Menettely : 2016/0808(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0265/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0265/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 04/10/2016 - 7.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0370

MIETINTÖ     *
PDF 351kWORD 50k
28.9.2016
PE 587.805v02-00 A8-0265/2016

esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Euroopan poliisivirastolle (Europol) Kiinan kansantasavallan yleisen turvallisuuden ministeriön ja Europolin välistä strategista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen

(08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Claude Moraes

EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMA
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMA

esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Euroopan poliisivirastolle (Europol) Kiinan kansantasavallan yleisen turvallisuuden ministeriön ja Europolin välistä strategista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen

(08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston esityksen (08364/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Amsterdamin sopimuksella, 39 artiklan 1 kohdan ja siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan N:o 36 9 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0217/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta 6. huhtikuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/371/YOS(1) ja erityisesti sen 23 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon täytäntöönpanosäännöistä, jotka koskevat Europolin suhteita kumppaneihin, henkilötietojen ja turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihto mukaan lukien, 30. marraskuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/934/YOS(2) ja erityisesti sen 5 ja 6 artiklan,

–  ottaa huomioon luettelon määrittämiseksi kolmansista valtioista ja organisaatioista, joiden kanssa Europol tekee sopimuksia, 30. marraskuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/935/YOS(3),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0265/2016),

1.  hyväksyy neuvoston ehdotuksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa komissiota arvioimaan yhteistyösopimuksen määräyksiä sen jälkeen, kun uutta Europol-asetusta(4) ryhdytään soveltamaan; kehottaa komissiota tiedottamaan arvioinnin tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja antamaan tarvittaessa suosituksen sopimusta koskevien kansainvälisten neuvotteluiden käynnistämisen hyväksymiseksi;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, komissiolle ja Europolille.

(1)

EUVL L 121, 15.5.2009, s. 37.

(2)

EUVL L 325, 11.12.2009, s. 6.

(3)

EUVL L 325, 11.12.2009, s. 12.

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/794, annettu 11. toukokuuta 2016, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53.).


PERUSTELUT

Voimassa olevan Europolia koskevan neuvoston päätöksen (päätös 2009/371/YOS) 23 artiklan 2 kohdan mukaisesti kansainvälistä yhteistyötä kolmansien maiden ja organisaatioiden kanssa koskevien sopimusten tekemisen hyväksyy neuvosto Euroopan parlamenttia kuultuaan. Tällaiset sopimukset voivat koskea operatiivisten, strategisten, teknisten tai turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtoa. Operatiiviset yhteistyösopimukset koskevat myös henkilötietojen vaihtoa.

Kyse on esityksestä hyväksynnän antamiseksi Europolin ja Kiinan välistä strategista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen. Henkilötietojen vaihto on jätetty tämän strategiasopimuksen ulkopuolelle, joten tietosuojaa koskevaa kysymystä ei ole tarpeen tarkastella tässä tapauksessa. Vaihdettavat tiedot voivat koskea erikoisosaamista, yleisiä tilannekatsauksia, strategisten analyysien tuloksia, rikostutkintamenettelyjä, rikoksentorjuntamenetelmiä, koulutustoimia sekä neuvojen ja tuen antamista yksittäisissä rikostutkinnoissa.

Europolilla näyttää olevan selviä operatiivisia tarpeita tehdä yhteistyötä Kiinan kanssa. Europolin mukaan Kiinalla on yhä suurempi merkitys lähtö-, kohde- ja kauttakulkumaana järjestäytyneen rikollisuuden, kuten laittomassa maahantulossa avustamisen, ihmiskaupan, huumeisiin liittyvien rikosten, euroväärennösten, teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten, urheiluun liittyvän korruption sekä verkkorikollisuuden ja rahanpesuun liittyvien toimien, torjunnassa. Lisäksi Kiina on useiden vaikutusvaltaisten järjestäytyneiden rikollisryhmien kotimaa.

Esittelijä kannattaa tämän strategisen yhteistyösopimuksen tekemistä Kiinan kanssa, koska se auttaisi vahvistamaan järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa ja edistäisi kansainvälisen lainvalvontayhteistyön tehostamista.

Esittelijän laatiman mietinnön teksti on täsmälleen sama kuin täysistunnossa 12. huhtikuuta 2016 hyväksytyn Europolin ja Brasilian välistä strategista yhteistyötä koskevan sopimuksen teksti.


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Esitys neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Euroopan poliisivirastolle (Europol) Kiinan kansantasavallan yleisen turvallisuuden ministeriön ja Europolin välistä strategista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen

Viiteasiakirjat

08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS)

Annettu EP:lle (pvä)

9.6.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

22.6.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

22.6.2016

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

AFET

8.9.2016

 

 

 

Esittelijät:

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

Claude Moraes

31.8.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

26.9.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

32

6

5

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Malin Björk, Michał Boni, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Luigi Morgano, Morten Helveg Petersen, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Arnaud Danjean, Sylvie Goddyn, Mylène Troszczynski

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

28.9.2016

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö