Postup : 2015/2202(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0264/2016

Predkladané texty :

A8-0264/2016

Rozpravy :

PV 26/10/2016 - 18

Hlasovanie :

PV 27/10/2016 - 8.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0419

DRUHÁ SPRÁVA     
PDF 510kWORD 54k
28.9.2016
PE 584.111v02-00 A8-0264/2016

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014

(2015/2202(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Marian-Jean Marinescu

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014

(2015/2202(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8-0058/2016),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 28. apríla 2016(3), ktorým sa odkladá rozhodnutie o absolutóriu za rozpočtový rok 2014, a na odpovede výkonného riaditeľa spoločného podniku ECSEL (pôvodne spoločného podniku ENIAC a spoločného podniku Artemis),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 72/2008 z 20. decembra 2007 o založení spoločného podniku ENIAC(5),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č.561/2014 zo 6. mája 2014 o založení spoločného podniku ECSEL(6), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(7),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(8),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0264/2016),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL (pôvodne spoločného podniku ENIAC a spoločného podniku ARTEMIS) za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL (pôvodne spoločného podniku ENIAC a spoločného podniku Artemis), Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014

(2015/2202(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami spoločného podniku(9),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(10) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8-0058/2016),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 28. apríla 2016(11), ktorým sa odkladá rozhodnutie o absolutóriu za rozpočtový rok 2014, a na odpovede výkonného riaditeľa spoločného podniku ECSEL (pôvodne spoločného podniku ENIAC a spoločného podniku Artemis),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(12), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 72/2008 z 20. decembra 2007 o založení spoločného podniku ENIAC(13),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č.561/2014 zo 6. mája 2014 o založení spoločného podniku ECSEL(14), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(15),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(16),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0264/2016),

1.  schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL (pôvodne spoločného podniku ENIAC a spoločného podniku Artemis), Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014

(2015/2202(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0264/2016),

A.  keďže spoločný podnik ENIAC (ďalej len „spoločný podnik“) bol zriadený 20. decembra 2007 na obdobie 10 rokov s cieľom stanoviť a vykonávať plán výskumu pre rozvoj kľúčových kompetencií pre nanoelektroniku v rôznych oblastiach použitia;

B.  keďže spoločný podnik získal finančnú samostatnosť v júli 2010;

C.  keďže zakladajúcimi členmi spoločného podniku sú Únia zastúpená Komisiou, Belgicko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo a združenie subjektov pôsobiacich v oblasti nanoelektroniky v Európe (AENEAS);

D.  keďže maximálna výška príspevku Únie na spoločný podnik na obdobie 10 rokov je 450 000 000 EUR, ktoré sa uhradia z rozpočtu siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu;

E.  keďže AENEAS má poskytnúť príspevok na prevádzkové náklady spoločného podniku vo výške najviac 30 000 000 EUR a členské štáty majú poskytnúť nepeňažné príspevky na prevádzkové náklady a finančné príspevky vo výške aspoň 1,8-násobku príspevku Únie;

F.  keďže spoločný podnik a spoločný podnik ARTEMIS boli zlúčené a vznikla tak spoločná technologická iniciatíva Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (STI ECSEL), ktorá začala vykonávať svoju činnosť v júni 2014 na obdobie 10 rokov;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1.  uznáva, že ročná účtovná závierka spoločného podniku za obdobie od 1. januára 2014 do 26. júna 2014 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk jeho finančnú situáciu k 26. júnu 2014 a výsledky jeho operácií a tokov hotovosti za príslušný rozpočtový rok v súlade s ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie;

2.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku za obdobie od 1. januára do 26. júna 2014 (správa Dvora audítorov) vydal už štvrtý rok za sebou výrok s výhradou, pokiaľ ide o zákonnosť a riadnosť príslušných operácií, a to na základe toho, že administratívne dohody podpísané s vnútroštátnymi orgánmi financovania (VOF) o audite výkazov nákladov na projekty neobsahujú praktické opatrenia pre audity ex-post;

3.  berie na vedomie informáciu uvedenú v správe Dvora audítorov, že spoločný podnik nehodnotil kvalitu audítorských správ prijatých od VOF, ktoré sa týkali nákladov súvisiacich s ukončenými projektmi; konštatuje tiež, že po hodnotení stratégií auditu troch NFA nebolo možné posúdiť, či audity ex-post fungujú účinne, keďže NFA používajú rôzne metodiky, čo spoločnému podniku neumožnilo vypočítať váženú chybovosť ani zostatkovú chybovosť; poznamenáva tiež, že STI ECSEL potvrdila, že zo záverov jej rozsiahleho hodnotenia vnútroštátnych systémov záruk vyplynulo, že môžu poskytovať primeranú ochranu finančných záujmov členov spoločného podniku;

4.  berie na vedomie, že STI ECSEL vyzvala vnútroštátne orgány financovania, aby predložili dôkaz o tom, že vykonávanie vnútroštátnych postupov poskytuje primeranú istotu o zákonnosti a riadnosti operácií, a konštatuje, že do termínu 30. júna 2016 predložilo 76 % vyzvaných vnútroštátnych orgánov financovania, čo predstavuje 96,79 % spoločných výdavkov podniku ARTEMIS a spoločného podniku, požadované dokumenty a potvrdilo, že vykonávanie vnútroštátnych postupov poskytuje primeranú istotu o zákonnosti a riadnosti operácií;

5.  berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov konečný rozpočet spoločného podniku na rozpočtový rok 2014 zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 2 356 000 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 76 500 250 EUR;

6.  berie na vedomie, na základe informácií spoločného podniku, že vnútroštátne systémy záruk boli preskúmané do apríla 2015 v prípade krajín prijímajúcich 54,2 % grantov spoločného podniku; víta zámer spoločného podniku pokračovať v tomto hodnotení a pokryť až 92,7 % celkových pridelených grantov spoločnému podniku; víta ubezpečenie spoločného podniku, že vnútroštátne postupy poskytujú dostatočnú záruku, pokiaľ ide o zákonnosť a riadnosť príslušných transakcií.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

26.9.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Cătălin Sorin Ivan, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche, Richard Sulík

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Edouard Ferrand

(1)

  Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 25.

(2)

  Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 26.

(3)

  Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2016)0195.

(4)

  Ú. v. ES L 298, 26.10.2012 s. 1.

(5)

  Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 21.

(6)

  Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 152.

(7)

  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(8)

  Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.

(9)

  Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 25.

(10)

  Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 26.

(11)

  Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2016)0195.

(12)

  Ú. v. ES L 298, 26.10.2012 s. 1.

(13)

  Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 21.

(14)

  Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 152.

(15)

  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(16)

  Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia