Procedure : 2016/0807(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0258/2016

Indgivne tekster :

A8-0258/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/09/2016 - 4.9
CRE 13/09/2016 - 4.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0328

BETÆNKNING     
PDF 374kWORD 56k
8.9.2016
PE 585.438v02-00 A8-0258/2016

om den foreslåede udnævnelse af Lazaros Stavrou Lazarou til medlem af Revisionsretten

(C8-0190/2016 – 2016/0807(NLE))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Igor Šoltes

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 BILAG 1: CURRICULUM VITÆ FOR LAZAROS STAVROU LAZAROU
 BILAG 2: LAZAROS STAVROU LAZAROUS SAMMENFATNING AF ERFARING SOM MEDLEM AF REVISIONSRETTEN OG MÅL FOR EN KOMMENDE EMBEDSPERIODE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om den foreslåede udnævnelse af Lazaros Stavrou Lazarou til medlem af Revisionsretten

(C8-0190/2016 – 2016/0807(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 286, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0190/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 121,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0258/2016),

A.  der henviser til, at Parlamentets Budgetkontroludvalg derefter foretog en bedømmelse af den indstillede kandidats papirer, især på baggrund af de krav, der er fastsat i artikel 286, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

B.  der henviser til, at Budgetkontroludvalget den 5. september 2016 afholdt en høring med den af Rådet indstillede kandidat til posten som medlem af Revisionsretten;

1.  afgiver positiv udtalelse om Rådets forslag om udnævnelse af Lazaros Stavrou Lazarou til medlem af Revisionsretten;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og til orientering til Revisionsretten samt til Den Europæiske Unions øvrige institutioner og medlemsstaternes revisionsinstitutioner.


BILAG 1: CURRICULUM VITÆ FOR LAZAROS STAVROU LAZAROU

Født i Liopetri – Famagusta, Cypern, i 1958

Faglige kvalifikationer

Medlem af Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) siden 1987

Medlem af Institute of Certified Public Accountants of Cyprus siden 1988

Akademiske kvalifikationer

Mastergrad i offentlig forvaltning fra Kennedy School of Government, Harvard University, 1996

International Tax Program Certificate fra Harvard Law School, 1996

Bachelorgrad i økonomi fra Hull University, UK, 1982

Professionel karriere

Fra den 2. november 2010: medlem af Den Europæiske Revisionsret

Fra juni 2016: afdelingsformand for Afdeling V "Finansiering og administration af Unionen" og medlem med ansvar for årsberetningen

02/2014 - 05/2016: permanent medlem af CEAD-Afdelingen "Koordinering, evaluering, revisionserklæring og udvikling" og medlem med ansvar for revisionserklæringer

01/2011 - 02/2014: ikke-permanent medlem af CEAD-Afdelingen først som repræsentant for Afdeling I og derefter Afdeling II

05/2012 - 02/2014: medlem af Afdeling II "Strukturpolitikker, transport og energi"

11/2010 – 04/2012: medlem af Afdeling I "Beskyttelse og forvaltning af naturressourcer"

Fra januar 2000 til oktober 2010: Republikken Cyperns ledende regnskabsfører og i denne egenskab leder af attesteringsmyndigheden for EU-midler, leder af den kompetente myndighed for offentlige indkøb i Cypern og medlem af rådet for intern revision for Republikken Cypern

Fra september 1989 til december 1999: ansat ved Republikken Cyperns skattevæsen, sidste stilling: Chief Revenue Officer

Fra februar 1988 til august 1989: revisionschef i et revisionsfirma i Cypern

  Fra september 1982 til januar 1988: uddannelse og arbejde som professionel revisor ved diverse revisionsfirmaer i Det Forenede Kongerige

  Fra 2004 til 2013: Valgt medlem af ACCA-Rådet.


BILAG 2: LAZAROS STAVROU LAZAROUS SAMMENFATNING AF ERFARING SOM MEDLEM AF REVISIONSRETTEN OG MÅL FOR EN KOMMENDE EMBEDSPERIODE

Erfaring som medlem af Den Europæiske Revisionsret

Siden min udnævnelse i november 2010 til april 2012 arbejdede jeg i Afdeling I "Beskyttelse og forvaltning af naturressourcer" som rapporterende medlem for de følgende særberetninger om forvaltningsrevision:

·SB nr. 5/2010 - Gennemførelsen af Leadermetoden til udvikling af landdistrikterne

·SB nr. 12/2011 - Har EU's foranstaltninger bidraget til at tilpasse fiskerflådernes kapacitet til de disponible fiskerimuligheder?

·SB nr. 9/2012 - Revision af ordningen for kontrol af fremstilling, forarbejdning, distribution og indførsel af økologiske produkter (afsluttet af et andet medlem).

Siden min udnævnelse i maj 2012 til januar 2014 arbejdede jeg i Afdeling II "Strukturpolitikker, transport og energi" som rapporterende medlem for de følgende særberetninger om forvaltningsrevision:

·SB nr. 3/2012 - Strukturfondene: Har Kommissionen truffet hensigtsmæssige foranstaltninger med hensyn til de identificerede mangler i medlemsstaternes forvaltnings- og kontrolsystemer?

·SB nr. 25/2012 - Er der indført værktøjer med henblik på at overvåge, om midlerne fra Socialfonden til ældre arbejdstagere anvendes effektivt?

·SB nr. 6/2014 - Støtten fra samhørighedspolitikkens fonde til produktion af vedvarende energi - har den givet gode resultater? (afsluttet af et andet medlem)

·SB nr. 12/2014 - Er EFRU effektiv med hensyn til at finansiere projekter under EU's biodiversitetsstrategi 2020, der direkte fremmer biodiversitet? (afsluttet af et andet medlem) og fra september 2013 til januar 2014 rapporterende medlem for kapitel 5 i årsberetningen 2013 om regionalpolitik, transport og energi.

Samtidigt fra januar 2011 til januar 2014 arbejdede jeg som ikke-permanent medlem af den horisontale CEAD-Afdeling "Koordinering, evaluering, revisionserklæring og udvikling", hvor jeg først repræsenterede Afdeling I og derefter Afdeling II.

I februar 2014 overtog jeg på anmodning af Revisionsrettens formand og mine kolleger hvervet som medlem med ansvar for revisionserklæringer om Den Europæiske Unions regnskab og var derefter permanent medlem af CEAD-Afdelingen. Jeg er ansvarlig for at koordinere opgaverne i forbindelse med vores årsberetning og for at sikre overensstemmelse med og overholdelse af Revisionsrettens revisionsmetode for det underliggende arbejde med revisionserklæringen – rapporterende medlem for de følgende opgaver:

·Årsberetning 2013 - kapitel 1 om revisionserklæring med underbyggende oplysninger

·Årsberetning 2014 og 2015 - kapitel 1 om revisionserklæring med underbyggende oplysninger og kapitel 2 om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning (tidligere en del af kapitel 1)

·Landbrug og samhørighed: en oversigt over EU's udgifter 2007-2013, offentliggjort i november 2014 som et initiativ (sammen med hyppigheden af de konstaterede fejl pr. medlemsstat i kapitel 1) til landespecifikke oplysninger eller et geografisk overblik

·Årsberetning for 2014+: Reform af årsberetning 2014 og derefter, vedtaget af Revisionsretten i april 2015. Dette er en gradvis tilgang til at udvikle årsberetningen til et mere værdifuldt instrument for vores interessenter, idet der tages hensyn til interessenternes interesser og bekymringer. Jeg var formand for en intern arbejdsgruppe om denne opgave, og jeg havde en række drøftelser med CONT-udvalget og Rådet.

·Udtalelse nr. 4/2015, offentliggjort i marts 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013.

·Særberetning om ledelsesordninger i Europa-Kommissionen, der forventes offentliggjort i efteråret 2016.

Herudover har jeg i samarbejde Europa-Kommissionen bidraget til at:

·nå frem til en fælles forståelse om kvantificering af fejl i forbindelse med offentlige udbud i marts 2015

·fastsætte en tidligere dato for offentliggørelse af vores årsberetning og til at overvåge fremskridt i retning af dette mål. Årsberetningen for 2015 vil blive offentliggjort den 13. oktober 2016, dvs. omtrent en måned tidligere.

Efter reformen af Revisionsretten til en opgavebaseret organisation blev CEAD-Afdelingen i begyndelsen af juni 2016 til Afdeling V, som overtog en del af arbejdet i CEAD og Afdeling IV "Indtægter, forskning og interne politikker samt EU-institutioner og -organer". Det primære tematiske fokus for Afdeling V, som jeg blev valgt til afdelingsformand for og i denne egenskab medlem af administrationsudvalget, er Unionens finansiering og administration. Det er også den koordinerende afdeling for årsberetningen, og efter Revisionsrettens beslutning fortsætter jeg med de samme opgaver som medlem med ansvar for årsberetningen, rapporterende mellem for kapitel 1 om revisionserklæring med underbyggende oplysninger.

Personlige mål for en kommende embedsperiode som medlem af Den Europæiske Revisionsret

Hvis jeg får den ære at blive udnævnt til en anden embedsperiode, er det mit personlige mål at bidrage konstruktivt til Revisionsrettens arbejde og yderligere forbedre vores produkter til instrumenter, der giver vore interessenter en merværdi under hensyntagen til deres interesser og bekymringer. Navnlig:

·Som afdelingsformand for Afdeling V at forberede og lede møder, fordele og koordinere opgaver og sikre, at afdelingen fungerer problemfrit og effektivt.

·Som medlem af administrationsudvalget og i Revisionsretten at bidrage til gennemførelsen af vores strategi for 2013-2017, fastsætte prioriteterne i vores årlige arbejdsprogram og udvikle og gennemføre vores strategi for 2018-2022.

·Som medlem med ansvar for årsberetningen at bidrage til de næste skridt i udviklingen af vores årsberetning. Jeg vil med henblik på dette fortsætte de regelmæssige drøftelser og det konstruktive samarbejde med Europa-Parlamentet (via CONT-udvalget) og andre interessenter. Jeg vil også fortsætte med at opfordre Europa-Kommissionen til at fokusere mere på resultater og mere pålidelige oplysninger om overholdelse, for at det kan blive muligt at bruge dens arbejde i vores årsberetning.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Delvis fornyelse af medlemmerne af Revisionsretten - CY kandidat

Referencer

09186/2016 – C8-0190/2016 – 2016/0807(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

25.5.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

CONT

6.6.2016

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

Igor Šoltes

2.6.2016

 

 

 

Dato for vedtagelse

5.9.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Anne Sander, Alfred Sant

Dato for indgivelse

8.9.2016

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik