Pranešimas - A8-0260/2016Pranešimas
A8-0260/2016

  PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (Gruzija)

  9.9.2016 - (COM(2016) 0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD)) - ***I

  Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
  Pranešėja: Mariya Gabriel


  Procedūra : 2016/0075(COD)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A8-0260/2016
  Pateikti tekstai :
  A8-0260/2016
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (Gruzija)

  (COM(2016) 0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD))

  (Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0142),

  –  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 77 straipsnio 2 dalies a punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0113/2016),

  –  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

  –  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo Protokolą Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje,

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

  –  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto nuomonę (A8-0260/2016),

  1.  priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą;

  2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

  3.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

  AIŠKINAMOJI DALIS

  Europos Komisijos pasiūlymu siekiama iš dalies pakeisti Reglamentą Nr. 539/2001 ir perkelti Gruziją į II priedą – jame pateikiamas trečiųjų šalių, kurių piliečiams netaikomas reikalavimas gauti vizą norint kirsti valstybių narių išorės sienas, sąrašas. Šio pasiūlymo teisinis pagrindas yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 77 straipsnio 2 dalies a punktas.

  Bevizio režimo susitarimo sudarymas su ES nelaikomas prielaida vizų režimo išimčiai Gruzijos piliečių atžvilgiu įgyvendinti, kadangi Gruzija reikalavimo turėti vizą ir taip netaiko nė vienam ES piliečiui, atvykstančiam į šalį 90-čiai dienų (per bet kurį 180 dienų laikotarpį).

  Nuo 2012 m. birželio mėn., kai prasidėjo ES ir Gruzijos dialogas dėl vizų režimo liberalizavimo, Komisija yra paskelbusi keturias pažangos ataskaitas dėl to, kaip Gruzija įgyvendina vizų režimo liberalizavimo veiksmų planą. 2015 m. gruodžio 18 d. patvirtintoje naujausioje Komisijos pažangos ataskaitoje daroma išvada, kad Gruzija padarė reikiamą pažangą ir įgyvendino visus vizų režimo liberalizavimo veiksmų plane nustatytus kriterijus. Pranešėja itin teigiamai vertina tai, kad Gruzijos valdžios institucijos pasiūlė naujų teisėkūros iniciatyvų ir 2015 m. antrojoje tęsė pradėtas reformas srityse, kuriose ir taip padaryta pakankama pažanga.

  Gruzija yra strateginė ES partnerė įgyvendinant Europos kaimynystės politiką, ypač Rytų partnerystę. 2014 m. pasirašytas ES ir Gruzijos asociacijos susitarimas šalių santykius pakylėjo į naują lygmenį ir sustiprino bendradarbiavimą daugybėje sričių. Asociacijos susitarimas yra neatskiriama ES nuoseklaus suartėjimo su Gruzija politikos ir jos įsipareigojimą puoselėti artimus santykius, kurie apimtų politinę asociaciją ir ekonominę integraciją, dalis.

  Bevizio režimo taikymas labai svarbus Gruzijos piliečiams ir jis jiems bus labai naudingas. Liberalizavus vizų režimą, bus paskatintas žmonių tarpusavio ryšių stiprinimas. Šiuo požiūriu tai, kad Gruzijos piliečiams nebebus taikomas reikalavimas turėti vizą jiems keliaujant į ES, yra svarbi ekonominių ir kultūrinių ryšių stiprinimo bei intensyvesnio politinio dialogo įvairiais klausimais, įskaitant žmogaus teises ir pagrindines laisves, priemonė.

  Pagal asociacijos susitarimą bendradarbiavimas buvo sustiprintas ir sukuriant laisvosios prekybos erdvę. Dėl to, savo ruožtu, stipriai išaugo prekyba su ES, kuri tapo svarbiausia Gruzijos prekybos partnere: 30 proc. Gruzijos prekių eksportuojama į ES. Laisvosios prekybos režimo tikslas – laipsniška ekonominė integracija.

  Kalbant apie politinę ir institucinę padėtį, Gruzija yra santykinai stabili demokratinė valstybė. Vizų režimo liberalizavimo veiksmų planas pasitvirtino kaip veiksminga priemonė įvairioms plataus užmojo sudėtingoms reformoms, pvz., teisingumo ir vidaus reikalų srityje, skatinti. Supaprastinus vizų režimą, bus paskatinta atvira, rami ir konstruktyvi diskusija žmogaus teisių padėties Gruzijoje klausimais metinio ES ir Gruzijos dialogo žmogaus teisių klausimais kontekste. Pranešėja atkreipia dėmesį į būtinybę toliau stiprinti pastangas siekiant ilgalaikės pažangos tokiose srityse, kaip žiniasklaidos laisvė, teismų nepriklausomumas ir sąžiningi rinkimai, taip pat didesnis moterų ir tautinių mažumų dalyvavimas.

  Kalbant apie judumą, būtina atsižvelgti į galimus iššūkius migracijos ir saugumo srityse, kadangi ES toliau traukia migrantus iš Gruzijos. Turint galvoje tai, kad prašymų išduoti vizą ir vizų išdavimo tendencija stiprėja, atsisakymų išduoti vizą mastas 2015 m. beveik nepakito (12,9 proc.) – jis padidėjo tik 0,2 proc. palyginti su 2014 m. (12,7 proc.). Remiantis naujausiais Eurostato duomenimis, 2014 m. atvejų, kai asmenis atsisakyta įleisti prie 28 ES valstybių narių išorės sienų, skaičius sumažėjo 61 proc. palyginti su 2013 m. ir 56,5 proc. palyginti su 2015 m. Šiuo požiūriu pranešėja pažymi, kad svarbu sklandžiai įdiegti ir veiksmingai taikyti vieningą migracijos analizės sistemą, kurios tikslas – visapusiška migracijos kontrolė įvardijant riziką, prognozuojant grėsmes ir nustatant tinkamas priemones. Informavimo kampanijos, kurią yra vykdžiusios Gruzijos valdžios institucijos, tikslas buvo informuoti apie teises ir pareigas, susijusias su bevizėmis kelionėmis, ir ja būtų galima pasinaudoti kaip neteisėtos migracijos prevencijos ir kovos su šiuo reiškiniu priemone.

  Be to, Gruzija galėtų tapti labai svarbia partnere kovojant su organizuotu nusikalstamumu, įskaitant prekybą žmonėmis, terorizmą ir korupciją. Pranešėja palankiai vertina Gruzijos vyriausybės susidomėjimą, parodytą siekiant sustiprinti bendradarbiavimą su Europos policijos biuru (Europolu). Derybos su Europolu dėl strateginės partnerystės susitarimo sudarymo su Gruzija yra teigiamas ženklas ir gali stipriai prisidėti prie veiksmingos kovos su organizuotu nusikalstamumu.

  Galiausiai pranešėja mano, jog, priimdamas šį Europos Komisijos pasiūlymą, Europos Parlamentas patvirtintų principą, kad kiekviena šalis, sėkmingai įvykdžiusi visus kriterijus, gali naudotis vizų režimo liberalizavimu, ir primena, kad, įsigaliojus šiam sprendimui, kriterijų, kuriuos įvykdžius pasiektas šis liberalizavimas, turi būti nuolat laikomasi ir ateityje. Taigi, atsižvelgdama į vizų režimo liberalizavimo svarbą Gruzijos piliečiams, pranešėja rekomenduoja Piliečių teisių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nariams pritarti šiam pranešimui.

  Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ (7.7.2016)

  pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (Gruzija)
  (COM(2016) 0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD))

  Nuomonės referentas: Andrejs Mamikins

  TRUMPAS PAGRINDIMAS

  Europos Komisijos pasiūlymu siekiama iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 539/2001, nustatantį trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (Gruzija) (2016/0075(COD)). Jis visų pirma konkrečiai susijęs su bevizio režimo taikymo Gruzijai pradžia, šią šalį perkeliant iš I priedo į II priedą. Juo suteikiama galimybė Gruzijos piliečiams, turintiems biometrinius pasus, be vizų vykti į ES, išskyrus Jungtinę Karalystę ir Airiją, taip pat į Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją ir Šveicariją, trumpalaikiam buvimui ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį.

  Užsienio reikalų komitetas nuolat rėmė vizų režimo supaprastinimą ir liberalizavimą Rytų partnerystės šalims kaip būdą skatinti žmonių tarpusavio ryšius ir gerinti santykius su ES. Vizų režimo supaprastinimas ir liberalizavimas laikomas vienu iš pagrindinių šios politikos ramsčių, į jį nuolat atkreipiamas dėmesys ES valstybių narių vadovų aukščiausiojo lygio susitikimuose ir juo siunčiama aiški žinia Rytų partnerystės šalių piliečiams.

  2011 m. kovo 1 d. įsigaliojo ES ir Gruzijos vizų režimo supaprastinimo ir readmisijos susitarimai. Visapusiškas ir veiksmingas šių dviejų susitarimų įgyvendinimas buvo viena iš sąlygų siekiant tęsti dialogą dėl vizų režimo liberalizavimo. Šis dialogas pradėtas 2012 m. birželio mėn. Vykstant procesui Komisija paskelbė keturias pažangos ataskaitas, įvertindama vizų režimo liberalizavimo veiksmų plano įgyvendinimą. Naujausioje ataskaitoje, priimtoje 2015 m. gruodžio 18 d., Komisija įvertino, kad padaryta reikiama pažanga ir kad visi vizų režimo liberalizavimo veiksmų plane nustatyti kriterijai įvykdyti.

  Vizų režimo liberalizavimas bus labai naudingas Gruzijos piliečiams ir mes jį vertiname visų pirma dėl galimybių išplėsti žmonių, be kita ko, studentų, dėstytojų, mokytojų ir verslininkų, tarpusavio ryšius. Dėl vizų režimo liberalizavimo su Gruzija taip pat išaugs šios šalies patrauklumas tarp okupuotų Abchazijos ir Pietų Osetijos regionų gyventojų, taip prisidedant prie taikaus šių konfliktų sprendimo.

  Užsienio reikalų komitetas visuomet pabrėžė teisinės valstybės, teisminių institucijų nepriklausomumo ir pagarbos demokratiniams principams svarbą ir, atsižvelgdamas į tai, toliau stebės ES ir Gruzijos asociacijos susitarimo įgyvendinimą, ypač minėtose srityse ir turint mintyje būsimus parlamento rinkimus, kurie bus lakmuso popierėlis Gruzijos demokratinių institucijų konsolidavimui patikrinti. Europos Parlamentas turėtų stebėti padėtį iki rinkimų ir nusiųsti rinkimų stebėjimo misiją siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi aukščiausių tarptautinių standartų ir jie būtų įgyvendinti. Bet koks smurtas yra ir bus griežtai smerkiamas.

  Galiausiai, atsižvelgiant į vizų režimo liberalizavimo svarbą Gruzijos piliečiams, Užsienio reikalų komitetas norėtų, kad procedūra būtų greitai užbaigta ir kuo greičiau įsigaliotų iš dalies pakeistas reglamentas, kad piliečiai galėtų šiuo režimu naudotis.

  ******

  Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą siūlyti Parlamentui priimti savo poziciją per pirmąjį svarstymą perimant Komisijos pasiūlymą.

  NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Trečiosios šalys, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiosios šalys, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas (Gruzija)

  Nuorodos

  COM(2016) 0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD)

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  LIBE

  11.4.2016

   

   

   

  Nuomonę pateikė

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  AFET

  9.6.2016

  Nuomonės referentas (-ė)

         Paskyrimo data

  Andrejs Mamikins

  24.5.2016

  Svarstymas komitete

  13.6.2016

   

   

   

  Priėmimo data

  7.7.2016

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  43

  5

  3

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, László Tőkés, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Boris Zala

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Paavo Väyrynen, Janusz Zemke

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

  Heidi Hautala

  ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Trečiosios šalys, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiosios šalys, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas (Gruzija)

  Nuorodos

  COM(2016) 0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD)

  Pateikimo Europos Parlamentui data

  9.3.2016

   

   

   

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  LIBE

  11.4.2016

   

   

   

  Nuomonę teikiantys komitetai

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  AFET

  9.6.2016

   

   

   

  Pranešėjai

         Paskyrimo data

  Mariya Gabriel

  25.4.2016

   

   

   

  Svarstymas komitete

  21.4.2016

  25.4.2016

  27.6.2016

  4.7.2016

  Priėmimo data

  5.9.2016

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  44

  5

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Angelika Mlinar, Luigi Morgano, Emilian Pavel, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Daniele Viotti

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

  Burkhard Balz, Evelyne Gebhardt, Sylvie Goddyn, Andrey Kovatchev, Arne Lietz, Clare Moody, Vladimir Urutchev, Rainer Wieland

  Pateikimo data

  9.9.2016

  GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

  44

  +

  ALDE

  Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

  ECR

  Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

  GUE/NGL

  Cornelia Ernst

  PPE

  Burkhard Balz, Andrea Bocskor, Michał Boni, Pál Csáky, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Andrey Kovatchev, Barbara Kudrycka, József Nagy, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Rainer Wieland, Jaromír Štětina

  S&D

  Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Evelyne Gebhardt, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Arne Lietz, Clare Moody, Luigi Morgano, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer

  VERTS/ALE

  Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

  5

  -

  EFDD

  Gerard Batten, Ignazio Corrao, Beatrix von Storch

  ENF

  Sylvie Goddyn

  NI

  Udo Voigt

  0

  0

   

   

  Sutartiniai ženklai:

  +  :  už

  -  :  prieš

  0  :  susilaikė