ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο*)

  9.9.2016 - (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)) - ***I

  Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
  Εισηγήτρια: Tanja Fajon


  Διαδικασία : 2016/0139(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A8-0261/2016
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A8-0261/2016
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο*)

  (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD))

  (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0277)),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 77 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0177/2016),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0261/2016),

  1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

  2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Το 2003, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε επιβεβαιώσει στο θεματολόγιο της Θεσσαλονίκης την απερίφραστη δέσμευση και την υποστήριξή της στην ευρωπαϊκή προοπτική όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Η διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης έχει καταστεί έκτοτε το απαραίτητο πλαίσιο για την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, καθ’ όλη τη διάρκεια μέχρι τη μελλοντική τους προσχώρηση, ενώ η διαδικασία ελευθέρωσης των θεωρήσεων είναι ιδιαίτερης σημασίας για την εν λόγω διαδικασία.

  Την 1η Απριλίου 2016, η συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης συνήφθη και τέθηκε σε ισχύ σε όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένου του Κοσσυφοπεδίου Η ΣΣΣ αντιπροσωπεύει την πρώτη συμβατική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κοσσυφοπεδίου και σηματοδοτεί ένα σημαντικό και ιστορικό βήμα για την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας αυτής. Επιπλέον, η κατάργηση των θεωρήσεων για τους πολίτες της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, του Μαυροβουνίου και της Σερβίας το 2009 και εν συνεχεία για την Αλβανία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη το 2010, αποτέλεσε σημαντικό βήμα προς την ένταξή τους στην ΕΕ και απέδειξε ότι οι χώρες της περιοχής είναι σε θέση να προβούν στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Παρά ταύτα, το Κοσσυφοπέδιο έχει μείνει έξω από τον βαλκανικό χάρτη ελευθέρωσης των θεωρήσεων.

  Η απομόνωση της χώρας είχε σοβαρό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών του Κοσσυφοπεδίου. Δεν θα πρέπει να ξεχνάει κανείς τα τραγικά γεγονότα που συνόδευσαν τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, όταν άγριοι πόλεμοι διαίρεσαν την περιοχή και άφησαν πολύ βαθιές πληγές στο μυαλό και την καρδιά των ανθρώπων. Εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες εγκατέλειψαν την περιοχή, και στη συνέχεια, παρατηρήθηκε η ανάδυση μιας νέας γενιάς αποκομμένης από την υπόλοιπη, ενωμένη και ευημερούσα Ευρώπη. Η επούλωση των πληγών αυτών είναι ακόμη πιο σημαντική για τον λαό του Κοσσυφοπεδίου.

  Ο χάρτης πορείας του Κοσσυφοπεδίου για την ελευθέρωση των θεωρήσεων υποβλήθηκε μόνο τον Ιούνιο 2012, τέσσερα έτη μετά από όλες τις άλλες χώρες της περιοχής. Μολονότι ουσιαστικά παρεμφερής, ο χάρτης πορείας για το Κοσσυφοπέδιο είναι πολύ πιο ακριβής και λεπτομερής και περιλαμβάνει 95 δείκτες αναφοράς. Η Επιτροπή έχει υποβάλει τέσσερεις εκθέσεις προόδου σχετικά με τον διάλογο για τις θεωρήσεις με το Κοσσυφοπέδιο· τον Φεβρουάριο 2013, τον Ιούλιο 2014, τον Δεκέμβριο 2015 και την τέταρτη και τελική έκθεση τον Μάιο 2016, οπότε υπέβαλε επίσης τη νομοθετική πρόταση για την ελευθέρωση των θεωρήσεων.

  Τα ταξίδια χωρίς την υποχρέωση θεώρησης όχι μόνο διευκολύνουν τις επαφές μεταξύ των λαών, την καλύτερη διασυνοριακή συνεργασία, τις πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ανταλλαγές, αλλά συμβάλλουν επίσης στην αναχαίτιση της λαθρομετανάστευσης, καθιστώντας άνευ αντικειμένου τις εγκληματικές δραστηριότητες. Η ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων θα προσφέρει περισσότερες δυνατότητες στους πολίτες να ταξιδεύουν στο εξωτερικό για τουρισμό, να επισκέπτονται συγγενείς και φίλους χωρίς να προσκρούουν σε χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες έκδοσης θεώρησης (βίζας). Παράλληλα, θα απαλλαγούν από το αίσθημα της απομόνωσης. Το καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης αποτελεί ένα από τα πιο απτά και συγκεκριμένα αποτελέσματα όσον αφορά την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας και εξασφαλίζει την υλοποίηση της ελεύθερης κυκλοφορίας ως μίας από τις θεμελιώδεις αρχές του ευρωπαϊκού σχεδίου.

  Η εισηγήτρια χαιρετίζει ένθερμα αυτή την πολύ αναγκαία πρόταση, η οποία θα εγγυάται ότι το Κοσσυφοπέδιο δεν θα χάσει την ελπίδα και την προσδοκία για τη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ. Η ευρωπαϊκή προοπτική είναι ο πρωταρχικός παράγοντας εγγύησης της σταθερότητας και κινητήριος μοχλός των μεταρρυθμίσεων για τη χώρα και την περιοχή. Έχουμε διδαχθεί από το παρελθόν ότι η ειρήνη και η σταθερότητα μπορούν να επιτευχθούν με την περαιτέρω ενίσχυση της διαδικασίας ένταξης στην ΕΕ και να την καταστήσουν όσο το δυνατό εμφανέστερη και απτή για τους πολίτες.

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπήρξε ένθερμος συνήγορος και υποστηρικτής του Κοσσυφοπεδίου και της ευρωπαϊκής προοπτικής του, μεταξύ άλλων μέσω ελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων και έχει επανειλημμένα απευθύνει έκκληση τόσο προς τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου προκειμένου να συνεργαστούν και να εκπληρώσουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, όσο και προς την Επιτροπή προκειμένου να διευκολύνει και να επιταχύνει τη διαδικασία.

  Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις θεωρήσεις, κάθε χώρα θα κρίνεται με βάση τις δικές της επιδόσεις. Ο προσδιορισμός του κατά πόσον θα πρέπει να καταργηθεί η υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες τους γίνεται με βάση μια εξεταζόμενη κατά περίπτωση αξιολόγηση διαφόρων κριτηρίων. Επομένως, κατευθυντήρια αρχή της παρούσας πρότασης θα πρέπει επίσης να είναι η δίκαιη και αξιοκρατική προσέγγιση, και όχι οι πολιτικές σκοπιμότητες. Για το σκοπό αυτό, η εισηγήτρια αντιτάσσεται σε οποιονδήποτε παραλληλισμό ή θέση όρων για άλλες νομοθετικές προτάσεις που βρίσκονται επί του παρόντος υπό συζήτηση στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο.

  Επιπλέον, το 2010 θεσπίστηκε από την Επιτροπή ο μηχανισμός παρακολούθησης μετά την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων, προκειμένου να επανεξετάζεται η λειτουργία του καθεστώτος ταξιδίων χωρίς υποχρέωση θεώρησης και να αντιμετωπίζονται οι αδυναμίες κατά την εφαρμογή. Επιπλέον, η καθιέρωση του μηχανισμού αναστολής το 2014 παρέχει ένα πρόσθετο εργαλείο στα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της ενδεχόμενης κατάχρησης του καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης με τη δυνατότητα επαναφοράς των θεωρήσεων.

  Αναμφίβολα, το ζήτημα της μη αναγνώρισης είχε επίσης σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία του Κοσσυφοπεδίου και την ανάπτυξή της, καθώς και στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Και ενώ η ανάγκη επίλυσης του καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου ήταν στο επίκεντρο της προσοχής στην περιοχή αυτή καθώς και οι σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβραδύνθηκε παράλληλα η ταχύτητα της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Τα κράτη μέλη έχουν αναλάβει δέσμευση στο πλαίσιο της διαδικασίας ελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων για το Κοσσυφοπέδιο, ευθύς ως διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις, με την επιφύλαξη της θέσης των κρατών μελών σχετικά με το καθεστώς αυτό.

  Η εισηγήτρια προσδοκά ότι η αναγνώριση του καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου δεν θα έχει αρνητικές συνέπειες για τη διαδικασία έγκρισης της παρούσας πρότασης. Για τον σκοπό αυτό, η εισηγήτρια θα ήθελε να επαναλάβει την έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τα υπόλοιπα πέντε κράτη μέλη της ΕΕ προκειμένου να προβούν στην αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου. Αυτό θα έχει θετικές επιπτώσεις στην ενταξιακή διαδικασία του Κοσσυφοπεδίου αλλά και γενικότερα: στις σχέσεις του στην περιοχή, στην εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας, καθώς και στις πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές σχέσεις της χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρει την πολιτική ευθύνη να διεκπεραιώσει αυτήν τη διαδικασία.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (7.7.2016)

  προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο)
  (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD))

  Εισηγήτρια: Ulrike Lunacek

  ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποβλέπει στην τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (2016/0139(COD)). Πιο συγκεκριμένα, αφορά την εισαγωγή καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης διαβατηρίου για το Κοσσυφοπέδιο, με τη μεταφορά του από το Παράρτημα Ι στο Παράρτημα ΙΙ. Το καθεστώς θα παρέχει πρόσβαση χωρίς θεώρηση διαβατηρίου στους υπηκόους του Κοσσυφοπεδίου που είναι κάτοχοι βιομετρικών διαβατηρίων και ταξιδεύουν στην ΕΕ, εξαιρουμένων του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, και συμπεριλαμβανομένων της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας και της Ελβετίας, για σύντομα χρονικά διαστήματα διάρκειας 90 ημερών εντός περιόδου 180 ημερών.

  Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων έχει υποστηρίξει επανειλημμένα τη διευκόλυνση της χορήγησης θεωρήσεων και την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων για όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, ως τρόπο προώθησης των διαπροσωπικών επαφών και ενίσχυσης των σχέσεων με την ΕΕ. Το Κοσσυφοπέδιο είναι η μόνη χώρα στα Δυτικά Βαλκάνια που – από το 2010 – δεν έχει επωφεληθεί από συμφωνία απλούστευσης της έκδοσης θεωρήσεων και σήμερα είναι η μόνη χώρα της οποίας οι υπήκοοι έχουν την υποχρέωση θεώρησης διαβατηρίου για την είσοδό τους στην ΕΕ. Η κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει μεταξύ του πληθυσμού της χώρας έντονο αίσθημα ότι είναι «πολίτες δεύτερης κατηγορίας» και ότι είναι «εγκλωβισμένοι», με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εντάσεις οι οποίες στο παρελθόν έχουν οδηγήσει τους πολίτες στην αναζήτηση άλλων τρόπων εισόδου στην ΕΕ.

  Ο διάλογος με το Κοσσυφοπέδιο για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων ξεκίνησε στις 19 Ιανουαρίου 2012. Πριν από την έναρξη του διαλόγου, η Επιτροπή είχε επιμείνει στην ανάγκη να σημειωθεί επαρκής πρόοδος στους τομείς της επανεισδοχής και επανένταξης που είναι παράγοντες καίριας σημασίας και είχε εκφράσει την ικανοποίησή της για το έργο που επιτελούν οι αρχές του Κοσσυφοπεδίου. Τέσσερις εκθέσεις προόδου υποβλήθηκαν στην Επιτροπή, η τελευταία εκ των οποίων στις 4 Μαΐου 2016. Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, το Κοσσυφοπέδιο έχει εκπληρώσει τις απαιτήσεις του χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεώρησης, υπό την προϋπόθεση ότι, πριν από την έγκριση της πρότασης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η χώρα θα έχει κυρώσει τη συμφωνία για τα σύνορα με το Μαυροβούνιο και θα έχει βελτιώσει τις επιδόσεις της στον τομέα της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς.

  Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ανέκαθεν τόνιζε τη σημασία του κράτους δικαίου, της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος και του σεβασμού των δημοκρατικών αξιών. Μέσω του ετήσιου ψηφίσματός της για την πρόοδο του Κοσσυφοπεδίου προς την ένταξη στην ΕΕ, παρακολουθεί και αξιολογεί τις εξελίξεις και διασφαλίζει τη συνέχεια των θεμάτων αυτών, και θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση εκ του σύνεγγυς. Η ελευθέρωση του καθεστώτος θεώρησης διαβατηρίου θα δώσει μια αίσθηση ομαλότητας στους πολίτες του Κοσσυφοπεδίου. Αναμένεται ότι θα αποτελέσει επίσης κίνητρο για τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για την εφαρμογή των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων, και ειδικότερα των απαιτήσεων στο πλαίσιο της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

  Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της ελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων για τους πολίτες του Κοσσυφοπεδίου, η επιτροπή επιθυμεί να ολοκληρωθεί σύντομα η διαδικασία και να τεθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα σε ισχύ ο τροποποιημένος κανονισμός, ούτως ώστε να μπορούν οι πολίτες να επωφεληθούν.

  ******

  Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Τίτλος

  Kατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο)

  Βιβλιογραφία

  COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  LIBE

  6.6.2016

   

   

   

  Γνωμοδότηση της

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  AFET

  6.6.2016

  Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

         Ημερομηνία ορισμού

  Ulrike Lunacek

  24.5.2016

  Εξέταση στην επιτροπή

  14.6.2016

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  7.7.2016

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  38

  7

  6

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Γεώργιος Επιτήδειος, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, László Tőkés, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Boris Zala

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Paavo Väyrynen, Janusz Zemke

  Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Heidi Hautala

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  25

  +

  ALDE

  Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

  GUE/NGL

  Cornelia Ernst

  PPE

  Jaromír Štětina

  S&D

  Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Evelyne Gebhardt, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Clare Moody, Luigi Morgano, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer

  VERTS/ALE

  Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

  24

  -

  ECR

  Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

  EFDD

  Gerard Batten, Ignazio Corrao, Beatrix von Storch

  ENF

  Sylvie Goddyn

  NI

  Udo Voigt

  PPE

  Burkhard Balz, Andrea Bocskor, Michał Boni, Pál Csáky, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Andrey Kovatchev, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Rainer Wieland, Joachim Zeller

  S&D

  Juan Fernando López Aguilar

  2

  0

  PPE

  Frank Engel, József Nagy

  Key to symbols:

  +  :  in favour

  -  :  against

  0  :  abstention

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Τίτλος

  Kατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο*)

  Βιβλιογραφία

  COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)

  Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

  4.5.2016

   

   

   

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  LIBE

  6.6.2016

   

   

   

  Γνωμοδοτικές επιτροπές

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  AFET

  6.6.2016

   

   

   

  Εισηγητές

         Ημερομηνία ορισμού

  Tanja Fajon

  23.5.2016

   

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  26.5.2016

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  5.9.2016

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  25

  24

  2

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Angelika Mlinar, Luigi Morgano, Emilian Pavel, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Daniele Viotti, Axel Voss

  Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Burkhard Balz, Evelyne Gebhardt, Sylvie Goddyn, Andrey Kovatchev, Clare Moody, Vladimir Urutchev, Rainer Wieland, Joachim Zeller

  Ημερομηνία κατάθεσης

  9.9.2016