Διαδικασία : 2016/0075(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0260/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0260/2016

Συζήτηση :

PV 02/02/2017 - 3
CRE 02/02/2017 - 3

Ψηφοφορία :

PV 02/02/2017 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0016

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 701kWORD 57k
9.9.2016
PE 584.100v02-00 A8-0260/2016

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Γεωργία)

(COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Mariya Gabriel

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Γεωργία)

(COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0142),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 77 παράγραφος 2, στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση στο Κοινοβούλιο (C8-0113/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ. 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0260/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στοχεύει στην τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 και στη μεταφορά της Γεωργίας στο Παράρτημα ΙΙ, το οποίο περιλαμβάνει τον κατάλογο των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών. Νομική βάση της πρότασης αποτελεί το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 

Η σύναψη συμφωνίας απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης με την ΕΕ δεν θεωρείται προαπαιτούμενο για την εξαίρεση των πολιτών της Γεωργίας από την υποχρέωση θεώρησης, δεδομένου ότι η Γεωργία έχει ήδη απαλλάξει όλους τους πολίτες της ΕΕ από την υποχρέωση θεώρησης για διαμονή διάρκειας 90 ημερών (εντός περιόδου 180 ημερών).

Από τότε που ξεκίνησε ο διάλογος ΕΕ-Γεωργίας για την ελευθέρωση των θεωρήσεων, τον Ιούνιο του 2012, η Επιτροπή έχει εκδώσει τέσσερις εκθέσεις προόδου για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την ελευθέρωση των θεωρήσεων (VLAP) από τη Γεωργία. Στην τελευταία έκθεση προόδου της Επιτροπής, η οποία εγκρίθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2015, κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η Γεωργία έχει επιτελέσει τις αναγκαίες προόδους και έχει εκπληρώσει όλα τα κριτήρια που καθορίζονται στο VLAP. Η εισηγήτρια χαιρετίζει ως πολύ θετικό το γεγονός ότι οι γεωργιανές αρχές πρότειναν νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες και εξακολούθησαν να κάνουν περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στο δεύτερο εξάμηνο του 2015 σε τομείς όπου έχει ήδη επιτευχθεί αρκετή πρόοδος.

Η Γεωργία αποτελεί στρατηγικό εταίρο για την ΕΕ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και ιδίως της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Η συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Γεωργίας που υπεγράφη το 2014 έχει οδηγήσει τις σχέσεις των δύο μερών σε ένα νέο επίπεδο, ενισχύοντας τη συνεργασία σε ευρύ φάσμα τομέων. Η συμφωνία σύνδεσης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της πολιτικής της ΕΕ για σταδιακή προσέγγιση με τη Γεωργία και της δέσμευσής της για μια στενή σχέση που θα περιλαμβάνει την πολιτική σύνδεση και την οικονομική ολοκλήρωση. 

Η εισαγωγή του καθεστώτος χωρίς θεωρήσεις έχει εξαιρετική σημασία για τους πολίτες της Γεωργίας, οι οποίοι θα επωφεληθούν σημαντικά από αυτό. Η ελευθέρωση των θεωρήσεων θα συμβάλει στην εμβάθυνση των επαφών μεταξύ των λαών. Η άρση των θεωρήσεων για τους πολίτες της Γεωργίας που ταξιδεύουν στην ΕΕ αποτελεί, υπ' αυτή την έννοια, σημαντικό μέσο αναβάθμισης των οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων και εντατικοποίησης του πολιτικού διαλόγου για διάφορα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. 

Η συμφωνία σύνδεσης ενδυνάμωσε τη συνεργασία και με την εγκαθίδρυση ενός χώρου ελευθέρων συναλλαγών. Με τον τρόπο αυτό, το εμπόριο με την ΕΕ αυξήθηκε σημαντικά και η ΕΕ κατέστη ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Γεωργίας, αντιπροσωπεύοντας το 30% των εξαγωγών της. Το καθεστώς ελευθέρων συναλλαγών στοχεύει στην προοδευτική οικονομική ολοκλήρωση.

Σε ό,τι αφορά την πολιτική και θεσμική κατάσταση, η Γεωργία είναι μια δημοκρατία σχετικώς σταθερή. Το σχέδιο δράσης για την ελευθέρωση των θεωρήσεων έχει αποδείξει ότι αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο για την προώθηση ενός φάσματος μεγαλόπνοων και δύσκολων μεταρρυθμίσεων, για παράδειγμα στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Η διευκόλυνση των θεωρήσεων θα ενθαρρύνει μια ανοικτή, ισόρροπη και εποικοδομητική ανταλλαγή για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γεωργία στο πλαίσιο του Ετήσιου Διαλόγου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα μεταξύ της ΕΕ και της Γεωργίας. Η εισηγήτρια εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να ενταθούν περαιτέρω οι προσπάθειες για βιώσιμη πρόοδο σε τομείς όπως η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, και ο δίκαιος χαρακτήρας των εκλογών και η αυξημένη συμμετοχή των εκπροσώπων των γυναικών και των εθνικών μειονοτήτων.

