ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το μέλλον των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ μετά το 2020

12.9.2016 - (2016/2053(INI))

Επιτροπή Ανάπτυξης
Εισηγητής: Norbert Neuser

Διαδικασία : 2016/2053(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0263/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0263/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το μέλλον των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ μετά το 2020

(2016/2053(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, που υπογράφηκε στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 (Συμφωνία του Κοτονού), καθώς και τις αναθεωρήσεις της που πραγματοποιήθηκαν το 2005 και το 2010[1],

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Georgetown του 1975 με την οποία συστάθηκε η ομάδα ΑΚΕ, καθώς επίσης και την αναθεώρησή της το 1992[2],

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 8ης Οκτωβρίου 2003 με τίτλο «Προς την πλήρη ένταξη της συνεργασίας με τις χώρες ΑΚΕ στον προϋπολογισμό ΕΕ» (COM(2003)0590)[3],

–  έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της 6ης Οκτωβρίου 2015 με τίτλο «Προς μια νέα εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού μετά το 2020» (JOIN(2015)0033)[4],

–  έχοντας υπόψη προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις σχέσεις ΑΚΕ-ΕΕ, ιδίως το ψήφισμα της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ[5], το ψήφισμα της 13ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τη δεύτερη τροποποίηση της Συμφωνίας του Κοτονού της 23ης Ιουνίου 2000[6], το ψήφισμα της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με τον αντίκτυπο των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης στην ανάπτυξη[7]και το ψήφισμα της 1ης Απριλίου 2004 σχετικά με την εγγραφή στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης[8],

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, ιδίως το ψήφισμα της 9ης Δεκεμβρίου 2015 με τίτλο «Σαράντα χρόνια εταιρικής σχέσης: αξιολόγηση του αντικτύπου στο εμπόριο και την ανάπτυξη των χωρών ΑΚΕ και προοπτικές για διαρκείς σχέσεις μεταξύ των χωρών ΑΚΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»[9],

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 9ης Δεκεμβρίου 2015 των συμπροέδρων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ σχετικά με το μέλλον των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ[10],

–  έχοντας υπόψη την παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας, η οποία πρόκειται να υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 28ης και 29ης Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 21ης Μαρτίου 2012, με θέμα «Προς μια ανανεωμένη αναπτυξιακή εταιρική σχέση ΕΕ-Ειρηνικού»,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση με τίτλο «Κοινή στρατηγική εταιρικής σχέσης ΕΕ-Καραϊβικής» της 26ης Ιουνίου 2012 (JOIN(2012)0018),

–  έχοντας υπόψη την κοινή στρατηγική Αφρικής-ΕΕ που εγκρίθηκε από τους αφρικανούς και τους ευρωπαίους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων κατά τη σύνοδο κορυφής της Λισαβόνας στις 9 Δεκεμβρίου 2007[11],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τον ρόλο των τοπικών αρχών στις αναπτυσσόμενες χώρες για τη συνεργασία για την ανάπτυξη[12],

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση ΑΚΕ-ΕΕ της 12ης Ιουνίου 2014 σχετικά με το θεματολόγιο της περιόδου μετά το 2015[13],

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη του Sipopo της 7ης συνόδου κορυφής αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των χωρών AKE που πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2012 και είχε τίτλο «The Future of the ACP Group in a Changing World: Challenges and Opportunities» (Το μέλλον της Ομάδας ΑΚΕ σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο: Προκλήσεις και ευκαιρίες)[14],

–  έχοντας υπόψη την τρίτη διεθνή διάσκεψη για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκε από τις 13 έως τις 16 Ιουλίου 2015 και το πρόγραμμα δράσης της Αντίς Αμπέμπα, το οποίο εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 27 Ιουλίου 2015[15],

–  έχοντας υπόψη τη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και το τελικό κείμενο που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 με τίτλο «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Μετασχηματισμός του κόσμου μας: η ατζέντα 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη)[16],

–  έχοντας υπόψη την 41η σύνοδο του Κοινού Συμβουλίου ΑΚΕ-ΕΕ, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ντακάρ (Σενεγάλη) στις 28 και 29 Απριλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την 8η διάσκεψη κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των χωρών ΑΚΕ στο Πορτ Μόρεσμπι στην Παπουασία-Νέα Γουινέα την 31η Μαΐου και την 1η Ιουνίου 2016, στην οποία εγκρίθηκε το ανακοινωθέν του Waigani για τις μελλοντικές προοπτικές της ομάδας κρατών ΑΚΕ, και έχοντας υπόψη τη δήλωση του Πορτ Μόρεσμπι, με την οποία έγινε δεκτή η τελική έκθεση της ομάδας προσωπικοτήτων σχετικά με το μέλλον της ομάδας κρατών ΑΚΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0263/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύς και το κεκτημένο της Συμφωνίας του Κοτονού βασίζεται σε μια σειρά από μοναδικά χαρακτηριστικά: το κείμενο είναι νομικά δεσμευτικό, διαθέτει απαράβλητη αριθμητική ισχύ 79+28 κρατών μελών, είναι ολοκληρωμένο μέσω των τριών πυλώνων της αναπτυξιακής συνεργασίας, της πολιτικής συνεργασίας και της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας, διαθέτει κοινό θεσμικό πλαίσιο και μεγάλο προϋπολογισμό μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρωταρχικός στόχος της Συμφωνίας του Κοτονού: «του περιορισμού και, τελικά, της εξάλειψης της ένδειας, σύμφωνα με τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης και της βαθμιαίας ενσωμάτωσης των χωρών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία» διατυπώνεται ρητώς στο άρθρο 1 της εν λόγω συμφωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική σχέση βασίζεται σε μια σειρά βασικών αξιών και αρχών, στις οποίες περιλαμβάνεται ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, η δημοκρατία με βάση το κράτος δικαίου και η διαφανής και υπόλογη διακυβέρνηση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 80% των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών του κόσμου (ΛΑΧ) ευρίσκονται σε περιφέρειες ΑΚΕ, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην εταιρική σχέση ΕΕ-ΑΚΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επήλθαν αλλαγές στο πολιτικό και οικονομικό σκηνικό των χωρών της ομάδας ΑΚΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την υπογραφή της Συμφωνίας του Κοτονού·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέλλον των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ θα πρέπει να βασιστεί σε μια νέα ανάλυση των μελλοντικών δυνατοτήτων και των εμποδίων για τη συνεργασία ΕΕ-ΑΚΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αριθμητική ισχύς των κρατών μελών της ομάδας ΑΚΕ και της ΕΕ δεν έχει μετουσιωθεί επαρκώς σε κοινή δράση στα παγκόσμια φόρουμ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΕ έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην πρόοδο επίτευξης των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας (ΑΣΧ)·

