Menetlus : 2016/0808(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0265/2016

Esitatud tekstid :

A8-0265/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 04/10/2016 - 7.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0370

RAPORT     *
PDF 353kWORD 54k
28.9.2016
PE 587.805v02-00 A8-0265/2016

nõukogu rakendusotsuse eelnõu kohta, millega kiidetakse heaks Euroopa Politseiameti (Europol) poolt Hiina Rahvavabariigi avaliku julgeoleku ministeeriumi ja Europoli vahelise strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimine

(08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Claude Moraes

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIK RESOLUTSIOON
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIK RESOLUTSIOON

nõukogu rakendusotsuse eelnõu kohta, millega kiidetakse heaks Euroopa Politseiameti (Europol) poolt Hiina Rahvavabariigi avaliku julgeoleku ministeeriumi ja Europoli vahelise strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimine

(08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu eelnõu (08364/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 39 lõiget 1 (muudetud Amsterdami lepinguga) ja protokolli nr 36 (üleminekusätete kohta) artiklit 9, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0217/2016),

–  võttes arvesse nõukogu 6. aprilli 2009. aasta otsust 2009/371/JSK, millega asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol)(1), eriti selle artikli 23 lõiget 2,

–  võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta otsust 2009/934/JSK, millega võetakse vastu rakenduseeskirjad, millega reguleeritakse Europoli suhteid partneritega, sealhulgas isikuandmete ja salastatud teabe vahetamist(2), eriti selle artikleid 5 ja 6,

–  võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta otsust 2009/935/JSK, millega määratakse kindlaks nende kolmandate riikide ja organisatsioonide loetelu, kellega Europol sõlmib kokkulepped,(3)

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A8-0265/2016),

1.  kiidab nõukogu eelnõu heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  palub komisjonil hinnata koostöökokkuleppes sisalduvaid sätteid pärast uue Europoli määruse(4) kohaldamise alguskuupäeva; kutsub komisjoni üles teavitama parlamenti ja nõukogu sellise hindamise tulemustest ning kohasel juhul esitama soovituse loa andmise kohta, et avada rahvusvahelised läbirääkimised kokkuleppe muutmiseks;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja Europolile.

(1)

ELT L 121, 15.5.2009, lk 37.

(2)

ELT L 325, 11.12.2009, lk 6.

(3)

ELT L 325, 11.12.2009, lk 12.

(4)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/794, mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit (Europol) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 2009/935/JSK, 2009/936/JSK ja 2009/968/JSK (ELT L 135, 24.5.2016, lk 53.)


SELETUSKIRI

Kehtiva Europoli käsitleva nõukogu otsuse (otsus 2009/371/JSK) artikli 23 lõike 2 kohaselt kiidab nõukogu rahvusvahelised koostöökokkulepped kolmandate riikide või rahvusvaheliste organisatsioonidega heaks pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist. Kõnealused kokkulepped võivad käsitleda operatiiv-, strateegilise, tehnilise või salastatud teabe vahetamist. Operatiivkoostöö kokkulepe sisaldab ka isikuandmete vahetamist.

Käesoleva ettepanekuga on kavas sõlmida Europoli ja Hiina vaheline strateegilise koostöö kokkulepe. Selline strateegiline kokkulepe ei hõlma isikuandmete vahetamist, seega ei ole andmekaitse küsimus käesoleval juhul oluline. Teabevahetus võib hõlmata eriteadmisi, üldolukorda käsitlevaid aruandeid, strateegiliste analüüside tulemusi, kriminaaluurimismenetlusi käsitlevat teavet, kuritegude ennetamise meetodeid käsitlevat teavet, koolitustegevust, samuti nõustamist ja toetust konkreetsete kriminaaluurimismenetluste puhul.

Näib, et on olemas selge operatiivne vajadus Europoli ja Hiina vahelise koostöö järele. Europoli andmetel on Hiina päritolu-, siht- ja transiidiriigina muutunud üha olulisemaks organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses, nagu võitlus ebaseaduslikule sisserändele kaasaaitamise ja inimkaubanduse, uimastitega seotud kuritegude, eurode võltsimise, intellektuaalomandi õiguste rikkumise, spordis esineva korruptsiooni ning küberkuritegevuse ja rahapesuga seotud tegevuste vastu. Lisaks asuvad Hiinas mitmed väga mõjukad organiseeritud kuritegelikud ühendused.

Raportöör toetab strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimist Hiinaga, kuna see aitaks tugevdada organiseeritud kuritegevuse vastast võitlust ja tõhustada rahvusvahelise õiguskaitse vallas tehtavat koostööd.

Raportöör järgib täpselt raporti teksti, mis võeti 12. aprilli 2016. aasta täiskogul vastu seoses Europoli ja Brasiilia vahelise strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimisega.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu nõukogu rakendusotsus, millega kiidetakse heaks Euroopa Politseiameti (Europol) poolt Hiina Rahvavabariigi avaliku julgeoleku ministeeriumi ja Europoli vahelise strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimine

Viited

08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

9.6.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

LIBE

22.6.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

istungil teada andmise kuupäev

AFET

22.6.2016

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

otsuse kuupäev

AFET

8.9.2016

 

 

 

Raportöörid

nimetamise kuupäev

Claude Moraes

31.8.2016

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

26.9.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

32

6

5

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Malin Björk, Michał Boni, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Luigi Morgano, Morten Helveg Petersen, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Arnaud Danjean, Sylvie Goddyn, Mylène Troszczynski

Esitamise kuupäev

28.9.2016

Õigusteave - Privaatsuspoliitika