Menetlus : 2016/0173(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0266/2016

Esitatud tekstid :

A8-0266/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 05/10/2016 - 8.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0374

RAPORT     *
PDF 350kWORD 53k
28.9.2016
PE 587.433v02-00 A8-0266/2016

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse teatavatel liikmesriikidel anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Korea Vabariigi ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga

(COM(2016)0372 – C8-0233/2016 – 2016/0173(NLE))

Õiguskomisjon

Raportöör: Angel Dzhambazki

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse teatavatel liikmesriikidel anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Korea Vabariigi ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga

(COM(2016)0372 – C8-0233/2016 – 2016/0173(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (COM(2016)0372),

–  võttes arvesse rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooni artikli 38 neljandat lõiku,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 81 lõiget 3 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti b, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0233/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu arvamust(1), mille kohaselt kuuluvad 1980. aasta Haagi konventsiooniga ühinemiseks antud kirjalikud nõusolekud Euroopa Liidu ainupädevusse välisasjades,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59 ja artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0266/2016),

1.  kiidab heaks teatavatele liikmesriikidele loa andmise anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Korea Vabariigi ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverentsi alalisele büroole.

(1)

Euroopa Kohtu 14. oktoobri 2014. aasta arvamus, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


SELETUSKIRI

Rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitlev 25. oktoobri 1980. aasta Haagi konventsioon on ülioluline õigusakt. Selle on ratifitseerinud kõik ELi liikmesriigid.

Konventsiooniga seatakse sisse osalisriikide vaheline koostöösüsteem, mille eesmärk on rahvusvaheliste lapseröövijuhtumite lahendamine.

Sellised probleemid tekivad sageli paaride lahkuminekul. Kui ema ja isa on pärit eri riikidest, võib tekkida soov kasutada ära nende riikide vahelise koostöö puudumist, et kindlustada endale lapse hooldusõigus. Ajakirjanduses on hulgaliselt teateid rahvusvahelistest lasteröövidest, mis leiavad aset pärast lahkuminekut või abielulahutust.

Selliste juhtumite puhul on suurimaks probleemiks eri riikide õigussüsteemide rahvuslik erapoolikus. Sageli juhtub, et mõlema riigi kohtud kuulutavad end pädevaks ja kumbki annab lapse hooldusõiguse vanemale, kellel on vastava riigi kodakondsus.

Konventsiooni eesmärk on lahendada sellised juhtumid rahvusvahelisel tasandil, määrates kindlaks, et pädevate kohtute ja kohaldatava õigusena tuleb käsitleda lapse elukohariigi kohtuid ja õigust. Konventsiooniga seatakse sisse ka süsteem, mis tagab röövitud laste kiire tagastamise.

ELil on nüüd selles valdkonnas ainuvälispädevus, nagu kinnitas Euroopa Kohus oma arvamuses 1/13. Liikmesriigid ei saa seega enam iseseisvalt tegutseda. Probleem seisneb selles, et konventsiooniga ei anta rahvusvahelistele organisatsioonidele iseseisva tegutsemise õigust.

Pärast Lõuna-Korea ühinemist konventsiooniga on seetõttu vaja nõukogu otsust, millega lubatakse liikmesriikidel (välja arvatud Taani, kes ei osale liidu tsiviilõiguspoliitikas, ning Tšehhi Vabariik, Iirimaa ja Leedu, kes on juba andnud nõusoleku Lõuna-Korea ühinemiseks) anda nõusolek Lõuna-Korea ühinemiseks. See võimaldab jõustada konventsiooni Lõuna-Korea ja terve Euroopa Liidu vahel.

Lõuna-Korea ühinemine konventsiooniga on teretulnud. Komisjon on koos liikmesriikide tsiivilõigusekspertidega hinnanud Lõuna-Korea õigussüsteemi toimimist ja riigi valmidust konventsiooni rakendamisel ning on seisukohal, et konventsiooni jõustamine Euroopa Liidu ja Lõuna-Korea vahel on soovitav. Raportöör toetab seda täielikult, kuna Haagi konventsioon on seda efektiivsem, mida rohkem riike sellega ühineb. Euroopas on suur Korea kogukond, mistõttu nõusoleku andmine selleks ühinemiseks on veelgi olulisem.

Raportöör teeb parlamendile ettepaneku kiita ettepanek muudatusteta heaks, et tagada kõnealustele lastele kaitse kogu ELis.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Nõukogu otsus, millega lubatakse teatavatel liikmesriikidel anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Korea Vabariigi ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga

Viited

COM(2016)0372 – C8-0233/2016 – 2016/0173(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

22.6.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

4.7.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

4.7.2016

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

LIBE

11.7.2016

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Angel Dzhambazki

11.7.2016

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

26.9.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

22

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano Maullu, Virginie Rozière

Esitamise kuupäev

28.9.2016

Õigusteave - Privaatsuspoliitika