Ziņojums - A8-0258/2016Ziņojums
A8-0258/2016

ZIŅOJUMS par priekšlikumu iecelt Lazaros Stavrou Lazarou par Revīzijas palātas locekli

8.9.2016 - (C8-0190/2016 – 2016/0807(NLE))

Budžeta kontroles komiteja
Referents: Igor Šoltes

Procedūra : 2016/0807(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0258/2016
Iesniegtie teksti :
A8-0258/2016
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu iecelt Lazaros Stavrou Lazarou par Revīzijas palātas locekli

(C8-0190/2016 – 2016/0807(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 286. panta 2. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0190/2016),

–  ņemot vērā Reglamenta 121. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0258/2016),

A.  tā kā Parlamenta Budžeta kontroles komiteja pārbaudīja amata kandidāta atbilstību, jo īpaši ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 286. panta 1. punktā noteiktās prasības; tā kā, veicot novērtēšanu, komiteja no kandidāta saņēma dzīves aprakstu, kā arī atbildes uz viņam nosūtīto rakstisko anketu;

1.  apstiprina Padomes priekšlikumu iecelt Lazaros Stavrou Lazarou par Revīzijas palātas locekli;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un informēšanas nolūkā Revīzijas palātai, kā arī pārējām Eiropas Savienības iestādēm un dalībvalstu revīzijas iestādēm.

1. PIELIKUMS. Lazaros Stavrou Lazarou DZĪVES APRAKSTS

Dzimis 1958. gadā Liopetri, Famagustas rajonā, Kiprā.

Profesionālā kvalifikācija

Licencētu zvērinātu grāmatvežu asociācijas (ACCA) loceklis kopš 1987. g.

Kipras Sertificētu valsts grāmatvežu institūta loceklis kopš 1988. g.

Akadēmiskā kvalifikācija

Maģistra grāds valsts pārvaldē, Hārvarda universitātes Kenedija Pārvaldes skola, 1996. g.

Starptautisko nodokļu programmas sertifikāts, Hārvarda universitātes Juridiskā fakultāte, 1996. g..

Bakalaura grāds ekonomikā, Hallas universitāte, Apvienotā Karaliste, 1982. g.

Darba pieredze

No 2010. g. 2. novembra — Eiropas Revīzijas palātas loceklis.

No 2016. g. jūnija — vecākais loceklis V apakšpalātā „Savienības finansēšana un pārvaldība“ un loceklis, kas atbildīgs par gada pārskatu.

2014.g. februāris–2016. g. maijs — CEAD apakšpalātas „Koordinēšana, komunikācija, vērtēšana, kvalitātes nodrošināšana un attīstība“ pastāvīgais loceklis un loceklis, kas atbildīgs par deklarāciju par pārskatu ticamību.

2011.g. janvāris–2014. g. februāris — CEAD apakšpalātas nepastāvīgais loceklis, pārstāvis no I apakšpalātas un vēlāk — II apakšpalātas pārstāvis.

2012.g. janvāris–2014. g. februāris — Revīzijas palātas II apakšpalātas „Struktūrpolitika, transports un enerģētika” loceklis.

2010.g. novembris–2012. g. aprīlis — Revīzijas palātas I apakšpalātas „Dabas resursu saglabāšana un pārvaldība“ loceklis.

2000. g. janvāris –2010. g. oktobris — Kipras Republikas ģenerālgrāmatvedis un, pildot šos amata pienākumus, ES fondu sertifikācijas iestādes vadītājs, Kompetentās iestādes par publisko iepirkumu vadītājs un Kipras Republikas Iekšējās revīzijas padomes loceklis.

1989. g. septembris –1999. g. decembris — Kipras Republikas Iekšējo ieņēmumu departamenta ierēdnis, bijis galvenais ieņēmumu pārbaudītājs.

1988. g. februāris –1989. g. augusts — Kipras Revīzijas uzņēmuma revidents.

  1982. g. septembris – 1988. g. janvāris — pabeidzis apmācību un strādājis par profesionālu grāmatvedi/revidentu revīzijas uzņēmumos Apvienotajā Karalistē.

  2004. g. – 2013. g. — Licencētu zvērinātu grāmatvežu asociācijas (ACCA) vadības padomes ievēlēts loceklis.

2. PIELIKUMS. LAZAROS STAVROU LAZAROU SNIEGTAIS PĀRSKATS PAR DARBA PIEREDZI REVĪZIJAS PALĀTAS LOCEKĻA AMATĀ UN MĒRĶIEM NĀKAMAJAM PILNVARU LAIKAM

Eiropas Revīzijas palātas locekļa pieredze

Kopš manas iecelšanas 2010. gada novembrī, es līdz 2012. gada aprīlim strādāju I apakšpalātā „Dabas resursu saglabāšana un pārvaldība“ kā loceklis, kurš sniedza ziņojumus attiecībā uz šādiem lietderības revīziju īpašajiem ziņojumiem:

•  Īpašais ziņojums Nr. 5/2010 – „Leader pieejas īstenošana lauku attīstībā“;

•  Īpašais ziņojums Nr. 12/2011 – „Vai ES pasākumi ir veicinājuši zvejas flotu jaudas pielāgošanu zvejas iespējām?“;

•  Īpašais ziņojums Nr. 9/2012 – „Revīzija kontroles sistēmai, kas reglamentē bioloģisko produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu un importu” (pabeidza cits loceklis).

No 2012. gada maija līdz 2014. gada janvārim es strādāju II apakšpalātā „Struktūrpolitika, transports un enerģētika” kā loceklis, kurš sniedza ziņojumus attiecībā uz šādiem lietderības revīziju īpašajiem ziņojumiem:

•  Īpašais ziņojums Nr. 3/2012 – „Struktūrfondi: Vai Komisijai ir izdevies sekmīgi novērst dalībvalstu vadības un kontroles sistēmās konstatētos trūkumus?“;

•  Īpašais ziņojums Nr. 25/2012 – "Vai ir izveidoti instrumenti, ar kuriem uzrauga efektivitāti Eiropas Sociālā fonda tēriņiem gados vecākiem darbiniekiem";

•  Īpašais ziņojums Nr. 6/2014 – “Kohēzijas politikas līdzekļu piešķiršana atjaunojamās enerģijas ražošanai: vai sasniegti labi rezultāti” (pabeidza cits loceklis).

•  Īpašais ziņojums Nr. 12/2014 “Vai ERAF efektīvi finansē projektus, kas paredzēti tiešai bioloģiskās daudzveidības veicināšanai saskaņā ar ES bioloģiskās daudzveidības stratēģiju laikposmam līdz 2020. gadam” (pabeidza cits loceklis) un no 2013. gada septembra līdz 2014. gada janvārim kā loceklis, kurš sniedza ziņojumu par Revīzijas palātas 2013. gada pārskata 5. sadaļu attiecībā uz reģionālo politiku, transportu un enerģētiku.

Tajā pašā laikā no 2011. gada janvāra līdz 2014. gada janvārim es darbojos kā nepastāvīgs CEAD horizontālās apakšpalātas „Koordinēšana, komunikācija, vērtēšana, kvalitātes nodrošināšana un attīstība“ loceklis, kas pārstāvēja sākotnēji I apakšpalātu un vēlāk — II apakšpalātu.

Pēc Revīzijas palātas priekšsēdētāja un kolēģu lūguma 2014. gada februārī es piekritu uzņemties tāda locekļa pienākumus, kurš ir atbildīgs par Eiropas Savienības kontu ticamības deklarāciju un kopš šā brīža kļuvu par CEAD apakšpalātas pastāvīgo locekli. Es koordinēju uzdevumus, kuri ir saistīti ar mūsu gada pārskatu, un nodrošinu, lai darbs, kas tiek veikts saistībā ar ticamības deklarāciju, noritētu konsekventi un atbilstīgi mūsu palātas revīzijas metodikai, kā arī ziņoju par šādiem uzdevumiem:

•  2013. gada pārskats, 1. nodaļa, kurā iekļauta ticamības deklarācija un to pamatojošā informācija;

•  2014. un 2015. gada pārskats, 1. nodaļa, kurā iekļauta ticamības deklarācija un to pamatojošā informācija, un 2. nodaļa par budžeta un finanšu pārvaldību (iepriekš tika iekļauta 1. nodaļā).

•  „Lauksaimniecība un kohēzija: apskats par ES izdevumiem 2007.–2013. gadā“, kurš tika publicēts 2014. gada novembrī kā iniciatīva (kopā ar atklāto kļūdu biežumu katrā dalībvalstī, kas tika iekļauta 1. nodaļā) par informāciju, kas raksturīga katrai dalībvalstij, vai ģeogrāfiskiem priekšstatiem.

•  2014. gada pārskats+: 2014. gada ziņojumā ietvertā reforma un citi jautājumi („Annual report 2014+: Reform of the 2014 annual report and beyond“), kuru Revīzijas palāta pieņēma 2015. gada aprīlī. Šis pakāpeniskais process, kura mērķis ir pārveidot gada pārskatu par instrumentu, kuram ir lielāka pievienotā vērtība mūsu ieinteresētajām personām, balstās uz šo personu interesēm un bažām. Šajā sakarībā es vadīju iekšēju darba grupu un vairākkārt apspriedos ar CONT komitejas un Padomes pārstāvjiem.

•  Atzinums Nr. 4/2015, kurš tika publicēts 2015. gada martā par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu (EFSI) un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) Nr. 1316/2013.

•  Īpašais ziņojums par pārvaldības kārtību Eiropas Komisijā, kas, tiek sagaidīts, ka tiks publicēts 2016. gada rudenī.

Turklāt sadarbībā ar Eiropas Komisiju es vadīju:

•  kopējas sapratnes panākšanu 2015. gada martā par kļūdu izteikšanu skaitļos saistībā ar publisko iepirkumu;

•  mūsu gada pārskata publicēšanas agrāka datuma noteikšanu un šā mērķa izpildes uzraudzību. 2015. gada pārskats tiks publicēts 2016. gada 13. oktobrī, vienu mēnesi agrāk nekā iepriekš.

Pēc tam, kad Revīzijas palātā tika īstenota reforma, kas šo iestādi pārveidoja par organizāciju, kuras pamatā ir konkrēti uzdevumi, 2016. gada jūnijā CEAD apakšpalāta pārtapa par V apakšpalātu, pārņemot vairākas CEAD un IV apakšpalātas „Ieņēmumi, pētniecība un iekšpolitika un ES iestādes un struktūras“ darba jomas. V apakšpalātas, kurā mani ievēlēja par vecāko locekli un šo amata funkciju laikā — par Administratīvās komitejas locekli —galvenie tematiskie mērķi ir „Savienības finansēšana un pārvaldība“. Šī apakšpalāta koordinē arī gada pārskata sagatavošanu un saskaņā ar Revīzijas palātas lēmumu es turpinu veikt pienākumus, sagatavojot gada pārskatu un sniedzot ziņojumu par 1. nodaļu, kurā iekļauta ticamības deklarācija un to pamatojošā informācija.

Personiskie mērķi iespējamam nākamajam Eiropas Revīzijas palātas locekļa pilnvaru termiņam

Ja man būs tas gods kalpot otro pilnvaru termiņu, mani personiskie mērķi ir turpināt konstruktīvi sekmēt Revīzijas palātas darbu un turpināt mūsu produktu uzlabošanu, veidojot tos par instrumentiem, kuriem ir lielāka pievienotā vērtība, ņemot vērā ieinteresēto personu intereses un bažas. Konkrētāk:

•  kā V apakšpalātas vecākais loceklis es sagatavošu un vadīšu sanāksmes, piešķiršu un koordinēšu uzdevumus un nodrošināšu, ka šīs apakšpalātas darbs norit netraucēti un efektīvi;

•  Administratīvās komitejas locekļa un Revīzijas palātas locekļa amatā es sekmēšu mūsu 2013.–2017. gada stratēģijas izpildi, izvirzīšu ikgadējās darba programmas prioritātes un izstrādāšu un īstenošu palātas 2018.–2022. gada stratēģiju;

•  Kā gada pārskatu sagatavojošais loceklis es rūpēšos par mūsu gada pārskata sagatavošanas progresu. Šajā sakarībā es regulāri apspriedīšos ar Eiropas Parlamentu (CONT komitejas pārstāvjiem) un citām ieinteresētajām personām, kā arī uzturēšu ar tām konstruktīvas darba attiecības. Es arī turpināšu mudināt Eiropas Komisiju pievērst lielāku uzmanību veiktspējai un uzticamākai informācijai par atbilstību, lai būtu iespējams izmantot tās darbu mūsu gada pārskatā.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Revīzijas palātas locekļu kolēģijas daļēja atjaunošana — Kipras kandidāts

Atsauces

09186/2016 – C8-0190/2016 – 2016/0807(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

25.5.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CONT

6.6.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Igor Šoltes

2.6.2016

 

 

 

Pieņemšanas datums

5.9.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

19

1

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Anne Sander, Alfred Sant

Iesniegšanas datums

8.9.2016