Izvješće - A8-0265/2016Izvješće
A8-0265/2016

IZVJEŠĆE o Nacrtu provedbene odluke Vijeća kojom se Europskom policijskom uredu (Europol) odobrava sklapanje Sporazuma o strateškoj suradnji između Ministarstva javne sigurnosti Narodne Republike Kine i Europola

28.9.2016 - (08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS)) - *

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Izvjestitelj: Claude Moraes

Postupak : 2016/0808(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0265/2016
Podneseni tekstovi :
A8-0265/2016
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu provedbene odluke Vijeća kojom se Europskom policijskom uredu (Europol) odobrava sklapanje Sporazuma o strateškoj suradnji između Ministarstva javne sigurnosti Narodne Republike Kine i Europola

(08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt Vijeća (08364/2016),

–  uzimajući u obzir članak 39. stavak 1. Ugovora o Europskoj uniji, kako je izmijenjen Ugovorom iz Amsterdama, i članak 9. Protokola br. 36 o prijelaznim odredbama, na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0217/2016),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2009/371/PUP od 6. travnja 2009. o osnivanju Europskog policijskog ureda (Europol)[1], a posebno njezin članak 23. stavak 2.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2009/934/PUP od 30. studenoga 2009. o donošenju provedbenih pravila kojima se uređuju odnosi Europola s partnerima, uključujući razmjenu osobnih podataka i klasificiranih informacija[2], a posebno njezine članke 5. i 6.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2009/935/PUP od 30. studenoga 2009. o određivanju popisa trećih država i organizacija s kojima Europol sklapa sporazume[3],

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0265/2016),

1.  prihvaća nacrt Vijeća;

2.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.  traži od Vijeća da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio;

4.  poziva Komisiju da nakon datuma primjene nove Uredbe o Europolu[4] ocijeni odredbe iz Sporazuma o suradnji; poziva Komisiju da obavijesti Parlament i Vijeće o rezultatima tog ocjenjivanja te da po potrebi podnese preporuku za odobrenje otvaranja ponovnih pregovora o sporazumu na međunarodnoj razini;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i Europolu.

  • [1]  SL L 121, 15.5.2009, str. 37.
  • [2]  SL L 325, 11.12.2009, str. 6.
  • [3]  SL L 325, 11.12.2009, str. 12.
  • [4]  Uredba (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP (SL L 135, 24.5.2016., str. 53.).

OBRAZLOŽENJE

U skladu s člankom 23. stavkom 2. važeće Odluke Vijeća o Europolu (Odluka 2009/371/PUP) Vijeće odobrava sklapanje sporazuma o međunarodnoj suradnji s trećim državama ili međunarodnim organizacijama nakon savjetovanja s Europskim parlamentom. Ti sporazumi mogu obuhvaćati razmjenu operativnih, strateških, tehničkih ili povjerljivih informacija. Sporazum o operativnoj suradnji uključuje i razmjenu osobnih podataka.

Ovaj prijedlog odnosi se na predloženo odobrenje Sporazuma o strateškoj suradnji između Europola i Kine. Taj sporazum o strateškoj suradnji isključuje razmjenu osobnih podataka te stoga pitanje zaštite podataka u ovom slučaju nije relevantno. Informacije koje se razmjenjuju mogu uključivati specijalističko znanje, izvješća o općem stanju, rezultate strateške analize, informacije o postupcima kaznene istrage, informacije o metodama sprečavanja kriminala, aktivnosti osposobljavanja te pružanje savjeta i podrške u pojedinačnim kaznenim istragama.

Postoje jasne operativne potrebe za suradnjom Europola s Kinom. Prema Europolu Kina je sve važnija kao izvorišna, odredišna i tranzitna zemlja u borbi protiv organiziranog kriminala, među ostalim omogućavanja nezakonitog useljavanja, trgovine ljudima, kriminala povezanog s drogama, krivotvorenja eura, kršenja prava intelektualnog vlasništva, korupcije u sportu, kao i djelovanja povezanog s kibernetičkim kriminalom i pranjem novca. Nadalje, nekoliko najutjecajnijih skupina organiziranog kriminala potječe iz Kine.

Izvjestitelj podržava sklapanje ovog Sporazuma o strateškoj suradnji s Kinom jer bi se njime doprinijelo borbi protiv organiziranog kriminala i jačanju te borbe, kao i unapređenju međunarodne suradnje u pogledu kaznenog progona.

Izvjestitelj u izvješću slijedi tekst točno onako kako je usvojen na plenarnoj sjednici 12. travnja 2016. u pogledu Sporazuma o strateškoj suradnji između Europola i Brazila.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se Europskom policijskom uredu (Europol) odobrava sklapanje Sporazuma o strateškoj suradnji između Ministarstva javne sigurnosti Narodne Republike Kine i Europola

Referentni dokumenti

08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS)

Datum savjetovanja s Parlamentom

9.6.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

22.6.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

22.6.2016

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

AFET

8.9.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Claude Moraes

31.8.2016

 

 

 

Datum usvajanja

26.9.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

32

6

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Malin Björk, Michał Boni, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Luigi Morgano, Morten Helveg Petersen, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Arnaud Danjean, Sylvie Goddyn, Mylène Troszczynski

Datum podnošenja

28.9.2016