JELENTÉS egyes tagállamoknak a Koreai Köztársaságnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

28.9.2016 - (COM(2016)0372 – C8-0233/2016 – 2016/0173(NLE)) - *

Jogi Bizottság
Előadó: Angel Dzhambazki

Eljárás : 2016/0173(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0266/2016
Előterjesztett szövegek :
A8-0266/2016
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

egyes tagállamoknak a Koreai Köztársaságnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2016)0372 – C8-0233/2016 – 2016/0173(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2016)0372),

–  tekintettel a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló 1980. évi Hágai Egyezmény 38. cikkének negyedik bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 81. cikke (3) bekezdésére, valamint 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének b) pontjára, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0233/2016),

–  tekintettel a Bíróság véleményére az Európai Unió kizárólagos külső hatásköréről a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozást elfogadó nyilatkozat tekintetében[1],

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0266/2016),

1.  jóváhagyja egyes tagállamoknak a Koreai Köztársaságnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak, valamint a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia Állandó Hivatalának.

  • [1]  A Bíróság 1/13. sz., 2014. október 14-i véleménye, ECLI:EU:C:2014:2303.

INDOKOLÁS

A gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. október 25-i Hágai Egyezmény rendkívüli fontossággal bíró eszköz. Az Európai Unió valamennyi tagállama ratifikálta.

Az egyezmény olyan rendszert hoz létre, amely együttműködést tesz lehetővé a szerződő államok között, hogy megoldást találjanak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének ügyében.

E problémák nagyon gyakran a válófélben levő párok esetében fordulnak elő. A gyermekfelügyelet megszerzése érdekében a másik államból származó házastárs kísértést érezhet az államok közötti együttműködés hiányának kihasználására. A sajtóból gyakran értesülhetünk a gyermekek jogellenes külföldre viteléről a szülők különélésekor vagy válásakor.

Az ilyen esetekben a legnagyobb probléma az államok jogrendszerének nemzeti jellege. Gyakran megtörténik, hogy mindkét érintett állam bírósága az ügyet saját hatáskörébe tartozónak tekinti és a gyermekfelügyeleti jogot a saját nemzetiségű szülőnek ítéli.

A szóban forgó egyezmény célja az ilyen helyzetek nemzetközi szintű megoldása annak meghatározása révén, hogy a gyermek tartózkodási helye szerinti állam jogszabálya érvényesül, és az ügy ezen állam bíróságának hatáskörébe tartozik. Az egyezmény továbbá olyan rendszert hoz létre, amellyel biztosítható a jogellenesen külföldre vitt gyermek azonnali visszatérése.

Az EU e területen jelenleg kizárólagos külső hatáskörrel rendelkezik, ahogyan azt a Bíróság 1/13. számú véleményében megerősítette. A tagállamok tehát már nem járhatnak el saját hatáskörükben. A probléma abban áll, hogy az egyezmény nem rendelkezik a nemzetközi szervezetek önálló fellépéséről.

Ezért Dél-Koreának az egyezményhez való csatlakozását követően a Tanács határozatára van szükség, amely felhatalmazza a tagállamokat (az Unió polgári igazságszolgáltatási politikájából kimaradó Dánia, illetve a Dél-Korea csatlakozását már elfogadott Csehország, Írország és Litvánia kivételével), hogy elfogadják Dél-Korea csatlakozását. Ez lehetővé teszi majd az egyezmény hatálybalépését Dél-Korea és az Európai Unió egésze között.

Dél-Koreának az egyezményhez való csatlakozása üdvözlendő. A Bizottság a tagállamok polgári igazságügyi szakértőivel közösen értékelte Dél-Korea igazságügyi rendszerének működését és azt, hogy az ország mennyire kész végrehajtani az egyezményt, és kívánatosnak tartja az egyezmény hatálybalépését az Európai Unió és Dél-Korea között. Ezt az előadó teljes mértékben támogatja, miután a Hágai Egyezmény rendszere annál hatékonyabb, minél több ország csatlakozik hozzá. Európában jelentős koreai közösség él, ami erősíti a csatlakozás elfogadásának fontosságát.

Az előadó javasolja a Parlamentnek a javaslat módosítás nélküli elfogadását annak érdekében, hogy a szóban forgó gyermekek védelmének biztosítása az Unió egész területére kiterjedjen.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Tanács határozata egyes tagállamoknak a Koreai Köztársaságnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról

Hivatkozások

COM(2016)0372 – C8-0233/2016 – 2016/0173(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

22.6.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

4.7.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

4.7.2016

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

LIBE

11.7.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Angel Dzhambazki

11.7.2016

 

 

 

Az elfogadás dátuma

26.9.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

22

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano Maullu, Virginie Rozière

Benyújtás dátuma

28.9.2016