Förfarande : 2016/0807(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0258/2016

Ingivna texter :

A8-0258/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/09/2016 - 4.9
CRE 13/09/2016 - 4.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0328

BETÄNKANDE     
PDF 366kWORD 51k
8.9.2016
PE 585.438v02-00 A8-0258/2016

om nomineringen av Lazaros Stavrou Lazarou till ämbetet som ledamot av revisionsrätten

(C8-0190/2016 – 2016/0807(NLE))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Igor Šoltes

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
 BILAGA 1: Meritförteckning för Lazaros Stavrou Lazarou
 BILAGA 2: SAMMANFATTNING AV LAZAROS STAVROU LAZAROUS ERFARENHET SOM LEDAMOT AV REVISIONSRÄTTEN OCH MÅL MED EN FRAMTIDA MANDATPERIOD
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om nomineringen av Lazaros Stavrou Lazarou till ämbetet som ledamot av revisionsrätten

(C8-0190/2016 – 2016/0807(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av artikel 286.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0190/2016),

–  med beaktande av artikel 121 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0258/2016), och av följande skäl:

A.  Europaparlamentets budgetkontrollutskott har granskat den nominerade kandidatens kvalifikationer, särskilt i förhållande till de villkor som anges i artikel 286.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

B.  Vid sitt sammanträde den 5 september 2016 höll budgetkontrollutskottet en utfrågning med rådets kandidat till ämbetet som ledamot av revisionsrätten.

1.  Europaparlamentet tillstyrker rådets förslag till utnämning av Lazaros Stavrou Lazarou till ledamot av revisionsrätten.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och, för kännedom, till revisionsrätten samt till Europeiska unionens övriga institutioner och medlemsstaternas revisionsorgan.


BILAGA 1: Meritförteckning för Lazaros Stavrou Lazarou

Född i Liopetri – Famagusta, Cypern, 1958

Yrkeskvalifikationer

Medlem av sammanslutningen för auktoriserade revisorer, Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), sedan 1987.

Medlem av Cyperns institut för auktoriserade revisorer sedan 1988.

Akademiska meriter

Masterexamen i offentlig förvaltning från Kennedy School of Government, Harvard University, 1996.

International Tax Program Certificate från Harvard Law School, 1996.

Filosofie kandidatexamen i ekonomi från Hull University, Storbritannien, 1982.

Yrkeskarriär

Från och med den 2 november 2010: Ledamot av Europeiska revisionsrätten.

Från 06/2016: Chef för avdelning V ”Finansiering och förvaltning av unionen” och ledamot för årsrapporten.

02/2014 - 05/2016: Ständig ledamot av CEAD-avdelningen ”Samordning, utvärdering, revisionsförklaring och utveckling” och ledamot med ansvar för revisionsförklaringen.

01/2011 - 02/2014: Icke-permanent ledamot av CEAD-avdelningen och företrädare för avdelning I och sedan avdelning II.

05/2012 - 02/2014: Ledamot av avdelning II ”Strukturpolitik, transport och energi”.

11/2010 – 04/2012: Ledamot av avdelning I ”Bevarande och förvaltning av naturresurser”.

Från januari 2000 till oktober 2010: Republikens Cypern generalrevisor och i denna egenskap chef för den attesterande myndigheten för EU-fonder, chef för den ansvariga myndigheten för offentlig upphandling och ledamot av Republikens Cyperns internrevisionsnämnd.

Från september 1989 till december 1999: Republiken Cyperns skatteverk ”Inland Revenue Department” där chefstjänsten ”Chief Revenue Officer” uppnåddes.

Från februari 1988 till augusti 1989: Chefsrevisor på en revisionsfirma i Cypern.

  Från september 1982 till januari 1988: Praktiserade och arbetade som revisor vid revisionsbyråer i Förenade kungariket.

  Från 2004 till 2013: Vald ledamot av ACCA:s styrelse.


BILAGA 2: SAMMANFATTNING AV LAZAROS STAVROU LAZAROUS ERFARENHET SOM LEDAMOT AV REVISIONSRÄTTEN OCH MÅL MED EN FRAMTIDA MANDATPERIOD

Erfarenhet som ledamot av Europeiska revisionsrätten

Från det att jag blev utnämnd i november 2010 till april 2012 tjänstgjorde jag vid avdelning I ”Bevarande och förvaltning av naturresurser” och var föredragande för följande särskilda rapporter med effektivitetsrevisioner:

•  Nr 5/2010 – Genomförande av Leadermodellen för landsbygdsutveckling.

•  Nr 12/2011 – Har EU:s åtgärder bidragit till att fiskeflottkapaciteten har anpassats till fiskemöjligheterna?

•  Nr 9/2012 – Revision av det kontrollsystem som reglerar produktionen, bearbetningen, distributionen och importen av ekologiska produkter (slutförd av en annan ledamot).

Från maj 2012 till januari 2014 tjänstgjorde jag vid avdelning II ”Strukturpolitik, transport och energi” och var föredragande för följande särskilda rapporter med effektivitetsrevisioner:

•  Nr 3/2012 – Strukturfonder: Lyckades kommissionen åtgärda de brister som identifierats i medlemsstaternas förvaltnings- och kontrollsystem?

•  Nr 25/2012 – Har verktyg för att övervaka ändamålsenligheten i Europeiska socialfondens utgifter för äldre arbetstagare införts?

•  Nr 6/2014 – Sammanhållningsstödet till produktion av förnybar energi – har det lett till bra resultat? (slutförd av en annan ledamot).

•  Nr 12/2014 – Är Eruf ändamålsenlig när det gäller att finansiera projekt som direkt främjar biologisk mångfald i enlighet med EU:s strategi för biologisk mångfald fram till 2020? (slutförd av en annan ledamot) och från september 2013 till januari 2014 var jag ansvarig ledamot för kapitel 5 i årsrapporten 2013 om regionalpolitik, transport och energi.

Parallellt tjänstgjorde jag mellan januari 2011 till januari 2014 som icke-permanent ledamot av den övergripande CEAD-avdelningen ”Samordning, utvärdering, revisionsförklaring och utveckling” där jag först företrädde avdelning I och sedan avdelning II.

I februari 2014 tog jag på begäran av revisionsrättens ordförande och mina kollegor över som ansvarig ledamot för revisionsförklaringarna för Europeiska unionen, och därmed som permanent ledamot av CEAD-avdelningen. Jag ansvarar för att samordna uppgifterna med anknytning till vår årsrapport och säkerställa att det underliggande arbetet är konsekvent och förenligt med revisionsrättens revisionsmetodik för revisionsförklaringen och är ansvarig ledamot för följande uppgifter:

•  Årsrapport för 2013 – Kapitel 1 om revisionsförklaringen och information till stöd för denna.

•  Årsrapporterna för 2014 och 2015 – Kapitel 1 om revisionsförklaringen och information till stöd för denna och kapitel 2 om budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning (tidigare del av kapitel 1).

•  Jordbruk och sammanhållning: en översikt över EU:s utgifter 2007–2013, publicerad i november som ett initiativ (tillsammans med frekvensen av upptäckta fel av medlemsstaterna i kapitel 1 för landsspecifik eller geografisk information.

•  Årsrapport 2014+: Reform av årsrapporten för 2014 och framåt, antagen av revisionsrätten i april 2015. Detta beaktar intressenternas intressen och farhågor och är en successiv process för att utveckla årsrapporten till ett verktyg med mer mervärde för våra intressenter. Jag var ordförande för en intern arbetsgrupp för denna uppgift och hade ett antal diskussioner med CONT-utskottet och rådet.

•  Yttrande 4/2015, offentliggjort i mars 2015, om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för strategiska investeringar och om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013.

•  Särskild rapport om styrarrangemang vid Europeiska kommissionen som förväntas bli publicerad under hösten 2016.

Dessutom var jag i samarbete med kommissionen ansvarig för följande:

•  Att nå en gemensam överenskommelse om kvantifiering av fel inom offentlig upphandling i mars 2015.

•  Att tidigarelägga publiceringsdagen för vår årsrapport och övervaka framstegen mot detta mål. Årsrapporten för 2015 kommer att publiceras den 13 oktober 2016, cirka en månad tidigare än förr.

Till följd av reformen av revisionsrätten till en uppgiftsbaserad organisation blev CEAD‑avdelningen i början av juni 2015 den femte avdelningen och tog över arbetet från CEAD och avdelning IV ”Inkomster, forskning och inre politik, EU-institutioner och EU‑organ”. Det viktigaste tematiska fokuset i kapitel V, där jag valdes till chef och i denna egenskap ledamot av förvaltningskommittén är ”Finansiering och förvaltning av unionen”. Det är också den samordnande avdelningen för årsrapporten och enligt revisionsrättens beslut fortsätter jag med samma uppgifter såsom ledamot för årsrapporten, rapporterande ledamot för kapitel 1 om revisionsförklaringen och information till stöd för denna.

Personliga mål för en framtida mandatperiod som ledamot av revisionsrätten

Om jag får äran att tjänstgöra under en andra mandatperson är mina personliga mål att fortsätta att bidra konstruktivt till revisionsrättens arbete och att ytterligare förbättra våra produkter till verktyg med större mervärde för våra intressenter, med beaktande av deras intressen och farhågor. Mer specifikt:

·Som chef för avdelning V, förbereda och leda möten, fördela och samordna uppgifter och säkerställa att avdelningen fungerar smidigt och effektivt.

·Som ledamot av förvaltningskommittén och i revisionsrätten, bidra till genomförandet av strategin 2013-2017, fastställa prioriteringarna för vårt årliga arbetsprogram och utvecklingen och genomförandet av strategin för 2018–2022.

·Som ledamot för årsrapporten, bidra till kommande steg för att utveckla vår årsrapport. I detta syfte kommer jag att fortsätta de regelbundna diskussionerna och de konstruktiva arbetsrelationerna med Europaparlamentet (genom CONT) och andra intressenter. Jag kommer också att uppmuntra kommissionen att fokusera mer på effektivitet och verka för tillförlitligare information om efterlevnad så att det blir möjligt att använda dess arbete i vår årsrapport.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Partiell förnyelse av revisionsrättens ledamöter – Cyperns kandidat

Referensnummer

09186/2016 – C8-0190/2016 – 2016/0807(NLE)

Datum för remiss / begäran om godkännande

25.5.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CONT

6.6.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Igor Šoltes

2.6.2016

 

 

 

Antagande

5.9.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Anne Sander, Alfred Sant

Ingivande

8.9.2016

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy