ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово*)

9.9.2016 - (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD))  - ***I

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Таня Файон


Процедура : 2016/0139(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0261/2016
Внесени текстове :
A8-0261/2016
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово*)

(COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0277)),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 77, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0177/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по външни работи (A8-0261/2016),

1.  приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на Комисията;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

През 2003 г. Европейският съюз потвърди в Програмата от Солун твърдия си ангажимент и подкрепа за европейската перспектива на всички страни от Западните Балкани. Оттогава процесът на стабилизация и асоциация се превърна в основна рамка за европейската перспектива на страните от Западните Балкани по целия им път към бъдещото присъединяване, като процесът на либерализиране на визовия режим е от особено значение в този процес.

Споразуменията за стабилизиране и асоцииране бяха сключени и влязоха в сила във всички страни от Западните Балкани, включително в Косово, на 1 април 2016 г. Споразумението за стабилизиране и асоцииране представлява първото договорно отношение между Европейския съюз и Косово и бележи значителна, историческа стъпка за европейската перспектива на Косово. Освен това премахването на изискването за виза за гражданите на бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия през 2009 г., след това – за Албания и Босна и Херцеговина през 2010 г., беше важна стъпка към тяхната европейска интеграция и доказа, че страните от региона са в състояние да проведат необходимите реформи. Това обаче постави Косово в изолирана позиция на картата на визовата либерализация на Балканите.

Изолираността на страната се отрази тежко на всекидневието на косовския народ. Не бива да забравяме ужасяващите събития, последвали разпадането на Югославия, когато жестоки войни разделиха брутално региона и оставиха много дълбоки рани в умовете и сърцата на хората. Стотици хиляди бежанци и мигранти напуснаха региона и тогава станахме свидетели на увеличаването на едно младо поколение, откъснато от останалата част от обединена и благоденстваща Европа. Заличаването на тази рана е още по-важно за народа на Косово.

Косово получи пътна карта за либерализиране на визовия режим едва през юни 2012 г., четири години след всички останали страни в региона. Въпреки че е по същество сходна, пътната карта за Косово беше значително по-точна и подробна, като съдържаше 95 показателя. Комисията представи четири доклада за напредъка в диалога с Косово относно визите; през февруари 2013 г., юли 2014 г., декември 2015 г. и последния и окончателен доклад през май 2016 г., когато беше също представено законодателното предложение за либерализиране на визовия режим.

Пътуването без визи не само дава възможност за контакти между хората, за по-добро трансгранично сътрудничество, за културен, образователен и професионален обмен, но и спомага за намаляване на незаконната миграция, като оставя престъпниците извън играта. Либерализираният визов режим ще открие възможности за гражданите да пътуват в чужбина с цел туризъм, да посещават роднини и приятели, без да трябва да се изправят пред дълги и скъпо струващи визови процедури. Той също ще преодолее тяхното чувство на изолираност. Безвизовият режим представлява едно от най-осезаемите и конкретни постижения за европейската перспектива на страната и осъществява съзнанието за свободата на движение като един от основните принципи на европейския проект.

Докладчикът приветства решително това така необходимо предложение, което ще гарантира, че Косово не губи надежда и стремеж за процеса на своето присъединяване. Европейската перспектива е основният гарант за стабилност и главен двигател за реформите в страната и региона. Поучихме се от миналото, че мир и стабилност могат да се постигнат най-добре чрез засилване на процеса на присъединяване към ЕС и чрез повишаване на неговата видимост и осезаемост за гражданите.

Европейският парламент силно подкрепяше Косово и неговата европейска перспектива, включително чрез процеса на либерализиране на визовия режим, и непрекъснато призоваваше косовските органи да сътрудничат и да изпълняват изискваните показатели, а Комисията да помага за улесняване и ускоряване на процеса.

Важно е да се припомни, че съгласно визовите правила на ЕС всяка страна се преценява по нейните заслуги. Решението дали да бъде премахнато задължението за виза за нейните граждани се взема въз основа на обмислена, съобразена с отделния случай оценка на различни критерии. Така честният и основан на заслугите подход, а не политическият пазарлък, ще бъде ръководен принцип и при това предложение. За тази цел докладчикът възразява срещу това да се правят паралели или да се поставят условия за други законодателни предложения, които се обсъждат понастоящем в Съвета или в Парламента.

Освен това през 2010 г. Комисията въведе механизъм за мониторинг след либерализирането на визовия режим, за да прави преглед на функционирането на схемата за безвизово пътуване и да се преодоляват евентуални пропуски в нейното изпълнение. Също така през 2014 г. въвеждането на механизъм за прекратяване осигури допълнителен инструмент, с който държавите членки могат да реагират на евентуална злоупотреба с безвизовия режим с възможност за повторно въвеждане на визи.

Без съмнение проблемът с непризнаването също имаше тежко отражение върху икономиката и развитието на Косово, както и върху всекидневието на хората. Докато необходимостта от разрешаване на въпроса за статута на Косово беше акцентът на вниманието върху региона и неговите връзки с Европейския съюз, тя също наложи някои ограничения на скоростта на процеса на европейска интеграция. Държавите членки са се ангажирали с процеса на либерализиране на визовия режим за Косово, при условие че са изпълнени изискванията, без това да накърнява позицията на държавите членки относно статута.

Докладчикът очаква признаването на статута на Косово да няма отрицателни последици за процеса на приемане на това предложение. За тази цел тя би искала още веднъж да отправи призива на Европейския парламент към оставащите пет държави членки да пристъпят към признаване на Косово. Това ще има положително въздействие не само върху процеса на присъединяване на Косово към ЕС, но и по-общо: върху неговите отношения в региона, нормализирането на отношенията между Белград и Прищина, както и върху политическите и социално-икономическите отношения с останалия свят. И политическа отговорност на Европейския съюз е да се извърши този процес.

СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (7.7.2016)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово)
(COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD))

Докладчик по становище: Улрике Луначек

КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението на Европейската комисия има за цел да измени Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (2016/0139(COD)). А именно, то се отнася по-специално за въвеждане на безвизов режим за Косово, като прехвърля страната от приложение I към приложение II. То ще предостави безвизов достъп за гражданите на Косово, които притежават паспорти с биометрични данни и пътуват до ЕС, с изключение на Обединеното кралство и Ирландия и включително Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, за кратки периоди на престой от 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни.

Комисията по външни работи многократно е подкрепяла облекчаване на визовия режим и либерализиране на визовия режим за всички страни от Западните Балкани като начин за насърчаване на контактите между хората и за укрепване на отношенията с ЕС. Косово е единствената страна от Западните Балкани, която – от 2010 г. насам – не се е възползвала от споразумение за облекчаване на визовия режим и понастоящем е единствената страна, чиито граждани се нуждаят от виза, за да пътуват в ЕС. Тази ситуация създаде сред населението силно чувство на „граждани втора категория“ и на „блокиране“, което създава натиск, който в миналото подтикна гражданите да търсят други начини за пътуване в ЕС.

На 19 януари 2012 г. започна диалог за либерализиране на визовия режим с Косово. Преди това Комисията настояваше за постигане на достатъчен напредък в областта на обратното приемане и реинтеграцията като необходими елементи и беше удовлетворена от свършената работа от страна на косовските органи. Четири доклада за напредъка бяха представени от Комисията, като последният беше на 4 май 2016 г. Съгласно този последен доклад Косово е изпълнило изискванията на пътната карта за либерализиране на визовия режим, с уговорката, че преди приемането на предложението от страна на Европейския парламент и на Съвета Косово ще ратифицира граничното споразумение с Черна гора и ще подобри резултатите си в борбата с организираната престъпност и корупцията.

Комисията по външни работи винаги е подчертавала значението на принципите на правовата държава, независимостта на съдебната система, зачитането на демократичните принципи. Чрез годишната си резолюция относно напредъка на Косово по пътя на интеграцията в ЕС тя наблюдава и оценява развитието, както и гарантира последващи действия по тези въпроси, като ще продължи да следи внимателно за това. Либерализирането на визовия режим ще донесе чувство за нормалност на гражданите на Косово. Това следва също така да даде тласък на органите на властта в Косово да положат допълнителни усилия за въвеждане на необходимите реформи, и особено на изискванията в рамките на Споразумението за стабилизиране и асоцииране.

В заключение, като се има предвид значението на либерализирането на визовия режим за гражданите на Косово, комисията би желала да види бързо приключване на процедурата и влизане в сила на изменения регламент възможно най-скоро, за да се даде възможност на гражданите да се възползват от него.

******

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да предложи Парламентът да приеме на първо четене своята позиция, която съдържа предложението на Комисията.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово*)

Позовавания

COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

6.6.2016

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

AFET

6.6.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Ulrike Lunacek

24.5.2016

Разглеждане в комисия

14.6.2016

 

 

 

Дата на приемане

7.7.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

7

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, László Tőkés, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Boris Zala

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Paavo Väyrynen, Janusz Zemke

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Heidi Hautala

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

25

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

GUE/NGL

Cornelia Ernst

PPE

Jaromír Štětina

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Evelyne Gebhardt, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Clare Moody, Luigi Morgano, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

24

-

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

EFDD

Gerard Batten, Ignazio Corrao, Beatrix von Storch

ENF

Sylvie Goddyn

NI

Udo Voigt

PPE

Burkhard Balz, Andrea Bocskor, Michał Boni, Pál Csáky, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Andrey Kovatchev, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Rainer Wieland, Joachim Zeller

S&D

Juan Fernando López Aguilar

2

0

PPE

Frank Engel, József Nagy

Легенда на използваните знаци:

+  :  Гласове „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово*)

Позовавания

COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)

Дата на представяне на ЕП

4.5.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

6.6.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

6.6.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Tanja Fajon

23.5.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

26.5.2016

 

 

 

Дата на приемане

5.9.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

24

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Angelika Mlinar, Luigi Morgano, Emilian Pavel, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Daniele Viotti, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Evelyne Gebhardt, Sylvie Goddyn, Andrey Kovatchev, Clare Moody, Vladimir Urutchev, Rainer Wieland, Joachim Zeller

Дата на внасяне

9.9.2016