Postup : 2016/0173(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0266/2016

Předložené texty :

A8-0266/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 05/10/2016 - 8.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0374

ZPRÁVA     *
PDF 512kWORD 52k
28.9.2016
PE 587.433v02-00 A8-0266/2016

o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se některé členské státy opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Korejské republiky k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980

(COM(2016)0372 – C8-0233/2016 – 2016/0173(NLE))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodaj: Angel Dzhambazki

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se některé členské státy opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Korejské republiky k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980

(COM(2016)0372 – C8-0233/2016 – 2016/0173(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (COM(2016)0372),

–  s ohledem na čl. 38 odst. 4 Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980,

–  s ohledem na čl. 81 odst. 3 a čl. 218 odst. 6 druhý pododstavec písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0233/2016),

–  s ohledem na stanovisko Soudního dvora(1), že prohlášení o přijetí přistoupení k Úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí uzavřené v Haagu v roce 1980 spadá do výlučné vnější pravomoci Evropské unie;

–  s ohledem na článek 59 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0266/2016),

1.  schvaluje rozhodnutí, kterým se některé členské státy opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Korejské republiky k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Stálému výboru Haagské konference mezinárodního práva soukromého.

(1)

Stanovisko Soudního dvora ze dne 14. října 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Haagská úmluva ze dne 25. října 1980 o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí je nástrojem zásadního významu, který ratifikovaly všechny členské státy Evropské unie.

Tato úmluva zavádí systém spolupráce mezi smluvními státy, jehož cílem je nalézt řešení v případech mezinárodních únosů dětí.

K těmto problémům dochází často při rozluce párů. Pocházejí-li matka a otec z různých států, mohou být lákáni myšlenkou využít toho, že dané státy nespolupracují, a získat tak dítě do své péče. Ve sdělovacích prostředcích se často objevují zprávy o mezinárodních únosech dětí v souvislosti s rozlukou nebo rozvodem rodičů.

V těchto případech je hlavním problémem národnostně motivovaná podjatost právních systémů jednotlivých států. Často se totiž stává, že se soudy obou zemí prohlásí v této věci za pravomocné a dítě svěří do péče toho rodiče, který je státním příslušníkem daného státu.

Dotyčná úmluva by měla tyto situace řešit na mezinárodní úrovni tím, že jako pravomocné soudy a platné právní předpisy stanoví soudy a právní předpisy státu, v němž má dítě bydliště. Úmluva rovněž zavádí systém, který zaručí okamžitý návrat uneseného dítěte.

EU má nyní v této oblasti výlučnou vnější pravomoc, jak potvrdil posudek Soudního dvora 1/13. Členské státy tedy již nejednají každý sám za sebe. Problém spočívá v tom, že úmluva nezahrnuje ustanovení o samostatné činnosti mezinárodních organizací.

Poté, co Jižní Korea přistoupila k této úmluvě, je nutné, aby Rada vydala rozhodnutí opravňující členské státy (vyjma Dánska, na něž se politika Unie v občanskoprávní oblasti nevztahuje, a vyjma Česka, Irska a Litvy, které již přistoupení Jižní Koreje přijaly) k tomu, aby přistoupení Jižní Koreji přijaly. Tím se umožní vstup úmluvy v platnost mezi Jižní Koreou a celou Evropskou unií.

Přistoupení Jižní Koreje k úmluvě je dobrou zprávou. Komise spolu s odborníky na občanské právo z členských států posoudila fungování jihokorejského soudního systému a ochotu této země úmluvu provádět a domnívá se, že je žádoucí, aby úmluva mezi Evropskou unií a Jižní Koreou vstoupila v platnost. Zpravodaj tento postoj plně podporuje, jelikož systém nastolený Haagskou úmluvou bude efektivnější, pokud se k němu připojí více zemí. V Evropě navíc žije významná korejská komunita, což důvody k přijetí přistoupení ještě prohlubuje.

Zpravodaj tudíž Parlamentu navrhuje, aby přijal návrh beze změn, a zajistil tak, aby dětem s vazbami na tuto komunitu byla poskytována ochrana na celém území Unie.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se některé členské státy opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Korejské republiky k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980

Referenční údaje

COM(2016)0372 – C8-0233/2016 – 2016/0173(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

22.6.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

4.7.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

4.7.2016

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

LIBE

11.7.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Angel Dzhambazki

11.7.2016

 

 

 

Datum přijetí

26.9.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano Maullu, Virginie Rozière

Datum předložení

28.9.2016

Právní upozornění - Ochrana soukromí