Förfarande : 2016/0808(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0265/2016

Ingivna texter :

A8-0265/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/10/2016 - 7.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0370

BETÄNKANDE     *
PDF 358kWORD 56k
28.9.2016
PE 587.805v02-00 A8-0265/2016

om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Europeiska polisbyråns (Europol) ingående av avtalet om strategiskt samarbete mellan Folkrepubliken Kinas ministerium för allmän säkerhet och Europol

(08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Claude Moraes

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Europeiska polisbyråns (Europol) ingående av avtalet om strategiskt samarbete mellan Folkrepubliken Kinas ministerium för allmän säkerhet och Europol

(08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (08364/2016),

–  med beaktande av artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade lydelse enligt Amsterdamfördraget, och artikel 9 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0217/2016),

–  med beaktande av rådets beslut 2009/371/RIF av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol)(1), särskilt artikel 23.2,

–  med beaktande av rådets beslut 2009/934/RIF av den 30 november 2009 om antagande av tillämpningsföreskrifter för Europols förbindelser med partner, inbegripet för utbyte av personuppgifter och sekretessbelagd information(2), särskilt artiklarna 5 och 6,

–  med beaktande av rådets beslut 2009/935/RIF av den 30 november 2009 om fastställande av förteckningen över de tredjestater och organisationer med vilka Europol ska ingå överenskommelser(3),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0265/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en bedömning av bestämmelserna i samarbetsavtalet, efter den dag då den nya Europolförordningen börjar tillämpas(4). Kommissionen uppmanas att informera parlamentet och rådet om resultatet av denna bedömning och, om så är lämpligt, lägga fram en rekommendation om tillstånd att inleda en internationell omförhandling av avtalet.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och Europol.

(1)

EUT L 121, 15.5.2009, s. 37.

(2)

EUT L 325, 11.12.2009, s. 6.

(3)

EUT L 325, 11.12.2009, s. 12.

(4)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF (EUT L 135, 24.5.2016, s. 53).


MOTIVERING

Enligt artikel 23.2 i rådets nuvarande beslut om Europol (beslut 2009/371/RIF) ska rådet, efter att ha hört Europaparlamentet, godkänna internationella samarbetsavtal med tredjestater eller internationella organisationer. Sådana avtal kan avse utbyte av operativa, strategiska, tekniska eller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. I det operativa samarbetsavtalet ingår också utbyte av personuppgifter.

Detta förslag avser det föreslagna godkännandet av ett avtal om strategiskt samarbete mellan Europol och Kina. Ett sådant strategiskt avtal omfattar inte utbyten av personuppgifter, så uppgiftsskyddsfrågan är inte relevant i detta fall. De uppgifter som utbyts skulle t.ex. kunna vara specialkunskap, allmänna lägesrapporter, resultat av strategiska analyser, information om förfaranden för brottsutredning, information om brottsförebyggande metoder, utbildningsverksamhet samt tillhandahållande av råd och stöd i enskilda brottsutredningar.

Det tycks föreligga klara operativa behov för Europol att samarbeta med Kina. Enligt Europol blir Kina allt mer relevant som ursprungs-, destinations- och transitland i kampen mot den organiserade brottsligheten, till exempel avseende medhjälp till olaglig invandring, handel med människor, narkotikarelaterade brott, euroförfalskningar, brott mot immaterialrätten, idrottsrelaterad korruption samt it-brottslighet och verksamhet med kopplingar till penningtvätt. Dessutom är Kina hemland för flera mycket betydelsefulla brottsorganisationer.

Föredraganden stöder ingåendet av detta avtal om strategiskt samarbete med Kina, eftersom det skulle stödja och stärka kampen mot organiserad brottslighet och bidra till att förbättra det internationella brottsbekämpningssamarbetet.

Betänkandet följer exakt den text som antogs vid plenarsammanträdet den 12 april 2016 gällande avtalet om strategiskt samarbete mellan Europol och Brasilien.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Förslag till rådets genomförandebeslut om godkännande av Europeiska polisbyråns (Europol) ingående av avtalet om strategiskt samarbete mellan Folkrepubliken Kinas ministerium för allmän säkerhet och Europol

Referensnummer

08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

9.6.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

22.6.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

22.6.2016

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

AFET

8.9.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Claude Moraes

31.8.2016

 

 

 

Antagande

26.9.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

32

6

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Malin Björk, Michał Boni, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Luigi Morgano, Morten Helveg Petersen, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Arnaud Danjean, Sylvie Goddyn, Mylène Troszczynski

Ingivande

28.9.2016

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy