MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Georgia)

  9.9.2016 - (COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD)) - ***I

  Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
  Esittelijä: Mariya Gabriel


  Menettely : 2016/0075(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0260/2016
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A8-0260/2016
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Georgia)

  (COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD))

  (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0142),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 77 artiklan 2 kohdan a alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0113/2016),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn pöytäkirjan (N:o 1) kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

  –  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön sekä ulkoasiainvaliokunnan lausunnon (A8-0260/2016),

  1.  vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

  2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  PERUSTELUT

  Euroopan komission ehdotuksen tarkoituksena on muuttaa asetusta N:o 539/2001 ja siirtää Georgia liitteeseen II, jossa vahvistetaan luettelo niistä kolmansista maista, joiden kansalaiset eivät tarvitse jäsenvaltioiden ulkorajoja ylittäessään viisumia. Ehdotuksen oikeusperusta on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 77 artiklan 2 kohdan a alakohta.

  Georgian kansalaisten viisumivapauden ehdoksi ei tarvitse asettaa viisumivapaussopimuksen tekemistä EU:n kanssa, sillä Georgia on jo vapauttanut kaikki EU:n kansalaiset viisumipakosta 90 päivää (180 päivän jakson aikana) kestävän oleskelun osalta.

  EU:n ja Georgian välinen viisumivapautta koskeva vuoropuhelu käynnistyi kesäkuussa 2012, ja sen jälkeen komissio on julkaissut neljä edistymiskertomusta Georgian viisumivapautta koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta. Komission viimeisimmässä edistymiskertomuksessa, joka hyväksyttiin 18. joulukuuta 2015, todettiin, että Georgia oli edistynyt riittävästi ja täyttänyt kaikki viisumivapautta koskevassa toimintasuunnitelmassa asetetut edellytykset. Esittelijä pitää erittäin myönteisenä sitä, että Georgian viranomaiset esittivät uusia lainsäädäntöaloitteita ja jatkoivat jo tehtyjen uudistusten toteuttamista vuoden 2015 jälkipuoliskolla myös aloilla, joilla oli jo edistytty riittävästi.

  Georgia on EU:n strateginen kumppani Euroopan naapuruuspolitiikan ja erityisesti itäisen kumppanuuden puitteissa. EU:n ja Georgian vuonna 2014 allekirjoittama assosiaatiosopimus on lisännyt yhteistyötä monilla aloilla ja nostanut suhteet uudelle tasolle. Assosiaatiosopimus on keskeinen osa unionin asteittaisen lähentymisen politiikkaa Georgian kanssa ja osa sitoutumista läheiseen suhteeseen, johon sisältyvät poliittinen assosiaatio ja taloudellinen yhdentyminen.

  Viisumivapauden käyttöön ottaminen on erittäin tärkeää Georgian kansalaisille, joille on siitä suurta hyötyä. Viisumipakon poistaminen edistää osaltaan ihmisten välisten yhteyksien vahvistumista. Unioniin matkustavien Georgian kansalaisten viisumivapaus on näin ollen hyvä tapa lujittaa talous- ja kulttuurisuhteita sekä lisätä poliittista vuoropuhelua eri aiheista, kuten ihmisoikeuksista ja perusvapauksista.

  Assosiaatiosopimus on tehostanut yhteistyötä myös siksi, että sillä luotiin vapaakauppa-alue. Tämän seurauksena kauppa unionin kanssa on lisääntynyt merkittävästi ja unionista on tullut Georgian merkittävin kauppakumppani, jonka osuus Georgian viennistä on 30 prosenttia. Vapaakauppajärjestelmällä pyritään asteittaiseen taloudelliseen integroitumiseen.

  Poliittisesta ja institutionaalisesta tilanteesta voidaan todeta, että Georgia on verrattain vakaa demokratia. Viisumivapautta koskeva toimintasuunnitelma on osoittautunut tehokkaaksi välineeksi kauaskantoisten ja vaikeiden uudistusten toteuttamisessa esimerkiksi oikeus- ja sisäasioiden alalla. Viisumimenettelyjen helpottaminen edistää avointa, tasapuolista ja rakentavaa vuoropuhelua Georgian ihmisoikeustilanteesta EU:n ja Georgian välisen vuotuisen ihmisoikeusvuoropuhelun puitteissa. Esittelijä muistuttaa, että on tarpeen entisestään tehostaa pyrkimystä varmistaa kestävä kehitys eri aloilla, kuten tiedotusvälineiden vapaudessa, oikeuslaitoksen riippumattomuudessa, vaalien rehellisyydessä sekä naisten ja kansallisten vähemmistöjen edustajien osallistumisen edistämisessä.

  Liikkuvuuden suhteen on kiinnitettävä huomiota mahdollisiin muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen liittyviin haasteisiin, koska unioni on edelleen houkutteleva kohde georgialaisille maahanmuuttajille. Viisumihakemusten ja myönnettyjen viisumien määrän lisääntymisestä huolimatta evättyjen viisumien osuus on pysynyt lähes samana vuonna 2015 (12,9 prosenttia) ja kasvanut vain vähän eli 0,2 prosenttia verrattuna vuoteen 2014 (12,7 prosenttia). Eurostatin viimeisimpien, vuoden 2014 tilastojen mukaan maahanpääsyn epääminen 28 jäsenvaltion EU:n ulkorajoilla on vähentynyt 61 prosentilla verrattuna vuoteen 2013 ja 56,5 prosentilla vuonna 2015. Esittelijä huomauttaa tässä yhteydessä, että on tärkeää ottaa sujuvasti käyttöön ja soveltaa tehokkaasti maahanmuuton yhdennettyä analysointijärjestelmää, jolla pyritään hallitsemaan muuttoliikettä kattavasti tunnistamalla riskit, ennustamalla uhat ja laatimalla asianmukaisia toimenpiteitä. Georgian viranomaisten toteuttamaa tiedotuskampanjaa viisumivapaaseen matkustamiseen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista voidaan käyttää laittoman maahanmuuton ehkäisemiseen ja käsittelemiseen.

  Georgiasta voi myös tulla keskeinen kumppani järjestäytyneen rikollisuuden, kuten ihmiskaupan, terrorismin ja korruption, torjunnassa. Esittelijä pitää myönteisenä Georgian hallituksen osoittamaa kiinnostusta tehostaa yhteistyötä Euroopan poliisiviraston (Europol) kanssa. Neuvottelut, jotka käytiin Europolin kanssa, kun strategista kumppanuussopimusta solmittiin Georgian kanssa, olivat myönteinen merkki, ja niistä voi olla merkittävää etua järjestäytyneen rikollisuuden tehokkaassa torjunnassa.

  Esittelijä uskoo, että hyväksymällä tämän komission ehdotuksen parlamentti vahvistaa sen periaatteen, että kaikki maat, jotka täyttävät kaikki asetetut edellytykset, voivat hyötyä viisumivapaudesta, ja muistuttaa, että viisumipakon poistamiseen vaadittuja ehtoja on noudatettava jatkuvasti myös päätöksen tultua voimaan. Edellä mainituista syistä ja ottaen huomioon, miten suuri merkitys viisumipakon poistamisella on Georgian kansalaisille, esittelijä suosittelee, että kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan jäsenet antavat tukensa tälle mietinnölle.

  ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO (7.7.2016)

  kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Georgia)
  (COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD))

  Valmistelija: Andrejs Mamikins

  LYHYET PERUSTELUT

  Euroopan komission ehdotuksen tarkoituksena on muuttaa asetusta (EY) N:o 539/2001, jossa vahvistetaan luettelo kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Georgia) (2016/0075(COD)). Ehdotus koskee viisumivapauden myöntämistä Georgialle siirtämällä Georgia liitteen I luettelosta liitteen II luetteloon. Viisumivapauden myöntäminen antaa niille Georgian kansalaisille, joilla on biometrinen passi, vapauden matkustaa ilman viisumia unioniin, paitsi Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Irlantiin, sisältäen kuitenkin Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin. Viisumivapaus koskee lyhytaikaista oleskelua, jonka kesto on enintään 90 päivää minkä tahansa 180 päivän jakson aikana.

  Ulkoasiainvaliokunta on toistuvasti tukenut itäisten kumppanuuden maiden viisumimenettelyjen helpottamista ja viisumivapautta keinona edistää ihmisten välisiä kontakteja ja parantaa suhteita unioniin. Tätä pidetään yhtenä tämän politiikan pääpilarina, jota on toistuvasti korostettu unionin jäsenvaltioiden päämiesten huippukokouksissa, ja vahvana viestinä itäisen kumppanuuden maiden kansalaisille.

  Unionin ja Georgian väliset sopimukset viisumikäytäntöjen helpottamisesta ja takaisinotosta tulivat voimaan 1. maaliskuuta 2011. Näiden sopimusten täysimääräinen ja tosiasiallinen täytäntöönpano oli yksi ehto viisumivapautta koskevan vuoropuhelun jatkamiselle. Vuoropuhelu käynnistettiin kesäkuussa 2012. Komissio on vuoropuhelun aikana julkaissut neljä edistymiskertomusta, joissa arvioidaan viisumivapautta koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa. Näistä viimeisimmässä, joka hyväksyttiin 18. joulukuuta 2015, komissio arvioi, että vaaditut muutokset ja kaikki viisumivapautta koskevassa toimintasuunnitelmassa asetetut edellytykset oli toteutettu.

  Viisumipakon poistaminen hyödyttää Georgian kansalaisia suuresti. Ulkoasiainvaliokunta arvostaa sen merkitystä erityisesti siksi, että sillä on hyvät edellytykset edistää ihmisten välisiä kontakteja, myös opiskelijoiden, opettajien, tutkijoiden ja yrittäjien kohdalla. Lisäksi Georgian viisumipakon poistaminen tekee maasta houkuttelevamman Abhasian ja Etelä-Ossetian väestölle, mikä voi osaltaan edesauttaa näiden alueiden konfliktien rauhanomaista ratkaisua.

  Ulkoasiainvaliokunta on aina korostanut oikeusvaltioperiaatteen, oikeuslaitoksen riippumattomuuden sekä demokraattisten periaatteiden kunnioittamisen merkitystä ja jatkaa tässä asiayhteydessä unionin ja Georgian assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanon valvomista, erityisesti näillä alueilla ja tulevat parlamenttivaalit huomioon ottaen, sillä ne ovat Georgian demokraattisten instituutioiden vahvistamisen koetinkivi. Euroopan parlamentin olisi valvottava tilannetta vaalien edellä ja lähetettävä valtuuskunta tarkkailemaan vaaleja, jotta korkeimpien kansainvälisten normien noudattaminen ja toteutus voidaan varmistaa. Kaikki mahdollinen väkivalta tuomitaan jyrkästi sekä nyt että jatkossa.

  Ottaen lopuksi huomioon, miten tärkeää viisumivapaus on Georgian kansalaisille, valiokunta toivoo prosessin tulevan pikaiseen päätökseen ja muutetun asetuksen tulevan voimaan mahdollisimman pian, jotta kansalaiset voivat hyötyä siitä.

  ******

  Ulkoasianvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa esittämään, että parlamentti vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen.

  ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja kolmannet maat, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Georgia)

  Viiteasiakirjat

  COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  LIBE

  11.4.2016

   

   

   

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  AFET

  9.6.2016

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Andrejs Mamikins

  24.5.2016

  Valiokuntakäsittely

  13.6.2016

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  7.7.2016

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  43

  5

  3

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, László Tőkés, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Boris Zala

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Paavo Väyrynen, Janusz Zemke

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Heidi Hautala

  ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja kolmannet maat, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Georgia)

  Viiteasiakirjat

  COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD)

  Annettu EP:lle (pvä)

  9.3.2016

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  LIBE

  11.4.2016

   

   

   

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  AFET

  9.6.2016

   

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Mariya Gabriel

  25.4.2016

   

   

   

  Valiokuntakäsittely

  21.4.2016

  25.4.2016

  27.6.2016

  4.7.2016

  Hyväksytty (pvä)

  5.9.2016

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  44

  5

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Angelika Mlinar, Luigi Morgano, Emilian Pavel, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Daniele Viotti

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Burkhard Balz, Evelyne Gebhardt, Sylvie Goddyn, Andrey Kovatchev, Arne Lietz, Clare Moody, Vladimir Urutchev, Rainer Wieland

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  9.9.2016

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  44

  +

  ALDE

  Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

  ECR

  Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

  GUE/NGL

  Cornelia Ernst

  PPE

  Burkhard Balz, Andrea Bocskor, Michał Boni, Pál Csáky, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Andrey Kovatchev, Barbara Kudrycka, József Nagy, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Rainer Wieland, Jaromír Štětina

  S&D

  Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Evelyne Gebhardt, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Arne Lietz, Clare Moody, Luigi Morgano, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer

  VERTS/ALE

  Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

  5

  -

  EFDD

  Gerard Batten, Ignazio Corrao, Beatrix von Storch

  ENF

  Sylvie Goddyn

  NI

  Udo Voigt

  0

  0

   

   

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää