MIETINTÖ ehdotuksesta nimittää Lazaros Stavrou Lazarou tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi

8.9.2016 - (C8-0190/2016 – 2016/0807(NLE))

Talousarvion valvontavaliokunta
Esittelijä: Igor Šoltes

Menettely : 2016/0807(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0258/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0258/2016
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

ehdotuksesta nimittää Lazaros Stavrou Lazarou tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi

(C8-0190/2016 – 2016/0807(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0190/2016),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 121 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0258/2016),

A.  ottaa huomioon, että talousarvion valvontavaliokunta arvioi ehdokkaan pätevyyttä ja etenkin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen edellytysten täyttymistä;

B.  ottaa huomioon, että talousarvion valvontavaliokunta kuuli kokouksessaan 5. syyskuuta 2016 neuvoston nimeämää ehdokasta tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi;

1.  antaa myönteisen lausunnon neuvoston ehdotuksesta nimittää Lazaros Stavrou Lazarou tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja tiedoksi tilintarkastustuomioistuimelle sekä muille Euroopan unionin toimielimille ja jäsenvaltioiden tilintarkastuselimille.

LIITE 1: LAZAROS STAVROU LAZAROUN ANSIOLUETTELO

Syntynyt Famagustan Liopetrissä Kyproksella vuonna 1958

Ammatillinen pätevyys

Tilintarkastajien kansainvälisen yhdistyksen (Association of Chartered Certified Accountants, ACCA) jäsen vuodesta 1987

Kyproksen tilintarkastajien yhdistyksen (Institute of Certified Public Accountants of Cyprus) jäsen vuodesta 1988

Akateemiset tutkinnot

Hallintotieteiden maisterintutkinto 1996, Harvardin yliopiston Kennedy School of Government

Kansainvälisen verotuksen opetusohjelma 1996, Harvardin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta

Taloustieteen Bachelor-tutkinto 1982, Hullin yliopisto, Yhdistynyt kuningaskunta

Ammattiura

2. marraskuuta 2010 alkaen: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen

Kesäkuusta 2016 alkaen: puheenjohtaja ja vuosikertomuksesta vastaava jäsen, V jaosto (unionin rahoitus ja hallinto)

02/2014–05/2016: pysyvä jäsen ja tarkastuslausumasta vastaava jäsen, CEAD-jaosto (koordinointi, arviointi, laadunvarmennus ja kehittäminen)

01/2011–02/2014: CEAD-jaoston vaihtuva jäsen, ensin I jaoston, myöhemmin II jaoston edustaja

05/2012–02/2014: jäsen, II jaosto (rakennepolitiikan alat, liikenne ja energia)

11/2010–04/2012: jäsen, I jaosto (luonnonvarojen suojelu ja hallinta)

Tammikuusta 2000 lokakuuhun 2010: Kyproksen tasavallan päätilintarkastaja, jonka tehtäviin kuului Euroopan unionin Kyproksen tasavallalle myöntämien varojen todentamisviranomaisen toiminnan sekä julkisista hankinnoista vastaavan toimivaltaisen viranomaisen toiminnan johtaminen ja Kyproksen tasavallan sisäisen tarkastuslautakunnan jäsenenä toimiminen

Syyskuusta 1989 joulukuuhun 1999: Kyproksen tasavallan verohallinnon palveluksessa, lopuksi sen pääjohtajan virassa

Helmikuusta 1988 elokuuhun 1989: tilintarkastusyrityksen johtava tilintarkastaja, Kypros

  Syyskuusta 1982 tammikuuhun 1988: harjoittelu ja työskentely ammattitilintarkastajana tilintarkastustoimistoissa Yhdistyneessä kuningaskunnassa

  Vuodesta 2004 vuoteen 2013: Tilintarkastajien kansainvälisen yhdistyksen (ACCA) neuvoston jäsen

LIITE 2: LAZAROS STAVROU LAZAROUN LAATIMA YHTEENVETO KOKEMUKSESTAAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN JÄSENENÄ JA TAVOITTEISTAAN TULEVALLE TOIMIKAUDELLE

Kokemus tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä

Minut nimitettiin marraskuussa 2010, ja siitä alkaen huhtikuuhun 2012 saakka olin I jaoston (luonnonvarojen suojelu ja hallinta) jäsen ja laadin seuraavat tuloksellisuuden tarkastuksen erityiskertomukset:

•  Erityiskertomus nro 5/2010 – Leader-lähestymistavan sisällyttäminen maaseudun kehittämiseen

•  Erityiskertomus nro 12/2011 – Ovatko EU:n toimet tukeneet kalastuslaivastojen kapasiteetin mukauttamista käytettävissä oleviin kalastusmahdollisuuksiin?

•  Erityiskertomus nro 9/2012 – Luonnonmukaisten tuotteiden tuotantoa, jalostusta, jakelua ja tuontia koskevan valvontajärjestelmän tarkastus. (Kertomuksen saattoi päätökseen toinen jäsen.)

Toukokuusta 2012 tammikuuhun 2014 olin II jaoston (rakennepolitiikan alat, liikenne ja energia) jäsen ja laadin seuraavat tuloksellisuuden tarkastuksen erityiskertomukset:

•  Erityiskertomus nro 3/2012 – Rakennerahastot: onko komissio kohdistanut tarkoituksenmukaisia toimia jäsenvaltioiden hallinto- ja valvontajärjestelmissä havaittuihin puutteisiin?

•  Erityiskertomus nro 25/2012 – Onko ikääntyville työntekijöille tarkoitettujen Euroopan sosiaalirahaston varojen käytön vaikuttavuuden seurantaan välineitä?

•  Erityiskertomus nro 6/2014 – Uusiutuviin energialähteisiin perustuvan energiantuotannon tukeminen koheesiopolitiikan varoilla – onko tuella saatu aikaan hyviä tuloksia? (Kertomuksen saattoi päätökseen toinen jäsen.)

•  Erityiskertomus nro 12/2014 – Rahoittaako EAKR vaikuttavalla tavalla hankkeita, joilla suoraan edistetään biologista monimuotoisuutta osana vuoteen 2020 jatkuvaa, biologista monimuotoisuutta koskevaa EU:n strategiaa? (Kertomuksen saattoi päätökseen toinen jäsen.) Syyskuusta 2013 tammikuuhun 2014 laadin aluepolitiikkaa, liikennettä ja energiaa koskevan 5. luvun vuosikertomukseen varainhoitovuodelta 2013.

Samanaikaisesti tammikuusta 2011 alkaen tammikuuhun 2014 saakka toimin vaihtuvana jäsenenä horisontaalisessa CEAD-jaostossa, joka vastaa koordinoinnista, arvioinnista, laadunvarmennuksesta ja kehittämisestä; alussa edustin I jaostoa ja myöhemmin II jaostoa.

Helmikuussa 2014 otin tilintarkastustuomioistuimen presidentin ja työtovereitteni pyynnöstä vastaan tehtävän Euroopan unionin tilejä koskevasta tarkastuslausumasta vastaavana pysyvänä jäsenenä CEAD-jaostossa. Tehtävänäni on koordinoida vuosikertomukseemme liittyviä toimintoja ja varmistaa, että tarkastuslausuman laatimista varten luodut tilintarkastustuomioistuimen tarkastusmenetelmät ovat johdonmukaisia ja että niitä noudatetaan, sekä laatia seuraavat kertomukset ja lausunnot:

•  Vuosikertomus 2013: 1. luku – Tarkastuslausuma ja lausuman perustana olevat tiedot

•  Vuosikertomukset 2014 ja 2015: 1. luku – Tarkastuslausuma ja lausuman perustana olevat tiedot; 2. luku – Talousarvio- ja varainhallinto (aiemmin osa 1. lukua)

•  Maatalous ja koheesio: Yleiskatsaus EU:n maatalous- ja koheesiomenoihin 2007–2013, julkaistu marraskuussa 2014, maakohtaisten tietojen tai maantieteellisen katsauksen saantia koskevan aloitteen perusteella (liittyy 1. lukua koskevaan selvitykseen otoksissa havaittujen virheiden esiintyvyydestä jäsenvaltioittain)

•  Vuosikertomus 2014+: uudistukset tilintarkastustuomioistuimen huhtikuussa 2015 hyväksymässä vuoden 2014 vuosikertomuksessa ja sen jälkeisissä kertomuksissa. Uudistukset toteutetaan vaiheittain ja niissä otetaan huomioon eri sidosryhmien edut ja huolenaiheet. Vuosikertomusta pyritään kehittämään suuntaan, joka parantaa sen lisäarvoa sidosryhmillemme. Johdin tehtävän parissa toiminutta sisäistä työryhmää ja kävin keskusteluja CONT-valiokunnan ja neuvoston kanssa.

•  Lausunto nro 4/2015, maaliskuu 2015 – Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan strategisten investointien rahastosta ja asetusten (EU) N:o 1291/2013 ja (EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta

•  Komission hallintojärjestelyjä koskeva erityiskertomus, joka on määrä julkaista syksyllä 2016.

Lisäksi yhteistyössä komission kanssa olen edistänyt

•  julkisia hankintoja koskevien virheiden kvantitatiivista määrittämistä koskevaa yhteisymmärrystä maaliskuussa 2015

•  vuosikertomuksemme julkaisupäivän aikaistamista ja seurantaa tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Vuoden 2015 vuosikertomus julkaistaan 13. lokakuuta 2016, eli julkaisua on aikaistettu noin kuukaudella.

Kun tilintarkastustuomioistuinta uudistettiin tehtävälähtöiseksi organisaatioksi, CEAD-jaosto muutettiin kesäkuun 2016 alussa V jaostoksi, joka hoitaa osan CEAD:n tehtävistä ja IV jaoston (tulot, tutkimus ja sisäiset politiikat sekä unionin toimielimet ja elimet) tehtävistä. Ensisijaisesti V jaosto, jonka puheenjohtajaksi ja tässä ominaisuudessa myös hallintoasioiden komitean jäseneksi minut valittiin, vastaa unionin rahoituksesta ja hallinnosta. Se myös koordinoi vuosikertomuksen laatimista. Tilintarkastustuomioistuimen päätöksellä jatkan aiemmissa tehtävissäni vuosikertomuksesta ja sen 1. luvusta (tarkastuslausuma ja lausuman perustana olevat tiedot) vastaavana jäsenenä.

Henkilökohtaiset tavoitteet tilintarkastustuomioistuimen jäsenen tulevan toimikauden aikana

Jos saan kunnian tulla valituksi toiselle toimikaudelle, pidän henkilökohtaisena tavoitteenani rakentavaa osallistumista tilintarkastustuomioistuimen työhön ja tuotteidemme parantamista entisestään siten, että ne tuovat enemmän lisäarvoa sidosryhmillemme niiden edun mukaisesti ja ottaen huomioon niiden huolenaiheet. Tarkemmin sanoen:

•  V jaoston puheenjohtajana valmistelen ja johdan kokouksia, jaan ja koordinoin tehtäviä sekä varmistan, että jaosto toimii kitkattomasti ja tehokkaasti.

•  Hallintoasioiden komitean ja tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä jatkan vuosien 2013–2017 strategiamme toteuttamista, vuotuisen työohjelman painopisteiden asettamista ja vuosien 2018–2022 strategiamme täytäntöönpanoa.

•  Vuosikertomuksesta vastaavana jäsenenä osallistun jatkotoimiin vuosikertomuksemme kehittämiseksi. Tässä mielessä jatkan säännöllistä keskustelua ja rakentavaa yhteistyötä Euroopan parlamentin (CONT-valiokunta) ja muiden sidosryhmien kanssa. Lisäksi aion edelleen kannustaa komissiota panostamaan enemmän tuloksellisuuteen ja luotettavampien tietojen antamiseen säännönmukaisuudesta, jotta sen toiminnan tuloksia voidaan hyödyntää vuosikertomuksessamme.

ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen – Kyproksen ehdokas

Viiteasiakirjat

09186/2016 – C8-0190/2016 – 2016/0807(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

25.5.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CONT

6.6.2016

 

 

 

Esittelijät:

       Nimitetty (pvä)

Igor Šoltes

2.6.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

5.9.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

1

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Anne Sander, Alfred Sant

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

8.9.2016