Förfarande : 2016/0075(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0260/2016

Ingivna texter :

A8-0260/2016

Debatter :

PV 02/02/2017 - 3
CRE 02/02/2017 - 3

Omröstningar :

PV 02/02/2017 - 7.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0016

BETÄNKANDE     ***I
PDF 393kWORD 59k
9.9.2016
PE 584.100v02-00 A8-0260/2016

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Georgien)

(COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Mariya Gabriel

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Georgien)

(COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0142),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 77.2 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0113/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av protokoll nr 1, om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A8‑0260/2016).

1.  Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


MOTIVERING

Kommissionens förslag syftar till att ändra förordning (EG) nr 539/2001 och att överföra Georgien till bilaga II, som upprättar en förteckning över tredjeländer vars medborgare är undantagna från kravet att inneha visering när de passerar medlemsstaternas yttre gränser. Den rättsliga grunden för detta förslag är artikel 77.2 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). 

Ingåendet av ett avtal om viseringsfrihet med EU betraktas inte som ett villkor för genomförandet av viseringsfrihet för georgiska medborgare, eftersom Georgien redan har undantagit alla EU-medborgare från viseringskravet för vistelser på upp till 90 dagar (under en 180-dagarsperiod).

Sedan dialogen om viseringsliberalisering mellan EU och Georgien inleddes i juni 2012 har kommissionen utfärdat fyra framstegsrapporter om Georgiens genomförande av handlingsplanen för viseringsliberalisering. I den senaste rapporten, som antogs den 18 december 2015, var kommissionens bedömning att de framsteg som krävs hade gjorts i Georgien och att alla riktmärken som fastställs i handlingsplanen för viseringsliberalisering hade uppnåtts. Som ett mycket positivt faktum välkomnar föredraganden att de georgiska myndigheterna föreslog nya lagstiftningsinitiativ och fortsatte med påbörjade reformer under andra halvåret 2015 på områden där tillräckliga framsteg redan hade gjorts.

Georgien är en strategisk partner för EU inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken, särskilt det östliga partnerskapet. Det associeringsavtal som EU och Georgien undertecknade 2014 har gjort att förbindelserna nu ligger på en ny nivå genom att samarbetet förstärkts på många områden. Associeringsavtalet utgör en fast beståndsdel i EU:s politik för ett stegvist närmande till Georgien och EU:s åtagande för nära förbindelser som omfattar politisk associering och ekonomisk integration. 

Införandet av systemet med viseringsfrihet är av avsevärd betydelse för Georgiens medborgare, som kommer att dra stor nytta av det. Viseringsliberaliseringen kommer att bidra till att fördjupa kontakterna människor emellan. Viseringsfrihet för georgiska medborgare som reser till EU är i detta avseende ett viktigt instrument för att öka de ekonomiska och kulturella förbindelserna och intensifiera den politiska dialogen om olika frågor, däribland mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. 

Associeringsavtalet stärkte samarbetet även genom att ett frihandelsområde inrättades. Till följd av detta har handeln med EU ökat avsevärt, och EU har blivit Georgiens viktigaste handelspartner med 30 procent av exporten från landet. Frihandelssystemet syftar till gradvis ekonomisk integration.

När det gäller den politiska och institutionella situationen är Georgien en relativt stabil demokrati. Handlingsplanen för viseringsliberalisering har visat sig vara ett effektivt verktyg för att främja en rad långtgående och komplicerade reformer, exempelvis på området för rättsliga och inrikes frågor. Viseringsliberaliseringen kommer att uppmuntra till ett öppet, välbalanserat och konstruktivt utbyte om människorättsläget i Georgien inom den årliga människorättsdialogen mellan EU och Georgien. Föredraganden uppmärksammar behovet av att ytterligare öka insatserna för hållbara framsteg på områden som mediernas frihet, rättsväsendets oberoende, rättvisa val och ökat deltagande av kvinnor och företrädare för nationella minoriteter.

När det gäller rörligheten måste de möjliga migrations- och säkerhetsutmaningarna övervägas, med tanke på att EU fortfarande är en attraktiv bestämmelseregion för migranter från Georgien. Mot bakgrund av den ökande tendensen för viseringsansökningar och utfärdade viseringar har andelen avslag på viseringsansökningar legat kvar nästan oförändrad under 2015 (12,9 procent), med en liten ökning på 0,2 procentenheter jämfört med 2014 (12,7 procent). Enligt Eurostats senaste statistik minskade antalet vägrade inresor vid de 28 medlemsstaternas yttre gränser under 2014 med 61 procent jämfört med 2013, och med 56,5 procent under 2015. I detta avseende noterar föredraganden betydelsen av att smidigt införa och effektivt tillämpa det enhetliga systemet för migrationsanalys, som syftar till att hantera migrationen på ett övergripande sätt genom att identifiera risker, göra hotprognoser och vidta lämpliga åtgärder. Den informationskampanj som bedrivits av de georgiska myndigheterna syftar till att kasta ljus över rättigheter och skyldigheter i samband med viseringsfria resor, och det kan användas som ett redskap för att förebygga och ta itu med irreguljär migration.

Georgien kan också bli en avgörande partner när det gäller kampen mot organiserad brottslighet, särskilt människohandel, terrorism och korruption. Föredraganden välkomnar det intresse som Georgiens regering visat för att öka samarbetet med Europeiska polisbyrån (Europol). De förhandlingar som förts med Europol inför ingåendet av avtalet om ett strategiskt partnerskap med Georgien är ett positivt tecken och kan på ett betydelsefullt sätt bidra till att effektivt bemöta den organiserade brottsligheten.

Slutligen anser föredraganden att Europaparlamentet genom att anta detta förslag från kommissionen bekräftar principen att varje land, när det framgångsrikt nått alla riktmärken, kan dra nytta av viseringsliberalisering inom viseringssystemet. Föredraganden påminner om att de kriterier som leder till denna liberalisering fortsatt måste uppfyllas i framtiden efter det att beslutet trätt i kraft. Av denna anledning, och med beaktande av den betydelse som en viseringsliberalisering har för Georgiens medborgare, rekommenderar föredraganden ledamöterna i utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att ge sitt stöd till detta betänkande.


YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor (7.7.2016)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Georgien)

(COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD))

Föredragande av yttrande: Andrejs Mamikins

KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag avser att ändra förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Georgien) (2016/0075(COD)). Det handlar särskilt om att införa ett viseringsfritt system för Georgien genom att flytta landet från bilaga I till bilaga II. Genom förslaget kommer det att beviljas viseringsfritt tillträde för medborgare i Georgien som har biometriska pass och reser till EU, med undantag av Förenade kungariket och Irland, samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz, när det gäller korttidsvistelse på högst 90 dagar inom en period av 180 dagar.

Utskottet för utrikesfrågor har upprepade gånger stött viseringslättnader och viseringsliberalisering för länderna i det östliga partnerskapet, som ett sätt att främja kontakter människor emellan och förbättra förbindelserna med EU. Detta betraktas som en av grundstenarna i denna politik och har vid upprepade tillfällen understrukits vid toppmötena med EU-medlemsstaternas stats- och regeringschefer, vilket gett en kraftfull signal till medborgarna i länderna i det östliga partnerskapet.

Avtalen mellan EU och Georgien om förenklade viseringsförfaranden och om återtagande trädde i kraft den 1 mars 2011. Att dessa två avtal genomförs fullt ut och effektivt var ett av villkoren för en fortsatt dialog om viseringsliberalisering. Dialogen inleddes i juni 2012. Under processen har kommissionen offentliggjort fyra framstegsrapporter med utvärderingar av genomförandet av handlingsplanen för viseringsliberalisering. I den senaste, av den 18 december 2015, var kommissionens bedömning att de framsteg som krävs hade gjorts och att alla riktmärken som fastställs i handlingsplanen för viseringsliberalisering hade uppnåtts.

Viseringsliberaliseringen kommer i hög grad att gynna medborgarna i Georgien, och vi uppskattar dess värde framför allt med på tanke på den potential liberaliseringen kommer att ha när det gäller att främja kontakter människor emellan, också med avseende på studenter, akademiker, lärare och företagare. Viseringsliberaliseringen för Georgien kommer också att öka landets attraktionskraft hos befolkningen i de ockuperade regionerna i Abchazien och Sydossetien, vilket även bidrar till en fredlig lösning på dessa konflikter.

Utskottet för utrikesfrågor har alltid betonat vikten av rättsstatlighet, domstolsväsendets oberoende och respekt för demokratiska principer, och i detta sammanhang kommer utskottet fortsatt att övervaka genomförandet av associeringsavtalet mellan EU och Georgien, särskilt på dessa områden och mot bakgrund av det kommande parlamentsvalet, som kommer att utgöra ett lackmustest för konsolideringen av de demokratiska institutionerna i Georgien. Europaparlamentet bör övervaka situationen före valet och sända ett valobservatörsuppdrag för att observera valet, i syfte att säkerställa att de strängaste internationella normerna följs och tillämpas. Alla former av våld fördöms och kommer att fördömas med skärpa.

Med beaktande av betydelsen av en viseringsliberalisering för Georgiens medborgare önskar utskottet sammanfattningsvis att förfarandet snabbt slutförs och att den ändrade förordningen trädet i kraft snarast möjligt, så att medborgarna kan dra nytta av den.

******

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott föreslå att Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Georgien)

Referensnummer

COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

9.6.2016

Föredragande

       Utnämning

Andrejs Mamikins

24.5.2016

Behandling i utskott

13.6.2016

 

 

 

Antagande

7.7.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

43

5

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, László Tőkés, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Boris Zala

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Paavo Väyrynen, Janusz Zemke

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Heidi Hautala


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Georgien)

Referensnummer

COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD)

Framläggande för parlamentet

9.3.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

9.6.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Mariya Gabriel

25.4.2016

 

 

 

Behandling i utskott

21.4.2016

25.4.2016

27.6.2016

4.7.2016

Antagande

5.9.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

44

5

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Angelika Mlinar, Luigi Morgano, Emilian Pavel, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Daniele Viotti

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Burkhard Balz, Evelyne Gebhardt, Sylvie Goddyn, Andrey Kovatchev, Arne Lietz, Clare Moody, Vladimir Urutchev, Rainer Wieland

Ingivande

9.9.2016


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

44

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

GUE/NGL

Cornelia Ernst

PPE

Burkhard Balz, Andrea Bocskor, Michał Boni, Pál Csáky, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Andrey Kovatchev, Barbara Kudrycka, József Nagy, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Rainer Wieland, Jaromír Štětina

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Evelyne Gebhardt, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Arne Lietz, Clare Moody, Luigi Morgano, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

5

-

EFDD

Gerard Batten, Ignazio Corrao, Beatrix von Storch

ENF

Sylvie Goddyn

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy