Postup : 2015/2202(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0264/2016

Předložené texty :

A8-0264/2016

Rozpravy :

PV 26/10/2016 - 18

Hlasování :

PV 27/10/2016 - 8.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0419

DRUHÁ ZPRÁVA     
PDF 580kWORD 54k
28.9.2016
PE 584.111v02-00 A8-0264/2016

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC na rozpočtový rok 2014

(2015/2202(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC na rozpočtový rok 2014

(2015/2202(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8-0058/2016),

–  s ohledem své rozhodnutí ze dne 28. dubna 2016(3) o odložení rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi výkonného ředitele společného podniku ECSEL (původně společný podnik ENIAC a společný podnik ARTEMIS),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 72/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku ENIAC(5),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 561/2014 ze dne 6. května 2014 o zřízení společného podniku ESCEL​(6), a zejména na čl. 1 odst.2 a na článek 12 uvedeného nařízení

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(7),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(8),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem druhou na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0264/2016),

1.  uděluje absolutorium výkonnému řediteli společného podniku ECSEL (dříve společný podnik ENIAC a společný podnik Artemis) za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku ECSEL (dříve společný podnik ENIAC a společný podnik Artemis) Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů společného podniku ENIAC na rozpočtový rok 2014

(2015/2202(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi společného podniku(9),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(10) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8-0058/2016),

–  s ohledem své rozhodnutí ze dne 28. dubna 2016(11) o odložení rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi výkonného ředitele společného podniku ECSEL (původně společný podnik ENIAC a společný podnik ARTEMIS),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(12), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 72/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku ENIAC(13),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 561/2014 ze dne 6. května 2014 o zřízení společného podniku ESCEL​(14), a zejména na čl. 1 odst.2 a na článek 12 uvedeného nařízení

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(15),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(16),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem druhou na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0264/2016),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku ECSEL (dříve společný podnik ENIAC a společný podnik Artemis) společného podniku ENIAC, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC na rozpočtový rok 2014

(2015/2202(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0264/2016),

A.  vzhledem k tomu, že společný podnik ENIAC (dále jen „společný podnik“) byl založen dne 20. prosince 2007 na období 10 let s cílem vypracovat a provádět výzkumný program pro rozvoj klíčových kompetencí pro nanoelektroniku v různých oblastech využití;

B.  vzhledem k tomu, že společný podnik získal v červenci 2010 finanční autonomii;

C.  vzhledem k tomu, že zakládajícími členy společného podniku jsou Unie, zastoupená Komisí, Belgie, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Švédsko, Spojené království a sdružení zastupující organizace působící v oblasti nanoelektroniky v Evropě (AENEAS);

D.  vzhledem k tomu, že maximální příspěvek Unie do společného podniku na období 10 let činí 450 000 000 EUR, které se vyplácí z rozpočtu sedmého rámcového programu pro výzkum;

E.  vzhledem k tomu, že sdružení AENEAS přispěje na provozní náklady společného podniku nanejvýše 30 000 000 EUR a členské státy se na provozních výdajích podílejí věcnými příspěvky a poskytují finanční příspěvky ve výši alespoň 1,8násobku příspěvku Unie;

F.  vzhledem k tomu, že společný podnik a společný podnik ARTEMIS (dále jen „Artemis“) byly sloučeny, aby vytvořily Společnou technologickou iniciativu pro elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (dále jen „iniciativa ECSEL “), která zahájila činnost v červnu 2014 a bude působit po dobu deseti let;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  bere na vědomí skutečnost, že roční účetní závěrka společného podniku za období od 1. ledna 2014 do 26. června 2014 ve všech významných ohledech věrně zobrazuje jeho finanční situaci k 26. červnu 2014 a výsledky jeho hospodaření a peněžní toky za uvedené skončené období v souladu s ustanoveními jeho finančních předpisů a účetních pravidel, která přijal účetní Komise;

2.  je znepokojen tím, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky za období od 1. ledna 2014 do 26. června 2014 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) vydal už čtvrtý rok po sobě výrok s výhradou o legalitě a správnosti uskutečněných operací, neboť ve správních dohodách podepsaných s vnitrostátními financujícími orgány, které se týkají auditu výkazů projektových nákladů, nejsou uvedena praktická ujednání o provádění auditů ex post;

3.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora společný podnik neposoudil kvalitu zpráv o auditu, které obdržel od vnitrostátních financujících orgánů a které se týkají nákladů na dokončené projekty; dále konstatuje, že po posouzení auditních strategií tří vnitrostátních financujících orgánů nebylo možné dojít k závěru, zda audity ex post fungují účinně, neboť vnitrostátní financující orgány používají rozličné metodiky, jež společnému podniku znemožnily vypočítat spolehlivou míru chyb nebo míru zbytkových chyb; poznamenává rovněž, že iniciativa ECSEL potvrdila, že na základě svých rozsáhlých hodnocení vnitrostátních systémů zajištění věrohodnosti dospěla k závěru, že tyto systémy mohou poskytovat přiměřenou ochranu finančních zájmů členů společného podniku;

4.  konstatuje, že iniciativa ECSEL vyzvala vnitrostátní financující orgány k předložení důkazů o tom, že uplatňování vnitrostátních postupů poskytuje přiměřenou jistotu legality a správnosti operací, a konstatuje, že ve lhůtě do 30. června 2016 předložilo požadované dokumenty a potvrdilo, že uplatňování vnitrostátních postupů poskytuje přiměřenou jistotu legality a správnosti operací, 76 % vyzvaných vnitrostátních financujících orgánů, které představují 96,79 % výdajů společného podniku Artemis a tohoto společného podniku;

5.  bere na vědomí skutečnost, že podle zprávy Účetního dvora zahrnoval konečný rozpočet společného podniku na rozpočtový rok 2014 prostředky na závazky ve výši 2 356 000 EUR a prostředky na platby ve výši 76 500 250 EUR;

6.  bere na vědomí, že podle informaci společného podniku byly vnitrostátní systémy záruk přezkoumány v případě zemí přijímajících 54,2 % grantů společného podniku; oceňuje záměr společného podniků pokračovat v tomto přezkoumávání, dokud nedosáhne 92,7 % celkové výše přidělených grantů společného podniku; vítá ujištění společného podniku, že vnitrostátní postupy poskytují přiměřenou jistotu, pokud jde o legalitu a správnost uskutečněných operací.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

26.9.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Cătălin Sorin Ivan, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche, Richard Sulík

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Edouard Ferrand

(1)

Úř. věst. C 422, 17.12.2015, s. 25.

(2)

Úř. věst. C 422, 17.12.2015, s. 26.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0195.

(4)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 21.

(6)

Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 152.

(7)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(8)

Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.

(9)

Úř. věst. C 422, 17.12.2015, s. 25.

(10)

Úř. věst. C 422, 17.12.2015, s. 26.

(11)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0195.

(12)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(13)

Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 21.

(14)

Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 152.

(15)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(16)

Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.

Právní upozornění - Ochrana soukromí