Σε ό,τι αφορά την κινητικότητα, θα πρέπει να εξετασθούν οι δυνητικές προκλήσεις που αφορούν τη μετανάστευση και την ασφάλεια, καθώς η ΕΕ παραμένει ελκυστικός προορισμός για τους μετανάστες από τη Γεωργία. Απέναντι στην αυξανόμενη τάση για αιτήσεις και εκδόσεις θεωρήσεων, η άρνηση χορήγησης θεώρησης παρέμεινε σχεδόν στα ίδια επίπεδα το 2015 (12,9%), με ελαφρά αύξηση κατά 0,2% σε σύγκριση με το 2014 (12,7%). Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της Eurostat το 2014, ο αριθμός των αρνήσεων εισόδου στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ των 28 μειώθηκε κατά 61% σε σύγκριση με το 2013, και κατά 56,5% το 2015. Η εισηγήτρια σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία που έχει η ομαλή εισαγωγή και ουσιαστική εφαρμογή του Ενοποιημένου Αναλυτικού Συστήματος για τη Μετανάστευση, το οποίο έχει ως στόχο τη διαχείριση της μετανάστευσης με ολοκληρωμένο τρόπο, με τον εντοπισμό των κινδύνων, την πρόβλεψη των απειλών και τον καθορισμό των κατάλληλων μέτρων. Η ενημερωτική εκστρατεία που διεξάγεται από τις γεωργιανές αρχές έχει ως στόχο να φωτίσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όσον αφορά τις μετακινήσεις χωρίς θεώρηση και μπορεί να αξιοποιηθεί ως εργαλείο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης.

Η Γεωργία μπορεί επίσης να καταστεί κεντρικός εταίρος στον αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων, της τρομοκρατίας και της διαφθοράς. Η εισηγήτρια επικροτεί το ενδιαφέρον που δείχνει η γεωργιανή κυβέρνηση για ενίσχυση της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol). Οι διεξαγόμενες διαπραγματεύσεις με τη Europol για τη σύναψη της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης με τη Γεωργία αποτελούν θετικό σημάδι και μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην ουσιαστική αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος.

Τέλος, η εισηγήτρια πιστεύει ότι, με την έγκριση αυτής της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαιώνει την αρχή βάσει της οποίας κάθε χώρα, μετά την επιτυχή εκπλήρωση όλων των κριτηρίων, μπορεί να επωφελείται από την ελευθέρωση των θεωρήσεων του καθεστώτος θεωρήσεων και υπενθυμίζει ότι τα κριτήρια που οδηγούν στην εν λόγω ελευθέρωση πρέπει να τηρούνται συνεχώς στο μέλλον μετά τη θέση της απόφασης σε ισχύ. Συνεπώς, και λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της απελευθέρωσης των θεωρήσεων για τους πολίτες της Γεωργίας, η εισηγήτρια συνιστά στα μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να υποστηρίξουν την έκθεση αυτή.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (7.7.2016)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Γεωργία)

(COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Andrejs Mamikins

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποβλέπει στην τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Γεωργία) (2016/0075(COD)).. Πιο συγκεκριμένα αφορά την εισαγωγή καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης διαβατηρίου για τη Γεωργία, με την μεταφορά του από το Παράρτημα Ι στο Παράρτημα ΙΙ. Το καθεστώς θα παρέχει πρόσβαση χωρίς θεώρηση διαβατηρίου στους υπηκόους της Γεωργίας που είναι κάτοχοι βιομετρικών διαβατηρίων και ταξιδεύουν στην ΕΕ, εξαιρουμένων του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, και συμπεριλαμβανομένων της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας και της Ελβετίας, για σύντομα χρονικά διαστήματα διάρκειας 90 ημερών εντός περιόδου 180 ημερών.

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων έχει υποστηρίξει επανειλημμένως τη διευκόλυνση της χορήγησης θεωρήσεων και την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων για όλες τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης, ως τρόπο προώθησης των διαπροσωπικών επαφών και ενίσχυσης των σχέσεων με την ΕΕ. Θεωρείται ένας από τους κύριους πυλώνες της πολιτικής, όπως έχει υπογραμμιστεί επανειλημμένως από τους αρχηγούς των κρατών μελών της ΕΕ κατά τις διασκέψεις κορυφής, και δίδει ισχυρό μήνυμα υποστήριξης στους πολίτες των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης.

Οι συμφωνίες μεταξύ ΕΕ και Γεωργίας για τη διευκόλυνση στον τομέα των θεωρήσεων και για την επανεισδοχή άρχισαν να ισχύουν την 1η Μαρτίου του 2011. Η πλήρης και αποτελεσματική εφαρμογή των δύο αυτών συμφωνιών αποτελεί μια από τις προϋποθέσεις για την έναρξη και τη συνέχιση του διαλόγου για την ελευθέρωση των θεωρήσεων. Ο διάλογος δρομολογήθηκε τον Ιούνιο του 2012. Καθ 'όλη τη διαδικασία, η Επιτροπή εξέδωσε τέσσερις εκθέσεις προόδου, για την αξιολόγηση της εφαρμογής του σχεδίου δράσης για την ελευθέρωση των θεωρήσεων (VLAP). Στην τελευταία, που εγκρίθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2015, η Επιτροπή έκρινε ότι η απαραίτητη πρόοδος έχει σημειωθεί και ότι όλα τα κριτήρια που καθορίζονται στο VLAP έχουν επιτευχθεί.

Η ελευθέρωση των θεωρήσεων θα ωφελήσει τα μέγιστα τους πολίτες της Γεωργίας, και εκτιμούμε την αξία της ιδιαίτερα για το δυναμικό της στην ενίσχυση της διαπροσωπικής επαφής μεταξύ των πολιτών, των φοιτητών, των πανεπιστημιακών, των καθηγητών, και των επιχειρηματιών. Η ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων με τη Γεωργία θα αυξήσει επίσης την ελκυστικότητά της για τον πληθυσμό στις κατεχόμενες περιοχές της Αμπχαζίας και την περιοχή της Νότιας Οσετίας, συμβάλλοντας στην ειρηνική επίλυση αυτών των συγκρούσεων.

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων έχει τονίσει ανέκαθεν τη σημασία του κράτους δικαίου, της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, του σεβασμού των δημοκρατικών αρχών, και στο πλαίσιο αυτό θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας, ιδιαίτερα σε αυτούς τους τομείς και ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών, οι οποίες θα είναι καθοριστικής σημασίας για την εδραίωση των δημοκρατικών θεσμών στη Γεωργία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να παρακολουθεί την κατάσταση πριν από τις εκλογές και να στείλει μια αποστολή για την παρακολούθηση των εκλογών, για να εξασφαλιστεί ότι τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ακολουθούνται και εφαρμόζονται. Κάθε μορφή βίας είναι έντονα καταδικαστέα.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της ελευθέρωσης των θεωρήσεων για τους πολίτες της Γεωργίας, η Επιτροπή επιθυμεί να δει μια ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας και την έναρξη ισχύος του τροποποιημένου κανονισμού, το συντομότερο δυνατόν για να μπορέσουν οι πολίτες να επωφεληθούν από αυτό.

******

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Τρίτες χώρες οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτες χώρες οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Γεωργία)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

9.6.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Andrejs Mamikins

24.5.2016

Εξέταση στην επιτροπή

13.6.2016

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

7.7.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

5

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, László Tőkés, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Boris Zala

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Paavo Väyrynen, Janusz Zemke

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Heidi Hautala


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Τρίτες χώρες οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και τρίτες χώρες οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Γεωργία)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

9.3.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

9.6.2016

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Мария Габриел

25.4.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

21.4.2016

25.4.2016

27.6.2016

4.7.2016

Ημερομηνία έγκρισης

5.9.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

44

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Мария Габриел, Филиз Хюсменова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Angelika Mlinar, Luigi Morgano, Emilian Pavel, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Daniele Viotti

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Burkhard Balz, Evelyne Gebhardt, Sylvie Goddyn, Андрей Ковачев, Arne Lietz, Clare Moody, Владимир Уручев, Rainer Wieland

Ημερομηνία κατάθεσης

9.9.2016


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

44

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

GUE/NGL

Cornelia Ernst

PPE

Burkhard Balz, Andrea Bocskor, Michał Boni, Pál Csáky, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Andrey Kovatchev, Barbara Kudrycka, József Nagy, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Rainer Wieland, Jaromír Štětina

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Evelyne Gebhardt, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Arne Lietz, Clare Moody, Luigi Morgano, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

5

-

EFDD

Gerard Batten, Ignazio Corrao, Beatrix von Storch

ENF

Sylvie Goddyn

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου