POROČILO o imenovanju Lazarosa Stavrouja Lazarouja za člana Računskega sodišča

8.9.2016 - (C8-0190/2016 – 2016/0807(NLE))

Odbor za proračunski nadzor
Poročevalec: Igor Šoltes

Postopek : 2016/0807(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0258/2016
Predložena besedila :
A8-0258/2016
Razprave :
Sprejeta besedila :

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o imenovanju Lazarosa Stavrouja Lazarouja za člana Računskega sodišča

(C8-0190/2016 – 2016/0807(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 286(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je posvetoval s Svetom (C8-0190/2016),

–  ob upoštevanju člena 121 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0258/2016),

A.  ker je Odbor za proračunski nadzor ocenil kandidatova priporočila, zlasti glede na zahteve iz člena 286(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

B.  ker je Odbor za proračunski nadzor na seji 5. septembra 2016 poslušal predstavitev kandidata Sveta za člana Računskega sodišča;

1.  odobri predlog Sveta, da se Lazarosa Stavrouja Lazarouja imenuje za člana Računskega sodišča;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in v vednost Računskemu sodišču, kot tudi drugim institucijam Evropske unije in revizorskim organom držav članic.

PRILOGA 1: ŽIVLJENJEPIS Lazarosa STAVROUJA Lazarouja

Rojen v Liopetriju, okrožje Famagusta, na Cipru leta 1958

Poklicne kvalifikacije

Član Zveze pooblaščenih računovodij (ACCA) od leta 1987

Član Ciprskega inštituta pooblaščenih javnih računovodij od 1988

Akademske kvalifikacije

Magisterij iz javne uprave, Kennedy School of Government na Univerzi Harvard, 1996

Spričevalo o opravljenem programu mednarodnih davkov, pravna fakulteta na Univerzi Harvard, 1996

Diploma iz ekonomije na Univerzi v Hullu v Veliki Britaniji, 1982

Delovne izkušnje

Od 2. novembra 2010: Član Evropskega računskega sodišča

Od junija 2016: Doajen senata V „financiranje in upravljanje Unije“ in član, odgovoren za letno poročilo

02/2014 – 05/2016: Stalni član senata CEAD „koordinacija, vrednotenje, zanesljivost in razvoj“ in član, odgovoren za izjavo o zanesljivosti

01/2011 – 02/2014: nestalni član senata CEAD, kjer najprej zastopa senat I, pozneje pa senat II

05/2012 – 02/2014: Član senata II „strukturne politike, promet in energetika”

11/2010 – 04/2012: Član senata I „ohranjanje in upravljanje naravnih virov”

Od januarja 2000 do oktobra 2010: generalni računovodja Republike Ciper in v tej funkciji vodja organa za potrjevanje EU skladov, pristojni organ za javna naročila in član Sveta Republike Ciper za notranjo revizijo

Od septembra 1989 do decembra 1999: uslužbenec davčne uprave Republike Ciper, nazadnje mesto generalnega direktorja

Od februarja 1988 do avgusta 1989: poklicni revizor pri revizijski družbi na Cipru

  Od septembra 1982 do januarja 1988: pripravništvo in delo kot računovodja/revizor v revizorskih podjetjih v Združenem kraljestvu

  Od leta 2004 do leta 2013: izvoljeni član sveta Združenja pooblaščenih računovodij ACCA

PRILOGA 2: POVZETEK IZKUŠENJ LAZAROSA STAVROUJA LAZAROUJA KOT ČLANA SODIŠČA IN CILJI ZA PRIHODNJI MANDAT

Izkušnje kot član Evropskega računskega sodišča

Od imenovanja novembra 2010 do aprila 2012 sem bil član senata I „ohranjanje in upravljanje naravnih virov”. V tej funkciji sem bil poročevalec za naslednja posebna poročila:

•  Posebno poročilo št. 5/2010 – Izvajanje pristopa Leader pri razvoju podeželja

•  Posebno poročilo št. 12/2011 – Ali so ukrepi EU prispevali k prilagoditvi zmogljivosti ribolovnih flot razpoložljivim ribolovnim možnostim?

•  Posebno poročilo 9/2012 – „Revizija nadzornega sistema za pridelavo, predelavo, distribucijo in uvoz ekoloških proizvodov“ (poročilo je zaključil drug član)

Od maja 2012 do januarja 2014 sem bil član senata II „strukturne politike, promet in energetika”. V tej funkciji sem bil poročevalec za naslednja posebna poročila:

•  Posebno poročilo št. 3/2012 – Strukturni skladi: Ali je Komisija uspešno obravnavala pomanjkljivosti, ugotovljene v upravljavskih in kontrolnih sistemih držav članic?

•  Posebno poročilo št. 25/2012 – Ali obstajajo orodja za spremljanje uspešnosti porabe Evropskega socialnega sklada za starejše delavce?

•  Posebno poročilo št. 6/2014 – Podpora iz skladov kohezijske politike za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov – ali je dosegla dobre rezultate? (poročilo je zaključil drug član).

•  Posebno poročilo št. 12/2014 – Ali je ESRR uspešen pri financiranju projektov, ki neposredno spodbujajo biotsko raznovrstnost v okviru strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020? (poročilo je zaključil drug član). Od septembra 2013 do januarja 2014 sem bil poročevalec za peto poglavje letnega poročila za leto 2013 o regionalni politiki, prometu in energetiki.

Vzporedno sem bil med januarjem 2011 in januarjem 2014 nestalni član horizontalnega senata CEAD „koordinacija, vrednotenje, zanesljivost in razvoj“, kjer sem najprej zastopal prvi, potem pa drugi senat.

Februarja 2014 sem na prošnjo predsednika Računskega sodišča in svojega sodelavca prevzel funkcijo člana, odgovornega za izjavo o zanesljivosti računov Evropske unije in postal stalni član senata CEAD. Odgovoren sem za koordinacijo nalog v zvezi z letnim poročilom Računskega sodišča. V moji pristojnosti je tudi zagotavljanje, da je vse delo pri pripravi izjave o zanesljivosti skladno in v skladu z revizijsko metodologijo Računskega sodišča. V vlogi poročevalca sem bil pri naslednjih poročilih:

•  Letno poročilo 2013 – prvo poglavje o izjavi o zanesljivosti in podpornih informacijah.

•  Letno poročilo 2014 in 2015 – prvo poglavje o izjavi o zanesljivosti in podpornih informacijah ter drugo poglavje o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju (prej del prvega poglavja).

•  Kmetijstvo in kohezija: pregled porabe EU v obdobju 2007–2013, objavljeno novembra 2014, kot pobuda (skupaj s pogosto ugotovljenimi napakami po državah članicah v prvem poglavju) o informacijah o posameznih državah ali geografskih posebnostih.

•  Letno poročilo za leto 2014+: Reforma letnega poročila 2014 in naprej, ki jo je Računsko sodišče sprejelo aprila 2015. Računsko sodišče si s tem procesom želi upoštevati pomisleke in pripombe naših deležnikov in razviti letno poročilo z večjo dodano vrednostjo. Predsedoval sem notranji delovni skupini na to temo in sodeloval v kar nekaj izmenjavah mnenj z odborom CONT in Svetom.

•  Mnenje št. 4/2015, objavljeno marca 2015, o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za strateške naložbe (EFSI) ter spremembi Uredbe (EU) št. 1291/2013 in Uredbe (EU) št. 1316/2013.

•  Posebno poročilo o ureditvi upravljanja pri Evropski komisiji (predvidoma bo objavljeno jeseni 2016).

V sodelovanju z Evropsko komisijo sem opozoril na naslednje:

•  kako do skupnega dogovora o kvantifikaciji napak pri javnih naročilih (marec 2015);

•  kako do zgodnejšega datuma objave našega letnega poročila in pri spremljanju napredka pri tem. Letno poročilo za leto 2015 bo objavljeno 13. oktobra 2016, približno mesec dni prej kot običajno.

Po reformi Računskega sodišča v začetku junija 2016, ko se je to sodišče preoblikovalo v organizacijo, ki temelji na nalogah, je senat CEAD postal senat V. Prevzel je del nalog CEAD in senata IV „prihodki, raziskave in notranje politike ter institucije in organi EU“. Osrednji tematski fokus senata V, v katerem sem bil izvoljen za doajena, v tej funkciji pa za člana upravnega odbora, je „financiranje in upravljanje Unije“. Ta senat prav tako usklajuje letno poročilo, po odločitvi Računskega sodišča pa še naprej opravljam naloge člana za letno poročilo, poročevalca za prvo poglavje o izjavi o zanesljivosti in podpornih informacijah.

Osebni cilji pri prihodnjem mandatu člana Evropskega računskega sodišča

Če mi bo izkazano zaupanje in bom lahko opravljal drugi mandat, bo moj osebni cilj še naprej konstruktivno prispevati k delu Računskega sodišča in še izboljšati naše produkte, ki naj postanejo orodja z večjo dodano vrednostjo za naše deležnike in v katerih naj se odražajo njihovi pomisleki in pripombe. Natančneje:

•  Kot doajen senata V: pripravljati sestanke in jim predsedovati, razdeljevati in usklajevati naloge ter zagotavljati, da senat deluje nemoteno in učinkovito.

•  Kot član upravnega odbora in na Računskem sodišču: prispevati k izvajanju naše strategije 2013–2017, opredeliti prednostne naloge za letni delovni program ter razvoj in izvajanje strategije Računskega sodišča za obdobje 2018–2022.

•  Kot član Računskega sodišča: prispevati k naslednjim korakom v razvoju letnega poročila tega sodišča. V ta namen bom še naprej redno izmenjeval mnenje in gojil konstruktiven delovni odnos z Evropskim parlamentom (preko odbora CONT) in drugimi deležniki. Prav tako bom še naprej spodbujal Evropsko komisijo k doslednejšemu osredotočanju na učinkovitost in bolj zanesljive informacije o skladnosti, da jih bo lažje uporabiti v našem letnem poročilu.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Delna zamenjava članov Računskega sodišča - ciprski kandidat

Referenčni dokumenti

09186/2016 – C8-0190/2016 – 2016/0807(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

25.5.2016

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

CONT

6.6.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Igor Šoltes

2.6.2016

 

 

 

Datum sprejetja

5.9.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

1

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Anne Sander, Alfred Sant

Datum predložitve

8.9.2016