Процедура : 2016/0075(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0260/2016

Внесени текстове :

A8-0260/2016

Разисквания :

PV 02/02/2017 - 3
CRE 02/02/2017 - 3

Гласувания :

PV 02/02/2017 - 7.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0016

ДОКЛАД     ***I
PDF 708kWORD 62k
9.9.2016
PE 584.100v02-00 A8-0260/2016

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Грузия)

(COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Мария Габриел

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи
  ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Грузия)

(COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0142),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 77, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0113/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Протокол № 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по външни работи (A8-0260/2016),

1.  приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на Комисията;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложението на Европейската комисия има за цел да измени Регламент (ЕС) № 539/2001 и да прехвърли Грузия в приложение II, в което се определя списъкът на третите държави, чиито граждани са освободени от задължението да притежават виза при преминаването на външните граници на държавите членки. Правното основание на предложението е член 77, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). 

Сключването на споразумение за премахване на визите с ЕС не се разглежда като предварително условие за прилагането на освобождаването на грузинските граждани от изискването за виза, тъй като Грузия вече е освободила всички граждани на ЕС от изискването за притежаване на виза при престой до 90 дни (в рамките на 180-дневен период).

След започването през юни 2012 г. на диалога за либерализиране на визовия режим между ЕС и Грузия Комисията изготви четири доклада относно напредъка на Грузия по отношение на прилагането на плана за действие за либерализиране на визовия режим. В последния доклад на Комисията относно напредъка, приет на 18 декември 2015 г., се стига до заключението, че Грузия е осъществила необходимия напредък и е изпълнила всички критерии, посочени в плана за действие за либерализиране на визовия режим. Фактът, че грузинските органи са предложили законодателни инициативи и са продължили изпълнението на предприетите реформи през второто полугодие на 2015 г. в области, в които вече е бил отбелязан достатъчен напредък, според докладчика е много положителен.

Грузия е стратегически партньор на ЕС в рамките на европейската политика за съседство и по-специално в рамките на Източното партньорство. Споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия, подписано през 2014 г., изведе отношенията на ново равнище, като задълбочи сътрудничеството в широк диапазон от области. Споразумението за асоцииране представлява неразделна част от политиката на ЕС на поетапно задълбочаване на отношенията с Грузия и от неговия ангажимент за тясно сътрудничество, което включва политическо асоцииране и икономическа интеграция. 

Въвеждането на безвизов режим е от съществено значение за грузинските граждани, които ще извлекат големи ползи от него. Либерализирането на визовия режим ще допринесе за задълбочаването на междуличностните контакти. Премахването на изискването за виза за грузинските граждани, които пътуват към ЕС, в този смисъл е важен инструмент за задълбочаването на отношенията в областта на икономиката и културата и за активизирането на политическия диалог по различни въпроси, включително правата на човека и основните свободи. 

Споразумението за асоцииране задълбочи сътрудничеството също и чрез създаване на зона за свободна търговия. Вследствие на това търговският обмен с ЕС се увеличи значително и ЕС се превърна във водещия търговски партньор на Грузия, към когото са насочени 30% от нейния износ. Целта на свободния търговски режим е да се осъществи постепенна икономическа интеграция.

Що се отнася до политическата и институционалната ситуация, Грузия е сравнително стабилна демокрация. Планът за либерализиране на визовия режим се наложи като ефективен инструмент за насърчаване на набор от широкообхватни и трудни реформи, например в областта на правосъдието и вътрешните работи. Облекчаването на визовия режим ще насърчи открития, балансиран и градивен обмен относно ситуацията в областта на правата на човека в Грузия в контекста на ежегодния диалог по правата на човека между ЕС и Грузия. Докладчикът насочва вниманието към необходимостта от допълнително активизиране на усилията за постигане на устойчив напредък в области като свободата на медиите, независимостта на съдебните органи, честното провеждане на избори и по-голямото участие на жените и на представителите на националните малцинства.

Що се отнася до мобилността, е необходимо да се разгледат потенциалните предизвикателства във връзка с миграцията и сигурността, като се има предвид фактът, че ЕС продължава да бъде привлекателна дестинация за мигранти от Грузия. На фона на тенденцията, характеризираща се с все по-голям брой заявления за издаване на виза и издадени визи, процентът на отказите за издаване на виза през 2015 г. се задържа на почти същото равнище (12,9%), със слабо увеличение от 0,2% в сравнение с 2014 г. (12,7%). Според последните статистически данни от Евростат през 2014 г. броят на отказите за влизане, получени на външните граници на ЕС-28, е намалял с 61% в сравнение с 2013 г., а през 2015 г. – с 56,5%. Докладчикът изтъква във връзка с това значението на гладкото въвеждане и ефективното прилагане на единна аналитична система за миграцията, чиято цел е миграцията да се управлява по всеобхватен начин чрез идентифициране на рисковете, прогнозиране на заплахите и определяне на целесъобразните мерки. Информационната кампания, провеждана от грузинските органи, има за цел да изясни правата и задълженията, произтичащи от безвизовото пътуване, и може да се използва като инструмент за предотвратяване на незаконната миграция и за справяне с нея.

Грузия може също така да се превърне в ключов партньор в областта на борбата с организираната престъпност, включително с трафика на хора, тероризма и корупцията. Докладчикът посреща със задоволство интереса, проявен от грузинското правителството към задълбочаването на сътрудничеството с Европейската полицейска служба (Европол). Проведените преговори с Европол относно сключването на споразумение за стратегическо партньорство с Грузия са положителен знак и могат да допринесат значително за ефективната борба срещу организираната престъпност.

И накрая, докладчикът счита, че с приемането на това предложение на Европейската комисия Европейският парламент потвърждава принципа, че всяка държава след успешното изпълнение на всички критерии може да извлече ползи от либерализирането на визовия режим, и припомня, че критериите, довели до това либерализиране, трябва да продължат да се спазват и в бъдеще след влизането в сила на решението. Съответно, вземайки предвид значението на либерализирането на визовия режим за гражданите на Грузия, докладчикът отправя препоръка към членовете на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да подкрепят настоящия доклад.


СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (7.7.2016)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Грузия)

(COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD))

Докладчик по становище: Андрейс Мамикинс

КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението на Европейската комисия има за цел да измени Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Грузия) (2016/0075(COD)). А именно, то се отнася по-специално за въвеждане на безвизов режим за Грузия, като го прехвърля от приложение I към приложение II. То ще предостави безвизов достъп за грузински граждани, които притежават паспорти с биометрични данни и пътуват до ЕС, с изключение на Обединеното кралство и Ирландия, и включително Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, за кратки периоди на престой от 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни.

Комисията по външни работи многократно е подкрепяла облекчаване на визовия режим и либерализиране на визовия режим за държавите от Източното партньорство, като начин за насърчаване на междуличностните контакти и за укрепването на отношенията с ЕС. Това се счита за един от основните стълбове на тази политика, многократно подчертаван в срещи на високо равнище на ръководителите на държавите — членки на ЕС, и за силно послание към гражданите на държавите от Източното партньорство.

Споразуменията между ЕС и Грузия за облекчаване на визовия режим и за обратно приемане влязоха в сила на 1 март 2011 г. Пълното и ефективно прилагане на тези две споразумения беше едно от условията за продължаване на диалога за либерализиране на визовия режим. Диалогът започна през юни 2012 г. По време на процеса Комисията публикува четири доклада за напредъка, съдържащи оценка на изпълнението на плана за действие за либерализиране на визовия режим (VLAP). В последния текст, приет на 18 декември 2015 г., Комисията оцени, че е постигнат напредък и че всички критерии, посочени в плана за действие, са били постигнати.

От либерализирането на визовия режим грузинските граждани ще извлекат голяма полза, и ние го ценим, особено поради потенциала му да подобри междуличностните контакти, включително за студенти, учени, преподаватели и хора на бизнеса. Либерализирането на визовия режим с Грузия също ще увеличи привлекателността й за населението в окупираните региони на региона на Абхазия и Южна Осетия, като по този начин ще допринесе за мирното решаване на тези конфликти.

Комисията по външни работи винаги е подчертавала значението на принципите на правовата държава, независимостта на съдебната система, зачитането на демократичните принципи, и в този контекст ще продължи да наблюдава прилагането на Споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия, особено в тези области и с оглед на предстоящите парламентарни избори, които ще бъдат важен индикатор за консолидирането на демократичните институции в Грузия. Европейският парламент следва да следи ситуацията преди изборите и да изпрати мисия за наблюдение на изборите, за да се гарантира, че най-високите международни стандарти са следвани и изпълнени. Всякакви прояви на насилие подлежи и ще подлежи на строго осъждане.

И накрая, като се има предвид значението на либерализирането на визовия режим за гражданите на Грузия, комисията би желала да види бързо приключване на процедурата и влизане в сила на изменения регламент възможно най-скоро, за да се даде възможност на гражданите да се възползват от него.

******

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да предложи Парламентът да приеме на първо четене своята позиция, която съдържа предложението на Комисията.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Грузия)

Позовавания

COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

AFET

9.6.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Andrejs Mamikins

24.5.2016

Разглеждане в комисия

13.6.2016

 

 

 

Дата на приемане

7.7.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

43

5

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, László Tőkés, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Boris Zala

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Paavo Väyrynen, Janusz Zemke

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Heidi Hautala


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Грузия)

Позовавания

COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD)

Дата на представяне на ЕП

9.3.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

9.6.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Mariya Gabriel

25.4.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

21.4.2016

25.4.2016

27.6.2016

4.7.2016

Дата на приемане

5.9.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

44

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Angelika Mlinar, Luigi Morgano, Emilian Pavel, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Daniele Viotti

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Evelyne Gebhardt, Sylvie Goddyn, Andrey Kovatchev, Arne Lietz, Clare Moody, Vladimir Urutchev, Rainer Wieland

Дата на внасяне

9.9.2016


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

44

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

GUE/NGL

Cornelia Ernst

PPE

Burkhard Balz, Andrea Bocskor, Michał Boni, Pál Csáky, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Andrey Kovatchev, Barbara Kudrycka, József Nagy, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Rainer Wieland, Jaromír Štětina

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Evelyne Gebhardt, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Arne Lietz, Clare Moody, Luigi Morgano, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

5

-

EFDD

Gerard Batten, Ignazio Corrao, Beatrix von Storch

ENF

Sylvie Goddyn

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  Гласове „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност