Διαδικασία : 2016/0808(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0265/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0265/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/10/2016 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0370

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 659kWORD 55k
28.9.2016
PE 587.805v02-00 A8-0265/2016

για το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της σύναψης από την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) της συμφωνίας για τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και της Ευρωπόλ

(08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Claude Moraes

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

για το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της σύναψης από την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) της συμφωνίας για τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και της Ευρωπόλ

(08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (08364/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0217/2016),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ)(1), και ιδίως το άρθρο 23 παράγραφος 2,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/934/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής που διέπουν τις σχέσεις της Ευρωπόλ με τους εταίρους της, περιλαμβανομένης της ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διαβαθμισμένων πληροφοριών(2), και ιδίως τα άρθρα 5 και 6,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/935/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τον καθορισμό του καταλόγου τρίτων κρατών και οργανισμών με τους οποίους η Ευρωπόλ συνάπτει συμφωνίες(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0265/2016),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, μετά την έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού για την Ευρωπόλ(4), τις διατάξεις που περιέχονται στη συμφωνία συνεργασίας· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για το αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης και, αν χρειάζεται, να υποβάλει σύσταση εξουσιοδότησης για την έναρξη διεθνούς επαναδιαπραγμάτευσης της συμφωνίας·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Ευρωπόλ.

(1)

ΕΕ L 121, 15.5.2009, σ. 37.

(2)

ΕΕ L 325, 11.12.2009, σ. 6.

(3)

ΕΕ L 325, 11.12.2009, σ. 12.

(4)

Κανονισμός (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και την κατάργηση των αποφάσεων 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 135, 24.5.2016, σ. 53).


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 της ισχύουσας απόφασης του Συμβουλίου για την Ευρωπόλ (απόφαση 2009/371/ΔΕΥ), η σύναψη συμφωνιών διεθνούς συνεργασίας με τρίτα κράτη ή διεθνείς οργανισμούς εγκρίνεται από το Συμβούλιο, κατόπιν διαβουλεύσεως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τέτοιες συμφωνίες μπορεί να αφορούν την ανταλλαγή επιχειρησιακών, στρατηγικών, τεχνικών ή διαβαθμισμένων πληροφοριών. Η συμφωνία επιχειρησιακής συνεργασίας περιλαμβάνει επίσης την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η παρούσα πρόταση αφορά την προτεινόμενη έγκριση μιας συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπόλ και της Κίνας. Μια τέτοια στρατηγική συμφωνία αποκλείει την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, επομένως το ζήτημα της προστασίας δεδομένων δεν αφορά την προκείμενη περίπτωση. Η ανταλλαγή πληροφοριών μπορεί να περιλαμβάνει εξειδικευμένη γνώση, εκθέσεις για τη γενική κατάσταση, αποτελέσματα στρατηγικών αναλύσεων, πληροφορίες σχετικά με διαδικασίες διερεύνησης εγκλημάτων και με μεθόδους πρόληψης της εγκληματικότητας, δραστηριότητες κατάρτισης, καθώς και παροχή συμβουλών και υποστήριξης σε συγκεκριμένες εγκληματολογικές έρευνες.

Φαίνεται ότι υπάρχει σαφής επιχειρησιακή ανάγκη να συνεργαστεί η Ευρωπόλ με την Κίνα. Σύμφωνα με την Ευρωπόλ, η Κίνα γίνεται ολοένα και πιο σημαντική ως χώρα προέλευσης, προορισμού και διαμετακόμισης στο πλαίσιο της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, όπως η διευκόλυνση της παράνομης μετανάστευσης, η εμπορία ανθρώπων, τα εγκλήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά, η παραχάραξη του ευρώ, οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, η διαφθορά στον αθλητισμό, καθώς και το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Επιπλέον, στην Κίνα δραστηριοποιούνται διάφορες ομάδες οργανωμένου εγκλήματος με σημαντική δράση.

Ο εισηγητής υποστηρίζει τη σύναψη της συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας με την Κίνα, διότι θα βοηθήσει και θα ενισχύσει τον αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος και θα συμβάλει στη βελτίωση της συνεργασίας στον τομέα της επιβολής του διεθνούς δικαίου.

Ο εισηγητής ακολουθεί πλήρως στην έκθεση το κείμενο που εγκρίθηκε στην Ολομέλεια στις 12 Απριλίου 2016 σχετικά με τη συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπόλ και της Βραζιλίας.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της σύναψης από την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) της συμφωνίας για τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και της Ευρωπόλ

Έγγραφα αναφοράς

08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

9.6.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

22.6.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

22.6.2016

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

AFET

8.9.2016

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Claude Moraes

31.8.2016

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

26.9.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

6

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Malin Björk, Michał Boni, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Luigi Morgano, Morten Helveg Petersen, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Arnaud Danjean, Sylvie Goddyn, Mylène Troszczynski

Ημερομηνία κατάθεσης

28.9.2016

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου