Procedură : 2016/0807(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0258/2016

Texte depuse :

A8-0258/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/09/2016 - 4.9
CRE 13/09/2016 - 4.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0328

RAPORT     
PDF 523kWORD 52k
8.9.2016
PE 585.438v02-00 A8-0258/2016

referitor la numirea lui Lazaros Stavrou Lazarou ca membru al Curții de Conturi

(C8-0190/2016 – 2016/0807(NLE))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Igor Šoltes

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXA 1: CURRICULUM VITÆ AL LUI Lazaros Stavrou Lazarou
 ANEXA 2: PREZENTARE SUCCINTĂ DE CĂTRE STAVROU LAZAROU A EXPERIENȚEI SALE ÎN CALITATE DE MEMBRU AL CURȚII ȘI A OBIECTIVELOR PENTRU UN VIITOR MANDAT
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la numirea lui Lazaros Stavrou Lazarou ca membru al Curții de Conturi

(C8-0190/2016 – 2016/0807(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 286 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0190/2016),

–  având în vedere articolul 121 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0258/2016),

A.  întrucât Comisia pentru control bugetar a Parlamentului a evaluat calificările candidatului propus, ținând seama în special de condițiile prevăzute la articolul 286 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

B.  întrucât, în cadrul reuniunii sale din 5 septembrie 2016, Comisia pentru control bugetar l-a audiat pe candidatul propus de Consiliu ca membru al Curții de Conturi;

1.  emite un aviz favorabil privind propunerea Consiliului de numire a lui Lazaros Stavrou Lazarou ca membru al Curții de Conturi;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și, spre informare, Curții de Conturi, precum și celorlalte instituții ale Uniunii Europene și instituțiilor de control din statele membre.


ANEXA 1: CURRICULUM VITÆ AL LUI Lazaros Stavrou Lazarou

Născut la Liopetri – Famagusta, Cipru în 1958

Calificări profesionale

Membru al Asociației Experților Contabili Autorizați (Association of Chartered Certified Accountants - ACCA) din 1987

Membru al Institutului Experților Contabili din Cipru din 1988

Calificări universitare

Diplomă de master în administrație publică acordată de Kennedy School of Government, Universitatea Harvard, 1996

Certificat în urma absolvirii programului de studii privind fiscalitatea internațională „International Tax Program” din cadrul Harvard Law School, 1996

Diplomă de licență în economie, Universitatea Hull, Marea Britanie, 1982

Carieră

de la 2 noiembrie 2010: Membru al Curții de Conturi Europene

din iunie 2016: Decan al Camerei V „Finanțarea și administrarea Uniunii” și membru pentru raportul anual

02/2014 - 05/2016: Membru permanent al Camerei CEAD „Coordonare, evaluare, asigurare și dezvoltare” și membru responsabil cu declarația de asigurare

01/2011 - 02/2014: Membru nepermanent al Camerei CEAD, reprezentând mai întâi Camera I și mai apoi Camera II

05/2012 - 02/2014: Membru al Camerei II „Politici structurale, transport și energie”

11/2010 – 04/2012: Membru al Camerei I „Conservarea și gestionarea resurselor naturale”

01/2000 - 10/2010: Contabil General al Republicii Cipru și, în această calitate, președintele Autorității de certificare pentru fondurile UE, șeful Autorității competente privind achizițiile publice și membru al Biroului de audit intern al Republicii Cipru

09/1989 - 12/1999: „Officer” în cadrul Departamentului de Administrare Fiscală al Republicii Cipru, ajungând să ocupe funcția de „Chief Revenue Officer”

02/1988 - 08/1989: Manager de audit, având o întreprindere de audit în Cipru

  09/1982 - 01/1988: Formare profesională și activitate remunerată în calitate de contabil/auditor profesionist în cadrul unor firme de audit din Marea Britanie.

  din 2004 până în 2013: Ales membru în Consiliul de conducere al Asociației Experților Contabili Autorizați (Association of Chartered Certified Accountants - ACCA)


ANEXA 2: PREZENTARE SUCCINTĂ DE CĂTRE STAVROU LAZAROU A EXPERIENȚEI SALE ÎN CALITATE DE MEMBRU AL CURȚII ȘI A OBIECTIVELOR PENTRU UN VIITOR MANDAT

Experiență în calitate de membru al Curții de Conturi Europene

De la numirea mea în noiembrie 2010 și până în aprilie 2012, am fost membru raportor în Camera I „Conservarea și gestionarea resurselor naturale” pentru următoarele rapoarte speciale de audit al performanței:

•  Raportul special nr. 5/2010 - „Implementarea abordării LEADER pentru dezvoltarea rurală”

•  Raportul special nr. 12/2011 - „Măsurile adoptate de UE au contribuit la adaptarea capacității flotelor la posibilitățile de pescuit disponibile?”

•  Raportul special nr. 9/2012 - Auditarea sistemului de control care reglementează producția, prelucrarea, distribuția și importurile de produse organice (de completat de către un alt membru)

Din mai 2012 până în ianuarie 2014 am fost membru raportor în Camera de audit II „Politici structurale, transport și energie” pentru următoarele rapoarte speciale de audit al performanței::

•  Raportul special nr. 3/2012: „Fondurile structurale: A reușit Comisia să soluționeze cu succes problema deficiențelor identificate în sistemele de gestiune și de control ale statelor membre?”

•  Raportul special nr. 25/2012 - „S-au instituit instrumente pentru a monitoriza eficacitatea finanțării acordate prin Fondul social european pentru lucrătorii în vârstă?

•  Raportul special nr. 6/2014 - „Sprijinul acordat prin intermediul fondurilor politicii de coeziune producerii de energie din surse regenerabile - a dus acesta la obținerea unor rezultate bune? (de completat de către un alt membru).

•  Raportul special nr. 12/2014 „Este FEDR utilizat cu eficacitate în finanțarea proiectelor care promovează în mod direct biodiversitatea în cadrul Strategiei UE în domeniul biodiversității pentru 2020?” (de completat de către un alt membru) și, din septembrie 2013 până în ianuarie 2014, membru raportor pentru Raportul anual pe 2013, capitolul 5 privind politica regională, transporturi și energie.

În paralel, din ianuarie 2011 în ianuarie 2014, am ocupat postul de membru nepermanent al Camerei orizontale CEAD „Coordonare, evaluare, asigurare și dezvoltare”, reprezentând mai întâi Camera I și, ulterior, Camera II.

În februarie 2014, la cererea Președintelui Curții și a colegilor mei, am preluat atribuțiile de membru responsabil pentru declarația de asigurare privind conturile Uniunii Europene, în continuare membru permanent al Camerei CEAD. Sunt responsabil cu coordonarea sarcinilor legate de raportul nostru anual și cu asigurarea coerenței și conformității cu metodologia de audit a Curții a activității desfășurate pentru declarația de asigurare - membru raportor pentru următoarele sarcini:

•  Raportul anual pe 2013 - capitolul 1 privind declarația de asigurare și informații în sprijinul acesteia

•  Rapoartele anuale 2014 și 2015 - capitolul 1 privind declarația de asigurare și informațiile justificative și capitolul 2 privind gestiunea bugetară și financiară (anterior parte din capitolul 1)

•  Agricultura și coeziunea: prezentare generală a cheltuielilor UE în perioada 2007-2013, publicată în noiembrie 2014, care reprezintă o inițiativă (împreună cu frecvența erorilor detectate de statele membre în capitolul 1) privind informații specifice fiecărei țări sau indicații geografice.

•  Raportul anual 2014+: Reforma din Raportul anual pe 2014 și în continuare, adoptată de Curte în aprilie 2015 Luând în considerare interesele și preocupările părților interesate, acesta este un proces treptat de transformare a raportului anual într-un instrument cu o mai mare valoare adăugată pentru aceștia. Am condus un grup de lucru intern pentru această sarcină și am avut o serie de schimburi de opinii cu Comisia CONT și cu Consiliul.

•  Avizul 4/2015, publicat în martie 2015, referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) și de modificare a regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013

•  Raportul special privind mecanismele de guvernare din cadrul Comisiei Europene, a cărui publicare este preconizată pentru toamna anului 2016

În plus, în cooperare cu Comisia Europeană, am avut un rol conducător în ceea ce privește:

•  ajungerea la o înțelegere comună privind cuantificarea erorilor în materie de achiziții publice în martie 2015;

•  stabilirea unei date de publicare mai timpurie pentru raportul nostru anual și monitorizarea progresului în vederea atingerii acestui obiectiv. Raportul anual privind exercițiul 2015 va fi publicat la 13 octombrie 2016, aproximativ o lună mai devreme decât în trecut.

În urma reformei Curții în direcția unei organizații structurate în funcție de sarcini, la începutul lunii iunie 2016, Camera CEAD a devenit Camera V, preluând părți ale activității CEAD și Camerei IV, „Venituri, cercetare și politici interne, și instituții și organisme ale Uniunii Europene”. Principalul accent tematic al Camerei V, pentru care am fost ales decan și, în această calitate, membru al Comitetului de administrație, este „finanțarea și administrarea Uniunii”. Aceasta este, de asemenea, camera de coordonare pentru raportul anual și, prin hotărârea Curții, continui să am aceleași atribuții în calitate de membru pentru raportul anual, de membru raportor pentru capitolul 1 privind declarația de asigurare și informații justificative.

Obiective personale pentru un viitor mandat în calitate de membru al Curții de Conturi Europene

În cazul în care voi avea onoarea de a fi numit pentru un al doilea mandat, obiectivele mele personale sunt de a continua să contribui în mod constructiv la lucrările Curții și de a îmbunătăți în continuare produsele noastre, pentru a deveni instrumente cu o mai mare valoare adăugată pentru părțile interesate, luând în considerare interesele și preocupările acestora. Mai precis:

•  Ca decan al Camerei V, să pregătesc și să prezidez reuniunile, să aloc și să coordonez sarcini și să garantez că aceasta funcționează fără probleme și în mod eficient.

•  În calitate de membru al Comitetului administrativ al Curții, să contribui la punerea în aplicare a strategiei noastre pentru perioada 2013-2017, stabilind prioritățile programului nostru anual de activitate, precum și dezvoltarea și punerea în aplicare a strategiei noastre pentru perioada 2018-2022.

•  În calitate de membru pentru raportul anual, să contribui la următoarele etape în elaborarea raportului nostru anual. În acest scop, voi continua schimbul periodic de vederi și relații de muncă constructive cu Parlamentul European (prin intermediul Comisiei CONT) și cu alte părți interesate. De asemenea, voi continua să încurajez Comisia Europeană să pună un mai mare accent pe performanță și pe informații mai fiabile privind conformitatea, astfel încât să devină posibil să se utilizeze activitatea sa în raportul nostru anual.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Înlocuirea parțială a membrilor Curții de Conturi - candidatul CY

Referințe

09186/2016 – C8-0190/2016 – 2016/0807(NLE)

Data sesizării

25.5.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

CONT

6.6.2016

 

 

 

Raportori

Data numirii

Igor Šoltes

2.6.2016

 

 

 

Data adoptării

5.9.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Anne Sander, Alfred Sant

Data depunerii

8.9.2016

Aviz juridic - Politica de confidențialitate