· το γεγονός αυτό καθιστά ολοένα και πιο σημαντικό τον έλεγχο των δημόσιων οικονομικών.

Πολλές από τις υπουργικές μου αρμοδιότητες υπερέβαιναν την απλή νομοθετική διαδικασία, καθότι συχνά συνεπάγονταν δημοσιονομικό προγραμματισμό και λήψη αποφάσεων σχετικά με μεγάλα έργα, τα οποία χρηματοδοτούνταν με σημαντικά δημόσια και/ή ενωσιακά κονδύλια, καθώς και την άσκηση ελέγχου επί της διαχείρισης τόσο των έργων όσο και των κονδυλίων. Τα υπουργικά μου καθήκοντα, κυρίως στον τομέα των οικονομικών αλλά και στους τομείς του περιβάλλοντος και της διαχείρισης αποβλήτων, με έφεραν σε σταθερή και τακτική επαφή με ανώτατα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και, στη δεύτερη περίπτωση, με το Τμήμα Συντονισμού Σχεδιασμού και Προτεραιοτήτων (PPCD, το οποίο συστάθηκε τον Μάρτιο του 2001 στο πλαίσιο της διοικητικής υποδομής που απαιτείται για τη διαχείριση τόσο των προενταξιακών όσο και των μετενταξιακών κονδυλίων που παρέχονται στη Μάλτα από την ΕΕ). Το PPCD αποσκοπεί στο να διασφαλίσει την αποδοτική απορρόφηση και διαχείριση της ευρωπαϊκής βοήθειας, ιδίως σε σχέση με την πολιτική συνοχής, μέσω του αποτελεσματικού συντονισμού όλων των υπουργείων, αρχών και υπηρεσιών της κυβέρνησης, καθώς και άλλων φορέων.

Κατά τη διάρκεια της υπουργικής μου θητείας, έδινα πάντα ιδιαίτερη έμφαση στο να εξασφαλίσω ότι οι καθορισμένοι προϋπολογισμοί υλοποιούνται κατά νόμιμο και κανονικό τρόπο σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Ως κύριος εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης σε ζητήματα οικονομίας και οικονομικών κατά την περίοδο από τον Σεπτέμβριο του 1998 έως τον Μάιο του 2004, συνέχισα να παρακολουθώ τις εξελίξεις στην πράξη, ασκώντας τα καθήκοντά μου και αναλαμβάνοντας ευθύνες που συνδέονται με τη χρηστή δημοσιονομική διακυβέρνηση και εποπτεία. Κατά την προενταξιακή περίοδο παρακολούθησα διάφορα σεμινάρια και διασκέψεις στις Βρυξέλλες, υπό την ιδιότητά μου ως μέλους της Βουλής των Αντιπροσώπων, συμπεριλαμβανομένων ειδικών συνεδριάσεων προσανατολισμού και ενημέρωσης σχετικά με την OLAF, μεταξύ άλλων θεματικών τομέων, προκειμένου να κατανοήσω καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ΕΕ, καθώς και να αποκτήσω σαφή εικόνα της πραγματικότητας εντός των κύριων δομών και μηχανισμών της ΕΕ.

Η γνώση αυτή αναμφίβολα θα αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη, αν έχω την τιμή να επιλεγώ ως μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Παρόμοιες επισκέψεις προσανατολισμού διοργανώθηκαν για μένα και για έναν περιορισμένο αριθμό μελών της κοινοβουλευτικής μου ομάδας από πολιτικά ιδρύματα όπως το Ίδρυμα Friedrich Ebert (FES), και με βοήθησαν περαιτέρω να ενισχύσω το γενικό θεωρητικό μου υπόβαθρο με πλούσιες πρακτικές γνώσεις.

Κατά την περίοδο που εργαζόμουν στην τράπεζα Mid-Med –μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Μάλτας– παρέμεινα για μεγάλο χρονικό διάστημα στην κεντρική υπηρεσία πιστώσεων, όπου οι αρμοδιότητές μου περιλάμβαναν: την αξιολόγηση λογαριασμών και τη διενέργεια προβλέψεων για πελάτες του εταιρικού κλάδου, συμπεριλαμβανομένων μελετών σκοπιμότητας και επιχειρηματικών σχεδίων· καθώς και τον κατάλληλο έλεγχο της χρήσης των τραπεζικών μέσων τους, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αυστηρή εφαρμογή τους πριν από το στάδιο της έγκρισης.

Μέσω της παροχής συμβουλών διαχείρισης στον εταιρικό τομέα, ιδίως στους κλάδους των τουριστικών δραστηριοτήτων αναψυχής και φιλοξενίας, η οποία δεν βρισκόταν σε σύγκρουση συμφερόντων με τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα μερικής απασχόλησης, εξασφάλιζα επίσης την τήρηση των εσωτερικών οικονομικών ελέγχων και διαδικασιών συμμόρφωσης στις εταιρείες στις οποίες παρείχα συμβουλευτικές υπηρεσίες ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Διετέλεσα επίσης, για περίοδο δέκα ετών, ανώτατο εκτελεστικό στέλεχος στους τομείς του ανθρώπινου δυναμικού και της διοίκησης, σε μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία της Μάλτας με εξαγωγικό προσανατολισμό και συνολικό εργατικό δυναμικό περίπου εξακοσίων υπαλλήλων για όλο τον όμιλο. Η εμπειρία μου ως ανώτατο τραπεζικό στέλεχος με βοήθησε να κατανοήσω τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι βιομηχανικές επιχειρήσεις σε καθημερινή βάση, ιδίως κατά τη διάρκεια δύσκολων περιόδων αναδιάρθρωσης.

2.  Ποιες είναι οι σημαντικότερες επιτυχίες σας στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία;

Έχω συμβάλει σε διάφορα έργα για τη χώρα μου, και επίσης ήμουν υπεύθυνος για την επίβλεψή τους. Αυτό που μου έδωσε τη μεγαλύτερη προσωπική ικανοποίηση κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Υπουργού Οικονομικών ήταν αναμφίβολα το γεγονός ότι επεξεργάστηκα το σχέδιο για την απόσπαση της Εθνικής Υπηρεσίας Ελέγχων (ΕΥΕ) από την υπουργική ευθύνη και εξασφάλισα την απαραίτητη στήριξη από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η κατάλληλη νομοθεσία έδωσε πλήρη ανεξαρτησία στην ΕΥΕ, εντάσσοντάς την στην Υπηρεσία του Κοινοβουλίου της Μάλτας, ενώ παράλληλα, με τις νέες νομοθετικές διατάξεις καθορίστηκαν σαφώς οι αρμοδιότητές της και οι αρμοδιότητες του γενικού ελεγκτή.

Ενώ σήμερα υπάρχουν επιτροπές δημόσιων λογαριασμών στα περισσότερα κράτη μέλη, ήταν πράγματι μια πολύτιμη εμπειρία το γεγονός ότι υπήρξα ιδρυτικό μέλος της ΕΔΛ του Κοινοβουλίου της Μάλτας, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι τόσο τα ιδρυτικά μέλη όσο και μεγάλος αριθμών κυβερνητικών στελεχών και φορέων πέρασαν μια ιδιαίτερα σημαντική και καθοριστική διαδικασία μάθησης, η οποία με την πάροδο του χρόνου βοήθησε την επιτροπή να αναπτύξει τον δικό της ρόλο και τρόπο λειτουργίας στο πλαίσιο των δομών του Κοινοβουλίου.

Ένα άλλο προσωπικό ορόσημο, αυτή τη φορά κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Υπουργού Αειφόρου Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ήταν το έργο που πραγματοποιήθηκε κατά τη σύσταση της Αρχής Περιβάλλοντος και Πόρων. Δεδομένου ότι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, η οποία υπαγόταν στην Αρχή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Μάλτας, δεν είχε δική της δομή και δημοσιονομική διάρθρωση, ούτε και πλήρεις, χωριστές και διακριτές ρυθμιστικές εξουσίες, είμαι υπερήφανος για την καθοριστική μου συμβολή στη σύσταση της πρώτης, για τη Μάλτα, Αρχής Περιβάλλοντος και Πόρων, η οποία, πέραν του ότι αποτελεί μια αρχή ρυθμιστικής εποπτείας με πλήρεις εξουσίες, επανδρωμένη με ειδικευμένο προσωπικό υψηλής ακεραιότητας, συμπεριλαμβανομένων υποψηφίων που προτείνονται από περιβαλλοντικές ΜΚΟ και το κόμμα της αντιπολίτευσης, έχει πλέον ως στόχο την κάλυψη των υποχρεώσεων της Μάλτας σε ενωσιακό, πολυμερές και εθνικό επίπεδο.

Υπό την επίβλεψη μου ως Υπουργού, η Wasteserv Malta Ltd (μια εταιρεία 100% κρατικής ιδιοκτησίας η οποία είναι υπεύθυνη για την υποδομή διαχείρισης αποβλήτων στα νησιά της Μάλτας) κατάφερε να ολοκληρώσει μια σειρά εθνικών έργων με ενωσιακή χρηματοδότηση, στο πλαίσιο της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013. Στα έργα που έπρεπε να ολοκληρωθούν με επιτυχία μέχρι τα τέλη του 2015 περιλαμβάνονταν η μονάδα μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας στο βόρειο τμήμα της Μάλτας, ο σταθμός διαμετακόμισης αποβλήτων του Gozo, καθώς και η κατασκευή μιας μονάδας αυτόκλειστου, συμπληρωματικά προς τον υπάρχοντα αποτεφρωτήρα που χρησιμοποιείται για απόβλητα σφαγείων και ιατρικά απόβλητα. Εκτός από την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων αυτών, η εταιρεία εφάρμοσε αυστηρότερες διαδικασίες διαχείρισης και ακολούθησε μια διαδικασία συνολικής ανανέωσης της οπτικής της ταυτότητας, με σκοπό να τεθεί στο επίκεντρο της βασικής της φιλοσοφίας η έννοια της «δημιουργίας πόρων από τα απόβλητα». Η μεταστροφή αυτή ήταν ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να μπορέσει η εταιρεία να εκπληρώσει τον καθοριστικό της ρόλο στην κοινωνία. Η μετατροπή της Wasteserv σε έναν βιώσιμο οργανισμό διάθεσης και ανακύκλωσης των αποβλήτων συνεπαγόταν αλλαγές στη διακυβέρνηση της εταιρείας και τον καθορισμό συγκεκριμένων στρατηγικών στόχων για την εταιρεία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εκπλήρωση της αποστολής της.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Κοινοβουλευτικού Γραμματέα στο Γραφείο του Πρωθυπουργού κατά την περίοδο 1986-87, στα καθήκοντα της οποίας περιλαμβανόταν ο τομέας της στέγασης, μου είχε ανατεθεί να δρομολογήσω σημαντικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της κοινωνικής στέγασης, στο πλαίσιο των οποίων επεκτάθηκε το πλαίσιο κάλυψης των δικαιούχων ώστε να περιλαμβάνει για πρώτη φορά τις μονογονεϊκές οικογένειες και τις ομάδες χαμηλού εισοδήματος, με στόχο την ενίσχυση της δικαιοσύνης και της ισότητας. Είχα επίσης την επίβλεψη σημαντικών έργων, στο πλαίσιο των οποίων εγκαταστάσεις που στο παρελθόν χρησιμοποιούνταν ως κατοικίες για τις βρετανικές στρατιωτικές δυνάμεις στη Μάλτα μετατράπηκαν σε μονάδες κοινωνικής στέγασης για οικογένειες που έχουν ανάγκη κατάλληλης, επαρκούς ή εναλλακτικής στέγασης.

3.  Ποια είναι η επαγγελματική σας εμπειρία από διεθνείς και πολυγλωσσικούς οργανισμούς ή ιδρύματα που εδρεύουν εκτός της χώρας καταγωγής σας;

Η επαγγελματική μου εμπειρία καλύπτει σχεδόν τρεις δεκαετίες σε δραστηριότητες που καλύπτουν διάφορες περιοχές σε όλο τον κόσμο. Ως πρώην Υπουργός Αειφόρου Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, κατά την τελευταία θητεία μου συμμετείχα τακτικά και ενεργά τόσο σε επίσημες όσο και σε ανεπίσημες συνεδριάσεις του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, οι οποίες πραγματοποιούνταν στη χώρα της εκάστοτε Προεδρίας καθώς και στο Λουξεμβούργο και τις Βρυξέλλες.

Κατά τις διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση της Μάλτας στην ΕΕ, με την τακτική μου παρουσία και την ουσιαστική μου συμβολή στις εργασίες της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Μάλτας, διαδραμάτισα καθοριστικό ρόλο, από κοινού με άλλα εξέχοντα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, για τη δημιουργία των πρώτων επίσημων δεσμών μεταξύ του Κοινοβουλίου της Μάλτας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Με την πάροδο των ετών συμμετείχα σε διάφορα συνέδρια, σεμινάρια και διασκέψεις στο εξωτερικό, σε επίπεδο υπουργών, κυβερνήσεων και ακόμη και δεξαμενών σκέψης, καθώς και σε διάφορες διερευνητικές αποστολές. Συγκεκριμένα:

-   έχω συμμετάσχει και προεδρεύσει σε συνεδριάσεις του UNEP MAP σε διάφορες χώρες της Μεσογείου, καθώς και σε συνεδριάσεις σε επίπεδο υπουργών οικονομικών του ΔΝΤ και της Κοινοπολιτείας (ΗΠΑ, Μαυρίκιος, Χονγκ Κονγκ)·

-  εκπροσώπησα τη χώρα μου στην πρώτη υπουργική σύνοδο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στη Σιγκαπούρη (1996), στη Διάσκεψη Κορυφής του ΠΟΕ, του 1998, στη Γενεύη, στην οποία συμμετείχε μεταξύ άλλων και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, και σε σεμινάρια πράσινης ανάπτυξης και πράσινης οικονομίας στις χώρες του Κόλπου (Αμπού Ντάμπι, Ντουμπάι)·

-  έχω συμμετάσχει σε διασκέψεις για την αειφορία στην Ινδία (2015), στις οποίες συμμετείχαν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και διακεκριμένοι ειδικοί του τομέα·

-  παρακολούθησα τις εργασίες υψηλού επιπέδου της COP για το κλίμα, στην Πολωνία και τη Γαλλία, καθώς και διάφορες προπαρασκευαστικές υπουργικές συνόδους·

-  προέδρευσα σε μια περίοδο συνόδου της υπουργικής ομάδας εργασίας για την προπαρασκευή της COP, ενώ συμπροέδρευσα στην ειδική εκτελεστική σύνοδο για τη δράση για το κλίμα στην CHOGM 2015·

-  ολοκλήρωσα τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη μνημονίων συμφωνίας με τις κυβερνήσεις της Αυστρίας και του Ισραήλ στις αντίστοιχες χώρες υποδοχής (2015)·

-  έλαβα μέρος σε διερευνητικές αποστολές στη Μέση Ανατολή, όπου συναντήθηκα με σημαντικούς περιφερειακούς παράγοντες της διεθνούς σκηνής κατά τις επισκέψεις μου στο Τελ Αβίβ, το Αμμάν και τη Γάζα, ως εισηγητής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης στη Βηρυτό για την προώθηση ισχυρότερων δεσμών μεταξύ της ΚΣΣΕ και του Κοινοβουλίου του Λιβάνου·

-  συμμετείχα σε διασκέψεις κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης τελετής υπογραφής της COP21 στη Νέα Υόρκη, και σε διάφορα σεμινάρια του WILTON PARK στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Δανία.

Επιπλέον, το 1980 συμμετείχα στο σημαντικό πρόγραμμα διεθνών επισκεπτών των ΗΠΑ, ως προσκεκλημένος της κυβέρνησης των ΗΠΑ, στο πλαίσιο του οποίου επισκέφθηκα την Ουάσιγκτον, τη Νέα Υόρκη, το Πόρτλαντ, το Σαν Φρανσίσκο και το Ντάλας, μαζί με συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο οι οποίοι στη συνέχεια διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στις χώρες καταγωγής τους. Χάρη στις επισκέψεις σε διάφορους οργανισμούς των ΗΠΑ και τις συζητήσεις με τους συμμετέχοντες και τους διοργανωτές, ήρθα σε επαφή με απόψεις και βέλτιστες πρακτικές τις οποίες αξιοποίησα καθ’ όλη την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, ιδίως κατά τις μετέπειτα συναντήσεις με ανώτερα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, στις οποίες συμμετείχα κατά τη θητεία μου ως Υπουργού Οικονομικών.

Μια πρόσκληση να επισκεφθώ το Ηνωμένο Βασίλειο με χορηγία της βρετανικής κυβέρνησης κατά τη δεκαετία του 1980 με έφερε σε επαφή με βασικούς παράγοντες της κυβέρνησης στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής, της εκπαίδευσης, της οικονομίας και της τεχνολογίας πληροφοριών – στρατηγικούς τομείς με τους οποίους ασχολήθηκα αργότερα στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών μου δραστηριοτήτων.

Ως επικεφαλής υπουργικών αντιπροσωπειών ή ως μέλος κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, είχα την ευκαιρία να συναντήσω σημαντικούς εκπροσώπους διαφόρων σημαντικών φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα καθώς και άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων όσων συνδέονται με τη χρηματοδότηση και την προώθηση επενδύσεων σε διάφορες ηπείρους, κατά τη διάρκεια επισκέψεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Αυστρία, το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και τη Ρωσική Ομοσπονδία, καθώς και σε γειτονικές χώρες της βόρειας Αφρικής.

4.  Σας έχει χορηγηθεί απαλλαγή για καθήκοντα διαχείρισης που εκτελούσατε στο παρελθόν, εφόσον προβλέπεται τέτοια διαδικασία;

Η διαδικασία απαλλαγής που αναφέρεται εδώ δεν ισχύει στην περίπτωσή μου.

5.  Ποια από τις επαγγελματικές θέσεις που κατείχατε στο παρελθόν είναι αποτέλεσμα πολιτικού διορισμού;

Όπως εξήγησα στο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, ήμουν Υπουργός Αειφόρου Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Υπουργός Οικονομικών και Εμπορίου, καθώς και Κοινοβουλευτικός Γραμματέας στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, με κύριες αρμοδιότητες την επικοινωνιακή στρατηγική και τον τομέα της κοινωνικής στέγασης.

Λόγω του καθεστώτος μερικής απασχόλησης των βουλευτών της Μάλτας, κατά την άσκηση των καθηκόντων μου ως Προέδρου της Επιτροπής Λογαριασμών της Εθνικής Υπηρεσίας Ελέγχων, ως Προέδρου της Επιτροπής Δημόσιων Λογαριασμών, καθώς και ως μέλους της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης και της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, εξακολουθούσα να δικαιούμαι να αντλώ το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός μου –όπως ισχύει και για όλους τους άλλους βουλευτές– μέσω της απασχόλησής μου στον τραπεζικό τομέα καθώς και μέσω της μετέπειτα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον εταιρικό τομέα και της προηγούμενης πλήρους απασχόλησής μου στον κατασκευαστικό τομέα.

6.  Ποιες είναι οι τρεις σημαντικότερες αποφάσεις στη λήψη των οποίων συμμετείχατε κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σας ζωής;

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου στην πολιτική και τη δημόσια διοίκηση, συμμετείχα σε αρκετές σημαντικές αποφάσεις:

•  Ως Υπουργός Οικονομικών και Εμπορίου, έχω λάβει ορισμένα αρχικά μέτρα για την εφαρμογή των λύσεων που προτείνονται σε εκθέσεις τις οποίες είχα ζητήσει και δημοσιεύσει, εντοπίζοντας τα οικονομικά και οργανωτικά προβλήματα σε αρκετές από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στη νήσο και καθιστώντας παράλληλα τη μεταρρύθμιση των εν λόγω επιχειρήσεων βασικό στοιχείο του κυβερνητικού μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής – όπως αναφέρεται στην έκθεση 99/72 των υπηρεσιών του ΔΝΤ για τη Μάλτα σχετικά με επιλεγμένα θέματα. Στην ίδια έκθεση τεκμηριώνεται το γεγονός ότι ενώ οι προηγούμενες επιδοτήσεις προς τους εν λόγω φορείς ανέρχονταν στο 6,4% των συνολικών δημόσιων δαπανών, μέχρι το 1998 είχα καταφέρει να συμβάλω στον περιορισμό τους στο 4,8%.

•  Μια ιστορική στιγμή ήταν η συμμετοχή μου στην πρώτη υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ στη Σιγκαπούρη τον Δεκέμβριο του 1996 –την πρώτη διάσκεψη μετά την ίδρυση του ΠΟΕ την 1η Ιανουαρίου 1995– μαζί με περισσότερους από 120 Υπουργούς Εμπορίου, Εξωτερικών Υποθέσεων, Οικονομικών και Γεωργίας από χώρες μέλη του ΠΟΕ και χώρες που βρίσκονταν σε διαδικασία προσχώρησης στον ΠΟΕ. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων που είχα στη Σιγκαπούρη, συμμετείχα ενεργά σε συνεδριάσεις ολομέλειας καθώς και σε διάφορες πολυμερείς, πλειομερείς και διμερείς συνεδριάσεις, στις οποίες εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούσαν το έργο του ΠΟΕ κατά την πρώτη διετία λειτουργίας του και την εφαρμογή των συμφωνιών του Γύρου της Ουρουγουάης.

•  Το τρίτο σημαντικό γεγονός υπήρξε αναμφίβολα η υποβολή στο Κοινοβούλιο της Μάλτας ενός νομοθετικού σχεδίου στον τομέα των δημοσιονομικών, το οποίο, μεταξύ άλλων, περιλάμβανε την καθιέρωση της αυτόνομης Εθνικής Υπηρεσίας Ελέγχων.

Εκτός από αυτά τα τρία σημαντικά επιτεύγματα, είμαι υπερήφανος για το γεγονός ότι συνέβαλα, μέχρι να παραιτηθώ από τη θέση του Υπουργού, στις προπαρασκευαστικές εργασίες για τη μαλτέζικη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 στους τομείς για τους οποίες ήμουν αρμόδιος –τη βιώσιμη ανάπτυξη, το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή– ιδίως αν ληφθεί υπόψη η πολυπλοκότητα των εν λόγω τομέων πολιτικής: πρόκειται για ένα δύσκολο καθήκον και μια σημαντική πρόκληση τόσο για τη χώρα μου όσο και για εμένα προσωπικά.

Ανεξαρτησία

7.  Η Συνθήκη ορίζει ότι τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρέπει να ασκούν τα καθήκοντά τους «με πλήρη ανεξαρτησία». Πώς θα εφαρμόζατε την υποχρέωση αυτή στην εκτέλεση των μελλοντικών σας καθηκόντων;

Ως μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα εκτελώ τα καθήκοντά μου με ανεξάρτητο τρόπο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα αναζητήσω ούτε θα λάβω οδηγίες από καμία κυβέρνηση ή από οποιονδήποτε άλλο φορέα, και θα απέχω από κάθε ενέργεια που δεν συμβιβάζεται με τις ενέργειες του Συνεδρίου.

Εκτός από την εν λόγω ανεξαρτησία που προβλέπεται απερίφραστα από τη Συνθήκη, σύμφωνα με την οποία τα μέλη οφείλουν να παρέχουν πλήρη εγγύηση ανεξαρτησίας, οι εν λόγω αρχές ζωτικής σημασίας θεμελιώνονται περαιτέρω στις κατευθυντήριες οδηγίες δεοντολογίας του Συνεδρίου και στον κώδικα συμπεριφοράς για τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και στον εσωτερικό κανονισμό και στους κανόνες εφαρμογής του εσωτερικού κανονισμού. Εξίσου σημαντικό είναι ότι όλα τα συμπεράσματα που θα συνάγονται κατά τη διάρκεια της εργασίας μου θα στηρίζονται σε ενδελεχή έλεγχο βάσει δεδομένων και αριθμητικών στοιχείων. Είναι επίσης απαραίτητο να περιορίζομαι στις αρμοδιότητές μου ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αυτό ισχύει επίσης και για τις επαφές με άλλους θεσμικούς φορείς, οργανισμούς ή αρχές. Η σχέση θα πρέπει να είναι αυστηρώς επαγγελματική και, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, θα προτείνεται η παρουσία ενός ακόμη υπαλλήλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο κώδικας συμπεριφοράς για τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρέπει να τηρείται, δεδομένου ότι περιλαμβάνει πολύ συγκεκριμένες διατάξεις σχετικά με την ανεξαρτησία. Βασίζεται στον Διεθνή Οργανισμό των Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου (INTOSAI).

8.  Έχετε εσείς προσωπικά ή στενοί συγγενείς σας (γονείς, αδέλφια, νόμιμος σύντροφος και τέκνα) επιχειρηματικές ή χρηματοοικονομικές συμμετοχές ή άλλες δεσμεύσεις που ενδεχομένως θα συγκρούονταν με τα μελλοντικά σας καθήκοντα;

Καμία.

9.  Είστε διατεθειμένος να γνωστοποιήσετε στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να δημοσιοποιήσετε όλα τα οικονομικά συμφέροντα και τις άλλες δεσμεύσεις σας;

Ναι – χωρίς κανέναν απολύτως δισταγμό. Επί έτη έχω πάντοτε συμμορφωθεί αμέσως με τις απαιτήσεις της ισχύουσας δήλωσης περιουσιακών στοιχείων και του κώδικα δεοντολογίας για τους υπουργούς και τους βουλευτές του Κοινοβουλίου της Μάλτας όσον αφορά τη δημοσιοποίηση κάθε τέτοιου συμφέροντος, συμμετοχής ή δέσμευσης.

10.  Εμπλέκεστε σε οιαδήποτε εν εξελίξει δικαστική διαδικασία; Εάν ναι, παρακαλείσθε να υποβάλετε αναλυτικά στοιχεία.

Δεν εμπλέκομαι σε καμία δικαστική διαδικασία που θα μπορούσε με οποιοδήποτε τρόπο να έρθει σε σύγκρουση με τα καθήκοντά μου ως μέλους του Συνεδρίου.

11.  Έχετε ενεργό ή εκτελεστικό ρόλο στην πολιτική; Εάν ναι, σε ποιο επίπεδο; Κατείχατε κάποια πολιτική θέση κατά τη διάρκεια των τελευταίων 18 μηνών; Εάν ναι, παρακαλείσθε να υποβάλετε αναλυτικά στοιχεία.

Επί του παρόντος δεν έχω κανέναν εκτελεστικό ρόλο στην πολιτική, αλλά υπήρξα Υπουργός Αειφόρου Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής μέχρι τον προηγούμενο μήνα – θέση την οποία κατείχα από τον Απρίλιο του 2013 και από την οποία παραιτήθηκα ενόψει του προτεινόμενου διορισμού μου στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αν και εξακολουθώ να είμαι μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, από τη στιγμή που προτάθηκα για τη θέση του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έλαβα ελεύθερα τη μονομερή απόφαση να απέχω από οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα, δήλωση ή σχόλιο τόσο στη Βουλή όσο και στον Τύπο ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου συνήθιζα να γράφω τακτικά ως διαμορφωτής γνώμης.

12.  Θα παραιτηθείτε από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα ή ενεργό λειτούργημα με αρμοδιότητες σε πολιτικό κόμμα, μετά τον διορισμό σας ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου;

Έχω ήδη παραιτηθεί από μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου. Δεσμεύομαι να εγκαταλείψω αμέσως την έδρα μου στη Βουλή των Αντιπροσώπων –το Κοινοβούλιο της Μάλτας– εφόσον διοριστώ στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Δεν κατέχω κάποιο αξίωμα ή αρμοδιότητες στο πλαίσιο των δομών του κόμματος που βρίσκεται στην κυβέρνηση στη Μάλτα.

13.  Πώς θα αντιμετωπίζατε ένα σημαντικό κρούσμα παρατυπίας, ή ακόμη απάτης και/ή δωροδοκίας, στο οποίο ενέχονται άτομα από το κράτος μέλος καταγωγής σας;

Θα αντιμετώπιζα οποιοδήποτε σημαντικό κρούσμα παρατυπίας, απάτης ή δωροδοκίας με τον ίδιο τρόπο σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως του αν αυτό μπορεί να αφορά τη χώρα μου ή οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Δεδομένου ότι, ως μέλος του Συνεδρίου, το πρώτο μου καθήκον θα είναι να υπηρετώ το Ελεγκτικό Συνέδριο και την αποστολή του, θα εξασφάλιζα επίσης ότι το Συνέδριο διενεργεί πλήρη έρευνα προκειμένου να εξακριβώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την έκταση της παρατυπίας ή παρανομίας και να εντοπίσει τους παράγοντες που ενδέχεται να εμπλέκονται σε αυτήν. Σε διαβούλευση με τα μέλη του Συνεδρίου και ύστερα από τον έλεγχο των πορισμάτων, θα παρέπεμπα αμέσως την υπόθεση στην OLAF. Στις περιπτώσεις που αυτό δικαιολογείται, θα συζητούσα επίσης το ζήτημα με τον Πρόεδρο του Συνεδρίου. Η εκτέλεση των καθηκόντων μου με την ίδια ανεξαρτησία, αμεροληψία, ακεραιότητα, επιμέλεια και αυστηρό έλεγχο όπως και στις περιπτώσεις που αφορούν οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σε περίπτωση που δεν ενεργούσα με αυτόν τον τρόπο, δεν θα υπονόμευα μόνο το ΕΕΣ, θέτοντας σε κίνδυνο και τη δική μου θέση, αλλά θα ενίσχυα και την κακή κατανομή των πόρων και τον ηθικό κίνδυνο, αντί να συμβάλλω στην αντιμετώπισή τους. Δεδομένου ότι ανέκαθεν πίστευα σε μια προορατική προσέγγιση σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων με τους οποίους έχω ασχοληθεί με την πάροδο των ετών, θεωρώ ότι αυτό που απαιτείται επιπλέον είναι μια σειρά μελετημένων προληπτικών δράσεων γενικού συστημικού χαρακτήρα που θα ενισχύουν την αποτελεσματικότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, περιορίζοντας παράλληλα το ενδεχόμενο εμφάνισης τέτοιων σοβαρών παρατυπιών.

Εκτέλεση καθηκόντων

14.  Ποια βασικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει μια κουλτούρα χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία; Πώς θα μπορούσε να συμβάλει το ΕΕΣ στην επίτευξή της;

Τα βασικά χαρακτηριστικά μιας κουλτούρας χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης θα πρέπει να βασίζονται σε τρεις παράγοντες: αποτελεσματικότητα, οικονομία και αποδοτικότητα.

Κατά τον έλεγχο επίδοσης θα πρέπει, επομένως, να επιδιώκονται η ανάλυση της λειτουργίας μιας υπηρεσίας σύμφωνα με τους κανονισμούς, ο προσδιορισμός των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί στο πλαίσιο ενός προγράμματος, και η υποβολή προτάσεων βελτίωσης, ιδίως στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιούνται αυστηροί εσωτερικοί έλεγχοι ή κρίνεται σκόπιμη η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση δόλιων πρακτικών. Χάρη στη γνώση και την εμπειρία που έχει αποκτήσει κατά τα τελευταία έτη, το ΕΕΣ βρίσκεται σε μοναδική θέση για να διενεργεί τους ελέγχους επίδοσης που μόλις περιέγραψα, οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση τόσο των επιδόσεων όσο και της αποτελεσματικότητας των οργανισμών που είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση προγραμμάτων της ΕΕ. Στην ουσία, οι έλεγχοι επίδοσης πρέπει να αποτελούν ελέγχους της βελτιστοποίησης των πόρων καθώς και επιχειρησιακούς ελέγχους, και να παρέχουν παράλληλα στη διεύθυνση πληροφορίες σχετικά με την επάρκεια ή ανεπάρκεια των μέτρων διαχείρισης, μέσω μιας δομημένης διαδικασίας υποβολής εκθέσεων. Το γεγονός αυτό από μόνο του θα δώσει την ευκαιρία να πραγματοποιηθούν βελτιώσεις, όπου αυτό απαιτείται, αφότου προσδιοριστούν οι επιπτώσεις ή ο αντίκτυπος των ανεπαρκών μέτρων διαχείρισης στην παροχή υπηρεσιών. Ο έλεγχος επίδοσης στον δημόσιο τομέα καθώς και σε θεσμικό επίπεδο παρέχει στις αρχές τη δυνατότητα να αποδείξουν στο κοινό αν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη λογοδοσία για τη διαχείριση των πόρων. Σε αντίθεση με τον συμβατικό έλεγχο, ο έλεγχος επίδοσης βοηθά να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις μέσω της υποβολής συστάσεων για βελτιώσεις στις πολιτικές, τις διαδικασίες και τα μέσα οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση της σπατάλης και της αναποτελεσματικότητας. Επίσης, συμβάλλει στη διαμόρφωση κριτικής άποψης όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις, τις πολιτικές, τους στόχους και τις διαδικασίες. Με τον ίδιο τρόπο, οι έλεγχοι επίδοσης μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις μελλοντικές χρηματοδοτήσεις και προτεραιότητες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχουν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους ελέγχους επίδοσης.

Μια σημαντική εξέλιξη ήταν η δημοσίευση των πανοραμικών επισκοπήσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι εν λόγω πανοραμικές επισκοπήσεις δεν συμβάλλουν μόνο στην εκτίμηση του κινδύνου, αλλά παρέχουν και μια συνολική εξέταση των οργανισμών, συνδέοντας τη συμμόρφωση με τα αποτελέσματα των προγραμμάτων. Έχω ήδη τονίσει τη σημασία της στενής σύνδεσης μεταξύ της διαχείρισης των πόρων και της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Η αποτελεσματικότητα αυτής της σχέσης, ωστόσο, μπορεί να προσδιοριστεί μόνο εάν οι πληροφορίες που παρέχουν οι οργανισμοί είναι πλήρεις και κατάλληλες. Στόχος μας είναι η βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών. Επιδιώκουμε αυτόν τον στόχο προτείνοντας συγκεκριμένα μέτρα που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που επισημαίνουμε, καθώς και παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες στο κοινό, στους υπεύθυνους για τα προγράμματα και στους εκλεγμένους αξιωματούχους.

Εκτός από την εμπειρία που απέκτησα με την πάροδο των ετών τόσο ως Υπουργός όσο και ως εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης, γνωρίζω επίσης το περιεχόμενο του εγγράφου σχετικά με τη χρηστή διακυβέρνηση στον δημόσιο τομέα («Good Governance in the Public Sector») το οποίο εκδόθηκε από τη Διεθνή Οµοσπονδία Λογιστών (IFAC) και το Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA). Είναι απαραίτητο να επιτυγχάνεται ο κατάλληλος βαθμός αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας. Ενώ η αποδοτικότητα πρέπει να εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα από άποψη κόστους των τρεχουσών δραστηριοτήτων και διευθυντικών αποφάσεων, στο πλαίσιο της αποτελεσματικότητας πρέπει να αξιολογείται ο βαθμός επιτυχίας του συνολικού συστήματος κόστους και διαχείρισης, ιδίως ως προς την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω κατάλληλων διευθυντικών δομών, αλλά πρέπει να συμπληρώνεται με δημιουργία ικανοτήτων υψηλής ποιότητας, καθώς και να συνιστά αποτέλεσμα σαφώς καθορισμένων στόχων και καθηκόντων που προκύπτουν από κατάλληλο και επαγγελματικό στρατηγικό σχεδιασμό. Χωρίς την ύπαρξη κατάλληλων εσωτερικών ελέγχων, επαγγελματικών εκτιμήσεων κινδύνου και αποτελεσματικών συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, οι επιδιωκόμενοι στόχοι δεν μπορούν να επιτευχθούν πλήρως.

Ιδίως στην παρούσα περίοδο οικονομικής αστάθειας και ευπάθειας, οι χρηματοοικονομικές εκθέσεις δεν πρέπει να είναι μόνο ακριβείς, αλλά και να υποβάλλονται έγκαιρα, ώστε να φτάνουν στους εξωτερικούς φορείς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Ενώ είναι θετικό και ενθαρρυντικό το γεγονός ότι δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, κυρίως χάρη στην ισχυρή ώθηση από το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και από το Ελεγκτικό Συνέδριο και ακόμη και από την Επιτροπή, η διαδικασία αυτή πρέπει να επιταχυνθεί και να ενισχυθεί περαιτέρω προκειμένου να εξαλειφθούν τυχόν αυθαιρεσίες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και οι πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων, με παράλληλη βελτίωση της διαφάνειας και ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση των ελέγχων.

15.  Σύμφωνα με τη Συνθήκη, το Ελεγκτικό Συνέδριο οφείλει να επικουρεί το Κοινοβούλιο στην άσκηση των εξουσιών ελέγχου του επί της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Πώς θα μπορούσατε να βελτιώσετε περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ του Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (και ειδικότερα με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού) ώστε η δημόσια εποπτεία των γενικών δαπανών και η σχέση κόστους οφέλους να είναι καλύτερες;

Κατά την άποψή μου, δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα στατικό, μονοδιάστατο υπόδειγμα, αλλά αυτό θα πρέπει να εντάσσεται σε μια διαρκώς εξελισσόμενη διαδικασία η οποία θα λαμβάνει υπόψη νέες προκλήσεις, απειλές και ευκαιρίες που ενδέχεται να προκύψουν. Ιδανικά, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν θα πρέπει απλώς να αντιδρά στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, αλλά να βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά, αξιοποιώντας δημιουργικούς και καινοτόμους τρόπους για τη βελτίωση της εν λόγω διαδικασίας και ενισχύοντας παράλληλα τη δική του δυναμική. Αν ο διάλογος δεν είναι συνεχής και τακτικός, θα υπάρχει πάντα ο κίνδυνος χαλάρωσης, που θα οδηγούσε σε εξασθένιση της αναγκαίας λεπτομερούς και σταθερής κατανόησης των διαρκώς μεταβαλλόμενων αναγκών του Κοινοβουλίου. Ως αποτέλεσμα της εσωτερικής μεταρρύθμισης του ΕΕΣ, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2016, με στόχο τη μετατροπή του σε οργανισμό που εστιάζεται στα καθήκοντα, το Συνέδριο θα πρέπει να ακολουθεί τις παρακάτω αρχές:

α)  ευέλικτη αντίδραση σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον,

β)  διάθεση των πόρων με ευελιξία σε καθήκοντα ελέγχου προτεραιότητας,

γ)  έγκαιρη παραγωγή αποτελεσμάτων και καλύτερη δημοσιοποίηση του ρόλου και του έργου του.

Ως μέλος του Συνεδρίου, καθήκον μου θα είναι να διασφαλίζω ότι το Κοινοβούλιο λαμβάνει τα πορίσματα του Συνεδρίου σε πνεύμα ανοικτού διαλόγου και συνεργασίας. Με την παρουσίαση των μεθόδων ελέγχου, των αποτελεσμάτων, των γνωμοδοτήσεων και των αξιολογήσεων, θα πρέπει να διευκολύνεται η δυνατότητα του Κοινοβουλίου να ασκεί τα καθήκοντά του σε σχέση με τον προϋπολογισμό με πιο αποτελεσματικό και έγκαιρο τρόπο, ενισχύοντας και βελτιώνοντας συνεχώς το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ. Η αυξανόμενη σημασία την οποία προσδίδει το ίδιο το Κοινοβούλιο στα πορίσματα του Συνεδρίου δεν μπορεί παρά να ενισχύσει τις μελλοντικές ανταλλαγές απόψεων και την αμοιβαία εκτίμηση μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων ως προς τη σημασία των καθηκόντων που αυτά ασκούν στο πλαίσιο της Ένωσης. Ο βαθμός επιτυχίας αυτών των προσπαθειών μπορεί να προσδιοριστεί μόνο εφόσον το νομοθετικό έργο του Κοινοβουλίου αντικατοπτρίζει τα κυριότερα συμπεράσματα και συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ακόμα και στο επίπεδο των ειδικών εκθέσεων που ενδέχεται να υποβάλλει το Συνέδριο στις επιτροπές τομεακής πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ενώ θα πρέπει να υπάρχει ισότιμη σχέση μεταξύ των οντοτήτων, κύριος στόχος θα πρέπει να είναι η καλύτερη υποστήριξη του Κοινοβουλίου. Οι προσπάθειες αυτές δεν θα πρέπει να μείνουν στο επίπεδο των προθέσεων, αλλά να φανούν και έμπρακτα, με τρόπο που θα επιτρέπει στους εξωτερικούς φορείς να τις κρίνουν δίκαια.

16.  Ποια νομίζετε ότι είναι η προστιθέμενη αξία του ελέγχου επίδοσης και με ποιους τρόπους θα πρέπει να ενσωματώνονται τα πορίσματα στις διαδικασίες διαχείρισης;

Ο έλεγχος επίδοσης κρίνεται χρήσιμος και έγκυρος, αν είναι πλήρης, αντικειμενικός και ανεξάρτητος. Όπως εξήγησα, στο πλαίσιο του ελέγχου αυτού πρέπει να αξιολογείται κατά πόσο οι οργανισμοί λειτουργούν σύμφωνα με τις τρεις αρχές στις οποίες αναφέρθηκα παραπάνω. Κατά τον έλεγχο επίδοσης θα πρέπει επίσης να αξιολογούνται τα αποτελέσματα και να εντοπίζονται αδυναμίες και κίνδυνοι, ανάλογα με την περίπτωση. Κυρίως, βέβαια, θα πρέπει να δίνεται έμφαση στο κατά πόσο οι πολιτικές και τα προγράμματα εκτελούνται σύμφωνα με τον σχεδιασμό. Αυτό θα πρέπει να το έχει πάντα κατά νου ένα μέλος του ΕΕΣ σε κάθε κρίση στην οποία προβαίνει. Κατά πάσα πιθανότητα, καμία υπόθεση δεν είναι ίδια με κάποια άλλη, με αποτέλεσμα η ικανότητα κρίσης να διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διενέργεια ενός κατάλληλου και αντικειμενικού ελέγχου επίδοσης.

Η ορθή κρίση εκ μέρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα πρέπει επίσης να οδηγεί στη διατύπωση συστάσεων για την επανεξέταση των συστημάτων διαχείρισης και των εσωτερικών διαδικασιών. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο της επίδοσης, το οποίο θα πρέπει να παρακολουθείται από τους ενδιαφερόμενους φορείς. Ως μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα ανατρέχω φυσικά στο εγχειρίδιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τον έλεγχο επίδοσης. Χάρη στην εμπειρία που απέκτησα κατά τη θητεία μου στην Επιτροπή Δημόσιων Λογαριασμών, διαθέτω ιδιαίτερη εξοικείωση με τον τρόπο με τον οποίο η ΕΥΕ στη Μάλτα διενέργησε μια σειρά ιδιαίτερα αποτελεσματικών ελέγχων επίδοσης. Γνωρίζω επίσης τις κατευθυντήριες γραμμές του προτύπου ISSAI 3100, το οποίο ορίζει τις αρχές των ελέγχων επίδοσης καθώς και τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση τους.

17.  Πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η συνεργασία ανάμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, τους εθνικούς ελεγκτικούς οργανισμούς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού) όσον αφορά τον έλεγχο του προϋπολογισμού της ΕΕ;

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει συνεχής και ενισχυμένη αλληλεπίδραση. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν στον μέγιστο βαθμό οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται για ενισχυμένη διμερή και πολυμερή συνεργασία, προκειμένου να αντικατοπτρίζεται πιστά το πνεύμα και η ουσία της διάταξης της Συνθήκης σύμφωνα με την οποία «ο έλεγχος στα κράτη μέλη ασκείται σε συνεργασία με τα εθνικά ελεγκτικά όργανα.» Η διαδικασία δεν θα πρέπει να ακολουθεί μόνο μία κατεύθυνση, δεδομένου ότι θεωρώ ότι η εποικοδομητική κριτική από το ίδιο το Κοινοβούλιο μπορεί να αποτελεί μέτρο του κατά πόσο αυτή η ενισχυμένη συνεργασία είναι αποτελεσματική και προσανατολισμένη στην επίτευξη αποτελεσμάτων. Από την άλλη πλευρά, η συνεργασία μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των εθνικών ελεγκτικών οργανισμών πρέπει να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Τα ανώτατα όργανα ελέγχου (ΑΟΕ), ως πλήρως ανεξάρτητες οντότητες, θα πρέπει να συνεργάζονται με το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντός, ωστόσο, του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 287 παράγραφος 3 της Συνθήκης, σύμφωνα με το οποίο τα μέρη συνεργάζονται σε πνεύμα εμπιστοσύνης, διατηρώντας παράλληλα την ανεξαρτησία τους. Αυτό είναι σημαντικό, δεδομένου ότι τα ΑΟΕ (τόσο στις χώρες τους όσο και ενώπιων των διεθνών ομολόγων τους) πρέπει να είναι, και να φαίνεται ότι είναι, πλήρως ανεξάρτητα από άλλες αρχές, προκειμένου να αποδεικνύουν ότι μπορούν να ασκούν τα ελεγκτικά τους καθήκοντα χωρίς οποιαδήποτε αθέμιτη παρέμβαση. Ωστόσο, η συνεργασία παραμένει ιδιαίτερα χρήσιμη και παρέχει προστιθέμενη αξία στις οικείες οντότητες, δεδομένου ότι προσφέρει δυνατότητες ανταλλαγής γνώσεων και καλύτερης κατανόησης των εξελίξεων στις δραστηριότητες του έτερου μέρους.

Έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι η Επιτροπή Επαφών της ΕΕ, η οποία αποτελεί το δίκτυο των ΑΟΕ των κρατών μελών της ΕΕ, έχει δημιουργήσει μια μορφή «συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης», με στόχο την υποστήριξη της αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας της Επιτροπής Επαφών, προς όφελος όλων των ΑΟΕ που συμμετέχουν σε αυτήν, μέσω του εντοπισμού εξελίξεων σε πρώιμο στάδιο, ώστε να καθίσταται δυνατή η έγκαιρη αντίδραση σε αυτές, είμαι της γνώμης ότι πρόκειται για ένα καλό και αποτελεσματικό σύστημα που επιτρέπει στο Ελεγκτικό Συνέδριο και τα ΑΟΕ των κρατών μελών της ΕΕ να παρακολουθούν τις εξελίξεις και τις αλλαγές στο πλαίσιο της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ που ενδέχεται να παρουσιάζουν ενδιαφέρον, καθώς και να παρακολουθούν τις σχετικές αποφάσεις που ενδέχεται να ληφθούν από την επιτροπή CONT του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πιστεύω ότι η περαιτέρω συνεργασία μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των ΑΟΕ των κρατών μελών της ΕΕ και της επιτροπής CONT του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί επίσης να ενισχυθεί περαιτέρω μέσω συναντήσεων μεταξύ εκπροσώπων από τα τρία αυτά μέρη σε τακτά διαστήματα, π.χ. δύο ή τρεις φορές το χρόνο, προκειμένου να συζητούνται οι εξελίξεις αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με σκοπό να υπάρχει συμβολή στην εξασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης της διαδικασίας ελέγχου του προϋπολογισμού της ΕΕ. Η εγγενής ευελιξία της ρύθμισης αυτής θα πρέπει να διευκολύνει την ένταξη νέων επίκαιρων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, ιδίως δεδομένου ότι το χρηματοοικονομικό περιβάλλον βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, ως αποτέλεσμα των αναδυόμενων μεγατάσεων. Το γεγονός ότι ένα μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναλαμβάνει πλέον τη νέα αρμοδιότητα σε σχέση με τις διοργανικές σχέσεις, θα πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω και να διευκολύνει τη συνεργασία αυτή, δεδομένου ότι παρέχεται ένα ήδη υπάρχον θεσμικό πλαίσιο.

18.  Πώς θα μπορούσε να αναπτυχθεί περαιτέρω η κατάρτιση εκθέσεων από το ΕΕΣ ώστε να παρέχονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την ακρίβεια των στοιχείων που παρέχουν τα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή;

Θεωρώ ότι ως μέλος του ΕΕΣ θα πρέπει να υποστηρίζω αυτό που αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, τον κύριο στόχο του ΕΕΣ: να εξασφαλίζει ότι τα εθνικά συστήματα υποβολής εκθέσεων λειτουργούν όπως πρέπει, επισημαίνοντας κινδύνους και αδυναμίες των εθνικών συστημάτων υποβολής εκθέσεων όσον αφορά τον εντοπισμό ελλείψεων. Είναι επιτακτική ανάγκη αυτό να συμπληρώνεται από μια συνεχή ροή πληροφοριών και συστάσεων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης και διόρθωσης τέτοιων καταστάσεων. Μια ακόμη σημαντική προϋπόθεση, κατά τη γνώμη μου, είναι η πραγματοποίηση συχνότερων συναντήσεων μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου. Τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται σε σημαντικό βαθμό στην ετήσια έκθεση του ΕΕΣ, η οποία θα πρέπει να αποτελεί τη στέρεη βάση για τις συζητήσεις εντός του ίδιου του Κοινοβουλίου. Απαιτούνται ισχυρότερες προσπάθειες προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενίσχυση της ακρίβειας των δεδομένων που παρέχονται από τα κράτη μέλη, καθώς και στο πλαίσιο των ελέγχων επαλήθευσης της Επιτροπής, μέσω της πιο εμφατικής επισήμανσης αυτών των εγγενών αδυναμιών από το ίδιο το Ελεγκτικό Συνέδριο. Εξακολουθεί να είναι καθήκον της Επιτροπής να εξασφαλίσει την ενεργή συμμετοχή των κρατών μελών και τη στενή συνεργασία μαζί τους, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να παρέχουν πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τη διακυβέρνηση, τους εσωτερικούς ελέγχους, τα συστήματα εσωτερικού λογιστικού ελέγχου και τη δημοσιονομική διαχείρισή τους, όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα.

Μόνο αυτή η περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος μπορεί να προσφέρει ενισχυμένες εγγυήσεις ότι η Επιτροπή θα βρίσκεται σε καλύτερη θέση από ποτέ να αξιολογεί τα συστήματα των κρατών μελών, προκειμένου να βεβαιώνεται ότι είναι κατάλληλα να διευκολύνουν την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Η παροχή μεγάλου αριθμού δεδομένων ενδέχεται να μην είναι αρκετή. Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Η βελτίωση του εκτιμώμενου ποσοστού σφάλματος που αναφέρεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν θα πρέπει να αφήνει περιθώρια για εφησυχασμό. Αντιθέτως, θα πρέπει να επιδιώκεται με σταθερό και επίμονο τρόπο η περαιτέρω αντιμετώπιση, σε ετήσια βάση, των βαθύτερων αιτίων αυτού του ποσοστού σφάλματος. Αυτό δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι σε τελική ανάλυση έχει επιπτώσεις στον μελλοντικό ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσουν η Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο όσον αφορά τις σχέσεις τους με τα κράτη μέλη και τα εθνικά ΑΟΕ.

Άλλες ερωτήσεις

19.  Θα αποσύρετε την υποψηφιότητά σας εάν η γνώμη του Κοινοβουλίου για τον διορισμό σας ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι αρνητική;

Θα επανεξετάσω την υποψηφιότητά μου, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις συζητήσεις που θα έχουν πραγματοποιηθεί και τους λόγους τους οποίους επικαλείται η επιτροπή για τη σύστασή της.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Μερική ανανέωση της σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου - υποψήφιος MT

Έγγραφα αναφοράς

08699/2016 – C8-0185/2016 – 2016/0806(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

17.5.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CONT

25.5.2016

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Igor Šoltes

25.5.2016

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

5.9.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

11

9

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Dan Nica, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller, Неджми Али, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anne Sander, Alfred Sant

Ημερομηνία κατάθεσης

8.9.2016

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου