Procedure : 2016/0808(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0265/2016

Indgivne tekster :

A8-0265/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 04/10/2016 - 7.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0370

BETÆNKNING     *
PDF 361kWORD 54k
28.9.2016
PE 587.805v02-00 A8-0265/2016

om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Den Europæiske Politienheds (Europols) indgåelse af aftalen om strategisk samarbejde mellem Folkerepublikken Kinas ministerium for offentlig sikkerhed og Europol

(08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Claude Moraes

EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Den Europæiske Politienheds (Europols) indgåelse af aftalen om strategisk samarbejde mellem Folkerepublikken Kinas ministerium for offentlig sikkerhed og Europol

(08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets udkast (08364/2016),

–  der henviser til artikel 39, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union som ændret ved Amsterdamtraktaten, og artikel 9 i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, i henhold til hvilken Rådet hørte Parlamentet (C8-0217/2016),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol)(1), særlig artikel 23, stk. 2,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2009/934/RIA af 30. november 2009 om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelserne vedrørende Europols forbindelser med partnere, herunder udveksling af personoplysninger og klassificerede informationer(2), særlig artikel 5 og 6,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2009/935/RIA af 30. november 2009 om fastsættelse af listen over de tredjelande og organisationer, hvormed Europol skal indgå aftaler(3),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0265/2016),

1.  godkender Rådets udkast;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  opfordrer Kommissionen til at evaluere bestemmelserne i samarbejdsaftalen efter datoen for anvendelsen af den nye Europolforordning(4); opfordrer Kommissionen til at informere Parlamentet og Rådet om resultaterne af denne evaluering og, hvis det er hensigtsmæssigt, at fremsætte en henstilling om tilladelse til at indlede en international genforhandling af aftalen;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til Europol.

(1)

EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37.

(2)

EUT L 325 af 11.12.2009, s. 6.

(3)

EUT L 325 af 11.12.2009, s. 12.

(4)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA (EUT L 135 af 24.5.2016, s. 53).


BEGRUNDELSE

I henhold til artikel 23, stk. 2, i den nuværende rådsafgørelse om Europol (afgørelse 2009/371/RIA) er det Rådet, der skal godkende indgåelsen af internationale samarbejdsaftaler med tredjelande eller internationale organisationer efter høring af Europa-Parlamentet. Sådanne aftaler kan vedrøre udveksling af operative, strategiske, tekniske eller klassificerede oplysninger. Aftalen om operationelt samarbejde omfatter også udveksling af personoplysninger.

Dette forslag vedrører den foreslåede godkendelse af en strategisk samarbejdsaftale mellem Europol og Kina. En sådan strategisk aftale omfatter ikke udveksling af personoplysninger, hvorfor spørgsmålet om beskyttelse af personoplysninger ikke er relevant i det foreliggende tilfælde. De udvekslede oplysninger omfatter specialviden, generelle situationsrapporter, resultater af strategiske analyser, oplysninger om strafferetlige efterforskninger, oplysninger om kriminalpræventive metoder, uddannelsesaktiviteter samt ydelse af rådgivning og støtte i individuelle strafferetlige efterforskninger.

Der lader til at være et klart operationelt behov hos Europol for samarbejde med Kina. Ifølge Europol er Kina i stigende grad relevant som et oprindelses-, destinations- og transitland i forbindelse med bekæmpelsen af organiseret kriminalitet såsom bistand til ulovlig indvandring, menneskehandel, narkorelateret kriminalitet, euro-falskmøntneri, krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, korruption i sport samt aktiviteter i forbindelse med internetkriminalitet og hvidvaskning af penge. Desuden er Kina hjemsted for adskillige betydningsfulde organiserede forbrydergrupper.

Ordføreren støtter indgåelsen af denne aftale om strategisk samarbejde med Kina, da det vil støtte og styrke bekæmpelsen af organiseret kriminalitet og vil bidrage til at forbedre det internationale samarbejde om retshåndhævelse.

Ordføreren følger den nøjagtige ordlyd i den betænkning, der blev vedtaget på plenarmødet den 12. april 2016 vedrørende en strategisk samarbejdsaftale mellem Europol og Brasilien.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Den Europæiske Politienheds (Europols) indgåelse af aftalen om strategisk samarbejde mellem Folkerepublikken Kinas ministerium for offentlig sikkerhed og Europol

Referencer

08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS)

Dato for høring af EP

9.6.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

22.6.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

22.6.2016

 

 

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

AFET

8.9.2016

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

Claude Moraes

31.8.2016

 

 

 

Dato for vedtagelse

26.9.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

32

6

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Malin Björk, Michał Boni, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Luigi Morgano, Morten Helveg Petersen, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Arnaud Danjean, Sylvie Goddyn, Mylène Troszczynski

Dato for indgivelse

28.9.2016

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik