JELENTÉS a Kínai Népköztársaság Közbiztonsági Minisztériuma és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) közötti stratégiai együttműködésről szóló megállapodás Europol általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről

28.9.2016 - (08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS)) - *

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Claude Moraes

Eljárás : 2016/0808(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0265/2016
Előterjesztett szövegek :
A8-0265/2016
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Kínai Népköztársaság Közbiztonsági Minisztériuma és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) között folytatandó stratégiai együttműködésről szóló megállapodás Europol általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről

(08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács tervezetére (08364/2016),

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 39. cikke (1) bekezdésének az Amszterdami Szerződés által módosított formájára, valamint az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 9. cikkére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0217/2016),

–  tekintettel az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló, 2009. április 6-i 2009/371/IB tanácsi határozatra[1] és különösen annak 23. cikke (2) bekezdésére

–  tekintettel az Europolnak a partnerekkel való kapcsolataira, többek között a személyes adatok és minősített információk cseréjére irányadó végrehajtási szabályok elfogadásáról szóló, 2009. november 30-i 2009/934/IB tanácsi határozatra[2] és különösen annak 5. és 6. cikkére

–  tekintettel az Europol részéről megkötendő megállapodások által érintett harmadik államok és szervezetek jegyzékének megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 2009/935/IB tanácsi határozatra[3]

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére ,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0265/2016),

1.  jóváhagyja a Tanács tervezetét;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.  felszólítja a Bizottságot, hogy az új Europol-rendelet[4] hatálybalépését követően értékelje az együttműködési megállapodás rendelkezéseit; felszólítja a Bizottságot, hogy tájékoztassa a Parlamentet és a Tanácsot ezen értékelés eredményéről, és adott esetben nyújtson be ajánlást a megállapodás nemzetközi újratárgyalásának megindítására vonatkozó engedélyről;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és az Europolnak.

  • [1]  HL L 121., 2009.5.15., 37. o.
  • [2]  HL L 325., 2009.12.11., 6. o.
  • [3]  HL L 325., 2009.12.11., 12. o.
  • [4]  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 135., 2016.5.24., 53. o.).

INDOKOLÁS

Az Europolra vonatkozó jelenlegi tanácsi határozat (2009/934/IB határozat) 23. cikkének (2) bekezdése értelmében az Európai Parlamenttel való konzultációt követően a Tanácsnak kell jóváhagynia a nemzetközi együttműködési megállapodások harmadik országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel történő megkötését. Egy ilyen megállapodás operatív, stratégiai, technikai vagy minősített adatok cseréjére vonatkozhat. Az operatív együttműködési megállapodás a személyes adatok cseréjét is magában foglalja.

Ez a javaslat a Kína és az Europol közötti stratégiai együttműködésről szóló megállapodás javasolt jóváhagyására vonatkozik. Egy ilyen stratégiai megállapodás kizárja a személyes adatok cseréjét, ebből következően az adatvédelem kérdése ebben az esetben nem játszik szerepet. A kicserélt információk magukban foglalhatják a szakértelemnek, az általános helyzetjelentéseknek, a stratégiai elemzés eredményeinek, valamint a bűnügyi nyomozási eljárásokra és bűnmegelőzési módszerekre vonatkozó információknak a területét, valamint képzési tevékenységeket, illetve tanácsadás és támogatás nyújtását az egyes konkrét bűnügyi nyomozásokhoz.

Úgy tűnik, hogy az Europolnak egyértelmű operatív igénye van arra, hogy együttműködjön Kínával. Az Europol szerint származási, cél- és tranzitországként Kína egyre nagyobb jelentőséggel bír a szervezett bűnözés (például a segítők által támogatott illegális bevándorlás, az emberkereskedelem, a kábítószerekkel összefüggő bűnözés, az euróhamisítás, a szellemitulajdon-jog megsértése, a sportkorrupció, akárcsak a ciberbűnözés és a pénzmosással kapcsolatos tevékenységek) elleni küzdelemben. Ráadásul Kína több nagy befolyással bíró szervezett bűnözői csoportnak nyújt otthont.

Az előadó támogatja a Kína és az Europol közötti stratégiai együttműködési megállapodás megkötését, mivel az segítené és megerősítené a szervezett bűnözés elleni küzdelmet, valamint hozzájárulna a nemzetközi bűnüldözési együttműködés megerősítéséhez.

Az előadó a 2016. április 12-i plenáris ülésen elfogadott, a Kína és az Europol közötti stratégiai együttműködési megállapodásra vonatkozó jelentés pontos szövegét követi.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Javaslat a Kínai Népköztársaság Közbiztonsági Minisztériuma és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) közötti stratégiai együttműködésről szóló megállapodás Europol általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi határozatra

Hivatkozások

08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

9.6.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

22.6.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

22.6.2016

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

AFET

8.9.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Claude Moraes

31.8.2016

 

 

 

Az elfogadás dátuma

26.9.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

32

6

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Malin Björk, Michał Boni, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Luigi Morgano, Morten Helveg Petersen, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Arnaud Danjean, Sylvie Goddyn, Mylène Troszczynski

Benyújtás dátuma

28.9.2016