Izvješće - A8-0264/2016Izvješće
A8-0264/2016

DRUGO IZVJEŠĆE  o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2014.

28.9.2016 - (2015/2202(DEC))

Odbor za proračunski nadzor
Izvjestitelj: Marian-Jean Marinescu

Postupak : 2015/2202(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0264/2016
Podneseni tekstovi :
A8-0264/2016
Doneseni tekstovi :

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2014.

(2015/2202(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2014., kojemu su priloženi odgovori Zajedničkog poduzeća[1],

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu u pogledu pouzdanosti računa[2] te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05587/2016 – C8-0058/2016),

–  uzimajući u obzir svoju odluku od 28. travnja 2016.[3] o odgodi Odluke o razrješnici za financijsku godinu 2014. i odgovore izvršnog direktora Zajedničkog poduzeća ECSEL (bivših zajedničkih poduzeća ENIAC i ARTEMIS),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002[4], a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 74/2008 od 20. prosinca 2007. o uspostavljanju Zajedničkog poduzeća ENIAC[5],

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 561/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća ECSEL[6], a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica[7],

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća[8],

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0264/2016),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća ECSEL (bivših zajedničkih poduzeća ENIAC i ARTEMIS) za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2014.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3. nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća ECSEL (bivših zajedničkih poduzeća ENIAC i ARTEMIS), Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2014.

(2015/2202(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2014., kojemu su priloženi odgovori Zajedničkog poduzeća[9],

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu u pogledu pouzdanosti računa[10] te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05587/2016 – C8-0058/2016),

–  uzimajući u obzir svoju odluku od 28. travnja 2016.[11] o odgodi Odluke o razrješnici za financijsku godinu 2014. i odgovore izvršnog direktora Zajedničkog poduzeća ECSEL (bivših zajedničkih poduzeća ENIAC i ARTEMIS),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002[12], a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 74/2008 od 20. prosinca 2007. o uspostavljanju Zajedničkog poduzeća ENIAC[13],

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 561/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća ECSEL[14], a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica[15],

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća[16],

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0264/2016),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2014.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća ECSEL (bivših zajedničkih poduzeća ENIAC i ARTEMIS), Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2014.

(2015/2202(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0264/2016),

A.  budući da je Zajedničko poduzeće ENIAC („Zajedničko poduzeće”) osnovano 20. prosinca 2007. na razdoblje od 10 godina radi uspostavljanja i provedbe programa istraživanja za razvoj ključnih kompetencija u nanoelektronici u raznim područjima primjene;

B.  budući da je Zajedničkom poduzeću u srpnju 2010. dodijeljena financijska neovisnost;

C.  budući da su članovi osnivači Zajedničkog poduzeća Unija, koju predstavljaju Komisija, Belgija, Njemačka, Estonija, Irska, Grčka, Španjolska, Francuska, Italija, Nizozemska, Poljska, Portugal, Švedska i Ujedinjena Kraljevina, te Udruga za europske aktivnosti u području nanoelektronike („AENEAS”);

D.  budući da maksimalni doprinos Unije Zajedničkom poduzeću za razdoblje od 10 godina iznosi 450 000 000 EUR te se isplaćuje iz proračuna Sedmog okvirnog programa za istraživanje;

E.  budući da udruga AENEAS treba uplatiti doprinos od najviše 30 000 000 EUR za tekuće troškove Zajedničkog poduzeća, a države članice trebaju dati doprinose u naravi tekućim troškovima i pružiti financijske doprinose u iznosu najmanje 1,8 puta većem od doprinosa Unije;

F.  budući da su Zajedničko poduzeće i Zajedničko poduzeće ARTEMIS („ARTEMIS”) spojeni radi stvaranja zajedničke tehnološke inicijative za elektroničke komponente i sustave za vodeći položaj Europe („zajednička tehnološka inicijativa ECSEL”), koja je počela s djelovanjem u lipnju 2014. i trajat će 10 godina;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  potvrđuje činjenicu da financijski izvještaji Zajedničkog poduzeća za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 26. lipnja 2014. u svim značajnim aspektima vjerno prikazuju njegovo financijsko stanje na dan 26. lipnja 2014. te rezultate poslovanja i novčane tokove za razdoblje završeno tim danom, u skladu s odredbama financijskih pravila Zajedničkog poduzeća i računovodstvenim pravilima koja je usvojio računovodstveni službenik Komisije;

2.  zabrinut je što je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 26. lipnja 2014. („izvješće Revizorskog suda”) dao kvalificirano mišljenje četvrtu godinu zaredom o pravilnosti i zakonitosti povezanih transakcija na temelju činjenice da administrativni sporazumi potpisani s nacionalnim tijelima za financiranje u pogledu revizije zahtjeva za plaćanje troškova projekta ne obuhvaćaju praktične preduvjete za ex post revizije;

3.  primjećuje iz izvješća Revizorskog suda da Zajedničko poduzeće nije ocijenilo kvalitetu izvješća o reviziji zaprimljenih od nacionalnih tijela za financiranje u vezi s troškovima povezanima sa završenim projektima; nadalje, primjećuje da nakon ocjenjivanja revizijskih strategija triju nacionalnih tijela za financiranje nije bilo moguće zaključiti jesu li ex post revizije djelotvorne zbog različitih metodologija kojima su se služila nacionalna tijela za financiranje, a zbog kojih Zajedničko poduzeće nije moglo izračunati pouzdanu ponderiranu stopu pogreške ili stopu preostalih pogrešaka; također primjećuje da je zajednička tehnološka inicijativa ECSEL potvrdila da je na temelju opsežne ocjene nacionalnih sustava jamstva došla do zaključka da ti sustavi mogu ponuditi razumnu razinu zaštite financijskih interesa članica Zajedničkog poduzeća;

4.  napominje da je zajednička tehnološka inicijativa ECSEL pozvala nacionalna tijela za financiranje da pruže dokaze o tome da provođenje nacionalnih postupaka daje razumno jamstvo o zakonitosti i pravilnosti transakcija te primjećuje da je do roka koji je bio 30. lipnja 2016. 76 % pozvanih nacionalnih tijela za financiranje, koja su odgovorna za 96,79 % potrošnje Zajedničkog poduzeća ARTEMIS i Zajedničkog poduzeća, predalo tražene dokumente i potvrdilo da provođenje nacionalnih postupaka daje razumno jamstvo o zakonitosti i pravilnosti transakcija;

5.  prima na znanje činjenicu da je prema izvješću Revizorskog suda konačni proračun Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2014. obuhvaćao odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 2 356 000 EUR i odobrena sredstva za plaćanja u iznosu od 76 500 250 EUR;

6.  potvrđuje, na temelju navoda Zajedničkog poduzeća, da su postupci nacionalnog osiguranja ispitani do travnja 2015. za zemlje koje primaju 54,2 % bespovratnih sredstava Zajedničkog poduzeća; pohvaljuje namjeru Zajedničkog poduzeća da nastavi s tom praksom pokrivanjem do 92,7 % ukupno dodijeljenih bespovratnih sredstava Zajedničkog poduzeća; pozdravlja jamstvo Zajedničkog poduzeća prema kojem nacionalni postupci pružaju razumno jamstvo u pogledu zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

26.9.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Cătălin Sorin Ivan, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche, Richard Sulík

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

John Stuart Agnew, Edouard Ferrand

 • [1]    SL C 422, 17.12.2015., str. 25.
 • [2]    SL C 422, 17.12.2015., str. 26.
 • [3]    Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2016)0195.
 • [4]    SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
 • [5]    SL L 30, 4.2.2008., str. 21.
 • [6]    SL L 169, 7.6.2014., str. 152.
 • [7]    SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
 • [8]    SL L 38, 7.2.2014., str. 2.
 • [9]    SL C 422, 17.12.2015., str. 25.
 • [10]    SL C 422, 17.12.2015., str. 26.
 • [11]    Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2016)0195.
 • [12]    SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
 • [13]    SL L 30, 4.2.2008., str. 21.
 • [14]    SL L 169, 7.6.2014., str. 152.
 • [15]    SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
 • [16]    SL L 38, 7.2.2014., str. 2.