Процедура : 2016/0808(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0265/2016

Внесени текстове :

A8-0265/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/10/2016 - 7.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0370

ДОКЛАД     *
PDF 667kWORD 52k
28.9.2016
PE 587.805v02-00 A8-0265/2016

относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Европейската полицейска служба (Европол) на Споразумението за стратегическо сътрудничество между Министерството на обществената сигурност на Китайската народна република и Европол

(08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Клод Морайс

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Европейската полицейска служба (Европол) на Споразумението за стратегическо сътрудничество между Министерството на обществената сигурност на Китайската народна република и Европол

(08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на Съвета (08364/2016),

–  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8-0217/2016),

–  като взе предвид Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Европол)(1), и по-специално член 23, параграф 2 от него,

–  като взе предвид Решение 2009/934/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. за приемане на правилата за прилагане, регламентиращи отношенията на Европол с партньорите му, включително обмена на лични данни и класифицирана информация(2), и по-специално членове 5 и 6 от него,

–  като взе предвид Решение 2009/935/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. за определяне на списъка на третите държави и организации, с които Европол сключва споразумения(3),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0265/2016),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  призовава Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.  призовава Съвета, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента, отново да се консултира с него;

4.  призовава Комисията да направи оценка на разпоредбите в споразумението за сътрудничество след датата на прилагане на новия регламент за Европол(4); призовава Комисията да уведоми Парламента и Съвета за резултата от тази оценка и, ако е целесъобразно, да представи препоръка за разрешение за стартиране на международно предоговаряне на споразумението;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на Европол.

(1)

OВ L 121, 15.5.2009 г., стр. 37.

(2)

OВ L 325, 11.12.2009 г., стр. 6.

(3)

OВ L 325, 11.12.2009 г., стр. 12.

(4)

Регламент (ЕС) на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета (първо четене) (ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 53).


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Съобразно член 23, параграф 2 от действащото Решение на Съвета за Европол (Решение 2009/370/ПВР) Съветът одобрява сключването на международни споразумения за сътрудничество с трети държави или международни организации, след консултация с Европейския парламент. Тези споразумения могат да се отнасят до обмена на оперативна, стратегическа, техническа или класифицирана информация. Споразумението за оперативно сътрудничество също така включва обмена на лични данни.

Настоящето предложение се отнася до предложеното одобряване на споразумение за стратегическо сътрудничество между Европол и Китай. Такова стратегическо споразумение изключва обмена на лични данни, така че въпросът за личните данни не е относим към случая. Обменената информация може да включва специализирани познания, общи доклади за обстановката, резултати от стратегически анализи, информация относно производства по наказателно разследване, информация относно методи за предотвратяване на престъпления, дейности по обучение и предоставяне на съвети и подкрепа по отделни наказателни разследвания.

Видно е, че са налице явни оперативни потребности за сътрудничеството на Европол с Китай. Според Европол Китай е все по-релевантен като държава-източник, държава-дестинация и транзитна държава в борбата срещу организираната престъпност, като улесняваната нелегална имиграция, трафика на хора, свързани с наркотици престъпления, фалшифициране на евро, нарушения на правата на интелектуална собственост, корупция в спорта, както и киберпрестъпления и свързани с прането на пари дейности. Наред с това, Китай е дом на няколко организирани престъпни групи с голямо влияние.

Докладчикът подкрепя сключването на настоящето споразумение за стратегическо сътрудничество с Китай, тъй като то би подпомогнало и укрепило борбата срещу организираната престъпност и би допринесло за засилване на сътрудничеството в областта на международното правоприлагане.

Докладчикът следва в своя доклад точния текст, приет на пленарното заседание на 12 април 2016 г., относно Споразумението за стратегическо сътрудничество между Европол и Бразилия.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предложение за решение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Европейската полицейска служба (Европол) на Споразумението за стратегическо сътрудничество между Министерството на обществената сигурност на Китайската народна република и Европол

Позовавания

08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS)

Дата на консултация с ЕП

9.6.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

22.6.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

22.6.2016

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

AFET

8.9.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Claude Moraes

31.8.2016

 

 

 

Дата на приемане

26.9.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

6

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Malin Björk, Michał Boni, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Luigi Morgano, Morten Helveg Petersen, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Arnaud Danjean, Sylvie Goddyn, Mylène Troszczynski

Дата на внасяне

28.9.2016

Правна информация - Политика за поверителност