Procedūra : 2016/0807(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0258/2016

Pateikti tekstai :

A8-0258/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/09/2016 - 4.9
CRE 13/09/2016 - 4.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0328

PRANEŠIMAS     
PDF 523kWORD 55k
8.9.2016
PE 585.438v02-00 A8-0258/2016

dėl siūlymo skirti Lazarosą Stavrou Lazarou (Lazaros Stavrou Lazarou) Audito Rūmų nariu

(C8-0190/2016 – 2016/0807(NLE))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Igor Šoltes

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO
 1 PRIEDAS. LAZAROSO STAVROU LAZAROU GYVENIMO APRAŠYMAS
 2 PRIEDAS. LAZAROSO STAVROU LAZAROU PATIRTIES, ĮGYTOS DIRBANT AUDITO RŪMŲ NARIU, IR BŪSIMOS KADENCIJOS TIKSLŲ SANTRAUKA
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl siūlymo skirti Lazarosą Stavrou Lazarou (Lazaros Stavrou Lazarou) Audito Rūmų nariu

(C8-0190/2016 – 2016/0807(NLE))

(Konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 286 straipsnio 2 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0190/2016),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 121 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0258/2016),

A.  kadangi Parlamento Biudžeto kontrolės komitetas įvertino siūlomo kandidato kvalifikaciją, visų pirma atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 286 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus;

B.  kadangi per 2016 m. rugsėjo 5 d. Biudžeto kontrolės komiteto posėdį buvo surengtas kandidato, kurį Taryba siūlo skirti Audito Rūmų nariu, klausymas;

1.  teikia teigiamą nuomonę dėl Tarybos pasiūlymo skirti Lazarosą Stavrou Lazarou Audito Rūmų nariu;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir susipažinti – Audito Rūmams, kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir valstybių narių audito institucijoms.


1 PRIEDAS. LAZAROSO STAVROU LAZAROU GYVENIMO APRAŠYMAS

Gimė 1958 m. Liopetri mieste, Famagustos apskrityje, Kipre.

Profesinė kvalifikacija

Nuo 1987 m. Atestuotųjų kvalifikuotų buhalterių asociacijos (angl. Chartered Certified Accountants, ACCA) narys.

Nuo 1988 m. Kipro kvalifikuotųjų viešųjų buhalterių instituto narys.

Akademinė kvalifikacija

1996 m. Harvardo universiteto J. F. Kenedžio viešojo administravimo mokyklos viešojo administravimo mokslų magistro laipsnis.

1996 m. Harvardo teisės mokyklos Tarptautinės mokesčių programos baigimo pažymėjimas.

1982 m. Halo universiteto (JK) ekonomikos mokslų bakalauro laipsnis.

Profesinė karjera

Nuo 2010 m. lapkričio 2 d.: Europos Audito Rūmų narys.

Nuo 2016 m. birželio mėn.: V kolegijos „Sąjungos finansavimas ir administravimas“ seniūnas ir metinę ataskaitą rengiantis Audito Rūmų narys.

2014 m. vasario mėn. – 2016 m. gegužės mėn.: CEAD kolegijos „Koordinavimas, vertinimas, užtikrinimas ir plėtotė“ nuolatinis narys, atsakingas už patikinimo pareiškimą.

2011 m. sausio mėn. – 2014 m. vasario mėn.: CEAD kolegijos nenuolatinis narys, atstovaujantis iš pradžių I kolegijai, o paskui – II kolegijai.

2012 m. gegužės mėn. – 2014 m. vasario mėn.: I kolegijos „Struktūrinė politika, transportas ir energetika“ narys.

2010 m. lapkričio mėn. – 2012 m. balandžio mėn. I kolegijos „Gamtinių išteklių išsaugojimas ir valdymas“ narys.

2000 m. sausio mėn. – 2010 m. spalio mėn. Kipro Respublikos generalinis apskaitos pareigūnas ir, kaip šias pareigas einantis asmuo – Kipro Respublikos už viešuosius pirkimus atsakingos institucijos vadovas ir Vidaus audito valdybos narys.

1989 m. rugsėjo mėn. – 1999 m. gruodžio mėn.: Kipro Respublikos vidaus pajamų departamento pareigūnas, vėliau ėjo vyriausiojo pajamų pareigūno pareigas.

1988 m. vasario mėn. – 1989 m. rugpjūčio mėn. Kipro audito įmonės audito vadovas.

1982 m. rugsėjo mėn. – 1988 m. sausio mėn.: Jungtinėje Karalystėje mokėsi ir dirbo profesionaliu buhalteriu ir (arba) auditoriumi audito įmonėse.

2004 m. – 2013 m. ACCA valdančiosios tarybos išrinktas narys.


2 PRIEDAS. LAZAROSO STAVROU LAZAROU PATIRTIES, ĮGYTOS DIRBANT AUDITO RŪMŲ NARIU, IR BŪSIMOS KADENCIJOS TIKSLŲ SANTRAUKA

Europos Audito Rūmų nario patirtis

Nuo tada, kai buvau paskirtas 2010 m. lapkričio mėn., iki 2012 m. balandžio mėn. dirbau I kolegijoje „Gamtos išteklių apsauga ir valdymas“, buvau atsakingas už šias veiklos audito specialiąsias ataskaitas:

•  Specialioji ataskaita Nr. 5/2010 „Kaimo plėtros LEADER metodo įgyvendinimas“;

•  Specialioji ataskaita Nr. 12/2011 „Ar ES priemonės padėjo pritaikyti žvejybos laivynų pajėgumą prie esamų žvejybos galimybių?“;

•  Specialioji ataskaita Nr. 9/2012 „Ekologinių produktų gamybai, perdirbimui, paskirstymui ir importui taikomos kontrolės sistemos auditas“ (užbaigė kitas narys).

2012 m. gegužės mėn. – 2014 m. sausio mėn. dirbau II kolegijoje „Struktūrinė politika, transportas ir energetika“, buvau atsakingas už šias specialiąsias audito ataskaitas:

•  Specialioji ataskaita Nr. 3/2012 „Struktūriniai fondai: ar Komisija sėkmingai pašalino nustatytus valstybių narių valdymo ir kontrolės sistemų trūkumus?“;

•  Specialioji ataskaita Nr. 25/2012 „Ar yra įdiegtos priemonės, leidžiančios stebėti vyresnio amžiaus darbuotojams skirtų Europos socialinio fondo lėšų veiksmingumą?“;

•  Specialioji ataskaita Nr. 6/2014 „Sanglaudos politikos fondų parama atsinaujinančiosios energijos gamybai – ar pasiekta gerų rezultatų?“ (užbaigė kitas narys);

•  Specialioji ataskaita Nr. 12/2014 „Ar įgyvendinant ES biologinės įvairovės strategiją iki 2020 m. ERPF veiksmingai finansuoja projektus, tiesiogiai skatinančius bioįvairovę?“ (užbaigė kitas narys), taip pat 2013 m. rugsėjo mėn. – 2014 m. sausio mėn. buvau už 2013 m. metinės ataskaitos 5 skyriaus dėl regioninės politikos, transporto ir energijos rengimą atsakingas narys.

Tuo pat metu 2011 m. sausio mėn. – 2014 m. sausio mėn. buvau CEAD kolegijos „Koordinavimas, vertinimas, užtikrinimas ir plėtotė“ nenuolatinis narys, atstovaujantis iš pradžių I kolegijai, o paskui – II kolegijai.

2014 m. vasario mėn., Audito Rūmų pirmininko ir kolegų prašymu, darbą tęsiau kaip narys, atsakingas už patikinimo pareiškimą dėl Europos Sąjungos sąskaitų ir nuo tada tapau nuolatiniu CEAD kolegijos nariu. Esu atsakingas už mūsų metinės ataskaitos koordinavimą ir už užtikrinimą, kad būtų laikomasi Audito Rūmų metodologijos, pagal kurią atliekamas darbas, kuriuo paremtas patikinimo pareiškimas, ir kad ši metodologija būtų nuosekli – buvau narys, atsakingas už šias užduotis:

•  2013 m. metinės ataskaitos 1 skyrių dėl patikinimo pareiškimo ir patvirtinamosios informacijos;

•  2014 m. ir 2015 m. metinių ataskaitų 1 skyrių dėl patikinimo pareiškimo ir patvirtinamosios informacijos ir 2 skyrių dėl biudžeto ir finansų valdymo (anksčiau tai buvo 1 skyriaus dalis);

•  žemės ūkis ir sanglauda: 2007–2013 m. ES išlaidų apžvalgą, paskelbtą 2014 m. lapkričio mėn., kaip iniciatyva su konkrečia šalimi susijusios informacijos ar geografinės apžvalgos klausimais (kartu su nustatytų klaidų dažnumu pagal valstybę narę 1 skyriuje);

•  2014 m. metinė ataskaita ir susiję veiksmai: 2014 m. metinės ataskaitos reformą ir tolesnius veiksmus, kuriuos 2015 m. priėmė Audito Rūmai. Atsižvelgiant į suinteresuotųjų subjektų interesus ir problemas, tai laipsniškas procesas siekiant metinę ataskaitą padaryti priemone, kuri mūsų suinteresuotiesiems subjektams būtų vertingesnė. Atlikdamas šią užduotį pirmininkavau vidinei darbo grupei ir daug kartų keičiausi nuomonėmis su Biudžeto kontrolės komitetu (CONT) ir Taryba;

•  2015 m. kovo mėnesį paskelbtą Nuomonę Nr. 4/2015 dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos strateginių investicijų fondo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013;

•  Specialiąją ataskaitą dėl Europos Komisijos valdymo priemonių, kurią tikimasi paskelbti 2016 m. rudenį.

Be to, bendradarbiaudamas su Europos Komisija vadovavau šiems darbams:

•  2015 m. kovo mėn. pasiekiant bendrą susitarimą dėl viešųjų pirkimų klaidos kiekybinės išraiškos;

•  nustatant ankstesnę mūsų metinės ataskaitos paskelbimo datą ir stebint šio tikslo siekimo pažangą. 2015 m. metinė ataskaita bus paskelbta 2016 m. spalio 13 d., t. y. apytiksliai vienu mėnesiu anksčiau nei prieš tai.

Po to, kai Audito Rūmai buvo pertvarkyti į užduotimis pagrįstą organizaciją 2016 m. birželio mėn. pradžioje, CEAD kolegija tapo V kolegija ir perėmė CEAD darbo dalį bei IV kolegijos „Įplaukos, moksliniai tyrimai ir vidaus politika bei ES institucijos ir organai“ darbo dalį. Pagrindinė V kolegijos, kurios seniūnu buvau išrinktas ir todėl tapau administracinio komiteto nariu, darbo tema yra „Sąjungos finansavimas ir administravimas“. Tai taip pat yra metinės ataskaitos koordinavimo kolegija, be to, Audito Rūmams priėmus sprendimą, toliau einu tas pačias metinę ataskaitą rengiančio nario pareigas – esu už 1 skyrių dėl patikinimo pareiškimo ir patvirtinančiosios informacijos atsakingas narys.

Europos Audito Rūmų nario būsimos kadencijos asmeniniai tikslai

Jei man teks garbė dirbti antrą kadenciją, mano asmeniniai tikslai bus toliau konstruktyviai prisidėti prie Audito Rūmų darbo ir toliau stengtis, kad mūsų darbo rezultatai taptų mūsų suinteresuotiesiems asmenims vertingesnėmis priemonėmis, atsižvelgiant į jų interesus ir problemas. Konkrečiau:

•  kaip V kolegijos seniūnas, sieksiu ruošti susitikimus ir jiems vadovauti, skirstyti ir koordinuoti užduotis bei užtikrinti, kad kolegija dirbtų sklandžiai ir veiksmingai;

•  kaip administracinio komiteto ir Audito Rūmų narys, sieksiu prisidėti prie mūsų 2013–2017 m. strategijos įgyvendinimo, mūsų metinės darbo programos prioritetų nustatymo ir prie mūsų 2018–2022 m. strategijos plėtros ir įgyvendinimo;

•  kaip metinę ataskaitą rengiantis narys, sieksiu prisidėti prie tolesnių veiksmų tobulinant mūsų metinę ataskaitą. Siekdamas šių tikslų, toliau reguliariai keisiuosi nuomonėmis ir palaikysiu konstruktyvius darbo santykius su Europos Parlamentu (per CONT komitetą) ir su kitais suinteresuotaisiais asmenimis. Taip pat toliau skatinsiu Europos Komisiją labiau susitelkti į rezultatyvumą ir į patikimesnę informaciją apie reikalavimų atitikimą, kad rengdami savo metinę ataskaitą galėtumėme pasinaudoti jos darbu.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Dalinis Audito Rūmų sudėties atnaujinimas. Kipro kandidatas

Nuorodos

09186/2016 – C8-0190/2016 – 2016/0807(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

25.5.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CONT

6.6.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Igor Šoltes

2.6.2016

 

 

 

Priėmimo data

5.9.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Anne Sander, Alfred Sant

Pateikimo data

8.9.2016

Teisinė informacija - Privatumo politika