Procedură : 2016/0075(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0260/2016

Texte depuse :

A8-0260/2016

Dezbateri :

PV 02/02/2017 - 3
CRE 02/02/2017 - 3

Voturi :

PV 02/02/2017 - 7.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0016

RAPORT     ***I
PDF 547kWORD 62k
9.9.2016
PE 584.100v01-00 A8-0260/2016

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Georgia)

(COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportoare: Mariya Gabriel

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Georgia)

(COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0142),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 77 alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0113/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Protocolul (nr. 1) la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0260/2016),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei;

2.  îi solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  îi încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea Comisiei Europene vizează modificarea Regulamentului nr. 539/2001 și transferarea Georgiei la anexa II, în care figurează lista țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de obligația de a deține viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre. Temeiul juridic al propunerii îl constituie articolul 77 alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). 

Încheierea unui acord privind un regim fără vize cu UE nu este considerată drept o condiție prealabilă pentru punerea în aplicare a scutirii de vize pentru cetățenii georgieni, întrucât Georgia a introdus deja, pentru toți cetățenii UE, un regim de exonerare de obligația de a deține viză pentru perioadele de ședere de 90 de zile (într-un interval de 180 de zile).

De la lansarea dialogului privind liberalizarea vizelor între UE și Georgia, în iunie 2012, Comisia a publicat patru rapoarte privind progresele înregistrate cu privire la punerea în aplicare de către Georgia a Planului de acțiune privind liberalizarea vizelor (PALV). În ultimul raport al Comisiei privind progresele înregistrate, adoptat la 18 decembrie 2015, aceasta a evaluat că Georgia a realizat progresele necesare și a îndeplinit toate obiectivele de referință prevăzute în PALV. Raportoarea salută drept foarte pozitiv faptul că autoritățile georgiene au propus noi inițiative legislative și au continuat reformele asumate în a doua jumătate a anului 2015 în domenii în care au fost deja realizate progrese suficiente.

Georgia este un partener strategic pentru UE în cadrul politicii europene de vecinătate și în special al Parteneriatului estic. Acordul de asociere dintre UE și Georgia, semnat în 2014, a introdus o nouă etapă a relațiilor prin consolidarea cooperării într-o gamă largă de domenii. Acordul de asociere constituie parte integrantă din politica UE de implicare secvențială a Georgiei, precum și din angajamentul acesteia în vederea unei relații apropiate care cuprinde asocierea politică și integrarea economică. 

Introducerea regimului de călătorii fără viză este deosebit de importantă pentru cetățenii georgieni, care vor beneficia foarte mult de pe urma acestuia. Liberalizarea vizelor va contribui la aprofundarea contactelor interpersonale. Exonerarea de obligația de a deține viză pentru cetățenii georgieni care călătoresc în UE este, în acest sens, un instrument important de consolidare a relațiilor economice și culturale și de intensificare a dialogului politic pe diverse teme, inclusiv drepturile omului și libertățile fundamentale. 

Acordul de asociere a contribuit la intensificarea cooperării și prin stabilirea unei zone de liber schimb. Ca urmare, schimburile comerciale cu UE au crescut în mod semnificativ și UE a devenit cel mai important partener comercial al Georgiei, reprezentând 30 % din exporturile sale. Regimul de liber schimb vizează integrarea economică treptată.

În ceea ce privește situația politică și instituțională, Georgia este o democrație relativ stabilă. Planul de acțiune privind liberalizarea regimului de vize s-a dovedit a fi un instrument eficient de promovare a unei serii de reforme de amploare și dificile, spre exemplu în domeniul justiției și al afacerilor interne. Măsurile de facilitare a eliberării vizelor vor încuraja un schimb deschis, echilibrat și constructiv privind situația drepturilor omului în Georgia în contextul dialogului anual privind drepturile omului dintre UE și Georgia. Raportoarea atrage atenția asupra necesității de a continua intensificarea eforturilor pentru realizarea unor progrese sustenabile în domenii precum libertatea presei, independența sistemului judiciar, precum și corectitudinea alegerilor și participarea sporită a femeilor și a reprezentanților minorităților naționale.

În ceea ce privește mobilitatea, potențialele provocări în materie de migrație și de securitate trebuie să fie luate în considerare, având în vedere faptul că UE rămâne o destinație atractivă pentru migranții din Georgia. Având în vedere tendința de creștere a numărului de cereri de viză și de vize eliberate, rata de refuz al vizelor a rămas aproape aceeași în 2015 (12,9 %), cu o ușoară creștere de 0,2 % față de 2014 (12,7 %). Conform celor mai recente statistici ale Eurostat, în 2014 numărul de refuzuri de intrare la frontierele externe ale UE 28 a scăzut cu 61 % în comparație cu 2013 și cu 56,5 % în 2015. Raportoarea subliniază, în acest sens, importanța introducerii treptate și aplicarea efectivă a sistemului analitic unificat privind migrația, care vizează gestionarea migrației într-un mod cuprinzător prin identificarea riscurilor, realizarea de previziuni privind amenințările și luarea de măsuri adecvate. Campania de informare, care a fost efectuată de autoritățile georgiene, urmărește să clarifice drepturile și obligațiile legate de călătoriile fără viză și poate fi utilizată ca instrument pentru a preveni și a combate migrația ilegală.

Georgia poate deveni un partener-cheie și în domeniul luptei împotriva criminalității organizate, inclusiv în combaterea traficului de ființe umane, a terorismului și a corupției. Raportoarea salută interesul manifestat de guvernul georgian de a îmbunătăți cooperarea cu Oficiul European de Poliție (Europol). Negocierile purtate cu Europol pentru încheierea acordului de parteneriat strategic cu Georgia reprezintă un semnal pozitiv și pot contribui în mod semnificativ la combaterea eficace a criminalității organizate.

În cele din urmă, raportoarea consideră că, odată cu adoptarea prezentei propuneri a Comisiei Europene, Parlamentul European confirmă principiul potrivit căruia fiecare țară, după îndeplinirea cu succes a tuturor criteriilor de referință, poate beneficia de pe urma liberalizării regimului vizelor și reamintește faptul că criteriile care au condus la această liberalizare trebuie să fie respectate în continuare în viitor, după intrarea în vigoare a deciziei. Prin urmare, și luând în considerare importanța liberalizării vizelor pentru cetățenii Georgiei, raportoarea recomandă membrilor Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne să sprijine prezentul raport.


AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe (7.7.2016)

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Georgia)

(COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD))

Raportor pentru aviz: Andrejs Mamikins

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea Comisiei Europene urmărește să modifice Regulamentul (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Georgia) (2016/0075(COD)). Mai exact, se referă în mod special la introducerea regimului de călătorii fără viză pentru Georgia, prin transferarea acestei țări de la anexa I la anexa II. Această schimbare va permite accesul fără viză al cetățenilor din Georgia, titulari ai unui pașaport biometric, care călătoresc în UE, cu excepția Regatului Unit și a Irlandei și incluzând Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția, pentru șederi scurte, de 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile.

Comisia pentru afaceri externe a susținut în mod repetat facilitarea eliberării vizelor și liberalizarea acestora pentru toate țările Parteneriatului estic, ca modalitate de promovare a contactelor între popoare și de consolidare a relațiilor cu UE. Acest aspect este considerat unul dintre pilonii de bază ai acestei politici, subliniat deseori în summituri de către șefii statelor membre ale UE, și un puternic mesaj de sprijin către cetățenii țărilor din Parteneriatul estic.

Acordurile de facilitare a vizelor și acordurile de readmisie între UE și Georgia au intrat în vigoare la 1 martie 2011. Punerea în aplicare deplină și eficace a acestor două acorduri a fost una dintre condițiile pentru continuarea dialogului privind liberalizarea vizelor. Dialogul a fost lansat în iunie 2012. Pe parcursul procesului, Comisia a prezentat patru rapoarte privind progresele înregistrate, pentru a evalua punerea în aplicare a Planului de acțiune privind liberalizarea vizelor (PALV). În ultimul, adoptat la 18 decembrie 2015, Comisia a evaluat că s-au înregistrat progresele necesare și că toate obiectivele de referință prevăzute în PALV au fost realizate.

Liberalizarea vizelor va fi în beneficiul considerabil al cetățenilor georgieni, și îi estimăm valoarea în special în ceea ce privește potențialul acestuia de a intensifica contactele interpersonale, inclusiv pentru studenți, cadre universitare, profesori, oameni de afaceri. Liberalizarea vizelor cu Georgia își va intensifica, de asemenea, atractivitatea pentru populație în regiunile ocupate din Abhazia și regiunea Osetiei de Sud, contribuind, astfel, la soluționarea pașnică a acestor conflicte.

Comisia pentru afaceri externe a subliniat întotdeauna importanța statului de drept, independența sistemului judiciar, respectarea principiilor democratice și, în acest context, va continua să monitorizeze punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia, în special în aceste domenii, precum și în perspectiva viitoarelor alegeri parlamentare care vor fi un test definitoriu pentru consolidarea instituțiilor democratice din Georgia. Parlamentul European ar trebui să monitorizeze situația înainte de alegeri și să trimită o misiune de observare a alegerilor, pentru a garanta că cele mai înalte standarde internaționale sunt respectate și puse în aplicare. Orice act de violență este și va continua să fie condamnat cu fermitate.

În concluzie, având în vedere importanța liberalizării vizelor pentru cetățenii din Georgia, Comisia pentru afaceri externe dorește încheierea rapidă a procedurii și intrarea în vigoare a regulamentului modificat cât mai curând posibil, pentru a permite cetățenilor să beneficieze de prevederile acestuia.

******

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, să propună Parlamentului să își adopte poziția în primă lectură preluând propunerea Comisiei.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Țările terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și țările terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Georgia)

Referințe

COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

AFET

9.6.2016

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Andrejs Mamikins

24.5.2016

Examinare în comisie

13.6.2016

 

 

 

Data adoptării

7.7.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

43

5

3

Membri titulari prezenți la votul final

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Pașcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, László Tőkés, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Boris Zala

Membri supleanți prezenți la votul final

Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Paavo Väyrynen, Janusz Zemke

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Heidi Hautala


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Țările terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și țările terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Georgia)

Referințe

COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD)

Data prezentării la PE

9.3.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

AFET

9.6.2016

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Mariya Gabriel

25.4.2016

 

 

 

Examinare în comisie

21.4.2016

25.4.2016

27.6.2016

4.7.2016

Data adoptării

5.9.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

44

5

0

Membri titulari prezenți la votul final

Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

Membri supleanți prezenți la votul final

Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Angelika Mlinar, Luigi Morgano, Emilian Pavel, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Daniele Viotti

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Burkhard Balz, Evelyne Gebhardt, Sylvie Goddyn, Andrey Kovatchev, Arne Lietz, Clare Moody, Vladimir Urutchev, Rainer Wieland

Data depunerii

9.9.2016


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

44

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

GUE/NGL

Cornelia Ernst

PPE

Burkhard Balz, Andrea Bocskor, Michał Boni, Pál Csáky, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Andrey Kovatchev, Barbara Kudrycka, József Nagy, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Rainer Wieland, Jaromír Štětina

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Evelyne Gebhardt, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Arne Lietz, Clare Moody, Luigi Morgano, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

5

-

EFDD

Gerard Batten, Ignazio Corrao, Beatrix von Storch

ENF

Sylvie Goddyn

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Aviz juridic - Politica de confidențialitate