Процедура : 2016/0807(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0258/2016

Внесени текстове :

A8-0258/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/09/2016 - 4.9
CRE 13/09/2016 - 4.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0328

ДОКЛАД     
PDF 612kWORD 52k
8.9.2016
PE 585.438v02-00 A8-0258/2016

относно предложението за назначаване на Лазарос Ставру Лазару за член на Сметната палата

(C8-0190/2016 – 2016/0807(NLE))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Игор Шолтес

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1: АВТОБИОГРАФИЯ НА Лазарос Ставру Лазару
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2: КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ЛАЗАРОС СТАВРУ ЛАЗАРУ ЗА ОПИТА МУ КАТО ЧЛЕН НА СМЕТНАТА ПАЛАТА И ЦЕЛИТЕ МУ ЗА ЕДИН БЪДЕЩ МАНДАТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за назначаване на Лазарос Ставру Лазару за член на Сметната палата

(C8-0190/2016 – 2016/0807(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 286, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0190/2016),

–  като взе предвид член 121 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0258/2016),

А.  като има предвид, че комисията по бюджетен контрол на Парламента направи оценка на квалификацията на предложения кандидат, по-специално по отношение на условията, посочени в член 286, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

Б.  като има предвид, че на своето заседание от 5 септември 2016 г. комисията по бюджетен контрол изслуша предложения от Съвета кандидат за член на Сметната палата;

1.  изказва положително становище относно предложението на Съвета за назначаване на Лазарос Ставру Лазару за член на Сметната палата;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и, за сведение, на Сметната палата, както и на другите институции на Европейския съюз и на институциите на държавите членки за одит.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1: АВТОБИОГРАФИЯ НА Лазарос Ставру Лазару

Роден през 1958 г. в Лиопетри — Фамагуста, Кипър

Професионални квалификации

Член на Асоциацията на сертифицираните експерт-счетоводители (ACCA) от 1987 г.

Член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в Кипър от 1988 г.

Академични квалификации

Магистърска степен по публична администрация, Kennedy School of Government, Университет Harvard, 1996 г.

Свидетелство за обучение по международно данъчно облагане, Факултет по право, Университет Harvard, 1996 г.

Бакалавърска степен по икономика от Университет Hull, Обединено кралство, 1982 г.

Професионална кариера

От 2 ноември 2010 г.: Член на Европейската сметна палата.

От юни 2016 г.: Ръководител на Одитен състав V „Финансиране и администриране на Съюза“ и член, който отговаря за годишния доклад.

От февруари 2014 г. до май 2016 г.: Постоянен член на Състав CEAD „Координация, оценка, достоверност и развитие“ и член, който отговаря за декларацията за достоверност.

От януари 2011 г. до февруари 2014 г.: Непостоянен член на Състав CEAD „Координация, оценка, достоверност и развитие“ като представител първоначално на Одитен състав I, а след това на Одитен състав II.

От май 2012 г. до февруари 2014 г.: Член на Одитен състав II „Структурни политики, транспорт и енергетика“.

От ноември 2010 г. до април 2012 г.: Член на Одитен състав I „Опазване и управление на природните ресурси“.

От януари 2000 г. до октомври 2010 г.: Главен счетоводен експерт на Република Кипър и в това качество, ръководител на сертифициращия орган за фондовете на ЕС, ръководител на компетентния орган за обществените поръчки и член на Съвета за вътрешен одит на Република Кипър.

От септември 1989 г. до декември 1999 г.: Служител в Отдела за вътрешни приходи на Република Кипър, където стига до поста главен инспектор по приходите.

От февруари 1988 г. до август 1989 г.: Ръководител на одитната дейност в одиторска фирма в Кипър.

  От септември 1982 г. до декември 1988 г.: Стажува и работи като професионален счетоводител/одитор в одиторски фирми в Обединеното кралство.

  От 2004 до 2013 г.: Избран член на Управителния съвет на Асоциацията на сертифицираните експерт-счетоводители.


ПРИЛОЖЕНИЕ 2: КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ЛАЗАРОС СТАВРУ ЛАЗАРУ ЗА ОПИТА МУ КАТО ЧЛЕН НА СМЕТНАТА ПАЛАТА И ЦЕЛИТЕ МУ ЗА ЕДИН БЪДЕЩ МАНДАТ

Опит като член на Европейската сметна палата

От назначението ми през ноември 2010 г. до април 2012 г. бях член на Одитен състав I „Опазване и управление на природните ресурси“, като бях докладчик за следните специални доклади за одит на изпълнението:

•  Специален доклад № 5/2012 – „Прилагане на подхода Leader в областта на развитието на селските райони“.

•  Специален доклад № 12/2012 – „Допринесли ли са мерките на ЕС за адаптиране на капацитета на риболовния флот към наличните възможности за риболов?“

•  Специален доклад № 9/2012 – „Одит на системата за контрол върху производството, обработката, разпространението и вноса на биологични продукти“ (завършен от друг член).

От май 2012 г. до януари 2014 г. бях член на Одитен състав II „Структурни политики, транспорт и енергетика“, като бях докладчик за следните специални доклади за одит на изпълнението:

•  Специален доклад № 3/2012 – „Структурни фондове: Справила ли се е Комисията успешно с установените недостатъци в системите за управление и контрол на държавите членки?“

•  Специален доклад № 25/2012 – „Създадени ли са механизми за мониторинг на ефективността на разходите за възрастни работници, финансирани от Европейския социален фонд?“

•  Специален доклад № 6/2014 – „Подпомагане от фондовете на политиката на сближаване за производство на възобновяема енергия – постигнати ли са добри резултати?“ (завършен от друг член).

•  Специален доклад № 12/2014 – „Ефективно ли е финансирането по ЕФРР на проекти, пряко насърчаващи биологичното разнообразие съгласно стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.?“ (завършен от друг член) и от септември 2013 г. до януари 2014 г. докладчик по глава 5 относно регионалната политика, транспорта и енергетиката от Годишния доклад за 2013 г.

Успоредно с това, от януари 2011 г. до януари 2014 г., бях непостоянен член на хоризонталния състав CEAD „Координация, оценка, достоверност и развитие“ като представител първоначално на Одитен състав I, а след това на Одитен състав II.

През февруари 2014 г., по искане на председателя на Сметната палата и моите колеги, поех функциите на член, който отговаря за декларацията за достоверност на отчетите на Европейския съюз, а отсега нататък и на постоянен член на състав CEAD. Отговарям за координирането на задачите, свързани с нашия годишен доклад, и за гарантирането на последователността и спазването на одитната методология на Сметната палата на свързаните дейности за декларацията за достоверност – докладчик за следните задачи:

•  Годишен доклад за 2013 г. – глава 1 относно декларацията за достоверност и подкрепяща информация.

•  Годишен доклад за 2014 и 2015 г. – глава 1 относно декларацията за достоверност и подкрепяща информация и глава 2 относно бюджетното и финансовото управление (преди част от глава 2).

•  Селско стопанство и сближаване: преглед на разходите на ЕС за периода 2007 – 2013 г., публикуван през ноември 2014 г. като инициатива (заедно с честотата на откритите грешки по държави членки в глава 1) за специфична за всяка държава информация или географска информация.

•  Годишен доклад за 2014 г.+: Реформа на годишния доклад за 2014 г. и след това, приета от Сметната палата през април 2015 г. Като се вземат предвид интересите и проблемите на заинтересованите страни, това представлява постепенен процес за превръщане на годишния доклад в инструмент с повече добавена стойност за заинтересованите страни. Председателствах вътрешна работна група за тази задача и проведох поредица от размени на мнения с комисията CONT и Съвета.

•  Становище № 4/2015, публикувано през март 2015 г., относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за стратегически инвестиции и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013.

•  Специален доклад относно правилата за управление в Европейската комисия, който се очаква да бъде публикуван през есента на 2016 г.

Освен това, в сътрудничество с Европейската комисия, изпълнявах ръководна роля в:

•  Постигането на общо разбиране за остойностяването на грешките при обществените поръчки през март 2015 г.

•  Определянето на по-ранна дата на публикуване на годишния доклад на Сметната палата и осъществяването на мониторинг на напредъка към постигането на тази цел. Годишният доклад за 2015 г. ще бъде публикуван на 13 октомври 2016 г., около един месец по-рано отколкото преди.

След реформирането на Сметната палата в организация, ориентирана към изпълнение на задачи, в началото на юни 2016 г. Одитен състав CEAD беше преобразуван в Одитен състав V, като пое част от работата на CEAD и Одитен състав IV „Приходи, изследвания и вътрешни политики, институции и органи на ЕС“. Основната тематична насоченост на Одитен състав V, за който бях избран за ръководител и, в това качество, член на Административния комитет, е финансирането и администрирането на Съюза. Това е и координационният състав за годишния доклад и, с решение на Сметната палата, продължавам да изпълнявам същите задължения като член, който отговаря за годишния доклад, и докладчик за глава 1 относно декларацията за достоверност и подкрепяща информация.

Лични цели за един бъдещ мандат като член на Европейската сметна палата

Ако имам честта да служа втори мандат, личните ми цели са да продължа да допринасям конструктивно за работата на Сметната палата и за по-нататъшното подобряване на нашите продукти в инструменти с повече добавена стойност за заинтересованите страни, като се вземат предвид техните интереси и проблеми. По-специално:

•  Като ръководител на Одитен състав V да подготвям и председателствам заседанията, да разпределям и координирам задачите и да гарантирам, че одитният състав функционира безпроблемно и ефективно.

•  Като член на Административния комитет и в Сметната палата, да допринасям за изпълнението на стратегията ни за периода 2013 – 2017 г., определянето на приоритетите на годишната ни работна програма и разработването и прилагането на стратегията ни за периода 2018 – 2022 г.

•  Като член, който отговаря за годишния доклад, да допринасям за следващите стъпки при изготвянето на годишния доклад на Сметната палата. За тази цел ще продължа редовната размяна на мнения и конструктивните работни отношения с Европейския парламент (чрез комисията CONT) и други заинтересовани страни. Също така ще продължа да насърчавам Европейската комисия да се фокусира повече върху резултатите и да предоставя по-надеждна информация относно съответствието, така че работата ѝ да може да се използва в годишния доклад на Сметната палата.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Частично обновяване на членовете на Сметната палата - кипърски кандидат

Библиография

09186/2016 – C8-0190/2016 – 2016/0807(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

25.5.2016

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

CONT

6.6.2016

 

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Игор Шолтес

2.6.2016

 

 

 

Дата на приемане

5.9.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Anne Sander, Alfred Sant

Дата на внасяне

8.9.2016

Правна информация - Политика за поверителност