H.  λαμβάνοντας εξάλλου υπόψη ότι τα αποτελέσματα όσον αφορά τους στόχους της εξάλειψης της φτώχειας και της ενσωμάτωσης των χωρών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία υπήρξαν μέχρι σήμερα ανεπαρκή, δεδομένου ότι τα μισά κράτη μέλη της ομάδας ΑΚΕ εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και ότι τα κράτη μέλη της ΑΚΕ αντιστοιχούν όλα μαζί σε λιγότερο από 5% του παγκόσμιου εμπορίου και περίπου 2% του παγκόσμιου ΑΕΠ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορικές σχέσεις συνιστούν τον δεύτερο πυλώνα της Συμφωνίας του Κοτονού και ότι οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης συγκαταλέγονται στα μέσα αυτής της συμφωνίας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) προσδιορίζονται στο άρθρο 36 της Συμφωνίας του Κοτονού ως αναπτυξιακά μέσα «με στόχο να ενισχύσουν την ομαλή και σταδιακή ενσωμάτωση των κρατών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία, ιδιαίτερα αξιοποιώντας πλήρως την περιφερειακή ολοκλήρωση και το εμπόριο Νότου-Νότου»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμπερίληψη των ΣΟΕΣ στη συμφωνία του Κοτονού προάγει τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συμφωνία του Κοτονού συνεκτιμάται η αυξανόμενη σημασία της περιφερειακής ολοκλήρωσης για τις χώρες ΑΚΕ και για τη συνεργασία ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς και ο ρόλος της στην ενίσχυση της ειρήνης και της ασφάλειας, στην προώθηση της ανάπτυξης και στην αντιμετώπιση των διασυνοριακών προκλήσεων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία του Κοτονού καλύπτει νέες παγκόσμιες προκλήσεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, τη μετανάστευση, την ειρήνη και την ασφάλεια (όπως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του εξτρεμισμού και της διεθνούς εγκληματικότητας), αλλά έχει αποδώσει λίγα απτά αποτελέσματα σε αυτούς τους τομείς·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεδριάσεις των κοινών θεσμικών οργάνων ΑΚΕ-ΕΕ, και ιδίως του Κοινού Συμβουλίου Υπουργών, έχουν αποδώσει ελάχιστα απτά αποτελέσματα και έχουν μικρή και χαμηλού επιπέδου συμμετοχή·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ χρηματοδοτεί περίπου το 50% των δαπανών της γραμματείας ΑΚΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη ΑΚΕ δεν καταβάλλουν την πλήρη συνεισφορά τους ως μέλη·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτικός διάλογος για εξαιρετικά σημαντικά ζητήματα, όπως αναφέρεται στα άρθρα 8 και 96 της Συμφωνίας του Κοτονού, αποτελεί ένα απτό και νομικό μέσο για την περιφρούρηση των κοινών αξιών της εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ και την προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στοιχεία που έχουν θεμελιώδη σημασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σαφής ανάγκη να εξασφαλιστεί η διατήρηση του όρου σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ενισχυθεί ο πολιτικός διάλογος στη νέα συμφωνία·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την αναγνωρισμένη σημασία των εθνικών κοινοβουλίων, των τοπικών αρχών, της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα, η συμμετοχή τους στον πολιτικό διάλογο είναι μάλλον περιορισμένη· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έγινε επίκληση του άρθρου 96, αυτός καθεαυτός ο ρόλος της ομάδας ΑΚΕ ήταν περιορισμένος· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτικός διάλογος και κυρίως το άρθρο 96 χρησιμοποιήθηκαν τις περισσότερες φορές σε προχωρημένο στάδιο των πολιτικών κρίσεων και όχι προληπτικά·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τη σαφή αναγνώριση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων, των τοπικών αρχών, της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα στη Συμφωνία του Κοτονού, μετά την αναθεώρησή της το 2010, η συμμετοχή τους στις διαβουλεύσεις για τις πολιτικές και τις δραστηριότητες ΑΚΕ-ΕΕ είναι περιορισμένη·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αντιμετωπίζουν ολοένα και πιο περιοριστική νομοθεσία και άλλα εμπόδια που περιορίζουν τις δραστηριότητές τους και τον χώρο τους·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη την παρουσία στις περιφέρειες ΑΚΕ υπερπόντιων χωρών και εδαφών (ΥΧΕ) που συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και των οποίων οι ιδιαίτερες σχέσεις με την ΕΕ δείχνουν ότι πρέπει να εγκαταλειφθεί η παραδοσιακή προσέγγιση της αναπτυξιακής βοήθειας προκειμένου να ληφθεί καλύτερα υπόψη η συμμετοχή τους ως μέλη στην ευρωπαϊκή οικογένεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΥΧΕ, μολονότι υπάγονται σε ειδικό καθεστώς, εξακολουθούν να επωφελούνται από το 11ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης κατά τον ίδιο τρόπο όπως και οι χώρες ΑΚΕ·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΤΑ χρηματοδοτείται από άμεσες συνεισφορές των κρατών μελών της ΕΕ και δεν υπόκειται στους τυπικούς δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει καμία εξουσία στον προϋπολογισμό του ΕΤΑ πέρα από τη χορήγηση απαλλαγής για εκταμιεύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, ούτε διαθέτει επίσημα δικαίωμα ελέγχου επί του προγραμματισμού του ΕΤΑ·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο του 11ου ΕΤΑ, περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται για το μέσο στήριξης της ειρήνης στην Αφρική και περίπου 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ από το αποθεματικό του ΕΤΑ θα χρησιμοποιηθούν για το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρησιμοποίηση εθνικών πόρων από τις χώρες ΑΚΕ, σε συνδυασμό με τα εμβάσματα που προέρχονται από κοινότητες της διασποράς, μπορούν να αποτελέσουν βασική πηγή χρηματοδότησης της ανάπτυξης·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγγραφή του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό θα επέτρεπε τον δημοκρατικό έλεγχο, θα ενίσχυε την προβολή και θα αύξανε τη διαφάνεια στη χρήση των αναπτυξιακών κεφαλαίων της ΕΕ· λαμβάνοντας εξάλλου υπόψη ότι ο πολυετής χαρακτήρας του προγραμματισμού του ΕΤΑ επιτρέπει την προβλεψιμότητα των πόρων και ότι η εγγραφή στον προϋπολογισμό θα μπορούσε να επιφέρει μείωση των αναπτυξιακών κεφαλαίων για τις χώρες ΑΚΕ προς όφελος άλλων προτεραιοτήτων εξωτερικής πολιτικής και θα μπορούσε να ιδωθεί ως αποδυνάμωση της προνομιακής εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγγραφή του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό θα μπορούσε επίσης να θέσει σε κίνδυνο τη χρηματοδότηση του μέσου στήριξης της ειρήνης στην Αφρική και άλλων σημαντικών πρωτοβουλιών, όπως το καταπιστευματικό ταμείο για την Αφρική, εκτός εάν δημιουργηθεί ένα ειδικό μέσο για τη χρηματοδότηση των δαπανών ασφαλείας που συνδέονται με την αναπτυξιακή συνεργασία·

1.  επιβεβαιώνει ότι η συνεργασία ΑΚΕ-ΕΕ αποτελεί πολύτιμο και μοναδικό επίτευγμα που τα τελευταία 40 χρόνια έχει ενισχύσει τόσο τους δεσμούς μεταξύ των λαών και των χωρών ΑΚΕ και των χωρών της ΕΕ όσο και τους δεσμούς των κοινοβουλίων τους· υπογραμμίζει –δεδομένης της αποδεδειγμένης δέσμευσης των χωρών ΑΚΕ να αναλάβουν κοινή δράση ως ομάδα– ότι, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της συνεργασίας και για να προσαρμοστεί η συνεργασία στις νέες προκλήσεις, πρέπει να εγκριθεί μια νέα δομή η οποία θα διατηρήσει τα στοιχεία του κεκτημένου ΑΚΕ-ΕΕ που έχουν καθολικό χαρακτήρα, όπως η προσήλωση στα ανθρώπινα δικαιώματα, στη χρηστή διακυβέρνηση και στη δημοκρατία, ο στόχος του κράτους δικαίου και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε ένα κοινό πλαίσιο, ενώ οι βασικές εργασίες πρέπει να επιτελεσθούν σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, δηλαδή στο πλαίσιο περιφερειακών συμφωνιών που θα είναι προσαρμοσμένες στις ειδικές περιφερειακές ανάγκες και στα αμοιβαία συμφέροντα μεταξύ της ΕΕ και της αντίστοιχης περιφέρειας·

2.  τονίζει ότι τόσο το κοινό πλαίσιο όσο και οι περιφερειακές συμφωνίες θα πρέπει να έχουν νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα· υπογραμμίζει ότι, για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα, για να μειωθούν οι επικαλύψεις και για να αποφευχθούν τα αλληλεπικαλυπτόμενα πλαίσια πολιτικής, οι περιφερειακές συμφωνίες με την Αφρική, την Καραϊβική και τον Ειρηνικό θα πρέπει να σχεδιάζονται με τέτοιον τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις υφιστάμενες περιφερειακές και υποπεριφερειακές οργανώσεις, π.χ. την Αφρικανική Ένωση, τις περιφερειακές οικονομικές κοινότητες, τις περιφερειακές στρατηγικές ή τις περιφερειακές συμφωνίες, όπως τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ), και θα πρέπει να προβλέπουν τη συμμετοχή και άλλων χωρών, όπως π.χ. των χωρών της βόρειας Αφρικής, ή τη δημιουργία ομάδων ανάλογα με τα ειδικά συμφέροντα και τις ειδικές ανάγκες (π.χ. κατάσταση της ανάπτυξης, όπως στην περίπτωση των ΛΑΧ, ή γεωγραφικές ιδιομορφίες, όπως στην περίπτωση των μικρών νησιωτικών αναπτυσσόμενων κρατών)·

Στόχοι, αρχές και όροι συνεργασίας

3.  ζητεί να τεθούν στο επίκεντρο της νέας συμφωνίας η ατζέντα του 2030 και οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) και να δημιουργηθούν ισχυροί μηχανισμοί παρακολούθησης για να διασφαλιστεί ότι η υλοποίηση της συμφωνίας συμβάλλει στην υλοποίηση και προώθηση των ΣΒΑ·

4.  ζητεί τη θέσπιση μηχανισμού παρακολούθησης, λογοδοσίας και αξιολόγησης από ομοτίμους ΑΚΕ-ΕΕ, προκειμένου να ελέγχεται τακτικά η εφαρμογή των ΣΒΑ στα κράτη μέλη, στον οποίον θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των χωρών ΑΚΕ και ΕΕ που προέρχονται όχι μόνο από κεντρικά κυβερνητικά όργανα αλλά και από τα κοινοβούλια, τοπικές και περιφερειακές αρχές, την κοινωνία των πολιτών και επιστημονικές κοινότητες, και στο πλαίσιο του οποίου θα διατυπώνονται, σε ετήσια βάση, συμπεράσματα και συστάσεις για τις εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες διαδικασίες αξιολόγησης και την παρακολούθηση των στόχων·

5.  τονίζει επιπλέον ότι οι πολιτικές βασιζόμενες στην επιστημονική γνώση θα πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη κατά τον προγραμματισμό, την έγκριση και την εφαρμογή των δημόσιων τομεακών πολιτικών που προβλέπονται στη μελλοντική συμφωνία·

6.  ζητεί η καταπολέμηση της φτώχειας και η εξάλειψή της σε βάθος χρόνου, η αντιμετώπιση των ανισοτήτων, καθώς και η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης να εξακολουθήσουν να αποτελούν πρωταρχικό στόχο της συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΕ· επιμένει ωστόσο ότι η νέα συμφωνία πρέπει να συνιστά πρωτίστως πολιτικό έργο βασιζόμενο στην αρχή της κυριότητας και ότι θα πρέπει να είναι σαφώς απαλλαγμένη από μία λογική σχέσης μεταξύ δωρητή και αποδέκτη· θεωρεί ότι η συνεργασία θα πρέπει να αναπτυχθεί σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος στους οποίους μπορούν να αναμένονται κοινά οφέλη, όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο αλλά και όσον αφορά την ειρήνη και την ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, τη χρηστή διακυβέρνηση και τη δημοκρατία, ζητήματα που αφορούν τη μετανάστευση, το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και άλλους τομείς που συνδέονται με την ευημερία των πολιτών τόσο των χωρών ΑΚΕ όσο και της ΕΕ·

7.  επαναλαμβάνει ότι η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ) αποτελεί καίριο στοιχείο για την επίτευξη της νέας ατζέντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη· θεωρεί ότι ο περιεκτικός χαρακτήρας της Συμφωνίας του Κοτονού προωθεί τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής και θα πρέπει επομένως να διαφυλαχθεί σε μια νέα συμφωνία· επισημαίνει την ανάγκη να διατηρηθούν ειδικές διατάξεις σχετικά με τη ΣΑΠ και να ενισχυθεί ο διάλογος για σχετικά ζητήματα στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας· υπενθυμίζει την πρότασή του για θεσμοθέτηση μόνιμων συνεισηγητών για τη ΣΑΠ στο πλαίσιο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης·

8.  πιστεύει ότι η τήρηση των διεθνώς συμφωνημένων αρχών για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας είναι καίριας σημασίας για την υλοποίηση της ατζέντας για το 2030 και θεωρεί ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί σχετική αναφορά σε οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία·

9.  ζητεί όπως τα ουσιαστικά στοιχεία της Συμφωνίας του Κοτονού σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου συνεχίσουν να αποτελούν το αξιακό θεμέλιο μιας νέας συμφωνίας· ζητεί να προστεθεί η χρηστή διακυβέρνηση ως ουσιαστικό στοιχείο έτσι ώστε να εκπληρωθεί ο νέος ΣΒΑ 16 που έχει ως στόχο την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και τα αποτελεσματικά θεσμικά όργανα· επαναλαμβάνει τη σημασία να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το άρθρο 9 της Συμφωνίας του Κοτονού·

10.  τονίζει ότι ο πολιτικός διάλογος αποτελεί θεμελιώδες μέρος της Συμφωνίας του Κοτονού και ότι τα άρθρα 8 και 96 αποτελούν απτά και νομικά μέσα για την περιφρούρηση των ουσιαστικών στοιχείων των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ, μολονότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πάντοτε αποτελεσματικά στο παρελθόν· ζητεί να παραμείνει ο πολιτικός διάλογος κεντρικός και νομικός πυλώνας στο βασικό πλαίσιο και στο περιφερειακό επίπεδο της νέας συμφωνίας· ζητεί να χρησιμοποιείται ο πολιτικός διάλογος περισσότερο αποτελεσματικά και συστηματικά, καθώς επίσης και προληπτικά, προκειμένου να αποτρέπονται πολιτικές κρίσεις·

11.  υπενθυμίζει ότι η Συμφωνία του Κοτονού προβλέπει στο άρθρο 97 την καθιέρωση διαδικασίας διαβουλεύσεων και την έγκριση κατάλληλων μέτρων σε σοβαρές περιπτώσεις διαφθοράς· λυπάται που μέχρι στιγμής έχει γίνει επίκληση του εν λόγω άρθρου σε μία μόνο περίπτωση· ζητεί την ενίσχυση της διαδικασίας αυτής στη μελλοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ ώστε να καταστεί πραγματικά λειτουργική·

12.  υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι ο πολιτικός διάλογος αποτελεί πολύτιμη βάση για τη βελτίωση της κατάστασης των πολιτών στις χώρες εταίρους· εκφράζει τη λύπη του για τη μέχρι σήμερα ανεπαρκή χρήση αυτού του μέσου και τη μικρή αποτελεσματικότητά του· ζητεί επομένως να βελτιωθεί η παρακολούθηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των άλλων ουσιαστικών και θεμελιωδών στοιχείων της συμφωνίας, επιμένει ώστε η εν λόγω παρακολούθηση να διεξάγεται χωρίς αποκλεισμούς και να είναι συμμετοχική καθώς και να εκπονούνται από όλα τα κράτη μέλη ΑΚΕ-ΕΕ τακτικές διετείς ή πολυετείς αξιολογήσεις και κοινές εκθέσεις σχετικά με την τήρηση αυτών των στοιχείων, προκειμένου να κατονομάζονται συγκεκριμένες περιπτώσεις, να ασκείται κριτική και να εκφράζονται έπαινοι· ζητεί να παρουσιάζονται τα πορίσματα των εν λόγω εκθέσεων στις γενικές συνεδριάσεις ΑΚΕ-ΕΕ και να χρησιμοποιούνται ως βάση πολιτικού διαλόγου καθώς και να λαμβάνονται υπόψη στις εθνικές, περιφερειακές και διεθνείς διαδικασίες παρακολούθησης της εφαρμογής όσον αφορά τους ΣΒΑ·

13.  ζητεί να αυξηθεί η συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων, των περιφερειακών και των τοπικών αρχών, τόσο στις χώρες ΑΚΕ όσο και στα κράτη μέλη της ΕΕ, σε όλα τα στάδια των πολιτικών και των δραστηριοτήτων ΑΚΕ-ΕΕ, από τον μελλοντικό σχεδιασμό και προγραμματισμό μέχρι την υλοποίηση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση, κυρίως υπό το πρίσμα της αρχής της επικουρικότητας·

14.  προτρέπει όλα τα μέρη της νέας συμφωνίας να δεσμευτούν υπέρ της ενίσχυσης της αυτονομίας και των ικανοτήτων των τοπικών και περιφερειακών κυβερνήσεων, έτσι ώστε αυτές να είναι σε θέση να εκπληρώνουν αποτελεσματικά τις αποστολές τους, και να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των χωρών ΑΚΕ·

15.  ζητεί να αυξηθεί αφενός η συμμετοχή στον πολιτικό διάλογο, στον προγραμματισμό και στην υλοποίηση και, αφετέρου, η στήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων από την κοινωνία των πολιτών, ιδίως για τις τοπικές ομάδες που θίγονται άμεσα από τις πολιτικές· υπογραμμίζει εν προκειμένω τον κίνδυνο συρρίκνωσης του πεδίου δράσης για την κοινωνία των πολιτών σε ορισμένες χώρες, καθώς επίσης και την ανάγκη να διασφαλισθεί η συμμετοχή ομάδων, όπως οι μειονότητες, οι νέοι και οι γυναίκες, οι οποίες αδυνατούν να οργανώσουν τα συμφέροντά τους ή που, παρά το γεγονός ότι υπηρετείται ένα θεμιτό δημοκρατικό συμφέρον, δεν αναγνωρίζονται από την κυβέρνησή τους·

16.  θεωρεί ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην αναπτυξιακή διαδικασία και μπορεί να συμβάλει στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, υπό την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις υλοποιούνται με σεβασμό προς τους πολίτες, την παραδοσιακή ιδιοκτησία ή χρήση και το περιβάλλον, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί επομένως τη στήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), υπό τον όρο ότι οι επενδύσεις είναι εναρμονισμένες με το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους κανόνες κοινωνικής και περιβαλλοντικής προστασίας· υπογραμμίζει ότι η προτεραιότητα της νέας εταιρικής σχέσης θα πρέπει να δοθεί στους τοπικούς παραγωγούς και τους γεωργούς μικρής κλίμακας και στην εξασφάλιση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις· ζητεί επομένως να εισακουστούν οι απόψεις των τοπικών και των εθνικών ιδιωτικών τομέων κατά τη διαδικασία χάραξης πολιτικής, καθώς και στα στάδια προγραμματισμού και υλοποίησης·

Μελλοντικά θεσμικά όργανα ΑΚΕ-ΕΕ

17.  ζητεί να συμπεριλαμβάνονται στις συνεδριάσεις του Κοινού Συμβουλίου Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ επίκαιρες και επείγουσες πολιτικές συζητήσεις, περιλαμβανομένων και ευαίσθητων ζητημάτων, με σκοπό την έγκριση κοινών συμπερασμάτων για τα ζητήματα αυτά· ζητεί από τους αρμόδιους υπουργούς των κρατών μελών ΑΚΕ και ΕΕ να βελτιώσουν τη συμμετοχή τους στο επίπεδο των υπουργών, ώστε να λάβουν οι συνεδριάσεις την αναγκαία πολιτική νομιμοποίηση και να δοθεί η απαιτούμενη προβολή στην αρχή της εταιρικής σχέσης·

18.  ζητεί να συμπεριληφθεί στη νέα συμφωνία συνεργασίας μια ισχυρή κοινοβουλευτική διάσταση μέσω μιας Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης που θα προβλέπει έναν δημοκρατικό και ολοκληρωμένο κοινοβουλευτικό διάλογο ο οποίος θα περιλαμβάνει και ευαίσθητα ζητήματα, θα προωθεί κοινά (περιφερειακά) πολιτικά έργα, θα παρέχει στα έργα δημοκρατική στήριξη, μέσω της συμμετοχής πολλών ενδιαφερόμενων φορέων, θα ελέγχει το έργο των εκτελεστικών οργανισμών καθώς και την αναπτυξιακή συνεργασία, θα προωθεί τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στη δημιουργία μιας νέας ισότιμης εταιρικής σχέσης συνεργασίας· υπογραμμίζει τη σημασία της έγκαιρης συμμετοχής της ΚΣΙΕ σε όλες τις σχετικές συζητήσεις όσον αφορά την εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΕ μετά το-2020·

19.  πιστεύει ακράδαντα ότι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης θα πρέπει να διασφαλίζει την επαρκή δημοκρατική και αναλογική εκπροσώπηση όλων των πολιτικών δυνάμεων στις συζητήσεις της· καλεί κατά συνέπεια τις εθνικές αντιπροσωπείες των χωρών που συμμετέχουν στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης να συμπεριλάβουν στους κόλπους τους αντιπροσώπους από όλο το εθνικό πολιτικό τους φάσμα και να διασφαλίσουν επίσης την παρουσία αντιπροσώπων από τον χώρο της αντιπολίτευσης·

20.  θεωρεί ότι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης πρέπει να εναρμονιστεί με τη νέα περιφερειακή δομή, εστιάζοντας έτσι το έργο που αναπτύσσει στα περιφερειακά φόρουμ σε ζητήματα περιφερειακής σημασίας, ενθαρρύνοντας ενεργά τη συμμετοχή των εθνικών και περιφερειακών κοινοβουλίων και οργανώνοντας παράλληλα τακτικές, αλλά λιγότερο συχνές, κοινές συνεδριάσεις ΑΚΕ-ΕΕ· ζητεί να περιληφθούν στις συνόδους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης και θεματικές τοπικές συνεδριάσεις με την κοινωνία των πολιτών, τις τοπικές αρχές και τον ιδιωτικό τομέα ώστε να αναπτυχθούν και να διευρυνθούν περαιτέρω οι συζητήσεις σχετικά με θέματα που συνδέονται με την ατζέντα της ΚΣΙΕ·

21.  καλεί το Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης να αναπτύξει έναν πιο στρατηγικό προσανατολισμό του προγράμματος εργασίας της Συνέλευσης· ζητεί οι μελλοντικές εκθέσεις των επιτροπών της ΚΣΙΕ να παρουσιάζουν μια σαφή σύνδεση με τους 17 ΣΒΑ, ώστε να επιτρέπουν τη συνεχή παρακολούθηση καθενός από αυτούς τους στόχους· ζητεί την εναρμόνιση των κοινών ψηφισμάτων που εγκρίνονται στο γενικό φόρουμ ΑΚΕ-ΕΕ και αφορούν επείγοντα διεθνή θέματα, καθυστερήσεις θεμάτων που σχετίζονται με τους ΣΒΑ και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και την εναρμόνιση των ψηφισμάτων που εγκρίνονται σε περιφερειακές ή άλλες αντίστοιχες συνεδριάσεις και αφορούν επίκαιρα θέματα και ζητήματα που είναι επείγοντα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μια περιφέρεια ή μια συγκεκριμένη ομάδα· σε αυτό το πλαίσιο, υπενθυμίζει στην ΑΕ/ΥΕ ότι η παρουσία του Συμβουλίου σε υπουργικό επίπεδο στις συνόδους της ΚΣΙΕ έχει πολιτική σημασία· ζητεί να καλούνται οι συμπρόεδροι της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ στις συνεδριάσεις του Κοινού Συμβουλίου, για να εξασφαλιστεί αποτελεσματική και αμοιβαία ροή πληροφοριών και να βελτιωθεί η θεσμική συνεργασία·

22.  ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να βελτιωθεί ο έλεγχος του αναπτυξιακού προγραμματισμού, έχοντας υπόψη τις αρχές αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης, από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης καθώς και η συνέχεια που δίδεται σε αυτόν τον έλεγχο· καλεί την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις αφενός να προωθήσουν τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων, των τοπικών αρχών, των παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών, του ιδιωτικού τομέα και των κοινοτήτων της διασποράς σε όλα τα διαφορετικά στάδια ελέγχου του αναπτυξιακού προγραμματισμού και, αφετέρου, να παράσχουν εγκαίρως και με διαφάνεια όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες στα εθνικά κοινοβούλια με στόχο να τους παράσχουν στήριξη κατά την άσκηση του δημοκρατικού τους ελέγχου·

23.  θεωρεί ότι στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες συνεργασίας και με άλλους εταίρους σε παγκόσμιο επίπεδο (όπως η Αφρικανική Ένωση ή τα Ηνωμένα Έθνη), καθώς και με άλλες διεθνείς δυνάμεις, στο μέτρο του δυνατού, και προσπάθειες ενίσχυσης του συντονισμού και της συνεργασίας, χωρίς αλληλεπικάλυψη εργασιών ή αποστολών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις των πολέμων, των εσωτερικών συγκρούσεων, της ανασφάλειας, της ευπάθειας και της δημοκρατικής μετάβασης·

Μελλοντική χρηματοδότηση

24.  εκφράζει την πεποίθηση ότι η ταυτόχρονη λήξη της συμφωνίας του Κοτονού και του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) της Ένωσης δίνει την ευκαιρία για οριστική απόφαση σχετικά με την εγγραφή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης στον προϋπολογισμό, προκειμένου να βελτιωθούν η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα, ο δημοκρατικός έλεγχος, η λογοδοσία, η προβολή και η συνοχή της αναπτυξιακής χρηματοδότησης της ΕΕ· τονίζει ωστόσο ότι η εν λόγω εγγραφή στον προϋπολογισμό θα πρέπει να υπόκειται στους ακόλουθους όρους: i) εγγυημένη χρησιμοποίηση των πιστώσεων που προορίζονται για την ανάπτυξη προκειμένου να διατηρηθεί το επίπεδο της χρηματοδότησης για τις αναπτυσσόμενες χώρες, και ii) μόνιμη και χωριστή λύση για την εκ μέρους της ΕΕ χρηματοδότηση των δαπανών ασφάλειας οι οποίες συνδέονται με την αναπτυξιακή συνεργασία και συνάδουν με τις αρχές αυτής· τονίζει ότι, ακόμη και αν εγγραφεί το ΕΤΑ στον προϋπολογισμό, θα πρέπει να περιλαμβάνει δείκτες αναφοράς ευθυγραμμισμένους με την αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ· παροτρύνει τα δύο μέρη να εκσυγχρονίσουν τα μέσα χρηματοδότησης και να προωθήσουν τη γενική και τομεακή υποστήριξη του προϋπολογισμού όπου αυτό είναι εφικτό·

25.  επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης ήδη παρέχει μέσα που απευθύνονται σε συγκεκριμένους εταίρους και ότι η εγγραφή του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό μπορεί να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αντανακλά και να προωθεί την προνομιακή εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΕ με στόχο την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει έναν χάρτη πορείας που θα αντιμετωπίζει τα προαναφερθέντα ζητήματα πριν από την παρουσίαση των απαραίτητων προτάσεων για το επόμενο ΠΔΠ·

26.  υπενθυμίζει ότι οι μελλοντικές σχέσεις ΑΚΕ-ΕΕ πρέπει να έχουν πολιτικό χαρακτήρα, π.χ. συνεργασία για την υλοποίηση κοινών πολιτικών σχεδίων σε διάφορα διεθνή φόρα, και να μην έχουν κυρίως τα χαρακτηριστικά της σχέσης δωρητή-αποδέκτη· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι οι αρχές της αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ πρέπει να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες και, επομένως, οι προηγμένες χώρες ΑΚΕ πρέπει να σταματήσουν σταδιακά να λαμβάνουν αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις χώρες εκτός ΑΚΕ· θεωρεί ότι ένα υψηλότερο επίπεδο αυτοχρηματοδότησης από τις χώρες ΑΚΕ θα ήταν σύμφωνο με τις φιλοδοξίες της ΑΚΕ να καταστεί αυτόνομος παράγοντας και τονίζει ότι είναι σημαντικό να περιληφθούν, στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας, ενισχυμένα μέσα για τη βελτίωση της ικανότητας των χωρών ΑΚΕ να χρηματοδοτούν από μόνες τους ζωτικούς τομείς της οικονομίας· ζητεί από τα μέρη να αυξήσουν τις προσπάθειες για να ενισχύσουν την ικανότητα των χωρών ΑΚΕ να κινητοποιούν και να χρησιμοποιούν τους εγχώριους πόρους, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης των φορολογικών συστημάτων, της ορθής διαχείρισης των φυσικών πόρων, της βιομηχανοποίησης και της μεταποίησης των πρώτων υλών που προορίζονται για τις τοπικές, περιφερειακές και διεθνείς αγορές·

27.  υπογραμμίζει ότι το 11ο ΕΤΑ αποτελεί τη βασική πηγή χρηματοδότησης για το μέσο στήριξης της ειρήνης στην Αφρική μολονότι η λύση αυτή είχε σχεδιαστεί ως προσωρινή όταν ιδρύθηκε το ΕΤΑ το 2003· ζητεί τη δημιουργία ειδικού μέσου για τη χρηματοδότηση των δαπανών ασφαλείας που συνδέονται με την αναπτυξιακή συνεργασία·

28.  σημειώνει την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τη θέσπιση νέου πλαισίου εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες βάσει του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση· σημειώνει ότι η συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και του ΕΤΑ στο πακέτο των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ συνίσταται εξ ολοκλήρου από ενίσχυση που είχε ήδη προγραμματιστεί· ζητεί να μην τεθεί σε κίνδυνο η αναπτυξιακή βοήθεια προς τους δικαιούχους και οι πρωτοβουλίες σχετικά με τη μετανάστευση να χρηματοδοτηθούν με νέες πιστώσεις·

29.  ζητεί τη δημιουργία ειδικού μέσου για όλες τις ΥΧΕ το οποίο θα λαμβάνει υπόψη το ιδιαίτερο καθεστώς τους και το γεγονός ότι ανήκουν στην ευρωπαϊκή οικογένεια· ζητεί την καθιέρωση ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των ΑΚΕ και των ΥΧΕ με σκοπό τη συμμετοχή στη χωρίς αποκλεισμούς βιώσιμη ανάπτυξη της αντίστοιχης περιοχής τους και την καλύτερη ένταξη των ΥΧΕ στο περιφερειακό περιβάλλον τους·

Εμπορική διάσταση: συμφωνίες οικονομικών εταιρικών σχέσεων (ΣΟΕΣ)

30.  επαναλαμβάνει ότι οι ΣΟΕΣ αποτελούν τη βάση της περιφερειακής συνεργασίας και ότι πρέπει να λειτουργούν ως μέσα αναπτυξιακής και περιφερειακής ολοκλήρωσης· τονίζει, ως εκ τούτου, τη σπουδαιότητα των νομικά δεσμευτικών διατάξεων που αφορούν τη βιωσιμότητα (σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα) σε όλες τις ΣΟΕΣ και υπογραμμίζει τη σημασία της δημιουργίας αποτελεσματικών συστημάτων παρακολούθησης, στα οποία θα συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών, για τον εντοπισμό και την πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων λόγω της ελευθέρωσης του εμπορίου·

31.  ζητεί να συναφθεί η συμφωνία που θα διαδεχθεί τη συμφωνία του Κοτονού ως πολιτική συμφωνία-ομπρέλα η οποία αφενός θα καθορίζει δεσμευτικές ελάχιστες απαιτήσεις για τις ΣΟΕΣ, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της σύνδεσης των ΣΟΕΣ με τις διατάξεις που αφορούν τη βιωσιμότητα σε ζητήματα χρηστής διακυβέρνησης, σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου, περιλαμβανομένων και των δικαιωμάτων των ασθενέστερων ομάδων, σεβασμού για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και, αφετέρου, θα προσφέρει ένα επαρκές πλαίσιο για βιώσιμη ανάπτυξη και συνοχή της πολιτικής· ζητεί να υπάρξει μικτός κοινοβουλευτικός έλεγχος και κοινή διαδικασία παρακολούθησης του αντικτύπου των ΣΟΕΣ, καθώς και διαρθρωμένοι μηχανισμοί παρακολούθησης από την κοινωνία των πολιτών·

°

°  °

32.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή της ΕΕ, στο Συμβούλιο ΑΚΕ, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και στο Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.

31.8.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ανάπτυξης

σχετικά με το μέλλον των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ μετά το 2020

(2016/2053(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Javier Couso Permuy

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επισημαίνει την ανάγκη ανοικοδόμησης της σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ σε νέα βάση, ως εταιρικής σχέσης η οποία θα προάγει τα στρατηγικά συμφέροντα και τις κοινές αξίες των διαφόρων εταίρων και θα συμβάλλει στην ενίσχυση της παγκόσμιας διακυβέρνησης και μιας ευνομούμενης πολυμερούς τάξης· υπογραμμίζει ότι η εταιρική σχέση πρέπει να επιδιώκει την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, την ικανοποίηση των βασικών αναγκών και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να προάγει τόσο την προβλεψιμότητα όσο και την οικειοποίηση της στρατηγικής στην αναπτυξιακή συνεργασία·

2.  είναι πεπεισμένο ότι κατά την αναθεώρηση της εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η αυξανόμενη σημασία της περιφερειοποίησης προκειμένου να αποφευχθεί η υπέρθεση των πολιτικών πλαισίων της Ένωσης· τονίζει ότι έχει καθοριστική σημασία, οι χώρες της ομάδας ΑΚΕ, τόσο ως ομάδα όσο και ως περιφέρειες, να συμμετάσχουν πλήρως σε αυτήν τη διαδικασία αναθεώρησης· εμμένει εν προκειμένω στον ρόλο των περιφερειακών οργανισμών όπως η Αφρικανική Ένωση ή οι αφρικανικές περιφερειακές οικονομικές κοινότητες· ζητεί εντονότερη περιφερειοποίηση και πιο διαφοροποιημένη θεσμοθέτηση της εταιρικής σχέσης ΑΚΕ, δεδομένων των διαφορών μεταξύ των τριών περιφερειών-εταίρων της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού·

3.  υπογραμμίζει ότι οι σχέσεις με τις χώρες ΑΚΕ είναι ιδιαίτερα σημαντικές στο πλαίσιο των ειδικότερων σχέσεων που υφίστανται, και που μπορούν να επεκταθούν περαιτέρω, με τη γείτονα αφρικανική ήπειρο και με την Αφρικανική Ένωση· προτείνει την εξέταση των πλέον αποτελεσματικών δομών και μηχανισμών στο πλαίσιο της μελλοντικής συνεργασίας, με πιθανή ουσιαστική συγχώνευση των υφιστάμενων δομών και πολιτικών της συμφωνίας του Κοτονού με εκείνες της Κοινής Στρατηγικής Αφρικής-ΕΕ (JAES), καθώς και την εφαρμογή κατάλληλου πλαισίου για τις σχέσεις με τις χώρες της Καραϊβικής και του Ειρηνικού· πιστεύει ότι, πριν από τη λήψη οιασδήποτε απόφασης σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο των σχέσεων ΕΕ-ΑΚΕ, θα πρέπει να διενεργηθεί διεξοδική ανάλυση των προηγούμενων επιτευγμάτων και των αποτυχιών του υφιστάμενου πλαισίου·

4.  θεωρεί ότι οι ισχυρές πολιτικές συμμαχίες οι οποίες βασίζονται σε κοινά συμφέροντα και αξίες θα πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν τη βάση της εταιρικής σχέσης ΑΚΕ, ενώ παράλληλα θα πρέπει να ενισχυθεί η περαιτέρω συνεργασία επί παγκόσμιων ζητημάτων και να δημιουργηθούν κατάλληλοι μηχανισμοί για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων της εποχής μας, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η κλιματική αλλαγή, η επισιτιστική και ενεργειακή ασφάλεια καθώς και η ασφάλεια των υδάτινων πόρων, οι μεταναστευτικές ροές, η τρομοκρατία, ο εξτρεμισμός, η διεθνής εγκληματικότητα, η βιοποικιλότητα, τα ζητήματα υγείας και τα οικονομικά ζητήματα·

5.  υπενθυμίζει ότι είναι επιτακτική ανάγκη να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης, καθώς και η συνοχή μεταξύ των στόχων των εσωτερικών και των εξωτερικών πολιτικών, ιδίως στους τομείς του εμπορίου, της γεωργίας, του περιβάλλοντος, της ενέργειας, της ασφάλειας και της μετανάστευσης· προσθέτει ότι η πρόκληση της πλήρους οικειοποίησης της εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ από τις χώρες ΑΚΕ εξακολουθεί να είναι σημαντική και ότι η αναθεώρηση αυτής της εταιρικής σχέσης πρέπει να οδηγήσει σε νέα πολιτική ώθηση πέρα από τεχνικές και θεσμικές προσαρμογές·

6.  υπογραμμίζει ότι η συνεργασία ΑΚΕ-ΕΕ πρέπει να εντατικοποιηθεί στους τομείς κοινού ενδιαφέροντος όπως η ασφάλεια, η πρόληψη των συγκρούσεων, μεταξύ άλλων σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση της πείνας και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, τα δικαιώματα του ανθρώπου, το κράτος δικαίου και η δημοκρατία· παρατηρεί εν προκειμένω ότι οι δυνατότητες πολιτικού διαλόγου στο πλαίσιο των άρθρων 8 και 96 της συμφωνίας του Κοτονού δεν αξιοποιήθηκαν πλήρως ούτε από την ΕΕ ούτε από τις χώρες ΑΚΕ· τονίζει τον σημαντικό ρόλο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ στο πλαίσιο αυτό·

7.  υπενθυμίζει ότι ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, η χρηστή διακυβέρνηση, καθώς και άλλα ουσιαστικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 9 της συμφωνίας του Κοτονού αποτελούν τη βάση της εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ· τονίζει την ανάγκη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη σημασία του δεύτερου μέρους του άρθρου 9 της ισχύουσας συμφωνίας του Κοτονού, καθώς και της δημοκρατικής ρήτρας που κατοχυρώνεται σε αυτό και αναπτύσσεται περαιτέρω στο άρθρο 96· υπενθυμίζει τη σημασία της πλήρους εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων, όπου απαιτείται·

8.  τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω διάφοροι μηχανισμοί της συμφωνίας του Κοτονού, όπως, μεταξύ άλλων, ο πολιτικός διάλογος, η οικονομική στήριξη, η θέσπιση των κατάλληλων μέτρων και η αναστολή της αναπτυξιακής συνεργασίας, προκειμένου να συμβάλουν αποτελεσματικά στη βελτίωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης, ιδίως στην καταπολέμηση της διαφθοράς·

9.  επιμένει ότι είναι σημαντικό αυτή η νέα εταιρική σχέση μετά το Κοτονού να είναι επωφελής για όλους και να βασίζεται σε μια λογική συμμεγέθυνσης και συνανάπτυξης μεταξύ ΕΕ και Αφρικής· εκτιμά ότι αυτή η εταιρική σχέση πρέπει να προωθεί την εκβιομηχάνιση της αφρικανικής ηπείρου, την ανάπτυξη της γεωργίας και να ενθαρρύνει τις επενδύσεις στις πολιτικές υπέρ της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης·

10.  τονίζει ότι η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ), όπως ορίζεται στους Βιώσιμους Αναπτυξιακούς Στόχους (ΒΑΣ) του ΟΗΕ και στο «Πρόγραμμα Δράσης της Αντίς Αμπέμπα» για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, παραμένει ζωτικής σημασίας για τις χώρες ΑΚΕ, ιδίως για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ)· εμμένει στην πλήρη ενσωμάτωση του εν λόγω ζητήματος στις μελλοντικές σχέσεις ΑΚΕ-ΕΕ μετά το 2020· λαμβάνει υπό σημείωση τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέχει αναπτυξιακή βοήθεια στις χώρες ΑΚΕ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη της Ένωσης δεν έχουν επιτύχει τον στόχο διάθεσης 0,7% του ακαθάριστου εθνικού τους εισοδήματος (ΑΕΕ) στην ΕΑΒ το 2015· καλεί όλους τους εταίρους να τιμήσουν πλήρως τις δεσμεύσεις τους·

11.  ζητεί να συμπεριληφθεί η ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην αναθεώρηση του πλαισίου συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΕ, με τη μορφή ενός ενιαίου, καθολικού συνόλου αναπτυξιακών στόχων για όλους· πιστεύει ότι το Κοινό Συμβούλιο ΑΚΕ-ΕΕ θα πρέπει να διατυπώσει συγκεκριμένες συστάσεις σχετικά με την εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στο πλαίσιο της συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΕ·

12.  υπογραμμίζει αναφορικά με τις χώρες ΑΚΕ τη σημασία του άρθρου 12 της ισχύουσας συμφωνίας του Κοτονού, που επιτρέπει στις χώρες ΑΚΕ να δρομολογούν διάλογο για ενωσιακές πολιτικές οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανάπτυξή τους·

13.  υπογραμμίζει τη σημασία της σύναψης εταιρικών συμφωνιών μεταξύ των κυβερνήσεων των χωρών ΑΚΕ, προκειμένου να ενισχυθεί η συνολική επίδοση των οικονομιών τους· θεωρεί ότι η νέα εταιρική σχέση πρέπει να βασιστεί στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνατοτήτων των χωρών βάσει μιας σαφούς λογικής για βιώσιμη ανάπτυξη και χωρίς παράνομη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων εκ μέρους ξένων κρατικών εταιρειών, να φέρει εις πέρας τις πιο επωφελείς διαδικασίες περιφερειακής ολοκλήρωσης, εκμεταλλευόμενη παράλληλα τις υφιστάμενες δομές στήριξης όπως η Αφρικανική Ένωση, να συμπληρώσει την παραδοσιακή γεωργία με αποδοτικές μεθόδους γεωργικής εκμετάλλευσης, διανομής και εμπορίας προς όφελος του πληθυσμού και να καταπολεμήσει την αρπαγή γαιών από ξένες και εγχώριες δυνάμεις· συνιστά να μελετηθεί η ιδιωτικοποίηση των εθνικών φυσικών πόρων και των δημόσιων υπηρεσιών· σε αυτό το πλαίσιο, καλεί την ΕΕ να προωθήσει την κατοχύρωση των δικαιωμάτων έγγειας ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης καταχώρισης και έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας, στις ενδιαφερόμενες χώρες εταίρους, ώστε να αποτραπεί η οικονομική εκμετάλλευση των πλέον ευάλωτων ομάδων·

14.  υπογραμμίζει τον ρόλο και την προστιθέμενη αξία των οικονομικών σχέσεων, ιδίως με τη συμπερίληψη των μεσαίων και των οικογενειακών επιχειρήσεων και των δύο πλευρών· ζητεί ειδικά μέτρα για να ενισχυθούν οι συναλλαγές·

15.  στηρίζει την απόφαση του ΟΗΕ για τη δημιουργία ενός νομικού μέσου χωρίς διακρίσεις, με στόχο τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις επιχειρήσεις, ώστε να δοθεί τέλος στην εκμετάλλευση των εργαζομένων, στη σύγχρονη σκλαβιά/δουλεία, στην παράνομη ροή κεφαλαίων και στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και των ένοπλων συγκρούσεων· καλεί την ΕΕ και τους ΑΚΕ εταίρους της να ενισχύσουν τη συνεργασία για την καταπολέμηση τόσο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όσο και της φοροδιαφυγής·

16.  τονίζει, ειδικότερα, την ανάγκη θέσπισης στρατηγικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αλλαγή του κλίματος στο πλαίσιο μελλοντικών συμφωνιών συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ορθής διαχείρισης των υδάτων και των βιώσιμων πρακτικών γεωργίας, ούτως ώστε να αυξηθεί η επισιτιστική ασφάλεια και η ασφάλεια των υδάτινων πόρων, με στόχο τη διασφάλιση υγιούς ζωής και την εξάλειψη της πείνας και της φτώχειας· κρίνει ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για νέα συνεργασία σε θέματα κλιματικής και ενεργειακής πολιτικής, διατήρησης της θαλάσσιας ποικιλομορφίας, συμπεριλαμβανομένης της καινοτόμου καταπολέμησης των πλαστικών αποβλήτων στις θάλασσες, και κοινής αντιμετώπισης καταστροφών με τη δημιουργία αποτελεσματικών «σημείων έκτακτης βοήθειας» (emergency points)·

17.  τονίζει ότι είναι αναγκαία η από κοινού εξεύρεση λύσεων για την καταπολέμηση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης σε ορισμένες από τις χώρες ΑΚΕ· πιστεύει ότι οι εργασίες για τη θέσπιση ενός πολυμερούς πλαισίου για τη διαχείριση των παγκόσμιων μεταναστευτικών ροών θα πρέπει να αποτελέσουν στρατηγική προτεραιότητα μιας μελλοντικής εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ·

18.  επισημαίνει ότι το μελλοντικό πλαίσιο εταιρικής σχέσης θα πρέπει να προβλέπει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σε ζητήματα ειρήνης και ασφάλειας, και ότι, σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να υπάρξει επαρκής σχεδιασμός και συντονισμός ώστε να αποφευχθούν υφιστάμενες και δυνητικές αλληλεπικαλύψεις μεταξύ περιφερειακής και εθνικής στήριξης που παρέχουν τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι χώρες·

19.  πιστεύει ότι θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω οι διατάξεις σχετικά με την ειρήνη και την ασφάλεια, και ότι στη μελλοντική εταιρική σχέση θα πρέπει να προβλέπεται πιο αποτελεσματική κοινή δράση όσον αφορά την πρόληψη των συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένης της έγκαιρης προειδοποίησης και της διαμεσολάβησης, της οικοδόμησης της ειρήνης και της αντιμετώπισης προκλήσεων που συνδέονται με τη διακρατική ασφάλεια προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι υφιστάμενες διαπεριφερειακές απειλές για την ασφάλεια οι οποίες συνδέονται με την τρομοκρατία και τον βίαιο εξτρεμισμό, με όλες τις μορφές παράνομης εμπορίας, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων, όπλων και ναρκωτικών, καθώς και με την πειρατεία, φαινόμενα που πλήττουν την ΕΕ και τις χώρες ΑΚΕ·

20.  τονίζει ότι η ύπαρξη σταθερού περιβάλλοντος ασφαλείας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης· υποστηρίζει, για τον σκοπό αυτόν, τη δημιουργία χρηματοδοτικού μέσου αφιερωμένου στην ασφάλεια και την ειρήνη στο πλαίσιο της μελλοντικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ·

21.  ζητεί την ενίσχυση της πολιτικής διάστασης της εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, συγκεκριμένα για να δοθεί η δυνατότητα ανάληψης κοινών δράσεων και να διασφαλιστεί μεγαλύτερος αντίκτυπος στα διεθνή φόρα· θεωρεί ότι στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες συνεργασίας και με άλλους εταίρους σε παγκόσμιο επίπεδο (όπως η Αφρικανική Ένωση ή τα Ηνωμένα Έθνη), καθώς και με άλλες διεθνείς δυνάμεις, στο μέτρο του δυνατού, καθώς και προσπάθειες ενίσχυσης του συντονισμού και της συνεργασίας, χωρίς αλληλεπικάλυψη εργασιών ή αποστολών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι καταστάσεις που προκαλούν οι πόλεμοι, οι εσωτερικές συγκρούσεις, η ανασφάλεια, η ευπάθεια και οι διαδικασίες εκδημοκρατισμού·

22.  ενθαρρύνει τους εταίρους να διευρύνουν το πλαίσιο των επιλέξιμων κρατών και θεσμικών οργάνων εκτός των χωρών ΑΚΕ, με την προϋπόθεση ότι οι χώρες αυτές πληρούν τις απαιτήσεις που έχουν οριστεί· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να αναθεωρηθούν και να ανανεωθούν οι δομές διαλόγου μεταξύ ΑΚΕ-ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί η πολυφωνία στους θεσμικούς διαλόγους σε κοινοβουλευτικό και ανώτερο πολιτικό επίπεδο· καλεί τις χώρες ΑΚΕ να εξετάσουν τις προοπτικές μιας περισσότερο δομημένης σχέσης με τα κράτη της Ασίας, της Λατινικής Αμερικής, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αμερικής, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών·

23.   υπογραμμίζει τη σημασία της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ για την προώθηση του πολιτικού διαλόγου και για την ανάπτυξη ισότιμης εταιρικής σχέσης μεταξύ των χωρών της ΑΚΕ και της ΕΕ·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

12.7.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

53

10

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Νίκος Ανδρουλάκης, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Mark Demesmaeker, Γεώργιος Επιτήδειος, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Σοφία Σακοράφα, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, Marek Jurek, Soraya Post, Igor Šoltes, Ελένη Θεοχάρους, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Therese Comodini Cachia, Edouard Ferrand, Liliana Rodrigues, Janusz Zemke

25.7.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

προς την Επιτροπή Ανάπτυξης

σχετικά με το μέλλον των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ μετά το 2020

(2016/2053(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Pedro Silva Pereira

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπογραμμίζει ότι η υφιστάμενη συνεργασία ΑΚΕ-ΕΕ δεν έχει φέρει βέλτιστα αποτελέσματα για τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας και τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η μελλοντική χρήση των ίδιων μέσων στις σχέσεις με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) μπορεί να έχει περιορισμένο μόνο αντίκτυπο στην ανάπτυξή τους·

2.  ζητεί το πλαίσιο που θα διαδεχθεί τη συμφωνία του Κοτονού να είναι αποτελεσματικό και προσαρμοσμένο στις νέες και αναδυόμενες παγκόσμιες προκλήσεις, να βασίζεται στον ενστερνισμό του από τις χώρες ΑΚΕ, οι οποίες θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη του, και υπογραμμίζει τον πρωταρχικό ρόλο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επισημαίνει ότι το πλαίσιο που θα διαδεχθεί τη συμφωνία του Κοτονού πρέπει να καθοριστεί σε στενή συνεργασία με τις χώρες ΑΚΕ, περιλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, σε συντονισμό με τις σχετικές περιφερειακές οργανώσεις, και πρέπει επίσης να βασίζεται στην ανάλυση και στα διδάγματα που αντλήθηκαν από τη συμφωνία εταιρικής σχέσης του Κοτονού, αποφεύγοντας παράλληλα την αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών και των δομών· ζητεί η οικονομική μεγέθυνση και η ανάπτυξη να αποτελέσουν τον πυρήνα των στόχων του νέου πλαισίου που θα διαδεχθεί τη συμφωνία του Κοτονού· τονίζει ότι μία αναθεωρημένη γενική συμφωνία-πλαίσιο που θα έχει νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα, από κοινού με τις περιφερειακές συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) και άλλα εμπορικά μέσα, ήτοι την πρωτοβουλία «Όλα εκτός από Όπλα» και το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (GSP/GSP+), πρέπει να υποστηρίζει το δίκαιο και βιώσιμο εμπόριο, την περιφερειακή ολοκλήρωση και, εν τέλει, τη δημιουργία πλούτου, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μείωση των ανισοτήτων και της φτώχειας, και πρέπει επίσης να περιλαμβάνει εκτελεστούς μηχανισμούς που θα διασφαλίζουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

3.  υπενθυμίζει ότι οι ΣΟΕΣ αποτελούν σημαντικό αναπτυξιακό μέσο για τη μακροπρόθεσμη μείωση της φτώχειας· τονίζει, ωστόσο, ότι η απελευθέρωση των συναλλαγών πρέπει να συνοδεύεται από αποτελεσματικά μέτρα και αναπτυξιακή στήριξη στον τομέα της ανάπτυξης των ικανοτήτων, της ικανότητας παραγωγής, υποδομής και εξαγωγών και της ανάπτυξης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα, ιδίως για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που προσφέρει το εμπόριο·

4.  υποστηρίζει την καθιέρωση μιας ηπειρωτικής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών (CFTA) με στόχο την εμβάθυνση της οικονομικής ολοκλήρωσης των 54 κρατών της αφρικανικής ηπείρου· ζητεί τον επαναπροσδιορισμό της εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ, προκειμένου να συμβαδίζει με τη δημιουργία της εν λόγω ηπειρωτικής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών·

5.  επισημαίνει ότι το εμπόριο αποτελεί έναν από τους τρεις πυλώνες της συμφωνίας του Κοτονού και τονίζει ότι η διαδικασία που θα διαδεχθεί τη συμφωνία του Κοτονού πρέπει να προσφέρει ένα πλαίσιο στο οποίο θα καθίσταται εφικτή η συζήτηση εμπορικών ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος με όλες τις χώρες ΑΚΕ και τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς· ζητεί να συναφθεί η συμφωνία που θα διαδεχθεί τη συμφωνία του Κοτονού ως πολιτική συμφωνία-ομπρέλα στο πλαίσιο της οποίας θα καθοριστούν δεσμευτικές ελάχιστες απαιτήσεις για τις ΣΟΕΣ, μεταξύ άλλων μικτός κοινοβουλευτικός έλεγχος και διαρθρωμένοι μηχανισμοί παρακολούθησης της κοινωνίας των πολιτών· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την τακτική παρακολούθηση της υλοποίησης των ΣΟΕΣ με στόχο την ενδεχόμενη βελτίωσή τους· ζητεί να ενισχυθεί η δίκαιη και ισορροπημένη συνεργασία στον τομέα του εμπορίου, και παράλληλα να προωθηθούν οι συστημικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις και να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες και οι προτεραιότητες των διαφόρων χωρών και περιφερειών της ΑΚΕ· υποστηρίζει τις εμπορικές σχέσεις αυτού του είδους, ωστόσο με μια προσέγγιση που θα έχει γνώμονα τις αξίες, καθώς και με βελτιωμένη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής, όπως προτείνεται στην ανακοίνωση «Εμπόριο για όλους: Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις»· ζητεί το πλαίσιο που θα διαδεχθεί τη συμφωνία του Κοτονού να λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου στο εμπόριο· πιστεύει ότι η ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, η δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, η οικονομική διακυβέρνηση, η περιφερειακή ολοκλήρωση, η προώθηση της επενδυτικής συνεργασίας, η ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα (ιδίως των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων), η οικονομική διαφοροποίηση, η προώθηση των νεοσύστατων βιομηχανιών, και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη και η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων πρέπει να κατέχουν κεντρική θέση σε μια μελλοντική οικονομική συνεργασία·

6.  τονίζει ότι για την ανάπτυξη των οικονομιών ΑΚΕ, καθώς και για τη μείωση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού, δεν έχουν σημασία μόνο οι εμπορικές συμφωνίες, περιλαμβανομένων των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης, αλλά και οι επενδύσεις· προς τούτο πιστεύει ότι οι μελλοντικές συμφωνίες μετά το 2020 θα πρέπει να παρέχουν επαρκείς προβλέψεις για τη στήριξη των επενδυτικών διαδικασιών·

7.  τονίζει ότι το πλαίσιο που θα διαδεχθεί τη συμφωνία του Κοτονού πρέπει να προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα βασικά εργασιακά πρότυπα και τη χρηστή διακυβέρνηση, μεταξύ άλλων μέσω της καταπολέμησης της διαφθοράς και των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών βάσει των διεθνών προτύπων· ζητεί αυστηρές και εκτελεστές διατάξεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη και κατάλληλο πλαίσιο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης· ζητεί ειδικότερα η ρήτρα περί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να συνεχίσει να αποτελεί ουσιώδες στοιχείο στη μελλοντική συμφωνία, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ούτως ώστε να εξακολουθήσουν να ισχύουν οι ρήτρες σύνδεσης – ιδίως οι ρήτρες μη εκτέλεσης – στις ΣΟΕΣ και μετά το 2020·

8.  θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να περιλαμβάνει το πλαίσιο που θα διαδεχθεί τη συμφωνία του Κοτονού μέτρα διευκόλυνσης του εμπορίου, προκειμένου να επεκταθούν οι ενδοαφρικανικές ανταλλαγές βιομηχανικών και γεωργικών προϊόντων·

9.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντική η ανανέωση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ και η συμμετοχή της σε όλα τα στάδια των συζητήσεων που αφορούν το πλαίσιο που θα διαδεχθεί τη συμφωνία του Κοτονού, και υποστηρίζει την ενισχυμένη κοινοβουλευτική εποπτεία του μελλοντικού πλαισίου· ζητεί την περιοδική παρακολούθηση της συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΕ με γνώμονα τα αποτελέσματα, ιδίως όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, το εμπόριο, τη βιώσιμη ανάπτυξη και το δίκαιο εμπόριο·

10.  τονίζει ότι είναι εκ των ουκ άνευ η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των ενδιαφερόμενων φορέων, όπως είναι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι επιχειρήσεις – περιλαμβανομένων των ΜΜΕ – και οι τοπικές αρχές, κατά την υλοποίηση των ΣΟΕΣ και τη διαδικασία που θα διαδεχθεί τη συμφωνία του Κοτονού· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις επίσημες σχέσεις ΕΕ-ΑΚΕ·

11.  υπενθυμίζει τις αναληφθείσες δεσμεύσεις για χρηματοδότηση της ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσης της Αντίς Αμπέμπα και τη σημασία τους για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ)· υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης σαφών και διαφανών φορολογικών κανόνων για τη βελτίωση των εγχώριων εσόδων· επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης των εμπορικών ικανοτήτων, δεδομένου ότι εξακολουθεί να είναι περιορισμένη η έκταση της εκβιομηχάνισης και της διαφοροποίησης των οικονομιών ΑΚΕ, και ζητεί να αναλυθούν διεξοδικά οι ανάγκες των χωρών ΑΚΕ όσον αφορά την ανάπτυξη του εμπορίου και των επενδύσεων· ζητεί από την ΕΕ να εξασφαλίσει επαρκή και αποτελεσματική χρηματοδότηση όσον αφορά τη βοήθεια για το εμπόριο, προκειμένου να μεταφερθεί η τεχνολογία και να υποστηριχθούν οι προσπάθειες των χωρών ΑΚΕ όσον αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας του ΠΟΕ για τη διευκόλυνση του εμπορίου, της προοδευτικής τους ένταξης στην παγκόσμια οικονομία και της ανέλιξής τους στην παγκόσμια και στις περιφερειακές αλυσίδες αξίας· επισημαίνει ότι η χρηματοδοτική στήριξη πρέπει να συνδυάζεται με συγκεκριμένα συνεργατικά έργα που αποσκοπούν στη βελτίωση των υποδομών και των εκπαιδευτικών και κοινωνικών συστημάτων στις χώρες ΑΚΕ·

12.  καλεί επίσης την ΕΕ να αναβαθμίσει την υποστήριξή της, προκειμένου να βοηθήσει τις πλούσιες σε πόρους χώρες να εφαρμόσουν τις αρχές της Πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια των εξορυκτικών βιομηχανιών για μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία στους τομείς του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της εξόρυξης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

14.7.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

0

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Substitutes present for the final vote

Reimer Böge, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Bolesław G. Piecha, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mara Bizzotto, Bernd Kölmel, Jozo Radoš, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Mylène Troszczynski

14.7.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών

προς την Επιτροπή Ανάπτυξης

σχετικά με το μέλλον των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ μετά το 2020

(2016/2053(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Eider Gardiazabal Rubial

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει την πεποίθηση ότι η ταυτόχρονη λήξη της συμφωνίας του Κοτονού και του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) της Ένωσης δίνει την ευκαιρία για οριστική απόφαση σχετικά με την εγγραφή του μεγαλύτερου γεωγραφικού μέσου στον τομέα πολιτικής της αναπτυξιακής συνεργασίας, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ), στον προϋπολογισμό, με την προϋπόθεση σαφών εγγυήσεων οριοθέτησης για συνεργασία ΑΚΕ-ΕΕ και διατήρησης των επιπέδων χρηματοδότησης· πιστεύει ότι η τρέχουσα διαμόρφωση του ΕΤΑ είναι ανώμαλη και αποτελεί την αιτία πολλών ανεπαρκειών· τονίζει ότι η εγγραφή στον προϋπολογισμό θα ενισχύσει τη νομιμότητα, την αποτελεσματικότητα και την προβλεψιμότητα της αναπτυξιακής βοήθειας, διασφαλίζοντας, παράλληλα, καλύτερη συνοχή και προβολή των σχετικών τομέων πολιτικής, με την προϋπόθεση ότι αυτά τα κονδύλια του ΕΤΑ είναι επιπλέον του τρέχοντος προϋπολογισμού της ΕΕ· επαναλαμβάνει ότι η εγγραφή του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό θα επιφέρει απλούστευση και εναρμόνιση του πλαισίου αναπτυξιακής βοήθειας· υπενθυμίζει ότι το ΕΤΑ, ακόμη και αν εγγραφεί στον προϋπολογισμό, θα πρέπει να περιλαμβάνει σημεία αναφοράς ευθυγραμμισμένα με τη συνεργασία της ΕΕ, όπως είναι αυτά που αφορούν την ανθρώπινη ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή·

2.  επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης ήδη παρέχει μέσα που απευθύνονται σε συγκεκριμένους εταίρους και ότι η εγγραφή του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό μπορεί να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αντανακλά και να προωθεί την προνομιακή εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΕ με στόχο την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει έναν χάρτη πορείας που θα αντιμετωπίζει τα προαναφερθέντα ζητήματα, πριν από την παρουσίαση των απαραίτητων προτάσεων για το επόμενο ΠΔΠ·

3.  υπενθυμίζει ότι η καταπολέμηση της φτώχειας είναι ο πρωταρχικός στόχος της Ένωσης στην αναπτυξιακή συνεργασία και ένας βασικός τρόπος αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτίων της εξαναγκαστικής μετανάστευσης και της εκτόπισης· προειδοποιεί, όσον αφορά το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική, για τον κίνδυνο παρέκκλισης των πιστώσεων από τους αρχικούς τους στόχους και μη εκπλήρωσης των στόχων των νομικών βάσεων· συνιστά να γίνουν ενέργειες ώστε να συνεχιστεί η εφαρμογή μέτρων που έχουν σχεδιαστεί για να αυξηθεί ο βαθμός αυτονομίας και χειραφέτησης στις κοινότητες, ώστε να είναι σε θέση να εκπροσωπούν καλύτερα τα δικά τους συμφέροντα με υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο· υπενθυμίζει επίσης τον θετικό ρόλο του μέσου στήριξης της ειρήνης στην Αφρική ως βασικού μέσου σταθεροποίησης, και αναμένει την εξεύρεση λύσης, στο πλαίσιο της εγγραφής του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό, που θα διασφαλίζει τη συνέχισή του με απόλυτη τήρηση των διατάξεων της Συνθήκης·

4.  σημειώνει την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τη θέσπιση νέου πλαισίου εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες βάσει του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση· σημειώνει ότι η συνεισφορά του προϋπολογισμού της ΕΕ και του ΕΤΑ στο πακέτο των 8 δισ. ευρώ συνίσταται εξ ολοκλήρου από ενίσχυση που είχε ήδη προγραμματιστεί· ζητεί να μην τεθεί σε κίνδυνο η αναπτυξιακή βοήθεια προς τους δικαιούχους και να χρηματοδοτηθούν με νέες πιστώσεις οι πρωτοβουλίες σχετικά με τη μετανάστευση·

5.  υποστηρίζει τον συνδυασμό επιχορηγήσεων με χρηματοοικονομικά μέσα, τον εξορθολογισμό της χρηματοδότησης και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των έργων, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της αναπτυξιακής βοήθειας και να αντιμετωπιστούν αστοχίες της αγοράς και επενδυτικά κενά· τονίζει ότι η καινοτόμος χρηματοδότηση δεν πρέπει να αντικαταστήσει τις επιχορηγήσεις, ούτε και την ευθύνη των ανεπτυγμένων χωρών όσον αφορά την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) ή των αναπτυσσόμενων χωρών όσον αφορά την παροχή βασικών δημόσιων υπηρεσιών· σημειώνει την πρόθεση για δρομολόγηση εξωτερικού επενδυτικού σχεδίου στην Αφρική και τη Μεσόγειο, με βάση το παράδειγμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων· ζητεί να εξασφαλιστεί σαφής προσθετικότητα σε σχέση με τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα και τις πλατφόρμες συνδυασμού, μεταξύ άλλων μέσω νέων πιστώσεων, και ζητεί την πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη διαμόρφωση του σχεδίου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

12.7.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Marco Zanni, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Valli, Derek Vaughan

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

31.8.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

5

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Manuel dos Santos, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská, Ελένη Θεοχάρους, Στέλιος Κούλογλου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Brian Hayes, Joachim Zeller

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Liliana Rodrigues

 • [1]  http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/03_01/pdf/mn3012634_en.pdf
 • [2]  http://www.epg.acp.int/fileadmin/user_upload/Georgetown_1992.pdf
 • [3]  https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-co-operation-acp-countries-in-the-eu-budget-com2003590_en.pdf
 • [4]  http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/joint-consultation-paper-post-cotonou_en_0.pdf
 • [5]  ΕΕ C 310, 25.8.2016, σ. 19.
 • [6]  ΕΕ C 65, 19.2.2016, σ. 257.
 • [7]  ΕΕ C 67E, 18.3.2010, σ. 120.
 • [8]  ΕΕ C 103E, 29.4.2004, σ. 833.
 • [9]  http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2015_acp2/pdf/101905en.pdf
 • [10]  http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2015_acp2/pdf/1081264en.pdf
 • [11]  http://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/documents/eas2007_joint_strategy_en.pdf
 • [12]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0336.
 • [13]  http://www.acp.int/content/acp-eu-stand-together-post-2015-development-agenda
 • [14]  http://www.epg.acp.int/fileadmin/user_upload/Sipopo_Declaration.pdf
 • [15]  Ψήφισμα A/RES/69/313 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.
 • [16]  Ψήφισμα A/RES/70/1 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.