Procedure : 2016/0075(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0260/2016

Indgivne tekster :

A8-0260/2016

Forhandlinger :

PV 02/02/2017 - 3
CRE 02/02/2017 - 3

Afstemninger :

PV 02/02/2017 - 7.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0016

BETÆNKNING     ***I
PDF 393kWORD 53k
9.9.2016
PE 584.100v02-00 A8-0260/2016

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav

(COM(2016)0142 – C8–0113/2016 – 2016/0075(COD))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Mariya Gabriel

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udenrigsudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav

(COM(2016)0142 – C8–0113/2016 – 2016/0075(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0142),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 77, stk. 2, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0113/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til protokol nr. 1 i traktaten om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Udenrigsudvalget (A8-0260/2016),

1.  vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag tager sigte på at ændre forordning (EF) nr. 539/2001 og overføre Georgien til bilag II, der indeholder en liste over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for visumkrav ved passage af medlemsstaternes ydre grænser. Retsgrundlaget for dette forslag er artikel 77, stk. 2, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). 

Indgåelsen af en aftale om visumfritagelse med EU betragtes ikke som en forudsætning for indførelsen af visumfritagelse for georgiske statsborgere, da Georgien allerede har fritaget alle EU-borgere for visumkravet for ophold på 90 dage (inden for en periode på 180 dage).

Siden indledningen af dialogen om visumliberalisering mellem EU og Georgien i juni 2012 har Kommissionen offentliggjort fire statusrapporter om Georgiens gennemførelse af handlingsplanen for visumliberalisering ("handlingsplanen"). I den sidste statusrapport, der blev vedtaget den 18. december 2015, konkluderede Kommissionen, at Georgien havde gjort de nødvendige fremskridt og havde opfyldt alle benchmarks i handlingsplanen for visumliberalisering. Ordføreren ser det som meget positivt, at de georgiske myndigheder har foreslået nye lovgivningsmæssige initiativer og fortsat de reformer, der blev gennemført i andet halvår af 2015, på de områder hvor der allerede er opnået tilstrækkelige fremskridt.

Georgien er en strategisk partner for EU inden for rammerne af den europæiske naboskabspolitik, især det østlige partnerskab. Associeringsaftalen mellem EU og Georgien, der blev undertegnet i 2014, har skabt forbindelser til et nyt niveau gennem øget samarbejde på en lang række områder. Associeringsaftalen udgør en integreret del af EU's politik for gradvis engagement med Georgien og dets engagement i et tæt samarbejde, som omfatter politisk associering og økonomisk integration. 

Indførelsen af en visumfri ordning er af stor betydning for georgiske borgere, som vil drage stor fordel af den. Visumliberaliseringen vil bidrage til en uddybning af de mellemfolkelige kontakter. Visumfritagelse for georgiske statsborgere, der rejser til EU, er i denne henseende et vigtigt instrument til at styrke de økonomiske og kulturelle forbindelser og intensivere den politiske dialog om forskellige spørgsmål, herunder spørgsmål om menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder. 

Associeringsaftalen har også intensiveret samarbejdet ved at oprette et frihandelsområde. Som følge heraf er handlen med EU øget betydeligt, og EU er Georgiens vigtigste handelspartner og tegner sig for 30 % af landets eksport. Frihandelsordningen tager sigte på gradvis økonomisk integration.

Hvad den politiske og institutionelle situation angår, er Georgien et relativt stabilt demokrati. Handlingsplanen for visumliberalisering har vist sig at være et effektivt redskab til at fremme en vifte af vidtrækkende og vanskelige reformer, f.eks. på området for retlige og indre anliggender. Visumlempelsesaftalen vil fremme en åben, afbalanceret og konstruktiv drøftelse om menneskerettighedssituationen i Georgien inden for rammerne af den årlige menneskerettighedsdialog mellem EU og Georgien. Ordføreren henleder opmærksomheden på behovet for yderligere at øge indsatsen for bæredygtig udvikling på områder såsom mediefrihed, retsvæsenets uafhængighed og retfærdige valg samt øget deltagelse af kvinder og repræsentanter for nationale mindretal.

For så vidt angår mobiliteten, skal de potentielle migrations- og sikkerhedsmæssige udfordringer overvejes, i betragtning af at EU fortsat er et attraktivt bestemmelsessted for migranter fra Georgien. På baggrund af den stigende tendens med hensyn til visumansøgninger og udstedte visa var afslagsprocenten næsten den samme i 2015 (12,9 %) med en lille stigning på 0,2 % i forhold til 2014 (12,7 %). Ifølge de seneste statistikker fra Eurostat faldt antallet af afvisninger ved de ydre grænser i EU 28 i 2014 med 61 % i forhold til 2013 og med 56,5 % i 2015. Ordføreren bemærker i denne forbindelse betydningen af en smidig indførelse og effektiv anvendelse af det fælles system til analyse af migration, som tager sigte på at sikre en altomfattende migrationsforvaltning, indkredse risici, forudse trusler og træffe tilstrækkelige forholdsregler. Den oplysningskampagne, som de georgiske myndigheder har gennemført, har til formål at kaste lys over de rettigheder og forpligtelser, der gælder ved visumfri indrejse, og kan anvendes som redskab til at forebygge og bekæmpe ulovlig migration.

Georgien kan også blive en vigtig partner i kampen mod organiseret kriminalitet, herunder menneskehandel, terrorisme og korruption. Ordføreren glæder sig over den georgiske regerings interesse i at styrke samarbejdet med Den Europæiske Politienhed (Europol). De forhandlinger, der har været ført med Europol med henblik på indgåelse af den strategiske partnerskabsaftale med Georgien, udgør et positivt tegn og kan i høj grad bidrage til en effektiv bekæmpelse af organiseret kriminalitet.

Endelig mener ordføreren, at Europa-Parlamentet med vedtagelsen af dette forslag fra Europa-Kommissionen bekræfter det princip, at ethvert land efter en vellykket gennemførelse af alle benchmarks kan være omfattet af en liberalisering af visumordningen, og minder om, at de kriterier, der fører til denne liberalisering, til stadighed skal overholdes i fremtiden efter denne afgørelses ikrafttrædelse. Derfor, og under hensyntagen til betydningen af visumliberalisering for georgiske statsborgere, anbefaler ordføreren, at medlemmerne af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender støtter denne betænkning.


UDTALELSE fra Udenrigsudvalget (7.7.2016)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Georgien)

(COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD))

Ordfører for udtalelse: Andrejs Mamikins

KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag har til formål at ændre forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Georgien) (2016/0075(COD)). Det gælder især indførelsen af den visumfri ordning for Georgien ved at overføre det fra bilag I til bilag II. Det vil indebære visumfri indrejse for statsborgere i Georgien, som er i besiddelse af biometriske pas, i EU med undtagelse af Det Forenede Kongerige og Irland, men inklusive Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz, for korte ophold på 90 dage inden for en periode på 180 dage.

Udenrigsudvalget har gentagne gange støttet en lempelse af visumreglerne og visumliberalisering for landene i det østlige partnerskab som et middel til at fremme mellemfolkelig kontakt og forbedre forbindelserne med EU. Det anses for at være en af grundpillerne i denne politik, som gentagne gange er blevet fremhævet på topmøderne af lederne af EU's medlemsstater, og sender et stærkt signal til borgerne i landene i det østlige partnerskab.

Visumlempelsesaftalen og tilbagetagelsesaftalen mellem EU og Georgien trådte i kraft den 1. marts 2011. En fuldstændig og effektiv gennemførelse af disse to aftaler var én af forudsætningerne for at fortsætte dialogen om visumliberalisering. Dialogen blev indledt i juni 2012. Under hele processen har Kommissionen udsendt fire statusrapporter om gennemførelsen af handlingsplanen for visumliberalisering. I den sidste statusrapport, der blev vedtaget den 18. december 2015, fandt Kommissionen, at de nødvendige fremskridt var blevet gjort, og at alle benchmarks i handlingsplanen for visumliberalisering var blevet opfyldt.

Visumliberaliseringen vil have store fordele for georgiske borgere, og vi sætter især pris på den på grund af det potentiale, den har for at fremme den mellemfolkelige kontakt, herunder for studerende, akademikere, lærere og forretningsfolk. Visumliberaliseringen med Georgien vil også øge dens tiltrækningskraft for befolkningen i de besatte områder i Abkhasien og Sydossetien, hvilket bidrager til en fredelig løsning på disse konflikter.

Udenrigsudvalget har altid understreget betydningen af retsstatsprincippet, retsvæsenets uafhængighed og respekten for de demokratiske principper og vil i denne sammenhæng fortsat overvåge gennemførelsen af associeringsaftalen mellem EU og Georgien, især på disse områder og i betragtning af de kommende parlamentsvalg, hvilket vil være en lakmustest for konsolideringen af de demokratiske institutioner i Georgien. Europa-Parlamentet bør overvåge situationen forud for valgene og udsende en valgobservationsmission for at sikre, at de strengeste internationale standarder overholdes og gennemføres. Enhver form for vold fordømmes og vil blive kraftigt fordømt.

Endelig – og i betragtning af betydningen af visumliberaliseringen for borgerne i Georgien – ønsker udvalget en hurtig afslutning på proceduren og en snarest mulig ikrafttrædelse af den ændrede forordning, så borgerne kan få gavn af den.

******

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at foreslå, at Europa-Parlamentet fastlægger sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Georgien)

Referencer

COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

9.6.2016

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Andrejs Mamikins

24.5.2016

Behandling i udvalg

13.6.2016

 

 

 

Dato for vedtagelse

7.7.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

43

5

3

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, László Tőkés, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Boris Zala

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Paavo Väyrynen, Janusz Zemke

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Heidi Hautala


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Georgien)

Referencer

COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD)

Dato for høring af EP

9.3.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

9.6.2016

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

Mariya Gabriel

25.4.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

21.4.2016

25.4.2016

27.6.2016

4.7.2016

Dato for vedtagelse

5.9.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

44

5

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Angelika Mlinar, Luigi Morgano, Emilian Pavel, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Daniele Viotti

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Burkhard Balz, Evelyne Gebhardt, Sylvie Goddyn, Andrey Kovatchev, Arne Lietz, Clare Moody, Vladimir Urutchev, Rainer Wieland

Dato for indgivelse

9.9.2016


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

44

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

GUE/NGL

Cornelia Ernst

PPE

Burkhard Balz, Andrea Bocskor, Michał Boni, Pál Csáky, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Andrey Kovatchev, Barbara Kudrycka, József Nagy, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Rainer Wieland, Jaromír Štětina

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Evelyne Gebhardt, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Arne Lietz, Clare Moody, Luigi Morgano, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

5

-

EFDD

Gerard Batten, Ignazio Corrao, Beatrix von Storch

ENF

Sylvie Goddyn

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik