VERSLAG over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door de Europese Politiedienst (Europol) van de Overeenkomst inzake Strategische Samenwerking tussen het Ministerie van Openbare Veiligheid van de Volksrepubliek China en Europol

28.9.2016 - (08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS)) - *

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Rapporteur: Claude Moraes

Procedure : 2016/0808(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0265/2016
Ingediende teksten :
A8-0265/2016
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door de Europese Politiedienst (Europol) van de Overeenkomst inzake Strategische Samenwerking tussen het Ministerie van Openbare Veiligheid van de Volksrepubliek China en Europol

(08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van de Raad (08364/2016),

–  gezien artikel 39, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, zoals gewijzigd bij het Verdrag van Amsterdam, en artikel 9 van Protocol (Nr. 36) betreffende de overgangsbepalingen, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0217/2016),

–  gezien Besluit 2009/371/JBZ van de Raad van 6 april 2009 tot oprichting van de Europese Politiedienst (Europol)[1], met name artikel 23, lid 2,

–  gezien Besluit 2009/934/JBZ van de Raad van 30 november 2009 tot vaststelling van de uitvoeringsregels voor de betrekkingen van Europol met partners, inclusief de uitwisseling van persoonsgegevens en gerubriceerde informatie[2], met name de artikelen 5 en 6,

–  gezien Besluit 2009/935/JBZ van de Raad van 30 november 2009 tot vaststelling van de lijst van derde staten en organisaties waarmee Europol overeenkomsten moet sluiten[3],

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0265/2016),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt de Commissie om na de datum van inwerkingtreding van de nieuwe Europolverordening[4] de in de samenwerkingsovereenkomst vervatte bepalingen te beoordelen; verzoekt de Commissie het Parlement en de Raad in kennis te stellen van het resultaat van deze beoordeling en in voorkomend geval een aanbeveling te doen tot machtiging om opnieuw op internationaal niveau te onderhandelen over de overeenkomst;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en Europol.

  • [1]  PB L 121 van 15.5.2009, blz. 37.
  • [2]  PB L 325 van 11.12.2009, blz. 6.
  • [3]  PB L 325 van 11.12.2009, blz. 12.
  • [4]  Verordening (EU) 2016/794 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot vervanging en intrekking van de Besluiten 2009/371/JBZ, 2009/934/JBZ, 2009/935/JBZ, 2009/936/JBZ en 2009/968/JBZ van de Raad (PB L 135 van 25.5.2016, blz. 53).

TOELICHTING

Overeenkomstig artikel 23, lid 2, van het huidige Europolbesluit van de Raad (Besluit 2009/371/JBZ) is het aan de Raad om de sluiting van internationale samenwerkingsovereenkomsten met derde staten of internationale organisaties goed te keuren, na raadpleging van het Europees Parlement. Dergelijke overeenkomsten kunnen betrekking hebben op de uitwisseling van operationele, strategische, technische of gerubriceerde informatie. De overeenkomst voor operationele samenwerking omvat ook de uitwisseling van persoonsgegevens.

Dit voorstel betreft de voorgestelde goedkeuring van een strategische samenwerkingsovereenkomst tussen Europol en China. Een dergelijke strategische overeenkomst sluit de uitwisseling van persoonsgegevens uit, dus de kwestie inzake gegevensbescherming is in dit geval niet relevant. De uitgewisselde informatie kan bestaan uit specialistische kennis, algemene situatieverslagen, resultaten van strategische analyses, informatie over procedures voor strafrechtelijke onderzoeken, informatie over methoden van misdaadpreventie, opleidingsactiviteiten en advisering en ondersteuning bij individuele strafrechtelijke onderzoeken.

Europol lijkt duidelijk operationele behoefte te hebben aan samenwerking met China. Volgens Europol wordt China steeds belangrijker als land van oorsprong, bestemming en doorreis in de strijd tegen de georganiseerde misdaad, zoals hulp bij illegale immigratie, mensensmokkel, drugsmisdrijven, eurovalsmunterij, inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten, sportcorruptie, alsook cybercriminaliteit en activiteiten in verband met het witwassen van geld. Bovendien zijn in China diverse georganiseerde criminele groepen met een grote invloed gevestigd.

De rapporteur is voorstander van de sluiting van deze strategische samenwerkingsovereenkomst met China, omdat hierdoor de strijd tegen de georganiseerde misdaad zou worden bevorderd en versterkt en een bijdrage zou worden geleverd aan de intensivering van de internationale samenwerking op het gebied van wetshandhaving.

De rapporteur heeft de precieze tekst in dit verslag overgenomen zoals die in de plenaire vergadering werd aangenomen op 12 april 2016 ten aanzien van de Overeenkomst inzake Strategische Samenwerking tussen Europol en Brazilië.

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Europese Politiedienst (Europol) van de Overeenkomst inzake Strategische Samenwerking tussen het ministerie van Openbare Veiligheid van de Volksrepubliek China en Europol

Document- en procedurenummers

08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS)

Datum raadpleging EP

9.6.2016

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

LIBE

22.6.2016

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

AFET

22.6.2016

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

AFET

8.9.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Claude Moraes

31.8.2016

 

 

 

Datum goedkeuring

26.9.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

32

6

5

Bij de eindstemming aanwezige leden

Malin Björk, Michał Boni, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Luigi Morgano, Morten Helveg Petersen, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Arnaud Danjean, Sylvie Goddyn, Mylène Troszczynski

Datum indiening

28.9.2016