Διαδικασία : 2016/0807(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0258/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0258/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2016 - 4.9
CRE 13/09/2016 - 4.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0328

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 606kWORD 52k
8.9.2016
PE 585.438v02-00 A8-0258/2016

σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Λάζαρου Λαζάρου του Σταύρου ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

(C8-0190/2016 – 2016/0807(NLE))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Igor Šoltes

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Λάζαρου Λαζάρου του Σταύρου ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

(C8-0190/2016 – 2016/0807(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο ζήτησε από το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0190/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 121 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0258/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη σε αξιολόγηση των προσόντων του υποψηφίου μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με βάση ιδίως τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις 5 Σεπτεμβρίου 2016, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού δέχθηκε σε ακρόαση το προτεινόμενο από το Συμβούλιο υποψήφιο μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

1.  εκδίδει ευνοϊκή γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διορισθεί ο Λάζαρος Λαζάρου του Σταύρου μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα όργανα ελέγχου των κρατών μελών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Γεννήθηκε το 1958 στην Κύπρο, στο Λιοπέτρι της επαρχίας Αμμοχώστου.

Επαγγελματικά προσόντα

Μέλος της "Association of Chartered Certified Accountants, ACCA" (Ένωση Ορκωτών Διαπιστευμένων Λογιστών) από το 1987.

Μέλος του Ινστιτούτου Διαπιστευμένων Λογιστών της Κύπρου από το 1988.

Πανεπιστημιακοί τίτλοι

Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (Master’s degree) στη δημόσια διοίκηση από το Kennedy School of Government, του πανεπιστημίου του Harvard, 1996.

Κάτοχος "International Tax Program Certificate" της νομικής σχολής του πανεπιστημίου Harvard, 1996.

Κάτοχος πτυχίου Bachelor of Science οικονομικών επιστημών του πανεπιστημίου Hull, Ηνωμένο Βασίλειο, 1982.

Επαγγελματική σταδιοδρομία

Από τις 2 Νοεμβρίου 2010: Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Από τον Ιούνιο του 2016: Πρόεδρος του Τμήματος V "Χρηματοοικονομική διαχείριση της Ένωσης" και μέλος αρμόδιο για τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης.

02/2014 - 05/2016: Μόνιμο μέλος του Τμήματος CEAD "Συντονισμός, Αξιολόγηση, Διασφάλιση και Ανάπτυξη" και υπεύθυνο μέλος για τη δήλωση αξιοπιστίας.

01/2011 - 02/2014: Μη μόνιμο μέλος του Τμήματος CEAD, εκπροσωπώντας κατ' αρχάς το τμήμα Ι και εν συνεχεία το τμήμα II.

05/2012 - 02/2014: Μέλος του Τμήματος II "Διαρθρωτικές πολιτικές, μεταφορές και ενέργεια".

11/2010 – 04/2012: Μέλος του Τμήματος I "Διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων".

Από τον Ιανουάριο του 2000 έως τον Οκτώβριο του 2010: Γενικός λογιστής της Κυπριακής Δημοκρατίας και, υπό την ιδιότητα αυτή, προϊστάμενος της αρχής πιστοποίησης για τα κονδύλια της ΕΕ, προϊστάμενος της αρμόδιας αρχής για τις δημόσιες συμβάσεις και μέλος του Συμβουλίου Εσωτερικού Ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Από τον Σεπτέμβριο του 1989 έως τον Δεκέμβριο του 1999: Γραμματέας και στη συνέχεια γενικός γραμματέας του τμήματος εσωτερικών προσόδων της Κυπριακής δημοκρατίας.

Από τον Φεβρουάριο του 1988 έως τον Αύγουστο του 1989: Επαγγελματίας λογιστής - ελεγκτής σε εταιρία ελέγχου στην Κύπρο.

  Από τον Σεπτέμβριο του 1982 έως τον Ιανουάριο του 1988: Εκπαίδευση και εργασία ως επαγγελματίας λογιστής - ελεγκτής σε εταιρίες ελέγχου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

  Από το 2004 έως το 2013: Εκλεγμένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου στην ACCA.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΖΑΡΟ ΛΑΖΑΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΘΗΤΕΙΑΣ

Εμπειρία ως μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Από τον διορισμό μου, το Νοέμβριο του 2010 έως τον Απρίλιο του 2012, υπηρέτησα στο Τμήμα I "Διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων", και υπήρξα εισηγητής για τις ακόλουθες ειδικές εκθέσεις ελέγχου επιδόσεων:

•  Ειδική έκθεση αριθ. 5/2010 - Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης.

•  Ειδική έκθεση αριθ. 12/2011 - Συνέβαλαν τα μέτρα της ΕΕ στην προσαρμογή της ικανότητας των αλιευτικών στόλων στις διαθέσιμες αλιευτικές δυνατότητες;

•  Ειδική έκθεση αριθ. 9/2012 - Λογιστικός έλεγχος του συστήματος ελέγχου που διέπει την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή βιολογικών προϊόντων (ολοκληρώθηκε από άλλο μέλος).

Από τον Μάιο του 2012 έως τον Ιανουάριο του 2014 υπηρέτησα στο τμήμα II "Διαρθρωτικές πολιτικές, μεταφορές και ενέργεια" και υπήρξα εισηγητής για τις ακόλουθες ειδικές εκθέσεις ελέγχου επιδόσεων:

•  Ειδική έκθεση αριθ. 3/2012 - Διαρθρωτικά ταμεία: Αντιμετώπισε επιτυχώς η Επιτροπή τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών;

•  Ειδική έκθεση αριθ. 25/2012 - Υπάρχουν εργαλεία για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας;

•  Ειδική έκθεση αριθ. 6/2014 - Επιτεύχθηκαν θετικά αποτελέσματα με τη στήριξη από τα ταμεία της πολιτικής συνοχής για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές; (ολοκληρώθηκε από άλλο μέλος).

•  Ειδική έκθεση αριθ. 12/2014 - Είναι το ΕΤΠΑ αποτελεσματικό στη χρηματοδότηση προγραμμάτων που προάγουν άμεσα τη βιοποικιλότητα στο πλαίσιο της στρατηγικής βιοποικιλότητας της ΕΕ έως το 2020; (ολοκληρώθηκε από άλλο μέλος) και από το Σεπτέμβριο του 2013 έως τον Ιανουάριο του 2014 υπήρξα εισηγητής για το κεφάλαιο 5 της ετήσιας έκθεσης του 2013 σχετικά με την περιφερειακή πολιτική, τις μεταφορές και την ενέργεια.

Παράλληλα, από τον Ιανουάριο του 2011 έως τον Ιανουάριο του 2014 υπηρέτησα ως μη μόνιμο μέλος του οριζοντίου τμήματος CEAD "Συντονισμός, Αξιολόγηση, Διασφάλιση και Ανάπτυξη", εκπροσωπώντας κατ' αρχάς το τμήμα I και στη συνέχεια το Τμήμα II.

Τον Φεβρουάριο του 2014, μετά από αίτημα του προέδρου του Συνεδρίου και των συναδέλφων μου, άσκησα καθήκοντα ως αρμόδιο μέλος για τη δήλωση αξιοπιστίας σχετικά με τους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια ως μόνιμο μέλος του Τμήματος Ι CEAD. Είμαι υπεύθυνος για τον συντονισμό των καθηκόντων σχετικά με την ετήσια έκθεση του Συνεδρίου και για τη διασφάλιση της συνεπούς τήρησης των μεθόδων ελέγχου του Συνεδρίου όσον αφορά τις σχετικές εργασίες για τη δήλωση αξιοπιστίας - εισηγητής για τα ακόλουθα καθήκοντα:

•  Ετήσια έκθεση 2013 - κεφάλαιο 1 σχετικά με τη δήλωση αξιοπιστίας και στοιχεία που την τεκμηριώνουν.

•  Ετήσια έκθεση 2014 και 2015 - κεφάλαιο 1 σχετικά με τη δήλωση αξιοπιστίας και στοιχεία που την τεκμηριώνουν και κεφάλαιο 2 σχετικά με τη δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση (πρώην τμήμα του κεφαλαίου 1).

•  Γεωργία και συνοχή: επισκόπηση των δαπανών της ΕΕ κατά την περίοδο 2007-2013, που δημοσιεύτηκε το Νοέμβριο του 2014, ως μια πρωτοβουλία (μαζί με τη συχνότητα των διαπιστωθέντων σφαλμάτων από κράτος μέλος στο κεφάλαιο 1) για μια τεκμηρίωση ανά χώρα ή μια γεωγραφική ανασκόπηση.

•  Ετήσια έκθεση 2014+: Αναθεώρηση της ετήσιας έκθεσης του έτους 2014 και πέραν αυτού, που ενέκρινε το Συνέδριο τον Απρίλιο του 2015. Λαμβανομένων υπόψη των συμφερόντων και επιφυλάξεων των ενδιαφερομένων μερών, πρόκειται για μια σταδιακή διαδικασία προκειμένου η ετήσια έκθεση να εξελιχθεί σε ένα εργαλείο με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για τα ενδιαφερόμενα μέρη. Διετέλεσα πρόεδρος μιας εσωτερικής ομάδας εργασίας για το έργο αυτό και πραγματοποίησα πολλές φορές ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και το Συμβούλιο.

•  Γνωμοδότηση αριθ. 4/2015, που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2015, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013.

•  Ειδική έκθεση σχετικά με τους μηχανισμούς διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αναμένεται να δημοσιευθεί το φθινόπωρο του 2016.

Επιπλέον, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρωτοστάτησα:

•  Στην επίτευξη μιας κοινής συμφωνίας τον Μάρτιο του 2015 όσον αφορά την ποσοτικοποίηση των σφαλμάτων στις δημόσιες συμβάσεις.

•  Στην θέσπιση ημερομηνίας για την ενωρίτερη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης του Συνεδρίου και στην παρακολούθηση της προόδου για την επίτευξη του στόχου αυτού. Η ετήσια έκθεση του 2015 θα δημοσιευθεί στις 13 Οκτωβρίου 2016, ένα σχεδόν μήνα ενωρίτερα από ό,τι στο παρελθόν.

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του Συνεδρίου ώστε να καταστεί ένας οργανισμός βάσει καθηκόντων στις αρχές του Ιουνίου 2016, το Τμήμα CEAD κατέστη Τμήμα V αναλαμβάνοντας Τμήματα των εργασιών του CEAD και του Τμήματος IV "Έσοδα, έρευνα και εσωτερικές πολιτικές και θεσμικά όργανα και οργανισμοί της ΕΕ". Βασικό αντικείμενο του Τμήματος V, για το οποίο εξελέγην πρόεδρος και υπό την ιδιότητα αυτή μέλος της διοικητικής επιτροπής, είναι η "Χρηματοοικονομική διαχείριση της Ένωσης". Αποτελεί επίσης το συντονιστικό τμήμα για την ετήσια έκθεση και, με απόφαση του Συνεδρίου, συνεχίζω να ασκώ τα ίδια καθήκοντα ως μέλος αρμόδιο για την σύνταξη της ετήσιας έκθεσης, εισηγητής για το κεφάλαιο 1 σχετικά με τη δήλωση αξιοπιστίας και τα στοιχεία που την τεκμηριώνουν.

Προσωπικοί στόχοι για μια μελλοντική θητεία ως μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Εάν έχω την τιμή να υπηρετήσω για μια δεύτερη θητεία, προτίθεμαι προσωπικά να συνεχίσω να συμβάλλω εποικοδομητικά στο έργο του Συνεδρίου και στην περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων του ώστε αυτά να καταστούν εργαλεία με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για τα ενδιαφερόμενα μέρη, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα και τις επιφυλάξεις τους. Ειδικότερα προτίθεμαι:

•  Ως πρόεδρος του Τμήματος V, να προετοιμάζω και να προεδρεύω σε συνεδριάσεις, να αναθέτω και να συντονίζω καθήκοντα και να διασφαλίζω την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος.

•  Ως μέλος της Διοικητικής Επιτροπής και του Συνεδρίου, να συμβάλλω στην εφαρμογή της στρατηγικής μας για το χρονικό διάστημα 2013-2017 και τη θέσπιση των προτεραιοτήτων μας στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασίας καθώς και στην ανάπτυξη και εφαρμογή της στρατηγικής μας για την περίοδο 2018-2022.

•  Ως μέλος αρμόδιο για τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης, να συμβάλλω στις επόμενες διαδικασίες για την βελτίωση της ετήσιας έκθεσης. Για τον σκοπό αυτόν θα συνεχίσω την τακτική ανταλλαγή απόψεων και την εποικοδομητική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (μέσω της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού) καθώς και με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Θα συνεχίσω επίσης να προτρέπω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δίδει περισσότερη έμφαση στις επιδόσεις και να παρέχει πιο αξιόπιστες πληροφορίες όσον αφορά την τήρηση των κανόνων, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι εργασίες της στις ετήσιες εκθέσεις του Συνεδρίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Μερική ανανέωση της σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου - υποψήφιος CY

Έγγραφα αναφοράς

09186/2016 – C8-0190/2016 – 2016/0807(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

25.5.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CONT

6.6.2016

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Igor Šoltes

2.6.2016

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

5.9.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Dan Nica, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller, Неджми Али, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anne Sander, Alfred Sant

Ημερομηνία κατάθεσης

8.9.2016

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου