MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Kosovo*)

9.9.2016 - (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)) - ***I

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Tanja Fajon


Menettely : 2016/0139(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0261/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0261/2016
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Kosovo*)

(COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0277),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 77 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0177/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön ja ulkoasiainvaliokunnan lausunnon (A8-0261/2016),

1.  vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

PERUSTELUT

Vuonna 2003 Euroopan unionin vahvisti Thessalonikin toimintasuunnitelmassa yksiselitteisen sitoutumisensa ja tukensa kaikkien Länsi-Balkanin maiden eurooppalaiselle tulevaisuudelle. Vakautus- ja assosiaatiokehitys on sittemmin muodostanut olennaisen kehyksen Länsi-Balkanin maiden eurooppalaiselle tulevaisuudelle aina tulevaan unionijäsenyyteen saakka, ja viisumivapausmenettely on ollut tämän kehityksen tärkeä osa.

Vakautus- ja assosiaatiosopimuksia on tehty kaikkien Länsi-Balkanin maiden kanssa, ja ne ovat kaikki tulleet voimaan, esimerkiksi Kosovon kanssa tehty sopimus 1. huhtikuuta 2016. Vakautus- ja assosiaatiosopimus on ensimmäinen sopimussuhde Euroopan unionin ja Kosovon välillä. Se toimii tärkeänä ja historiallisena astinlautana maan eurooppalaiselle tulevaisuudelle. Viisumivapauden myöntäminen entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Montenegron ja Serbian kansalaisille vuonna 2009 ja sen jälkeen Albanian sekä Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisille vuonna 2010 oli tärkeä vaihe näiden maiden integroitumisessa Eurooppaan ja osoitti, että alueen valtiot kykenevät tarvittavien uudistusten läpivientiin. Se kuitenkin jätti Kosovon eristyksiin Balkanin viisumivapauskartalla.

Maan eristyneellä asemalla oli vakavia vaikutuksia Kosovon väestön jokapäiväiseen elämään. Jugoslavian hajoamisen jälkeisiä kammottavia tapahtumia ei saa unohtaa: julmat sodat aiheuttivat alueen väkivaltaisen jakautumisen ja jättivät vakavia vammoja ihmisten mieliin ja sydämiin. Sadat tuhannet pakolaiset ja siirtolaiset pakenivat alueelta, jolloin nuori sukupolvi joutui elämään erillään yhdistyneestä ja vauraasta Euroopasta. Tämän vamman parantaminen on kosovolaisille tärkeämpää kuin koskaan ennen.

Kosovo sai viisumivapautta koskevan suunnitelmansa vasta kesäkuussa 2012, neljä vuotta alueen muita maita myöhemmin. Vaikka etenemissuunnitelma muistuttaakin periaatteessa muiden maiden suunnitelmia, Kosovon suunnitelma on huomattavasti täsmällisempi ja yksityiskohtaisempi ja sisältää 95 vertailuarvoa. Komissio on laatinut Kosovon kanssa käydystä viisumivuoropuhelusta neljä edistymiskertomusta: helmikuussa 2013, heinäkuussa 2014, joulukuussa 2015 ja lopullinen kertomus toukokuussa 2016, jolloin annettiin myös viisumivapautta koskeva lainsäädäntöehdotus.

Viisumivapaus matkustamisessa ei tarkoita ainoastaan ihmisten välisiä yhteyksiä, parempaa yhteistyötä rajojen yli, kulttuurin, koulutuksen ja osaamisen vaihtoa, vaan sillä autetaan myös laittoman maahanmuuton torjumista, kun rikollisten toiminnalle ei jää sijaa. Viisumiton järjestelmä avaa kansalaisille mahdollisuuksia matkustaa ulkomaille turismin, sukulaisvierailujen ja ystävien tapaamisen merkeissä ilman pitkiä ja kalliita viisumimenettelyjä. Se on myös ratkaisu eristyneisyyden tunteeseen. Viisumipakon poistaminen on yksi Kosovon eurooppalaisen tulevaisuuden näkyvimmistä ja konkreettisimmista saavutuksista, ja sen avulla toteutuu yksi Euroopan yhdentymisen perusperiaatteista: vapaa liikkuvuus.

Esittelijä pitää tätä kaivattua ehdotusta erityisen myönteisenä, ja sen avulla varmistetaan, että Kosovo ei menetä toivoaan ja unelmiaan Euroopan unioniin liittymisen suhteen. Eurooppalainen tulevaisuus on ensisijainen vakauden tae ja uudistusten alkuunpanija tässä maassa ja tällä alueella. Olemme oppineet menneisyydestä, että rauha ja vakaus voidaan parhaiten saavuttaa tehostamalla EU:n liittymisprosessia entisestään ja tekemällä siitä mahdollisimman näkyvää ja kouriintuntuvaa kansalaisille.

Euroopan parlamentti on ollut Kosovon ja sen eurooppalaisen tulevaisuuden voimakas puolestapuhuja ja tukija ennen kaikkea viisumivapausprosessin suhteen ja on jatkuvasti kehottanut Kosovon viranomaisia yhteistyöhön vaadittujen vertailuarvojen saavuttamiseksi. Se on myös kehottanut komissiota helpottamaan ja vauhdittamaan prosessia.

On tärkeää muistuttaa, että EU:n viisumisääntöjen mukaan jokaista maata arvostellaan ansioidensa mukaan. Maan kansalaisten viisumipakon poistamisesta päätetään tapauskohtaisesti käyttämällä perusteltuja tapauskohtaisia arviointeja erilaisten kriteerien pohjalta. Oikeudenmukainen ja ansioihin perustuva lähestymistapa on siksi oltava myös tämän ehdotuksen perusperiaate poliittisten lehmänkauppojen sijasta. Esittelijä ei sen vuoksi halua verrata tai yhdistää tätä ehdotusta muihin lainsäädäntöehdotuksiin, joita neuvosto tai parlamentti tällä hetkellä käsittelevät.

Komissio perusti vuonna 2010 viisumipakon poistamisen jälkeisen seurantamekanismin, jotta se voisi tarkastella viisumivapauden sisältävän matkustusjärjestelmän toimintaa ja puuttua sen täytäntöönpanossa mahdollisesti ilmenneisiin puutteisiin. Jäsenvaltiot saivat vuonna 2014 vielä lisätyökalun viisumivapausjärjestelmän mahdollista väärinkäyttöä varten, kun käyttöön otettiin viisumivapauden keskeytysmekanismi, johon sisältyi mahdollisuus viisumipakon palauttamiseen.

Tunnustamatta jättämisellä on epäilemättä ollut suuri vaikutus Kosovon talouteen ja sen kehitykseen sekä sen kansalaisten jokapäiväiseen elämään. Vaikka Kosovon aseman ratkaiseminen olikin alueen ja sen EU-suhteiden kiintopiste, tämä kysymys on myös tietyllä tavalla rajoittanut integroitumista Eurooppaan. Jäsenvaltiot ovat sitoutuneet Kosovon viisumipakon poistamiseen, kunhan vaatimukset on täytetty, mikä ei kuitenkaan vaikuta jäsenvaltioiden kantaan Kosovon asemasta.

Esittelijä odottaa, että Kosovon aseman tunnustamisella ei ole kielteisiä seurauksia tämän ehdotuksen hyväksymisprosessin kannalta. Hän haluaisikin siksi toistaa Euroopan parlamentin kehotuksen Kosovon tunnustamisesta niille viidelle jäsenvaltiolle, jotka eivät sitä vielä ole tehneet. Tällä on myönteisiä vaikutuksia sekä Kosovon EU-jäsenyysprosessiin että yleisemminkin maan suhteisiin Balkanilla, Serbian ja Kosovon suhteiden normalisointiin sekä Kosovon poliittisiin ja sosioekonomisiin suhteisiin muun maailman kanssa. Euroopan unionilla on lisäksi poliittinen vastuu tämän prosessin loppuun saattamisesta.

ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO (7.7.2016)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Kosovo)
(COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD))

Valmistelija: Ulrike Lunacek

LYHYET PERUSTELUT

Euroopan komission ehdotuksen tarkoituksena on muuttaa asetusta (EY) N:o 539/2001, jossa vahvistetaan luettelo kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Kosovo) (2016/0139(COD)). Toisin sanoen kyse on viisumivapauden käyttöön ottamisesta Kosovon kanssa siten, että Kosovo siirretään liitteestä I liitteeseen II. Tämä takaa Kosovon kansalaisille, joilla on biometrinen passi, viisumivapaan pääsyn unionin alueelle lukuun ottamatta Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Irlantia sekä Islantiin, Liechtensteiniin, Norjaan ja Sveitsiin. Viisumivapaus koskee lyhytaikaista oleskelua, jonka kesto on enintään 90 päivää minkä tahansa 180 päivän jakson aikana.

Ulkoasiainvaliokunta on toistuvasti tukenut kaikkien Länsi-Balkanin maiden viisumimenettelyjen helpottamista ja viisumivapautta keinona edistää ihmisten välisiä kontakteja ja parantaa suhteita unioniin. Kosovo on ainoa Länsi-Balkanin maa, joka ei ole vuoden 2010 jälkeen päässyt hyötymään viisumihelpotussopimuksesta. Tällä hetkellä se on alueen ainoa maa, jonka kansalaiset tarvitsevat viisumin matkustaakseen unionin alueelle. Tämä on saanut väestön tuntemaan olevansa ”toisen luokan kansalaisia” ja eristyksissä sekä luonut paineita, jotka ovat saaneet kansalaiset etsimään vaihtoehtoisia tapoja matkustaa unioniin.

Vuoropuhelu viisumivapaudesta aloitettiin Kosovon kanssa 19. tammikuuta 2012. Ennen vuoropuhelun aloittamista komissio edellytti riittävää edistystä, johon kuuluivat olennaisena osana takaisinottaminen ja uudelleenkotouttaminen. Komissio oli tyytyväinen Kosovon viranomaisten työhön. Komissio on esittänyt edistymisestä neljä kertomusta, joista viimeisimmän 4. toukokuuta 2016. Viimeisimmässä kertomuksessa todettiin, että Kosovo on täyttänyt viisumivapautta koskevan etenemissuunnitelmansa vaatimukset, kunhan se ratifioi Montenegron kanssa tehtävän rajasopimuksen ja saavuttaa konkreettisia tuloksia järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjunnassa, ennen kuin Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät ehdotuksen.

Ulkoasiainvaliokunta on aina korostanut oikeusvaltioperiaatteen, oikeuslaitoksen riippumattomuuden ja demokratian periaatteiden kunnioittamisen tärkeyttä. Vuosittaisessa päätöslauselmassaan Kosovon edistymisestä EU:hun yhdentymisessä se tarkastelee ja arvioi maan kehitystä, varmistaa kyseisiä aiheita koskevat jatkotoimenpiteet ja kiinnittää näihin asioihin erityistä huomiota myös tulevaisuudessa. Viisumipakon poistaminen tuo Kosovon kansalaisille normaaliuden tunteen. Se myös kannustaa Kosovon viranomaisia ponnistelemaan tarvittavien uudistusten toimeenpanemiseksi ja erityisesti täyttämään vakautus- ja assosiaatiosopimuksen vaatimukset.

Ottaen huomioon, miten tärkeä asia viisumivapaus on Kosovon kansalaisille, valiokunta toivoo prosessin tulevan pikaiseen päätökseen ja muutetun asetuksen tulevan voimaan mahdollisimman pian, jotta kansalaiset voivat hyötyä siitä.

******

Ulkoasianvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa esittämään, että parlamentti vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Luettelo kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Kosovo*)

Viiteasiakirjat

COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

6.6.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

6.6.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Ulrike Lunacek

24.5.2016

Valiokuntakäsittely

14.6.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

7.7.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

38

7

6

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, László Tőkés, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Boris Zala

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Paavo Väyrynen, Janusz Zemke

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Heidi Hautala

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

25

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

GUE/NGL

Cornelia Ernst

PPE

Jaromír Štětina

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Evelyne Gebhardt, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Clare Moody, Luigi Morgano, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

24

-

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

EFDD

Gerard Batten, Ignazio Corrao, Beatrix von Storch

ENF

Sylvie Goddyn

NI

Udo Voigt

PPE

Burkhard Balz, Andrea Bocskor, Michał Boni, Pál Csáky, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Andrey Kovatchev, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Rainer Wieland, Joachim Zeller

S&D

Juan Fernando López Aguilar

2

0

PPE

Frank Engel, József Nagy

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Luettelo kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Kosovo*)

Viiteasiakirjat

COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

4.5.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

6.6.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

6.6.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Tanja Fajon

23.5.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

26.5.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

5.9.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

25

24

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Angelika Mlinar, Luigi Morgano, Emilian Pavel, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Daniele Viotti, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Burkhard Balz, Evelyne Gebhardt, Sylvie Goddyn, Andrey Kovatchev, Clare Moody, Vladimir Urutchev, Rainer Wieland, Joachim Zeller

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

9.9.2016