Procedūra : 2016/0808(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0265/2016

Pateikti tekstai :

A8-0265/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 04/10/2016 - 7.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0370

PRANEŠIMAS     *
PDF 579kWORD 54k
28.9.2016
PE 587.805v02-00 A8-0265/2016

dėl pasiūlymo dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Europos policijos biuras (Europolas) sudarytų Kinijos Liaudies Respublikos Visuomenės saugumo ministerijos ir Europolo strateginio bendradarbiavimo susitarimą, projekto

(08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Claude Moraes

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJA
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJA

dėl pasiūlymo dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Europos policijos biuras (Europolas) sudarytų Kinijos Liaudies Respublikos Visuomenės saugumo ministerijos ir Europolo strateginio bendradarbiavimo susitarimą, projekto

(08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS))

(Konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos projektą (08364/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, iš dalies pakeistos Amsterdamo sutartimi, 39 straipsnio 1 dalį ir į Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 9 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0217/2016),

–  atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimą 2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro (Europolo) įsteigimo(1), ypač į jo 23 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimą 2009/934/TVR dėl įgyvendinimo taisyklių, reglamentuojančių Europolo santykius su partneriais, įskaitant keitimąsi asmens duomenimis ir įslaptinta informacija, priėmimo(2), visų pirma į jo 5 ir 6 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimą 2009/935/TVR, kuriuo nustatomas trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus, sąrašas(3),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0265/2016),

1.  pritaria Tarybos projektui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  ragina Komisiją, įsigaliojus naujam reglamentui dėl Europolo(4), įvertinti bendradarbiavimo susitarimo nuostatas; ragina Komisiją pranešti Parlamentui ir Tarybai šio vertinimo rezultatus ir prireikus pateikti rekomendaciją dėl leidimo pradėti tarptautines naujas derybas dėl šio susitarimo;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir Europolui.

(1)

OL L 121, 2009 5 15, p. 37.

(2)

OL L 325, 2009 12 11, p. 6.

(3)

OL L 325, 2009 12 11, p. 12.

(4)

2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 24, 53 p.)


AIŠKINAMOJI DALIS

Pagal dabartinio Tarybos sprendimo dėl Europolo (2009/371/TVR) 23 straipsnio 2 dalį tarptautinių bendradarbiavimo su trečiosiomis valstybėmis ir organizacijomis susitarimų sudarymą tvirtina Taryba, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu. Tokie susitarimai gali būti susiję su keitimusi operatyvine, strategine, technine arba įslaptinta informacija. Operatyvinio bendradarbiavimo susitarimas apima ir keitimąsi asmens duomenimis.

Šis pasiūlymas susijęs su siūlomu pritarimu strateginiam Europolo ir Kinijos bendradarbiavimui. Į šį strateginį susitarimą keitimasis asmens duomenimis neįtrauktas, taigi duomenų apsaugos klausimas šiuo atveju neaktualus. Galėtų būti keičiamasi informacija specialiųjų žinių, bendrosios padėties ataskaitų, strateginių analizių rezultatų srityse, informacija apie nusikalstamų veikų tyrimo procedūras, nusikalstamumo prevencijos metodus, mokymų veiklą, taip pat galėtų būti teikiamos konsultacijos ir pagalba atliekant konkrečius nusikalstamų veikų tyrimus.

Atrodo, kad Europolas turi aiškų operatyvinį poreikį bendradarbiauti su Kinija. Europolas teigia, kad Kinija kaip šaltinio, paskirties ir tranzito šalis tampa vis svarbesnė kovojant su organizuotu nusikalstamumu, pvz., pagalba neteisėtai migracijai, prekyba žmonėmis, su narkotikais susijusiais nusikaltimais, euro padirbinėjimu, intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais, korupcija sporto sektoriuje, elektroniniais nusikaltimais ir su pinigų plovimu susijusiais nusikaltimais. Be to, Kinijoje įsikūrusios kelios didelį poveikį darančios organizuotos nusikalstamos grupuotės.

Pranešėjas pritaria tam, kad su Kinija būtų sudarytas šis strateginio bendradarbiavimo susitarimas, nes jis padės kovoti ir stiprins kovą su organizuotu nusikalstamumu, taip pat prisidės didinant bendradarbiavimą tarptautinės teisėsaugos srityje.

Pranešėjas tiksliai laikosi 2016 m. balandžio 12 d. plenarinėje sesijoje patvirtinto pranešimo dėl Europolo ir Brazilijos strateginio bendradarbiavimo susitarimo.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Europos policijos biuras (Europolas) sudarytų Kinijos Liaudies Respublikos Visuomenės saugumo ministerijos ir Europolo strateginio bendradarbiavimo susitarimą

Nuorodos

08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS)

Konsultacijos su EP data

9.6.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

22.6.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

22.6.2016

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

AFET

8.9.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Claude Moraes

31.8.2016

 

 

 

Priėmimo data

26.9.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

32

6

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Malin Björk, Michał Boni, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Luigi Morgano, Morten Helveg Petersen, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Arnaud Danjean, Sylvie Goddyn, Mylène Troszczynski

Pateikimo data

28.9.2016

Teisinė informacija - Privatumo politika