SPRAWOZDANIE w sprawie powołania Lazarosa Stavrou Lazarou na członka Trybunału Obrachunkowego

8.9.2016 - (C8-0190/2016 – 2016/0807(NLE))

Komisja Kontroli Budżetowej
Sprawozdawca: Igor Šoltes

Procedura : 2016/0807(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0258/2016
Teksty złożone :
A8-0258/2016
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie powołania Lazarosa Stavrou Lazarou na członka Trybunału Obrachunkowego

(C8-0190/2016 – 2016/0807(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 286 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0190/2016),

–  uwzględniając art. 121 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0258/2016),

A.  mając na uwadze, że Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego dokonała oceny kwalifikacji kandydata, zwłaszcza pod kątem wymogów określonych w art. 286 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

B.  mając na uwadze, że na posiedzeniu w dniu 5 września 2016 r. Komisja Kontroli Budżetowej przystąpiła do przesłuchania zgłoszonego przez Radę kandydata na stanowisko członka Trybunału Obrachunkowego;

1.  wydaje pozytywną opinię w sprawie propozycji Rady dotyczącej powołania Lazarosa Stavrou Lazarou na członka Trybunału Obrachunkowego;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie oraz do wglądu Trybunałowi Obrachunkowemu, jak również pozostałym instytucjom Unii Europejskiej i organom kontroli w państwach członkowskich.

ZAŁĄCZNIK 1: ŻYCIORYS LAZAROOSA STAVROU LAZAROU

Miejsce i data urodzenia: Liopetri, dystrykt Famagusta, Cypr, 1958 r.

Kwalifikacje zawodowe

Członek Stowarzyszenia Biegłych Księgowych (ACCA) od 1987 r.

Członek Cypryjskiego Instytutu Biegłych Księgowych od 1988 r.

Kwalifikacje akademickie

Tytuł magistra w dziedzinie administracji publicznej – Kennedy School of Government, Uniwersytet Harvarda, 1996 r.

Certyfikat ukończenia programu z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego, Wydział Prawa Uniwersytetu Harvarda, 1996 r.

Dyplom licencjata nauk ekonomicznych, Uniwersytet Hull, Wielka Brytania, 1982 r.

Kariera zawodowa

Od 2 listopada 2010 r.: członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego;

od czerwca 2016 r.: przewodniczący Izby V „Finansowanie Unii i administrowanie Unią” oraz członek ds. sprawozdania rocznego;

luty 2014 r. – maj 2016 r.: stały członek Izby CEAD „Koordynacja, ocena, zapewnienie jakości i rozwój” oraz członek odpowiedzialny za poświadczenie wiarygodności;

styczeń 2011 r. – luty 2014 r.: niestały członek Izby CEAD, reprezentujący najpierw Izbę I, a potem Izbę II;

maj 2012 r. – luty 2014 r.: członek Izby II „Polityki strukturalne, transport i energia”;

listopad 2010 r. – kwiecień 2012 r.: członek Izby I „Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona”;

styczeń 2000 r. – październik 2010 r.: główny inspektor rachunkowy Republiki Cypryjskiej, a z tego tytułu szef instytucji certyfikującej dla funduszy UE, szef organu ds. zamówień publicznych oraz członek Rady Audytu Wewnętrznego Republiki Cypryjskiej;

wrzesień 1989 r. – grudzień 1999 r.: zatrudnienie w urzędzie skarbowym Republiki Cypryjskiej, awans na stanowisko głównego inspektora podatkowego;

luty 1988 r. – sierpień 1989 r.: dyrektor ds. audytu w firmie audytorskiej na Cyprze;

  wrzesień 1982 r. – styczeń 1988 r.: staż i zatrudnienie jako księgowy/biegły rewident w firmach audytorskich w Wielkiej Brytanii;

  od 2004 r. do 2013 r.: członek Rady zarządzającej ACCA wybrany w wyborach.

ZAŁĄCZNIK 2: SPORZĄDZONY PRZEZ LAZAROSA STAVROU LAZAROU ZWIĘZŁY OPIS DOŚWIADCZENIA NA STANOWISKU CZŁONKA TRYBUNAŁU ORAZ CELÓW ZWIĄZANYCH Z PRZYSZŁYM MANDATEM

Doświadczenie na stanowisku członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

W okresie od mojego powołania w listopadzie 2010 r. do kwietnia 2012 r. służyłem w Izbie I „Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona” i pełniłem funkcję sprawozdawcy następujących sprawozdań specjalnych z kontroli wykonania zadań:

•  Nr 5/2010 – „Wdrożenie podejścia LEADER w zakresie rozwoju obszarów wiejskich”

•  Nr 12/2011 – „Czy działania podjęte przez UE przyczyniły się do dostosowania zdolności połowowej flot rybackich do dostępnych możliwości połowowych?”

•  Nr 9/2012 – „Kontrola systemu kontroli produkcji, przetwarzania, dystrybucji i przywozu produktów ekologicznych” (dokończone przez innego członka).

W okresie od maja 2012 r. do stycznia 2014 r. służyłem w Izbie II „Polityki strukturalne, transport i energia” i pełniłem funkcję sprawozdawcy następujących sprawozdań specjalnych z kontroli wykonania zadań:

•  Nr 3/2012 – „Fundusze strukturalne: Czy Komisja skutecznie rozwiązała problem braków, jakie wykryto w systemach zarządzania i kontroli w państwach członkowskich?”

•  Nr 25/2012 – „Czy istnieją narzędzia pozwalające monitorować skuteczność wydatków z Europejskiego Funduszu Społecznego na starszych pracowników?”.

•  Nr 6/2014 – „Wsparcie z funduszy polityki spójności na rzecz wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – czy osiągnięto dobre rezultaty?” (dokończone przez innego członka)

•  Nr 12/2014 – „Czy EFRR jest skutecznym narzędziem finansowania projektów bezpośrednio wspierających różnorodność biologiczną w ramach unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.?” (dokończone przez innego członka), a od września 2013 r. do stycznia 2014 r. pełniłem funkcję sprawozdawcy ds. rozdziału 5 sprawozdania rocznego za 2013 r. dotyczącego polityki regionalnej, transportu i energii.

Równolegle od stycznia 2011 r. do stycznia 2014 r. byłem członkiem niestałym izby CEAD „Koordynacja, ocena, zapewnienie jakości i rozwój” i reprezentowałem najpierw Izbę I, a potem Izbę II.

W lutym 2014 r. na prośbę Prezesa Trybunału oraz moich kolegów przyjąłem obowiązki członka ETO ds. poświadczenia wiarygodności rachunków UE, stając się tym samym stałym członkiem Izby CEAD. Jestem odpowiedzialny za koordynację zadań związanych ze sprawozdaniem rocznym oraz za spójność i zgodność prac związanych z poświadczeniem wiarygodności z przyjętymi przez Trybunał metodami audytu. Byłem sprawozdawcą ds. następujących zadań:

•  Sprawozdanie roczne za 2013 r.– rozdział 1 dotyczący poświadczenia wiarygodności oraz informacji uzupełniających

•  Sprawozdania roczne za 2014 r. i 2015 r. – rozdział 1 dotyczący poświadczenia wiarygodności oraz informacji uzupełniających, jak również rozdział 2 dotyczący zarządzania finansami i budżetem (będący wcześniej częścią rozdziału 1)

•  „Rolnictwo i spójność: przegląd wydatków UE w latach 2007–2013”, sprawozdanie opublikowane w listopadzie 2014 r. jako inicjatywa (łącznie z częstotliwością błędów wykrytych przez państwa członkowskie w rozdziale 1) w sprawie zapewnienia informacji w odniesieniu do poszczególnych krajów lub regionów geograficznych

•  Reforma sprawozdania rocznego za rok 2014 i dalej, przyjęta przez Trybunał w kwietniu 2015 r. To stopniowy proces ulepszenia sprawozdania rocznego w kierunku narzędzia stanowiącego większą wartość dodaną dla naszych interesariuszy, z uwzględnieniem ich interesów i problemów. Podczas tego zadania przewodniczyłem wewnętrznej grupie roboczej i przeprowadziłem serię wymian poglądów z Komisją Kontroli Budżetowej i Radą.

•  Opinia nr 4/2015, opublikowana w marcu 2015 r., w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013

•  Sprawozdanie specjalne w sprawie zasad zarządzania w Komisji Europejskiej, którego publikacja przewidywana jest na jesień 2016 r.

Ponadto przewodziłem we współpracy z Komisją Europejską następującym zadaniom:

•  Osiągnięcie wspólnego porozumienia w sprawie kwantyfikacji błędów w procedurze zamówień publicznych w marcu 2015 r.

•  Ustalenie wcześniejszego terminu publikacji sprawozdania rocznego Trybunału oraz monitorowanie postępu w tym zakresie. Sprawozdanie za 2015 r. zostanie opublikowane 13 października 2016 r., czyli około miesiąc wcześniej niż w ubiegłym roku.

W związku z przejściem Trybunału na początku czerwca 2016 r. na pracę w trybie zadaniowym, Izba CEAD przekształciła się w Izbę V, przejmując część zadań poprzedniej izby oraz Izby IV „Dochody, badania naukowe i polityki wewnętrzne oraz instytucje i organy UE”. Główny zakres tematyczny Izby V, na której przewodniczącego zostałem wybrany, wchodząc tym samym w skład Komitetu Administracyjnego, obejmuje „Finansowanie Unii i administrowanie Unią”. Izba V pełni również funkcję izby koordynującej sprawozdanie roczne; decyzją Trybunału będę w dalszym ciągu wykonywać swoje obowiązki jako członek ds. sprawozdania rocznego i będę sprawozdawcą ds. rozdziału 1 dotyczącego poświadczenia wiarygodności oraz informacji uzupełniających.

Osobiste cele związane z przyszłym mandatem członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Jeśli dostąpię zaszczytu otrzymania ponownego mandatu, w dalszym ciągu chcę konstruktywnie przyczyniać się do prac Trybunału oraz ulepszać jego produkty, tak aby przynosiły większą wartość dodaną naszym interesariuszom i uwzględniały ich interesy i problemy. W szczególności:

•  Jako przewodniczący Izby V zamierzam przygotowywać i prowadzić spotkania, przydzielać i koordynować zadania oraz czuwać nad sprawnym i skutecznym funkcjonowaniem Izby.

•  Jako członek Komitetu Administracyjnego oraz Trybunału zamierzam przyczynić się do wdrożenia naszej strategii na lata 2013–2017, ustalenia priorytetów do rocznego programu prac oraz opracowania i wdrożenia strategii na lata 2018–2022.

•  Jako członek Trybunału ds. sprawozdania rocznego zamierzam w dalszym ciągu uczestniczyć w pracach nad ulepszaniem sprawozdania. W tym celu będę kontynuował regularną wymianę poglądów i utrzymywanie konstruktywnej współpracy z Parlamentem Europejskim (za pośrednictwem komisji CONT) i naszymi interesariuszami. Będę również w dalszym ciągu zachęcał Komisję Europejską do większego koncentrowania się na wynikach i do zapewniania bardziej rzetelnych informacji na temat zgodności, tak aby jej prace mogły być wykorzystywane w naszych sprawozdaniach rocznych.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat CY

Odsyłacze

09186/2016 – C8-0190/2016 – 2016/0807(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

25.5.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CONT

6.6.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Igor Šoltes

2.6.2016

 

 

 

Data przyjęcia

5.9.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Anne Sander, Alfred Sant

Data złożenia

8.9.2016