SPRÁVA o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie dohody o strategickej spolupráci medzi Ministerstvom verejnej bezpečnosti Čínskej ľudovej republiky a Europolom zo strany Europolu

  28.9.2016 - (08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS)) - *

  Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
  Spravodajca: Claude Moraes

  Postup : 2016/0808(CNS)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A8-0265/2016
  Predkladané texty :
  A8-0265/2016
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  LEGISLATÍVNE UZNESENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie dohody o strategickej spolupráci medzi Ministerstvom verejnej bezpečnosti Čínskej ľudovej republiky a Europolom zo strany Europolu

  (08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS))

  (Konzultácia)

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na návrh Rady (08364/2016),

  –  so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom Amsterdamskou zmluvou a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0217/2016),

  –  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol)[1], a najmä na jeho článok 23 ods. 2,

  –  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/934/SVV z 30. novembra 2009, ktorým sa prijímajú vykonávacie predpisy upravujúce vzťahy Europolu s jeho partnermi vrátane výmeny osobných údajov a utajovaných skutočností[2], a najmä na jeho články 5 a 6,

  –  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/935/SVV z 30. novembra 2009, ktorým sa určuje zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzavrie dohody[3],

  –  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

  –  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0265/2016),

  1.  schvaľuje návrh Rady;

  2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

  3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

  4.  vyzýva Komisiu, aby po dátume uplatňovania nového nariadenia o Europole posúdila ustanovenia obsiahnuté v dohode o spolupráci[4]; vyzýva Komisiu, aby Európsky parlament a Radu informovala o výsledkoch tohto posúdenia a v prípade potreby predložila odporúčanie na poverenie začať opätovné medzinárodné rokovania o dohode;

  5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a Europolu.

  • [1]  Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37.
  • [2]  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 6.
  • [3]  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 12.
  • [4]  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53).

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  Podľa článku 23 ods. 2 súčasného rozhodnutia Rady o Europole (rozhodnutie 2009/371/SVV) schvaľuje uzavretie medzinárodných dohôd o spolupráci s tretími štátmi alebo medzinárodnými organizáciami Rada po konzultácii s Európskym parlamentom. Takéto dohody sa môžu týkať výmeny operatívnych, strategických a odborných informácií alebo utajovaných skutočností. Dohoda o operatívnej spolupráci zahŕňa aj výmenu osobných údajov.

  Tento návrh sa týka navrhovaného schválenia strategickej dohody o spolupráci medzi Europolom a Čínou. Takáto strategická dohoda vylučuje výmenu osobných údajov, takže otázka ochrany údajov nie je v tomto prípade relevantná. Informácie, ktorú budú predmetom výmeny, by mohli zahŕňať odborné znalosti, všeobecné situačné správy, výsledky strategických analýz, informácie o postupoch vyšetrovania trestnej činnosti, informácie o metódach predchádzania trestnej činnosti, aktivity odbornej prípravy a poskytovanie poradenstva a podpory v jednotlivých prípadoch vyšetrovania trestných činov.

  Zdá sa, že existujú jasné operačné potreby pre spoluprácu Europolu s Čínou. Podľa Europolu rastie význam Číny ako krajiny pôvodu, cieľovej a tranzitnej krajiny v boji proti organizovanému zločinu, ako je organizované nezákonné prisťahovalectvo, obchodovanie s ľuďmi, drogová trestná činnosť, falšovanie eura, porušovanie práv duševného vlastníctva, korupcia v športe, ako aj počítačová kriminalita a aktivity súvisiace s praním špinavých peňazí. Okrem toho má v Číne sídlo viacero vplyvných organizovaných zločineckých skupín.

  Spravodajca podporuje uzavretie tejto strategickej dohody o spolupráci s Čínou, pretože by napomohla a posilnila boj proti organizovanej trestnej činnosti a prispela k zlepšeniu spolupráce v oblasti presadzovania medzinárodného práva.

  Spravodajca sa v správe presne riadi znením, ktoré bolo prijaté v pléne 12. apríla 2016 v súvislosti s dohodou o strategickej spolupráci medzi Europolom a Brazíliou.

  POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

  Názov

  Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o strategickej spolupráci medzi Ministerstvom verejnej bezpečnosti Čínskej ľudovej republiky a Európskym policajným úradom (Europol) zo strany Europolu

  Referenčné čísla

  08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS)

  Dátum konzultácie s EP

  9.6.2016

   

   

   

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  LIBE

  22.6.2016

   

   

   

  Výbory požiadané o stanovisko

         dátum oznámenia na schôdzi

  AFET

  22.6.2016

   

   

   

  Bez predloženia stanoviska

         dátum rozhodnutia

  AFET

  8.9.2016

   

   

   

  Spravodajcovia

         dátum menovania

  Claude Moraes

  31.8.2016

   

   

   

  Dátum prijatia

  26.9.2016

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  32

  6

  5

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Malin Björk, Michał Boni, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Luigi Morgano, Morten Helveg Petersen, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

  Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Arnaud Danjean, Sylvie Goddyn, Mylène Troszczynski

  Dátum predloženia

  28.9.2016